Ułatwienia dostępu

Filologia angielska

Studia pierwszego stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3 lata) tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Ukończone studia pozwolą absolwentowi legitymować się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu nauczyciela lub tłumacza, w zależności od tego, którą specjalizację wybiorą.

Absolwenci tego typu studiów zdobywają podstawową wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów danego obszaru językowego, mają także kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Celem kształcenia na kierunku filologia angielska jest wykształcenie nauczycieli języka angielskiego i tłumaczy, którzy będą reprezentować wysoki poziom przygotowania filologicznego i praktycznego, ale również aktywnie zabiegać o systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.

Podczas wykładów oraz licznych warsztatów studenci modułu kształcenia nauczycielskiego poznają teorię i praktykę nauczania języka angielskiego, zdobędą ogólną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną.

Studenci modułu translatorskiego zostaną przygotowywani do pracy translatora w różnych dziedzinach zawodowych z rozmaitymi typami tekstów użytkowych i literackich. Nabyte praktyczne umiejętności przekładu, pozwolą im na rzetelne dokonywanie tłumaczeń – zarówno pisemnych, jak i ustnych – w biznesie, prawie, medycynie oraz technice.

Absolwenci kierunku mają wysoką wiedzę i biegłość w zakresie znajomości języka, wiedzy filologicznej oraz praktycznego przygotowania do zawodu.

Moduły kształcenia

 • nauczycielski 
 • translatorski

Studenckie Koło Naukowe Języka Angielskiego zrzesza studentów, dla których filologia jest prawdziwą pasją. Podczas spotkań członkowie doskonalą różnorodne kompetencje społeczne, pokonują bariery językowe, a także uzyskują motywację do dalszej edukacji. 

W laboratorium językowym studenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu analizy dźwięków mowy, badania i ćwiczenia akcentów, intonacji i innych cech wymowy w języku angielskim. Ponadto laboratorium językowe jest wykorzystywane do tłumaczenia, lokalizacji i przystosowywania treści do różnych kulturowych i językowych kontekstów. Podczas zajęć na module tłumaczeniowym laboratorium jest również wykorzystywane do analizy terminologii i specjalistycznych konwencji językowych w dziedzinach takich jak medycyna, prawo, nauki humanistyczne i ścisłe czy technologia.

Nauka języka angielskiego to Twoja pasja? Fascynujesz się literaturą, kulturą i historią krajów anglojęzycznych? Doskonal kompetencje językowe – studiuj filologię angielską.

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci modułu nauczycielskiego po kontynuacji edukacji na studiach II stopnia uzyskują uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych.

Absolwenci modułu translatorskiego znajdą pracę w biurach tłumaczeń, urzędach administracji publicznej, przedsiębiorstwach, instytucjach kultury oraz innych placówkach sektora usług, wymagających dobrej znajomości języka i kultury anglojęzycznego obszaru językowego.

Po studiach licencjackich edukacja może być kontynuowana na studiach magisterskich.

Dokumenty do pobrania

Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jeśli: 

 • uzyska pozytywną ocenę ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • ureguluje należności finansowe wobec Uczelni i zwróci książki do Biblioteki;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;
 • złoży poprawnie uzupełniony dziennik praktyk zawodowych;
 • można złożyć również wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada- wzór podania w dokumentach do pobrania).

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom – Moje oświadczenia).

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-732 lub w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta pok. 227.

Przebieg oraz szczegóły dotyczące egzaminu dyplomowego opisane są w Regulaminie egzaminu dyplomowego (dokumenty do pobrania)

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni (czas oczekiwania – około 2 tygodni).

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A (po 30 dniach od terminu obrony).

Jeżeli potrzebujesz dyplomu w języku angielskim złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu realizuje współpracę z kilkoma szkołami podstawowymi, biurami tłumaczeń i innymi podmiotami prowadzącymi działalność o profilu pozwalającym na realizację celów praktyk zawodowych.

