Ułatwienia dostępu

Filologia angielska nauczycielska

Studia drugiego stopnia (magisterskie), dwuletnie (4 semestry), stacjonarne, profil praktyczny

Studenci filologii angielskiej zdobywają pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę o języku, kulturze i społeczeństwach krajów anglojęzycznego obszaru językowego. Poznają sposoby wykorzystania posiadanych wiadomości w różnych sferach działalności zawodowej, w charakterze tłumaczy lub nauczycieli języka angielskiego (w zależności od wybranego modułu).

W trakcie studiów młody adept filologii rozwija swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i drugiego języka na poziomie kontynuacji lub od podstaw. Ponadto zdobywa pogłębioną wiedzę z dziedziny językoznawstwa, historii, literatury i kultury krajów anglojęzycznego obszaru, a także rozwija umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu.

Studenci modułu nauczycielskiego, wiedzę zdobytą podczas studiów licencjackich poszerzają o kolejne informacje dotyczące teorii i praktyki nauczania języka angielskiego, psychologii i pedagogiki. 

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci modułu kształcenia nauczycielskiego otrzymują dyplom magistra filologii angielskiej, który łącznie z dyplomem licencjata (modułu kształcenia nauczycielskiego), uprawnia ich do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół.

Dokumenty do pobrania

Wymogi dotyczące pisania pracy dyplomowej (pobierz)

Wymogi dotyczące pisania pracy dyplomowej – praca z metodyki (pobierz)

Zalecenia JSA ws. wymagań dotyczących formatowania tekstu przed wysłaniem go do JSA (pobierz)

Zarządzenie 83/2023.BGD (ws. składania prac dyplomowych oraz kontrola antyplagiatowa)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 83/2023.BGD (karta pracy)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 83/2023.BGD (strona tytułowa)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 83/2023.BGD (oświadczenie o samodzielności wykonania pracy)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 83/2023.BGD(oświadczenie o wykorzystaniu pracy przez Uczelnię)

Załącznik nr 5 do Zarządzenia 83/2023.BGD (oświadczenie o wizerunku)

Załącznik nr 6 do Zarządzenia 83/2023.BGD (uzupełnia dyrektor-podejrzenie plagiatu)

Załącznik nr 7 do Zarządzenia 83/2023.BGD (wzór recenzji)

Załącznik nr 8 do Zarządzenia 83/2023.BGD (recenzja pracy dyplomowej)

Załącznik nr 9 do Zarządzenia 83/2023.BGD (wzór recenzji)

Załącznik nr 10 do Zarządzenia 83/2023.BGD  (uzupełnia dziekanat-informacja o przechowywaniu pracy)

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu (pobierz)

Instrukcja dla studenta (pobierz)

Instrukcja dla promotora, recenzenta (pobierz)

Instrukcja dla sekretarza (pobierz)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie

Egzamin dyplomowy

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złóż w Dziale Nauczania (pok. 227):

 • pracę dyplomową w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych elementów (nie później niż w dniu obrony);
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli takie posiadasz). Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl;
 • legitymację studencką.
 • dziennika praktyk zawodowych – w przypadku jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: ANS w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec Uczelni oraz zwrotu książek w Bibliotece Akademickiej.

Instrukcja dla studenta

Student ostatniego semestru studiów po akceptacji tematu pracy dyplomowej przez promotora zobowiązany jest dostarczyć do Działu Nauczania w terminie:

– do 31 maja w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim;

– do 31 grudnia w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym

kartę pracy dyplomowej, w której zamieszcza tytuł pracy dyplomowej w języku polskim oraz w języku angielskim, według załącznika nr 1.

Studenci, których dane zostały przygotowane zgodnie z § 3 ust. 2, zobowiązani są do zatwierdzenia kodem SMS oświadczeń i zgody dotyczących: (Postępy – Dyplom – Mój dyplom):

 • oświadczenia o samodzielności wykonanej pracy, stanowiącego załącznik nr 3;
 • oświadczenia na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej, stanowiącego załącznik nr 4
 • zgody lub jej braku na wykorzystanie wizerunku absolwenta, stanowiącego załącznik nr 5;
 • wypełnienia w Wirtualnej Uczelni formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: język pracy, streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim.

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w Wirtualnej Uczelni się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

UWAGA! W przypadku braku zgody studenta na wykorzystanie prywatnego numeru telefonu w zakresie niezbędnym do korzystania z Wirtualnej Uczelni, student zobowiązany jest własnoręcznie podpisać oświadczenia lub zgody w Dziale Nauczania.

Schemat pracy dyplomowej powinien być przygotowany według następującej kolejności:

1) strona tytułowa

2) podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy

3) podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej

4) tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków;

5) szczegóły i wymogi dotyczące pracy dyplomowej regulowane są w odrębnym regulaminie dyplomowania dla każdego kierunku studiów.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych danych, student co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, wgrywa zatwierdzoną przez promotora pracę dyplomową w postaci pliku pdf (opisany w następujący sposób: nazwisko i imię studenta, nr albumu, tytuł pracy dyplomowej).

Praca dyplomowa powinna być zapisana w formacie pdf i scalona w jednym pliku. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB.

Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, a także odznaczeniu wszystkich wymaganych oświadczeń zarówno w Wirtualnej Uczelni jak i w pracy dyplomowej student niezwłocznie powiadamia e-mailowo lub telefonicznie  pracownika Sali Obsługi Studenta: 18-26-107-28 agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A.

