Ułatwienia dostępu

Sport i turystyka na terenach górskich

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Podstawowym celem kształcenia na kierunku sport i turystyka na terenach górskich jest przygotowanie absolwenta do podjęcia działalności zawodowej w zakresie sportu (organizacja i zarządzanie w sporcie, programowanie i prowadzenie zajęć/imprez w zakresie sportu dla wszystkich, sportu wyczynowego) lub turystyki (organizacja i zarządzanie w turystyce, programowanie i prowadzenie imprez turystyki kwalifikowanej).

Student nabędzie wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej w takim zakresie, który pozwala na rozpoznanie i zrozumienie potrzeb i możliwości współczesnego człowieka w uprawianiu sportu lub turystyki oraz mechanizmy działalności gospodarczej w obszarze sportu i turystyki

Wykorzystując wiedzę w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości, uwarunkowań społecznych i środowiskowych, nabędzie umiejętności inicjowania i organizowania przedsięwzięć w obszarze sportu i turystyki. Nabyte umiejętności pozwolą na efektywną realizację procesu treningowego lub zajęć turystycznych, uwzględniając diagnozę indywidualnych możliwości, prognozę możliwych do realizacji zadań, dobór treści i metod działania. Student będzie posiadał również umiejętność organizowania i prowadzenia imprez sportowych i turystycznych. Jednocześnie przygotowany zostanie do podjęcia działań przedsiębiorczych w obszarze sportu i turystyki, związanych z zarządzaniem instytucjami sportowymi i turystycznymi.

Absolwent kierunku uzyska tytuł licencjata na kierunku sport i turystyka na terenach górskich, potwierdzony dyplomem Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Treści kształcenia będą realizowane na jednym z dwóch modułów specjalizacyjnych (do wyboru przez studenta):

 • sport na terenach górskich;
 • turystyka na terenach górskich.

Student modułu specjalizacyjnego sport na terenach górskich zostanie przygotowany do planowania i realizacji procesu treningowego w różnych dyscyplinach sportowych, organizacji rywalizacji sportowej, udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego organizowania aktywności fizycznej w terenie górskim, programowania odnowy biologicznej oraz diety sportowca a także prowadzenia diagnostyki.

Student modułu specjalizacyjnego turystyka na terenach górskich zostanie przygotowany do planowania i realizacji przedsięwzięć turystycznych, począwszy od dokonania diagnozy potrzeb i możliwości, przez dobór metod, form i środków działania, a także organizacyjno-zarządczego zabezpieczenia tego procesu.

Poza nabyciem wiedzy i umiejętności związanych z realizowanym modułem specjalizacyjnym, student będzie posiadał możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji zawodowych, które zwiększą atrakcyjność zawodową.

Student modułu specjalizacyjnego sport na terenach górskich będzie mógł nabyć uprawnienia:

 • instruktora narciarstwa zjazdowego, narciarstwa biegowego, snowboardu
 • instruktora wybranej zespołowej gry sportowej
 • instruktora kick boxingu lub judo
 • trenera przygotowania motorycznego
 • trenera personalnego

Student modułu specjalizacyjnego turystyka na terenach górskich będzie mógł nabyć uprawnienia:

 • pilota wycieczek
 • instruktora wybranego rodzaju turystyki kwalifikowanej

Studenci obu modułów specjalizacyjnych będą mogli nabyć uprawnienia:

 • animatora czasu wolnego
 • instruktora fitnessowych form ruchu (do wyboru: fitness – nowoczesne formy gimnastyki; fitness – ćwiczenia siłowe)

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci kierunku sport i turystyka na terenach górskich uzyskają tytuł specjalisty z zakresu sportu i turystyki, co będzie dawało im możliwość podjęcia pracy zarówno w sektorze szeroko pojmowanego sportu, jak i turystyki oraz znalezienia zatrudnienia w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i związkach społecznych, w klubach, biurach i innych formach prywatnej aktywności gospodarczej, które prowadzą działalność w obszarze sportu i turystyki.

Uzyskanie tytułu licencjata na kierunku sport i turystyka na terenach górskich umożliwi absolwentowi kontynuację kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja oraz na studiach drugiego stopnia na kierunku „wychowanie fizyczne lub sport.

Student będzie rozwijał także kompetencje społeczne, umiejętności współdziałania w grupie oraz samodzielnego i skutecznego inicjowania działań sportowych i turystycznych, z zachowaniem norm etycznych. Program studiów umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem specjalistycznym z zakresu sportu i turystyki.

Instrukcja postępowania dla studenta:

1. Znajdź instytucję, w której chcesz odbywać praktyki.

2. Podpisz stosowne dokumenty – kartę zgłoszenia na praktyki; jeśli z wybraną z daną instytucją nie jest podpisane porozumienie skontaktuj się z opiekunem praktyk.

3. Złóż wszystkie powyższe dokumenty u opiekuna praktyk z ramienia Uczelni

4.  Realizuj praktyki systematycznie wypełniając Dziennik praktyk.

5. Po zakończeniu praktyki wypełnij Ankietę oceny praktyk zawodowych oraz poproś opiekuna praktyk z ramienia instytucji o wypełnienie Ankiety oceny studenta.

6. Złóż wszystkie dokumenty u opiekuna praktyk z ramienia Uczelni, aby uzyskać zaliczenie.

Ogólnouczelniany regulamin praktyk studenckich

Regulamin wewnętrzny studenckich praktyk zawodowych – kierunek sport i turystyka na terenach górskich

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia na praktykę

Kryteria doboru interesariuszy

Kryteria doboru opiekuna praktyk

Dziennik praktyk

Ankieta oceny praktyki zawodowej

Ankieta oceny studenta

Podanie o zaliczenie praktyki 

Podanie o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie zrealizowanych efektów uczenia się na podstawie aktywności zawodowej 

Porozumienie w sprawie praktyk

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki

lic. Małgorzata Gozdyra

specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

Agnieszka Subik

referent administracyjny