Ułatwienia dostępu

Bezpieczeństwo narodowe

Studia pierwszego stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3 lata), w trybie stacjonarnym (dziennym), profil praktyczny

Student w toku edukacji pozna podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Dzięki zajęciom łączącym ze sobą nauki społeczne i humanistyczne z dziedzinami nauk o obronności, polityce i prawie, student uzyska wszechstronną wiedzę, która pozwoli mu rozpoznać, opisać i zapobiegać zagrożeniom zarówno o charakterze wojskowym, jak i cywilnym.

Proces zdobywania wiedzy odbywa się pod czujnym okiem nauczycieli akademickich, ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i nauk pokrewnych. Praktyka zawodowa (960 godzin), realizowana w trakcie toku studiów, stanowi integralną część programu studiów i ma na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych – w rzeczywistych warunkach pracy zawodowej. 

Ukończenie studiów licencjackich skutkuje uzyskaniem tytułu zawodowego: licencjat. 

Skomplikowana sytuacja polityczna, niepokoje napływające z różnych stron świata, zagrożenia militarne, pandemia, klęski żywiołowe to wyzwania absolwentów kierunku bezpieczeństwo narodowe. Wypełniaj swoją misję! Służ fundamentalnym wartościom!

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej, państwowej i samorządowej, szczególnie w zespołach reagowania kryzysowego;  międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych; placówkach dyplomatycznych i konsularnych; szkołach (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych); prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko działań komercyjnych  oraz w instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

Absolwent może kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Dokumenty do pobrania

Pula zagadnień – egzamin dyplomowy 

Regulamin egzaminu dyplomowego

Regulamin studiów

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu

Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć

Oświadczenie studenta o samodzielności wykonania projektu dyplomowej 

Strona tytułowa

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (word)

Dyplomowanie - instrukcja dla studenta

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jeśli: 

 • uzyska pozytywną ocenę ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • ureguluje należności finansowe wobec Uczelni i zwróci książki do Biblioteki;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;
 • złoży poprawnie uzupełniony dziennik praktyk zawodowych
 • można złożyć również wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada- wzór podania w dokumentach do pobrania)

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom – Moje oświadczenia).

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-733 lub w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta pok. 227.

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, podczas którego komisja egzaminacyjna weryfikuje efekty uczenia się, osiągnięte przez studenta w trakcie studiów, dlatego też pytania mogą dotyczyć zagadnień z całego okresu studiów. Student odpowiada na trzy pytania, które wcześniej losuje z zestawu pytań przygotowanych przez komisję egzaminacyjną.

Przed końcem V semestru, otrzymasz pulę zagadnień do egzaminu dyplomowego. Semestr VI przeznacz na szczegółowe opracowanie zagadnień w celu przygotowania się do egzaminu dyplomowego. Podczas nauki możesz liczyć na wsparcie wykładowców, w szczególności opiekuna roku. Nie obawiaj się zadawać pytań.

Przebieg oraz szczegóły dotyczące egzaminu dyplomowego opisane są w Regulaminie dyplomowania 

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni (czas oczekiwania – około 2 tygodni).

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A (po 30 dniach od terminu obrony).

Jeżeli potrzebujesz dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu (wzór w dokumentach do pobrania).

Praktyki zawodowe

Procedura realizacji praktyk

 1. Skontaktuj się z pracodawcą (uzyskaj wstępną zgodę, ustal termin i czas trwania praktyki).
 2. Dostarcz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do zakładu pracy.
 3. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i dostarcz ją opiekunowi praktyk z ANS w Nowym Targu.
 4. Odbierz skierowanie na praktyki i porozumienie (jeżeli Uczelnia nie ma podpisanego stałego porozumienia z wybraną placówką).
 5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki pracodawcy. Pracodawca podpisuje dwa egzemplarze porozumienia, jeden zwraca studentowi. Podpisane porozumienie złóż w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych, p. 330,
 6. Po dopełnieniu formalności możesz rozpocząć praktykę.
 7. Po zakończeniu praktyki dostarcz uzupełniony dziennik praktyk wraz z:
  – ankietą oceny studenta realizującego praktykę zawodową,
  – kryteriami doboru interesariuszy,
  – ankietą oceny praktyki zawodowej,
  opiekunowi z ramienia Uczelni, a następnie złóż go w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych, p. 330. Wymienione dokumenty są dostępne poniżej – Druki do pobrania.
 8. Dostarcz uzupełniony dziennik praktyk opiekunowi z ramienia ANS w Nowym Targu, a następnie złóż go w sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych, p. 330.

Druki do pobrania

Karta zgłoszenia na praktykę pobierz

Dziennik praktyk pobierz

Wniosek o przedłużenie terminu zaliczenia praktyki pobierz

Ankieta oceny studenta realizującego praktykę zawodową pobierz

Kryteria doboru interesariuszy pobierz

Ankieta oceny praktyki zawodowej pobierz

Karta obserwacji wraz z oceną studenta pobierz

Program praktyk zawodowych pobierz

Wewnętrzny regulamin praktyk zawodowych  pobierz

Regulamin studenckich praktyk zawodowych pobierz

Wniosek o uznanie efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych na podstawie aktywności zawodowej pobierz

Rok I

Rok II

Rok III

Bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023, moduł do wyboru: policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

 

 

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Nauk Społecznych

mgr Aleksandra Daleki

specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

mgr Elżbieta Dworska

specjalista ds. administracyjnych