Ułatwienia dostępu

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Studenci zdobywają wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowaną na konkretną specjalność w zakresie pracy socjalnej. Absolwent posiada podstawowe wiadomości w zakresie wiedzy filozoficznej, przyrodniczej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej niezbędnej do poznania i zrozumienia człowieka, układu człowiek – środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych. Absolwent potrafi realizować zadania pracownika socjalnego i rozumie człowieka funkcjonującego na granicy wykluczenia społecznego lub wykluczonego społecznie. Student zdobywa kwalifikacje niezbędne do pracy w instytucjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

W programie kształcenia, oprócz zajęć teoretycznych, przewidziano 960 godzin praktyk zawodowych, co zapewnia studentom zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych. 

Absolwent kierunku potrafi stawiać diagnozę dotyczącą sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, umie zastosować metody, techniki i środki interwencji socjalnej, a także przeprowadzić ewaluację podejmowanych działań. Posiada ponadto umiejętności w zakresie nawiązywania współpracy z rodzinami, środowiskami, placówkami, instytucjami pomocowymi, władzą lokalną oraz organizacjami pozarządowymi. 

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent pracy socjalnej będzie mógł się realizować np. w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, gminnych zespołach interdyscyplinarnych, schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych.

Dokumenty do pobrania

 • Instrukcja dla studenta 
 • Instrukcja dla Promotora, Recenzenta 
 • Instrukcja dla Sekretarza 
 • Regulamin egzaminu dyplomowego (pobierz)
 • Regulamin studiów (pobierz)
 • Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu (pobierz)
 • Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (pobierz)
 • Zarządzenie 83-2023.BGD (ws. składania prac dyplomowych oraz kontrola antyplagiatowa) (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 3do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 5 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 6 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 8 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 10 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (word)
 • Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (word)

Egzamin dyplomowy

Student po uzyskaniu zaliczenia semestru:

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złóż w Dziale Nauczania (pok. 227):

 • dziennik praktyk zawodowych – w przypadku, jeżeli nie został wcześniej złożony, dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: ANS w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ;
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli takie posiadasz). Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl;
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec Uczelni oraz zwrotu książek w Bibliotece Akademickiej.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni.

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia. Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A.

Jeżeli będziesz potrzebować wystawienia dodatkowego dyplomu w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania przed dniem obrony podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-728.

Procedura realizacji praktyki:

 1. Wybierz zakład pracy z dostępnego wykazu placówek lub wybierz własny (razem z kartą zgłoszenia dostarcz do Uczelni dane: potrzebne do zawarcia porozumienia – nazwę, adres, imię i nazwisko właściciela).
 2. Skontaktuj się z pracodawcą (uzyskaj wstępną zgodę na odbycie praktyk, ustal termin i czas realizacji praktyk).
 3. Dostarcz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do zakładu pracy.
 4. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i dostarcz ją opiekunowi praktyk z Uczelni.
 5. Odbierz skierowanie na praktyki, dziennik praktyk i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Pracy (p. 227).
 6. Odbierz skierowanie i porozumienie ( jeżeli Uczelnia nie ma podpisanego stałego porozumienia z wybraną placówką).
 7. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki pracodawcy. Pracodawca podpisuje dwa egzemplarze porozumienia, jeden zwraca studentowi. Podpisane porozumienie złóż w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych, p. 330.
 8. Po dopełnieniu formalności możesz rozpocząć praktykę.
 9. Po zakończeniu praktyki dostarcz uzupełniony dziennik praktyk wraz z:
  – ankietą oceny studenta realizującego praktykę zawodową,
  – kryteriami doboru interesariuszy,
  – ankietą oceny praktyki zawodowej
  opiekunowi z ramienia Uczelni, a następnie złóż go w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych, p.330. Wymienione dokumenty są dostępne poniżej – Druki do pobrania.
 10. Możesz też ubiegać się o zaliczenie praktyk zrealizowanych na innym kierunku.

Dokumenty do pobrania

 • Regulamin studenckich praktyk zawodowych pobierz
 • Wewnętrzny regulamin praktyk studenckich pobierz
 • Program praktyk pobierz
 • Wytyczne związane z praktykami (miejsca praktyk) pobierz
 • Karta zgłoszenia na praktyki pobierz
 • Dziennik praktyk pobierz
 • Ankieta oceny studenta realizującego praktykę zawodową pobierz
 • Arkusz samooceny studenta pobierz
 • Kryteria doboru interesariuszy pobierz
 • Ankieta oceny praktyki zawodowej pobierz
 • Podanie o zaliczenie praktyki zawodowej pobierz
 • Karta obserwacji pobierz
 • Wniosek o uznanie efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych na podstawie aktywności zawodowej pobierz

Programy praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli studia:

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Społecznego

mgr Aleksandra Daleki

specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

Agnieszka Subik

referent administracyjny