Jeżeli będziesz potrzebować wystawienia dodatkowego dyplomu w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania przed dniem obrony podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-728.

Program praktyk

SEMESTR

RODZAJ PRAKTYKI

LICZBA GODZIN

FORMA ZALICZENIA

I

praktyka pedagogiczna 1

90

zaliczenie z oceną

II

praktyka pedagogiczna 2

120

zaliczenie z oceną

III

praktyka pedagogiczna 3

90

zaliczenie z oceną

Praktyka zawodowa – nowe technologie w nauczaniu języków obcych

30

zaliczenie z oceną

IV

Praktyka zawodowa – kurs wychowawczy

30

zaliczenie z oceną

RAZEM                                              360 

 

SEMESTR I – PRAKTYKA PEDAGOGICZNA 1

Termin realizacji: październik – styczeń (15 tygodni)

FORMA ZAJĘĆ

MIEJSCE

LICZBA GODZIN

samodzielne przeprowadzanie zajęć –

kursy języka angielskiego dla studentów

UTW*

PPUZ

20

indywidualne konsultacje ze studentami UTW

PPUZ

10

obserwacje zajęć – lektoraty

PPUZ

10

obserwacje zajęć w szkołach średnich

liceum, technikum zawodowe, szkoły językowe

10

indywidualne konsultacje z opiekunem praktyk

PPUZ

10

opracowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół średnich

PPUZ

20

* zajęcia kursowe są każdorazowo obserwowane przez opiekuna praktyk

DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ZALICZENIA PRAKTYK:

– dziennik praktyk

– dokumenty wymagane przez opiekuna praktyk (portfolio studenta)

SEMESTR II – PRAKTYKA PEDAGOGICZNA 2

Termin realizacji: luty – czerwiec (15 tygodni)

FORMA ZAJĘĆ

MIEJSCE

LICZBA GODZIN

samodzielne prowadzenie lekcji

państwowe szkoły średnie

80

obserwacje zajęć mentora

państwowe szkoły średnie

10

prowadzenie kursów UTW*

PPUZ

10

indywidualne konsultacje ze studentami UTW

PPUZ

5

przygotowanie scenariuszy lekcji oraz materiałów dydaktycznych

praca własna studenta

10

konsultacje z opiekunem praktyk

PPUZ

5

* zajęcia kursowe są każdorazowo obserwowane przez opiekuna praktyk

DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ZALICZENIA PRAKTYK:

– dziennik praktyk

– dokumenty wymagane przez opiekuna praktyk (portfolio studenta)

SEMESTR III – PRAKTYKA PEDAGOGICZNA 3 + PRAKTYKA ZAWODOWA –NOWE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Termin realizacji: październik – styczeń (15 tygodni)

FORMA ZAJĘĆ

MIEJSCE

LICZBA GODZIN

samodzielne prowadzenie lekcji*

państwowe szkoły średnie

90

praktyka zawodowa –

nowe technologie w nauczaniu języków obcych

 

PPUZ – warsztaty

30

DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ZALICZENIA PRAKTYK:

– dziennik praktyk

– dokumenty wymagane przez opiekuna praktyk (portfolio studenta)

SEMESTR IV – PRAKTYKA ZAWODOWA – KURS WYCHOWAWCZY

Termin realizacji: luty – czerwiec (15 tygodni)

FORMA ZAJĘĆ

MIEJSCE

LICZBA GODZIN

praktyka zawodowa – kurs wychowawczy

PPUZ – warsztaty

30

DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ZALICZENIA PRAKTYK:

– dziennik praktyk

– dokumenty wymagane przez opiekuna praktyk (portfolio studenta)

Procedura skierowania na praktyki

1. Skontaktuj się z Dyrektorem państwowej szkoły podstawowej:

 • uzyskaj wstępną zgodę na odbycie praktyki oraz imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację praktyki,
 • ustal termin i czas trwania praktyki.

2. Dostarcz ubezpieczenie NNW (zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków) do miejsca odbywania praktyk.

3. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i uzyskaj akceptację opiekuna praktyk, a następnie dostarcz ją do sekretariatu INHSiT (p.323) lub przekaż kartę staroście.

4. Odbierz skierowanie na praktyki i porozumienie z sekretariatu.

5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki dyrektorowi. Dyrektor musi podpisać oba egzemplarze porozumienia, jeden z nich dostarcz do sekretariatu INHSiT (p.323) w ciągu 5 dni roboczych.

6. Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę.

7. Pamiętaj o regularnym przygotowywaniu i archiwizowaniu dokumentów z praktyki, tzw. portfolio studenta oraz o odbiorze dziennika praktyk.

8. Dzienniki praktyk wypełniane są w porozumieniu z opiekunem praktyk.

9. Po zakończeniu praktyki poproś nauczyciela o wypełnienie szkolnej karty oceny praktyki pedagogicznej i dostarcz dokument opiekunowi praktyk.

Druki do pobrania:

Regulamin praktyk 

Szczegółowy regulamin praktyk pedagogicznych II stopnia

Program praktyk pedagogicznych

Karta zgłoszenia na praktykę specjalność nauczycielska

Szkolna karta oceny praktyki pedagogicznej

Arkusz samooceny studenta

Wniosek o przedłużenie terminu zaliczenia praktyki

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki

lic. Małgorzata Gozdyra

specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

Agnieszka Subik

referent administracyjny