Ułatwienia dostępu

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3 lata), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny.

Program studiów zapewnia studentom możliwość zapoznania się z uwarunkowaniami klinicznymi i patomechanicznymi wdrażania dietoterapii i weryfikacji następstw stosowanej diety. Głównym celem kształcenia jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności z zakresu: promowania zdrowego stylu życia, odpowiedniej  modyfikacji diety, stosowania szerokiej gamy suplementów diety oraz sztucznych form żywienia.

Podczas toku studiów realizowane są zajęcia praktyczne w warunkach zbliżonych do oddziałów i poradni szpitalnych, przy wykorzystaniu badań obrazowych, biochemicznych z oceną kliniczną włącznie. Studenci, poza przedmiotami obowiązkowymi, wybierają przedmioty fakultatywne szczególnie dla nich interesujące.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pod czujnym okiem nauczycieli akademickich, ekspertów w dziedzinie dietetyki i nauk pokrewnych, wykorzystując profesjonalne zaplecze dydaktyczne m.in. pracownię dietetyki, w której przy ośmiu stanowiskach komputerowych układają plany żywieniowe. Pod okiem dietetyków klinicznych analizują i interpretują skład ciała – do tego celu służą im analizatory Tanita i Inbody, jak również wzrostomierze, miarki obwodów oraz wysokiej klasy fałdomierze typu Harpenden. W pracowni prowadzone są ponadto badania z zakresu technologii żywności.

Zbilansowana dieta to Twoim zdaniem klucz do zdrowia? Chcesz zgłębić zasady zdrowego żywienia, by przekazując wiedzę dalej, pomagać pacjentom i sportowcom?  Nie wahaj się, studiuj dietetykę!

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent kierunku posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w placówkach lecznictwa zamkniętego (np. szpitale), lecznictwa ambulatoryjnego, gabinetach dietetycznych, poradniach specjalistycznych, placówkach służb społecznych, sanatoriach, domach wczasowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach żywienia zbiorowego, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny, firmach rzeczników patentowych, czy instytutach kontroli żywności.

Absolwent dietetyki może kontynuować edukację na studiach magisterskich.

Dokumenty do pobrania

Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jeśli: 

 • uzyska pozytywną ocenę ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • ureguluje należności finansowe wobec Uczelni i zwróci książki do Biblioteki;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;
 • złoży poprawnie uzupełniony dziennik praktyk zawodowych;
 • można złożyć również wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada- wzór podania w dokumentach do pobrania).

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom – Moje oświadczenia).

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-732 lub w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta pok. 227.

Przebieg oraz szczegóły dotyczące egzaminu dyplomowego opisane są w Regulaminie egzaminu dyplomowego (dokumenty do pobrania)

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni (czas oczekiwania – około 2 tygodni).

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A (po 30 dniach od terminu obrony).

Jeżeli potrzebujesz dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu (wzór w dokumentach do pobrania).

Opiekunowie praktyk zawodowych w roku akademickim 2023/2024:

 • rok I mgr Emilia Wacławik-Kapłon
 • rok II mgr Emilia Wacławik-Kapłon
 • rok III mgr Emilia Wacławik-Kapłon

Dokumenty do pobrania

Opiekunowie praktyk zawodowych w roku akademickim 2022/2023:

 • rok I mgr Emilia Wacławik
 • rok II mgr Renata Fudalewicz
 • rok III mgr Renata Fudalewicz

Dokumenty do pobrania

Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jeśli: 

 • uzyska pozytywną ocenę ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • ureguluje należności finansowe wobec Uczelni i zwróci książki do Biblioteki;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;
 • złoży poprawnie uzupełniony dziennik praktyk zawodowych;
 • można złożyć również wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada- wzór podania w dokumentach do pobrania).

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom – Moje oświadczenia).

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-732 lub w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta pok. 227.

Przebieg oraz szczegóły dotyczące egzaminu dyplomowego opisane są w Regulaminie egzaminu dyplomowego (dokumenty do pobrania)

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni (czas oczekiwania – około 2 tygodni).

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A (po 30 dniach od terminu obrony).

Jeżeli potrzebujesz dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu (wzór w dokumentach do pobrania).

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Zdrowia

mgr Izabela Wróbel

główny specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

mgr Kinga Huzior

specjalista ds. administracyjnych