Ułatwienia dostępu

Jednolite studia magisterskie  10 semestrów (5 lat), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z leczeniem lub łagodzeniem skutków (i następstw) choroby oraz przywracaniem sprawności człowieka. Program studiów stworzony jest na podstawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz ministerialnych standardów kształcenia. Zajęcia praktyczne oraz teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Sale wykładowe i pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt do nauki zawodu (z zakresu: kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, diagnostyki postawy ciała i wielu innych). Duża część zajęć oraz wszystkie praktyki zawodowe realizowane są w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w nowoczesnych podmiotach leczniczych w regionie (m.in. w Nowym Targu, Zakopanem, Rabce Zdroju).

Fizjoterapia to studia o profilu praktycznym. Ponad połowa zajęć w toku studiów to zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne. Studia na kierunku fizjoterapia organizowane są w trybie stacjonarnym (dziennym).

Studenci fizjoterapii mogą działać w Studenckim Kole Naukowym „FIZJOMASTER” i Studenckim Kole Naukowym „AKSON”. Celem obu organizacji jest stworzenie forum dyskusyjnego, umożliwienie studentom rozwoju naukowego oraz stworzenie warunków do prowadzenia badań i promowania ich wyników podczas studenckich konferencji.

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie).

Dlaczego studia w ANS w Nowym Targu?

 • Będziesz studiował w regionalnej uczelni kultywującej tradycję.
 • Otrzymasz stosowne wsparcie administracyjne oraz finansowe.
 • Będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania i pasje w akademickim zespole sportowym, uczelnianym zespole góralskim lub kołach naukowych.
 • Poznasz nowych ludzi i nawiążesz nowe przyjaźnie.

Dlaczego fizjoterapia?

 • Wiedzę i umiejętności przekażą Ci doświadczeni fizjoterapeuci.
 • Poznasz wiele metod potrzebnych do pracy z pacjentami.
 • Nauczysz się korzystać z niezbędnych urządzeń.
 • Zapoznasz się z zasadami pracy obowiązującymi w zawodzie fizjoterapeuty.
 • Zdobędziesz podstawy kliniczne dzięki zajęciom praktycznym i praktykom zawodowym.
 • I wiele, wiele więcej.

Zobaczcie, co o kierunku fizjoterapia mówią nasi absolwenci:

Co u nas?

Mateusz Cyrwuswzór godny naśladowania

Dzień Szpitala z udziałem przedstawicieli kierunku fizjoterapia – więcej pod linkiem

Wszystko, co musisz wiedzieć

Praca fizjoterapeuty to niezwykle interesujący zawód, który wymaga specjalistycznej wiedzy i unikalnych umiejętności. Ta profesja daje poczucie zadowolenia oraz ogromną satysfakcję. Nowoczesny fizjoterapeuta to wykwalifikowany specjalista zajmujący się leczeniem, jak również i profilaktyką.

Ukończenie tego kierunku umożliwia absolwentom zatrudnienie w: szpitalach klinicznych, wojewódzkich, miejskich i uzdrowiskowych; gabinetach fizjoterapeutycznych; uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych; ośrodkach rehabilitacyjnych; specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych; hospicjach; domach opieki społecznej; przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych; placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych; gabinetach odnowy biologicznej; Spa Wellness, gabinetach masażu; własnej praktyce zawodowej.

Absolwent kierunku fizjoterapia posiada wiedzę, umiejętności niezbędne m.in. do diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności rehabilitacji, a także podejmowania współpracy z lekarzami oraz całym zespołem rehabilitacyjnym w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów procesu usprawniania pacjenta.

Ponadto absolwenci mogą kontynuować naukę w ramach kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych; ukończyć specjalizację z fizjoterapii; kontynuować edukację na studiach III stopnia (doktoranckich).

Dokumenty do pobrania

Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego, jeśli: 

 • uzyska pozytywne oceny ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;

Do 31 maja student składa w p.227 zatwierdzoną kartę pracy dyplomowej, na podstawie której Dział Nauczania wprowadza temat pracy do systemu teleinformatycznego Uczelni.

Student sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 • strona tytułowa
 • podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora
 • inne załączniki.

Student loguje się w Wirtualnej Uczelni i w zakładce DYPLOM klika i uzupełnia wszystkie treści (zakładka będzie dostępna po wprowadzeniu przez Dział Nauczania wszystkich niezbędnych danych dotyczących obrony). Instrukcja znajduje się w dokumentach do pobrania.

Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia. Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania p. 227. Studenci, którzy nie wyrazili zgody na oświadczeniu o wykorzystaniu numeru telefonu w Wirtualnej Uczelni cały proces będą odbywać osobiście w p.227

Zatwierdź moje oświadczenia” i kliknij WYŚLIJ, następnie potwierdź kodem SMS

Student po otrzymaniu od promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez Wirtualną Uczelnię w zakładce praca dyplomowa, dodając także streszczenie, język pracy, a następnie załącza plik i klika WYŚLIJ. Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku), co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

Student weryfikuje etap, na jakim znajduje się praca (praca może zostać zwrócona do poprawy).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, a także recenzji, najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, student zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta (pok.227):

 • dziennika praktyk zawodowych
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć
 • archiwalnej wersji pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oświadczeniami zawierającymi oryginalne podpisy studentów: o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej oraz o samodzielności wykonanej pracy;
 • legitymacji studenckiej.

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-732 lub w Dziale Nauczania- Obsługa Studenta pok. 227.

Po obronie

Po obronie pracy dyplomowej  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo – do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem.

Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom – pok. 223a.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.

Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700.

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2023/2024 dla studentów III i IV roku:

semestr V – pobierz

semestr VII – pobierz

Opiekunowie praktyk zawodowych w roku akademickim 2023/2024

jednolite studia magisterskie

rok I dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak

rok II dr Jarosław Prusak

rok III mgr Bożena Jenek

rok IV mgr Paulina Chmielak

rok V mgr Paulina Chmielak

Regulamin praktyk

Regulamin praktyk zawodowych pobierz

Wytyczne do programu praktyk zawodowych pobierz

Dokumenty do pobrania

Procedura nr 2/2023 do Zarządzenia nr 64/ 2023.BGD Rektora ANS w Nowym Targu z dnia 31 października 2023 r. pobierz

Kryteria doboru interesariuszy – wypełnia zakład pracy pobierz

Kryteria doboru opiekuna praktyk z ramienia jednostki organizującej – wypełnia student pobierz

Karta zgłoszenia na praktyki – wypełnia student i zakład pracy pobierz

Ankieta oceny praktyki – ocenia student pobierz

Ankieta oceny studenta – ocenia zakład pracy pobierz

Podanie o zaliczenie praktyki zawodowej  pobierz

Wykaz placówek, z którymi Uczelnia podpisała porozumienia dotyczące studenckich praktyk zawodowych pobierz

Plan praktyk zawodowych

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2023/2024 dla studentów III i IV roku:

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2022/2023 dla studentów V roku:

Opiekunowie praktyk zawodowych w roku akademickim 2023/2024

jednolite studia magisterskie

rok I dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak

rok II dr Jarosław Prusak

rok III mgr Bożena Jenek

rok IV dr Bożena Kowalczyk

rok V mgr Paulina Chmielak

Dokumenty do pobrania

Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego, jeśli: 

 • uzyska pozytywne oceny ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;

Do 31 maja student składa w p.227 zatwierdzoną kartę pracy dyplomowej, na podstawie której Dział Nauczania wprowadza temat pracy do systemu teleinformatycznego Uczelni.

Student sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 • strona tytułowa
 • podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora
 • inne załączniki.

Student loguje się w Wirtualnej Uczelni i w zakładce DYPLOM klika i uzupełnia wszystkie treści (zakładka będzie dostępna po wprowadzeniu przez Dział Nauczania wszystkich niezbędnych danych dotyczących obrony). Instrukcja znajduje się w dokumentach do pobrania.

Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia. Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania p. 227. Studenci, którzy nie wyrazili zgody na oświadczeniu o wykorzystaniu numeru telefonu w Wirtualnej Uczelni cały proces będą odbywać osobiście w p.227

Zatwierdź moje oświadczenia” i kliknij WYŚLIJ, następnie potwierdź kodem SMS

Student po otrzymaniu od promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez Wirtualną Uczelnię w zakładce praca dyplomowa, dodając także streszczenie, język pracy, a następnie załącza plik i klika WYŚLIJ. Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku), co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

Student weryfikuje etap, na jakim znajduje się praca (praca może zostać zwrócona do poprawy).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, a także recenzji, najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, student zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta (pok.227):

 • dziennika praktyk zawodowych
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć
 • archiwalnej wersji pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oświadczeniami zawierającymi oryginalne podpisy studentów: o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej oraz o samodzielności wykonanej pracy;
 • legitymacji studenckiej.

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-732 lub w Dziale Nauczania- Obsługa Studenta pok. 227.

Po obronie

Po obronie pracy dyplomowej  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo – do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem.

Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom – pok. 223a.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.

Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700.

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Zdrowia

mgr Izabela Wróbel

główny specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

mgr Kinga Huzior

specjalista ds. administracyjnych