Ułatwienia dostępu

Potwierdzanie efektów uczenia się

Potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych w procesie kształcenia poza systemem studiów

Szanowny Kandydacie, jeżeli pracujesz i zdobywasz doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa narodowego,  gospodarki przestrzennej, turystyki i rekreacji i chcesz rozpocząć studia na tych kierunkach, możesz na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego ubiegać się o zaliczenie części zajęć, w tym również praktyk zawodowych już na etapie rekrutacji.

O zaliczenie zajęć można ubiegać się na podstawie procedury potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza tokiem studiów. Procedura polega na zaliczeniu przedmiotów na podstawie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych poprzez doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, szkolenia.

Przez pojęcie efekty uczenia się rozumie się zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów, w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

Przez pojęcie edukacja pozaformalna rozumie się zorganizowany pod względem celu i czasu proces kształcenia, obejmujący w szczególności kursy i szkolenia, realizowany poza programem studiów wyższych.

Przez pojęcie edukacja nieformalna rozumie się kształcenie niezorganizowane pod względem celu i czasu, związane z wykonywaną pracą, działalnością społeczną lub inną formą rozwoju osobistego, w szczególności nabywaniem umiejętności zawodowych i społecznych.

Przez pojęcie potwierdzanie efektów uczenia się rozumie się proces weryfikacji zasobów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, przeprowadzony w celu zaliczenia określonych zajęć, w tym również praktyk zawodowych wraz z przypisanymi do nich efektami uczenia się oraz liczbą punktów ECTS, zgodnie z programem studiów dla określonego kierunku, poziomu, profilu.

Poziom studiów:
Uprawniony:
Wymagane doświadczenie zawodowe:
studia pierwszego stopnia
świadectwo dojrzałości albo inny dokument stanowiący podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
5 lat
studia drugiego stopnia
tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny
3 lata
kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny
2 lata

Kandydat składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się dla określonych zajęć w Centrum Badań Jakości Kształcenia. Do wniosku kandydat dołącza:

1) kserokopię świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu stanowiącego podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (oryginał do wglądu) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem do dyplomu (oryginały do wglądu) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia;

3) dokumenty potwierdzające staż pracy zawodowej,

4) dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

5) potwierdzenie wniesienia opłaty.

Przez dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej rozumie się umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, staże zawodowe, zaświadczenia o udziale w wolontariatach, zaświadczenia z zakładów pracy, świadectwa pracy, kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej itp.

Przez dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej, rozumie się: certyfikaty, dyplomy lub zaświadczenia o ukończeniu kursu bądź szkolenia, certyfikaty językowe, zakres obowiązków służbowych, opis stanowiska pracy, dokumenty potwierdzające udział w pracach badawczych, projektowych lub organizacyjnych, opis doświadczenia zawodowego, opinie pracodawcy, rekomendacje itp.

Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony nie później niż do 31 lipca 2024 r.

Potwierdzenie efektów uczenia się jest płatną usługą edukacyjną. Wysokość opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się określa Rektor poprzez Zarządzenie. Opłata za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się jest obliczona według zasady: 50 zł x liczba punktów ECTS przypisanych dla danych zajęć lub praktyk zawodowych, o których potwierdzenie wnioskuje kandydat na studia. Opłatę wnosi się jednorazowo najpóźniej w ostatnim dniu ustalonego terminu składania wniosków o potwierdzenie efektów uczenia się na rachunek bankowy Uczelni: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71 nr konta: 84 1090 2590 0000 0001 4151 3046. Należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu druku przelewu, tj. wpisać: imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, kierunek studiów.

Kandydat, który chce skorzystać z możliwości uzyskania potwierdzenia efektów uczenia się powinien skontaktować się z pracownikiem Centrum Badań Jakości Kształcenia (ANS w Nowym Targu ul. Kokoszków 71, p. 224 tel. 18 26 10 740, e-mail: dn@ans-nt.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00), który udzieli szczegółowych informacji na temat obowiązującej procedury potwierdzenia efektów uczenia się oraz dostępnych zajęć objętych tą procedurą, dokona wstępnego rozpoznania potrzeb i możliwości kandydata dotyczących potwierdzenia efektów uczenia się na wybranym kierunku, poziomie i profilu, pomoże w kompletowaniu dokumentacji, dokona formalnej weryfikacji wniosku w celu potwierdzenia spełnienia ustawowych wymagań do przeprowadzenia procedury oraz przekaże wniosek do Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Po przekazaniu  dokumentacji do Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wykonywane są następujące czynności:

1) zapoznanie z wnioskiem i dokumentacją złożoną przez kandydata, w przypadku uznania wniosku za niekompletny, wezwanie kandydata do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;

2) weryfikacja i potwierdzenie efektów uczenia się na podstawie:

a) wniosku i dokumentacji złożonej przez kandydata lub dodatkowo

b) z przeprowadzonego egzaminu weryfikującego osiągnięcie efektów uczenia się dla określonych zajęć,

3) sporządzenie protokołu w dwóch egzemplarzach z potwierdzenia efektów uczenia się, w którym Komisja przedstawia decyzję o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu efektów uczenia się i zaliczeniu określonych zajęć lub praktyk zawodowych.

Jeśli potwierdzenie wszystkich efektów uczenia się dla określonych zajęć na podstawie złożonej dokumentacji nie jest możliwe Komisja wskazuje nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia, o zaliczenie których ubiega się kandydat i ustala z nimi termin oraz formę weryfikacji efektów uczenia się (np. egzamin ustny, pisemny, praktyczny, dyskusja, prezentacja, projekt).

Kandydaci, u których potwierdzono efekty uczenia się, będą mogli zostać przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów określonych w odrębnej uchwale Senatu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej elektronicznej na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2024/2025.

Na każdym kierunku i poziomie studiów tworzy się listy rankingowe kandydatów, u których potwierdzono efekty uczenia się na podstawie średniej ważonej ocen obliczonej zgodnie z regulaminem studiów, ze wszystkich zajęć, które były zaliczone przez Komisję.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

Prorektor ds. studenckich i kształcenia, na podstawie opinii Dyrektora Instytutu podejmuje decyzję, na który semestr studiów kandydat zostaje wpisany.

Osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się są zwolnione z realizacji zajęć zaliczonych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Osoby te mogą mieć przyznany indywidualny program studiów, na zasadach określonych w regulaminie studiów.

Zajęciom zaliczonym w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka przypisana jest efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć określonych w programie studiów na kierunku i poziomie studiów, na którym student chce podjąć studia. Oceny uzyskane w procesie potwierdzenia efektów uczenia się są wliczane do średniej ocen, obliczanej zgodnie z regulaminem studiów.

Osoby, którym potwierdzono efekty uczenia się, mogą zostać przyjęte na wybrany kierunek studiów pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zamieszczonych w zakładce: rekrutacja krok po kroku.

Do pobrania:

Kontakt:


Centrum Badań Jakości Kształcenia
34-400 Nowy Targ
Kokoszków 71, p. 224
tel. (18) 26 10 740
e-mail: maria.sproch@ans-nt.edu.pl