Ułatwienia dostępu

Jakość kształcenia

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia

W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu funkcjonuje Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia (USDJK), którego celem jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich, ciągłe udoskonalanie procesu dydaktycznego, zwiększenie konkurencyjności i przejrzystości oferty edukacyjnej oraz zapewnienie absolwentom dobrego startu na rynku pracy.

Najważniejsze zadania USDJK:

  1. Monitorowanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich.
  2. Ocena jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych.
  3. Monitorowanie i doskonalenie programów kształcenia.
  4. Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia.
  5. Ocena dostępności informacji na temat kształcenia.
  6. Monitorowanie warunków kształcenia.
  7. Ocena mobilności studentów.
  8. Badanie losów absolwentów Uczelni.
  9. Ocena aktywności naukowo-badawczej.

Akty prawne

Akty wewnętrzne

Akty zewnętrzne