W trakcie realizacji kształcenia na kierunku filologia angielska: nauczycielska i tłumaczeniowa, Uczelnia na bieżąco i w miarę potrzeb będzie podpisywała porozumienia ze szkołami i zakładami pracy, w których studenci odbędą praktyki zawodowe.

Praktyki zawodowe - moduł kształcenia nauczycielskiego

Regulamin i program praktyk nauczycielskich od cyklu kształcenia 2019/2020

Karta zgłoszenia na praktyki

Praktyki – wykaz szkół na rok 2023/2024

Procedura skierowania na praktyki:

 1. Skontaktuj się z Dyrektorem państwowej szkoły podstawowej (uzyskaj wstępną zgodę Dyrektora na odbycie praktyki, poznaj imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację praktyki, ustal termin i czas trwania praktyki).
 2. Dostarcz ubezpieczenie NNW (dostarcz zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków do miejsca odbywania praktyk).
 3. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i uzyskaj akceptację opiekuna praktyk, a następnie dostarcz ją do sekretariatu p.342 lub przekaż kartę staroście.
 4. Odbierz skierowanie na praktyki i porozumienie z sekretariatu.
 5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki Dyrektorowi (Dyrektor musi podpisać oba egzemplarze porozumienia) następnie dostarcz jeden z egzemplarzy do sekretariatu p.342 w ciągu 5 dni roboczych.
 6. Po dopełnieniu formalności możesz rozpocząć praktykę.
 7. Pamiętaj o regularnym przygotowywaniu i archiwizowaniu dokumentów z praktyki, tzw. portfolio studenta oraz o odbiorze dziennika praktyk.
 8. Dzienniki praktyk wypełniane są w porozumieniu z opiekunem praktyk.
 9. Po zakończeniu praktyki poproś nauczyciela o wypełnienie szkolnej karty oceny praktyki pedagogicznej i dostarcz dokument opiekunowi praktyk.

Praktyki zawodowe - moduł tłumaczeniowy

Regulamin i program praktyk tłumaczeniowych od cyklu kształcenia 2019/2020

Karta zgłoszenia na praktyki

Procedura skierowania na praktyki:

 1. Skontaktuj się z pracodawcą, uzyskaj wstępną zgodę na odbycie praktyki, ustal termin i czas trwania praktyki (praktyki tłumaczeniowe wakacyjne można realizować u więcej niż jednego pracodawcy).
 2. Dostarcz ubezpieczenie NNW do miejsca odbywania praktyk.
 3. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i dostarcz ją opiekunowi praktyk (w przypadku osób, realizujących praktykę w różnych instytucjach zamiast karty zgłoszenia należy uzupełnić kartę przebiegu praktyki i po zakończeniu praktyk dołączyć ją do uzupełnionego dziennika praktyk).
 4. Odbierz skierowanie na praktyki, porozumienie (jeżeli Uczelnia nie ma podpisanego stałego porozumienia z wybraną przez Ciebie placówką) oraz dziennik praktyk.
 5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki pracodawcy. Pracodawca podpisuje oba egzemplarze porozumienia, jeden z nich zwróć do sekretariatu p.342.
 6. Po dopełnieniu tych formalności rozpocznij praktykę.
 7. Po zakończeniu praktyki poproś pracodawcę o opinię/list referencyjny lub zaświadczenie o odbyciu praktyk.

Procedura postępowania po zakończeniu praktyk tłumaczeniowych

W Sali Obsługi Studenta (p. 227) złóż teczkę zawierającą następujące dokumenty:

 1. uzupełniony dziennik praktyk,
 2. opinię pracodawcy/ zaświadczenie o odbyciu praktyk,
 3. portfolio tłumacza (zawierające tłumaczenia wykonywane podczas praktyk).

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki

lic. Małgorzata Gozdyra

specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

mgr Kinga Huzior

specjalista ds. administracyjnych