Ułatwienia dostępu

Kosmetologia

Studia II stopnia (magisterskie), 2-letnie (4 semestry), stacjonarne, profil praktyczny

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku kosmetologia zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii.

Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu technologii kosmetyków, dzięki czemu sporządza receptury kosmetyczne oraz niezbędną dokumentację. Potrafi obsłużyć specjalistyczną aparaturę i wykonać badania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej, dzięki kształceniu w dyscyplinach ściśle medycznych.

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent kierunku jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia zabiegu z zakresu kosmetologii leczniczej. Efektywnie współpracuje z dermatologiem, chirurgiem oraz specjalistą z zakresu medycyny estetycznej w ramach działań mających na celu poprawę kondycji skóry zmienionej chorobowo. Absolwent dodatkowo jest przygotowany do organizacji pracy gabinetów kosmetologicznych oraz klinik SPA & Wellness. Studenci uzyskują również wiedzę specjalistyczną dotyczącą technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, właściwego przetwarzania surowców w przemyśle kosmetycznym, a dalej produkcji szerokiej gamy kosmetyków. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w firmach zajmujących się produkcją kosmetyków, przygotowujących receptury kosmetyczne, a także w laboratoriach kontroli jakości, czy zarządzania produkcją kosmetyków.

Dokumenty do pobrania

Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego, jeśli: 

 • uzyska pozytywne oceny ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;

Do 31 maja student składa w p.227 zatwierdzoną kartę pracy dyplomowej, na podstawie której Dział Nauczania wprowadza temat prac do systemu teleinformatycznego Uczelni.

Student sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 • strona tytułowa
 • podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora
 • inne załączniki.

Student loguje się w Wirtualnej Uczelni i w zakładce DYPLOM klika i uzupełnia wszystkie treści (zakładka będzie dostępna po wprowadzeniu przez Dział Nauczania wszystkich niezbędnych danych dotyczących obrony). Instrukcja znajduje się w dokumentach do pobrania na stronie Uczelni. Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia. Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania p. 227. Studenci, którzy nie wyrazili zgody na oświadczeniu o wykorzystaniu numeru telefonu w Wirtualnej Uczelni cały proces będą odbywać osobiście w p.227

Zatwierdź moje oświadczenia” i kliknij WYŚLIJ, następnie potwierdź kodem SMS

Student po otrzymaniu od promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez Wirtualną Uczelnię w zakładce praca dyplomowa, dodając także streszczenie, język pracy, a następnie załącza plik i klika WYŚLIJ. Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku), co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

Student weryfikuje etap, na jakim znajduje się praca (praca może zostać zwrócona do poprawy).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, a także recenzji, najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, student zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta (pok.227):

 • dziennika praktyka zawodowych
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada)
 • archiwalnej wersji pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oświadczeniami zawierającymi oryginalne podpisy studentów: o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej oraz o samodzielności wykonanej pracy;
 • legitymacji studenckiej (tylko studia magisterskie)

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-733 lub w Dziale Nauczania- Obsługa Studenta pok. 227.

Po obronie

Po obronie pracy dyplomowej student może odebrać zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo – do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz Z suplementem.

Suplement do dyplomu należy odebrać w p. 227, dyplom – p. 223 a.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.

Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700.

Opiekunowie praktyk na rok akademicki 2023/2024

 • Mgr Urszula Jagieła – II,IV,VI semestr licencjat
 • Mgr Faustyna Kuros- III semestr licencjat i  III -IV semestr

Celem praktyki zawodowej jest nabycie przez studenta praktycznych umiejętności wykonywania zawodu kosmetologa oraz przygotowanie studenta do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji i wysokiej jakości obsługi klienta. Praktyka ma również rozbudzić w studentach praktyczny zapał do wykonywanego zawodu i wytworzyć w nich cechy przedsiębiorczości do stworzenia własnego stanowiska pracy.

Praktyka jako uzupełnienie programu kształcenia stwarza możliwość bezpośredniego zetknięcia się z możliwościami rzeczywistych zastosowań różnych technik kosmetycznych w gabinetach kosmetycznych, centrach odnowy biologicznej czy gabinetach medycyny estetycznej. Student dokonuje konfrontacji wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w trakcie studiów podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów z praktyką w warunkach rzeczywistego świadczenia usług kosmetologicznych.

Student rozpoczynający praktykę powinien posiadać:

1) aktualne ubezpieczenie NNW (rozszerzone o zapis związany z ryzykiem ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny) i OC;

2) aktualne badania lekarskie, w trakcie których student jest narażony na działanie czynników szkodliwych;

3) aktualną książeczkę zdrowia i/lub aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;

4) aktualne szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B;

5) obowiązkową dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki, oraz dziennik praktyk;

6) czyste ochronne ubranie (fartuch) i zmienne obuwie.

Procedura realizacji praktyk

 1. Wybierz zakład pracy
 • z dostępnego wykazu placówek lub
 • wybierz własny (jeśli wybierzesz Zakład Pracy z poza listy, razem z kartą zgłoszenia dostarcz dokładną nazwę, adres, imię i nazwisko właściciela- dane są potrzebne do porozumienia w sprawie praktyk)
 1. Wypełnij/skontaktuj się z zakładem pracy:

Kryteria doboru interesariuszy – wypełnia zakład pracy

Kryteria doboru opiekuna praktyk z ramienia jednostki organizującej, przyjmującej – wypełnia student

Karta zgłoszenia na praktyki , wypełnia student i zakład pracy

Program praktyk (do pobrania poniżej) – podpisuje zakład pracy 

 • uzyskaj zgodę na odbycie praktyki
 • ustal termin i czas trwania praktyki
 1. Złóż załącznik nr 1, nr 2, nr 3, program praktyk na Uczelni w p.424
 2. Odbierz skierowanie na praktyki z Uczelni oraz dziennik praktyk (i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Pracy p.424)
 3. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy
 • Zanieś porozumienie do pracodawcy – pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię
 • Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę
 1. Odbądź praktyki i uzupełnij dziennik praktyk (2 pieczątki i 2 podpisy z przodu- rozpoczęcie i zakończenie praktyki na stronie 2-3; na każdej karcie tygodniowej, oraz str. 46- opinia o studencie- zgodnie ze wzorem), a także wypełnij i złóż załączniki:

Ankieta oceny praktyki (ocenia student)

Ankieta oceny studenta (ocenia zakład pracy)

 1. Po zakończeniu praktyki
 • Złóż uzupełniony dziennik praktyk na Uczelni – p.227 oraz załącznik nr 4, załącznik nr 5.

Forma zaliczenia praktyk 

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje jeden dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów na ANS w Nowym Targu;
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej – w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • ostateczną ocenę wystawia opiekun praktyk z ramienia ANS;

Dokumenty do pobrania

Regulamin praktyk zawodowych – pobierz – aktualizacja 17.11.2023 r.

Wykaz placówek – pobierz – aktualizacja 31.01.2024

Podanie o zaliczenie praktyk – pobierz

Programy praktyk

 • Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2021-2022

Praktyki zawodowe semestr 2 

Praktyki zawodowe semestr 3 

Praktyki zawodowe semestr 4 

Wzór dziennika praktyk – pobierz

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Zdrowia

mgr Izabela Wróbel

główny specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

mgr Elżbieta Dworska

specjalista ds. administracyjnych