Office and business. People at work

HomeUczelniaJakość kształcenia

Uczelnia

Jakość kształcenia

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia

W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu jest realizowany Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia (USDJK), którego celem jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich, ciągłe udoskonalanie procesu dydaktycznego, zwiększenie konkurencyjności i przejrzystości oferty edukacyjnej PPUZ oraz zapewnienie absolwentom dobrego startu na rynku pracy.

Najważniejsze zadania USDJK:

  1. Monitorowanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich.
  2. Ocena jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych.
  3. Monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia.
  4. Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia.
  5. Ocena dostępności informacji na temat kształcenia.
  6. Monitorowanie warunków kształcenia.
  7. Ocena mobilności studentów.
  8. Badanie losów absolwentów Uczelni.
  9. Ocena aktywności naukowo-badawczej.

Akty prawne

Akty wewnętrzne

Zarządzenie nr 32/2021 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad etycznych i dobrych praktyk w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Zarządzenie nr 61/2021 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin oceny okresowej nauczyciela akademickiego

Zał. 1 a Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym (profesor, profesor uczelni, starszy wykładowca)

Zał. 1 b Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym (praktyk wykładowca, wykładowca, lektor, instruktor)

Zał. 1 c Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku badawczo-dydaktycznym (profesor, profesor uczelni)

Zał. 1 d Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku badawczo-dydaktycznym (adiunkt, asystent)

Zał. 1 e Arkusz oceny innych osób prowadzących zajęcia

Zał. 2 Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Zał. 2 a Harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych

Zał. 2 b Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych

Zał. 3 Studencka ankieta ewaluacyjna

Zarządzenie nr 171/2020.RW Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na kadencję w latach 2020-2024

Uchwała nr 48/2020 Senatu PPUZ w Nowym Targu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Uchwała nr 35/2021 Senatu PPUZ w Nowym Targu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Zarządzenie nr 95/2021 Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

zał. nr 1 do Zarządzenia nr 95/2021 Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 29 czerwca 2021 r.

zał. nr 2 do Zarządzenia nr 95/2021 Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zarządzenie nr 105/2022 BGD Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

Zarządzenie nr 41/2021 Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zasad monitorowania zgodności procesu dydaktycznego z przepisami prawa, wytycznymi i zaleceniami oceny programowej dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną w odniesieniu do kierunków studiów prowadzonych w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

załącznik do Zarządzenia nr 41/2021 – Sprawozdanie z okresowego monitorowania zgodności procesu dydaktycznego z wymaganiami Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach zarządzania ryzykiem Uczelni 

Zarządzenie nr 44/2021 Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

zał. nr 1 Kierunkowy raport jakości kształcenia

zał. nr 2 Raport z realizacji założonych efektów uczenia się

zał. nr 3 Ankieta absolwencka

Zarządzenie nr 64/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia procedur dotyczących doskonalenia jakości kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu

Procedura nr 1/2023 do Zarządzenia nr 64/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu z dnia 31 października 2023 r.

Procedura nr 2/2023 do Zarządzenia nr 64/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu z dnia 31 października 2023 r.

Procedura nr 3/2023 do Zarządzenia nr 64/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu z dnia 31 października 2023 r.

Procedura nr 4/2023 do Zarządzenia nr 64/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu z dnia 31 października 2023 r.

Procedura nr 5/2023 do Zarządzenia nr 64/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu z dnia 31 października 2023 r.

Terminarz zadań wynikających z Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie nr 165/2020.RW Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Kierunkowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na kadencję w latach 2020-2024

Zarządzenie nr 166/2020.RW Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na kadencję w latach 2020-2024

Zarządzeniem nr 93/2022.BGD Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia

Akty zewnętrzne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) 

Raporty samooceny

Kierunkowe Raporty Jakości Kształcenia za rok akademicki 2021/2022

architektura 

bezpieczeństwo narodowe

dietetyka

filologia angielska 

finanse i rachunkowość

fizjoterapia 

gospodarka przestrzenna

kosmetologia

pielęgniarstwo

praca socjalna

ratownictwo medyczne

rachunkowość i analityka ekonomiczna

sport

turystyka i rekreacja

Sprawozdania z funkcjonowania USDJK

Sprawozdanie z funkcjonowania USDJK za rok akademicki 2021/2022

Sprawozdanie z funkcjonowania USDJK za rok akademicki 2020/2021

Sprawozdanie z funkcjonowania USDJK za rok akademicki 2019/2020

Sprawozdanie z funkcjonowania USDJK za rok akademicki 2018/2019

Sprawozdanie z funkcjonowania USDJK za rok akademicki 2017/2018

Sprawozdanie z funkcjonowania USDJK za rok akademicki 2016/2017

Sprawozdanie z funkcjonowania USDJK za rok akademicki 2015/2016

Sprawozdanie z funkcjonowania USDJK za rok akademicki 2014/2015

Sprawozdanie z funkcjonowania USDJK za rok akademicki 2013/2014

Sprawozdanie z funkcjonowania USDJK za rok akademicki 2012/2013