Ułatwienia dostępu

Filologia angielska

Studia pierwszego stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3 lata) tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Ukończone studia pozwolą absolwentowi legitymować się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu nauczyciela lub tłumacza, w zależności od tego, którą specjalizację wybiorą.

Absolwenci tego typu studiów zdobywają podstawową wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów danego obszaru językowego, mają także kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Celem kształcenia na kierunku filologia angielska jest wykształcenie nauczycieli języka angielskiego i tłumaczy, którzy będą reprezentować bardzo wysoki poziom przygotowania filologicznego i praktycznego, ale również aktywnie zabiegać o systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.

Podczas wykładów oraz licznych warsztatów studenci modułu kształcenia nauczycielskiego poznają teorię i praktykę nauczania języka angielskiego, zdobędą ogólną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną.

Studenci modułu translatorskiego zostaną przygotowywani do pracy translatora w różnych dziedzinach zawodowych z rozmaitymi typami tekstów użytkowych i literackich. Nabyte praktyczne umiejętności przekładu, pozwolą im na rzetelne dokonywanie tłumaczeń – zarówno pisemnych, jak i ustnych – w biznesie, prawie, medycynie oraz technice.

Absolwenci kierunku mają wysoką wiedzę i biegłość w zakresie znajomości języka, wiedzy filologicznej oraz praktycznego przygotowania do zawodu.

Moduły kształcenia

 • nauczycielski 
 • translatorski

 

Studenckie Koło Naukowe Języka Angielskiego zrzesza studentów, dla których filologia jest prawdziwą pasją. Podczas spotkań członkowie doskonalą różnorodne kompetencje społeczne, pokonują bariery językowe, a także uzyskują motywację do dalszej edukacji. Pasjonaci aktorstwa mogą wstąpić do amatorskiego zespołu teatralnego.

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci modułu nauczycielskiego po kontynuacji edukacji na studiach II stopnia uzyskują uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych.

Absolwenci modułu translatorskiego znajdą pracę w biurach tłumaczeń, urzędach administracji publicznej, przedsiębiorstwach, instytucjach kultury oraz innych placówkach sektora usług, wymagających dobrej znajomości języka i kultury anglojęzycznego obszaru językowego.

Po studiach licencjackich edukacja może być kontynuowana na studiach magisterskich.

Dokumenty do pobrania

Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jeśli: 

 • uzyska pozytywną ocenę ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • ureguluje należności finansowe wobec Uczelni i zwróci książki do Biblioteki;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;
 • złoży poprawnie uzupełniony dziennik praktyk zawodowych;
 • można złożyć również wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada- wzór podania w dokumentach do pobrania).

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom – Moje oświadczenia).

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-732 lub w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta pok. 227.

Przebieg oraz szczegóły dotyczące egzaminu dyplomowego opisane są w Regulaminie egzaminu dyplomowego (dokumenty do pobrania)

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni (czas oczekiwania – około 2 tygodni).

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A (po 30 dniach od terminu obrony).

Jeżeli potrzebujesz dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu (wzór w dokumentach do pobrania).

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu realizuje współpracę z kilkoma szkołami podstawowymi, biurami tłumaczeń i innymi podmiotami prowadzącymi działalność o profilu pozwalającym na realizację celów praktyk zawodowych.

W trakcie realizacji kształcenia na kierunku filologia angielska: nauczycielska i tłumaczeniowa, Uczelnia na bieżąco i w miarę potrzeb będzie podpisywała porozumienia ze szkołami i zakładami pracy, w których studenci odbędą praktyki zawodowe.

Praktyki zawodowe - moduł kształcenia nauczycielskiego

Regulamin i program praktyk nauczycielskich od cyklu kształcenia 2019/2020

Karta zgłoszenia na praktyki

Praktyki – wykaz szkół na rok 2023/2024

Procedura skierowania na praktyki:

 1. Skontaktuj się z Dyrektorem państwowej szkoły podstawowej (uzyskaj wstępną zgodę Dyrektora na odbycie praktyki, poznaj imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację praktyki, ustal termin i czas trwania praktyki).
 2. Dostarcz ubezpieczenie NNW (dostarcz zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków do miejsca odbywania praktyk).
 3. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i uzyskaj akceptację opiekuna praktyk, a następnie dostarcz ją do sekretariatu p.342 lub przekaż kartę staroście.
 4. Odbierz skierowanie na praktyki i porozumienie z sekretariatu.
 5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki Dyrektorowi (Dyrektor musi podpisać oba egzemplarze porozumienia) następnie dostarcz jeden z egzemplarzy do sekretariatu p.342 w ciągu 5 dni roboczych.
 6. Po dopełnieniu formalności możesz rozpocząć praktykę.
 7. Pamiętaj o regularnym przygotowywaniu i archiwizowaniu dokumentów z praktyki, tzw. portfolio studenta oraz o odbiorze dziennika praktyk.
 8. Dzienniki praktyk wypełniane są w porozumieniu z opiekunem praktyk.
 9. Po zakończeniu praktyki poproś nauczyciela o wypełnienie szkolnej karty oceny praktyki pedagogicznej i dostarcz dokument opiekunowi praktyk.

Praktyki zawodowe - moduł tłumaczeniowy

Regulamin i program praktyk tłumaczeniowych od cyklu kształcenia 2019/2020

Karta zgłoszenia na praktyki

Procedura skierowania na praktyki:

 1. Skontaktuj się z pracodawcą, uzyskaj wstępną zgodę na odbycie praktyki, ustal termin i czas trwania praktyki (praktyki tłumaczeniowe wakacyjne można realizować u więcej niż jednego pracodawcy).
 2. Dostarcz ubezpieczenie NNW do miejsca odbywania praktyk.
 3. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i dostarcz ją opiekunowi praktyk (w przypadku osób, realizujących praktykę w różnych instytucjach zamiast karty zgłoszenia należy uzupełnić kartę przebiegu praktyki i po zakończeniu praktyk dołączyć ją do uzupełnionego dziennika praktyk).
 4. Odbierz skierowanie na praktyki, porozumienie (jeżeli Uczelnia nie ma podpisanego stałego porozumienia z wybraną przez Ciebie placówką) oraz dziennik praktyk.
 5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki pracodawcy. Pracodawca podpisuje oba egzemplarze porozumienia, jeden z nich zwróć do sekretariatu p.342.
 6. Po dopełnieniu tych formalności rozpocznij praktykę.
 7. Po zakończeniu praktyki poproś pracodawcę o opinię/list referencyjny lub zaświadczenie o odbyciu praktyk.

Procedura postępowania po zakończeniu praktyk tłumaczeniowych

W Sali Obsługi Studenta (p. 227) złóż teczkę zawierającą następujące dokumenty:

 1. uzupełniony dziennik praktyk,
 2. opinię pracodawcy/ zaświadczenie o odbyciu praktyk,
 3. portfolio tłumacza (zawierające tłumaczenia wykonywane podczas praktyk).

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki

lic. Małgorzata Gozdyra

specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

mgr Kinga Huzior

specjalista ds. administracyjnych