Ułatwienia dostępu

Studia na kierunku lekarskim realizowane są w formie stacjonarnej na poziomie jednolitych (sześcioletnich) studiów magisterskich. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: lekarz.

Celem kształcenia, na kierunku lekarskim jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu lekarza, który jest samodzielnym zawodem medycznym polegającym m. in. na planowaniu i realizacji kompleksowej opieki nad osobą objętą opieką medyczną poprzez badanie stanu zdrowia, rozpoznanie choroby, leczenie, rehabilitację,  profilaktykę.

Koncepcja i cele kształcenia na kierunku lekarskim w ANS w Nowym Targu mieszczą się w dyscyplinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, do których kierunek został przyporządkowany oraz uwzględniają:

 • specyfikę zawodu lekarza określoną w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • wymagania obowiązującego standardu kształcenia, wzorce i doświadczenia krajowe i zagraniczne oraz wymagania dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych,
 • założenia prawne i organizacyjne dotyczące zawodu lekarza,
 • założenia kodeksu etyki zawodowej lekarza.

Przyjęte cele kształcenia są zgodne:

 • z opisem sylwetki absolwenta kierunku lekarskiego, którą określono w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza przedstawionego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
 • odpowiadają kompetencjom zawodowym określonym w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku lekarskiego posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne i zawodowe niezbędne  do wykonywania zawodu lekarza, który  polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności:

 • badaniu stanu zdrowia,
 • rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im,
 • leczeniu i rehabilitacji chorych,
 • udzielaniu porad lekarskich,
 • wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

Absolwent będzie przygotowany do realizowania zadań lekarza w sposób tradycyjny tj. w kontakcie bezpośrednim, ale także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Absolwent kierunku lekarskiego może wykonywać zawód:

 • w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie.
 • w oparciu o przepisy odrębne, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy, o której mowa wyżej.

Możliwości ustawicznego rozwoju zawodowego absolwenta kierunku lekarskiego:

 • kształcenie podyplomowe, które obejmuje:
   1. staż podyplomowy,
   2. kształcenie specjalizacyjne,
   3. nabywanie umiejętności z zakresu danej dziedziny medycyny albo kilku dziedzin medycyny lub umiejętności udzielania określonego świadczenia zdrowotnego (umiejętności zawodowe),
 • doskonalenie zawodowe, które obejmuje stałą aktywność w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia, potwierdzone odpowiednią liczbą punktów edukacyjnych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów) 

Możliwości rozwoju naukowego absolwenta kierunku lekarskiego:

 1. kontynuacja kształcenia w szkole doktorskiej (kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora),
 2. uzyskiwanie stopni naukowych i tytułów naukowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu działa Pełnomocnik Rektora ds. Równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu – więcej informacji.

Sylabusy dostępne są po zalogowaniu się do Wirtualnej uczelni w zakładce Postępy → Oceny bieżące

Opiekunem praktyk zawodowych jest dr n. med. Łukasz Wiewiórka – dyżur: poniedziałek w godz. 15.00-16.00.

Praktyki zawodowe są integralną częścią obowiązującego programu studiów i są realizowane w okresie wakacji. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych wynosi 20 ECTS. Praktyka zawodowa organizowana jest zgodnie z kalendarzem organizacyjnym danego roku akademickiego i może być realizowana  od momentu zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej do momentu rozpoczęcia jesiennej sesji egzaminacyjnej poprawkowej. Praktyka realizowana jest w systemie  dziennym 120 godzin zegarowych; 4 tygodnie z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Uzyskanie pozytywnego zaliczenia praktyki zawodowej jest warunkiem zaliczenia danego roku studiów. Przebieg praktyki zawodowej dokumentowany jest w Karcie praktyk zawodowych. Dokumentowanie przebiegu praktyki zawodowej jest obowiązkiem studenta wg wzoru dokumentacji opracowanej przez  Uczelnię. Za właściwe dokumentowanie przebiegu praktyk zawodowych  odpowiedzialny jest student. W przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu konieczne jest jego odtworzenie.

Student może realizować praktykę zawodową (wakacyjną) w ramach podmiotów zaproponowanych przez Uczelnię lub w trybie samodzielnego wyboru podmiotu (indywidulanie) w oparciu o porozumienie po jego kwalifikacji wg kryteriów ustalanych przez Uczelnię. 

Liczba studentów w grupie umożliwia realizację programu praktyk, uwzględnia uwarunkowania merytoryczne oraz względy bezpieczeństwa studentów i pacjentów. Liczebność grup w każdym roku akademickim jest regulowana zapisami zarządzenia Rektora ANS w Nowym Targu.

Ocena osiągnięcia efektów uczenia się w ramach praktyk zawodowych  ma charakter kompleksowy i odnosi się do każdego z zakładanych efektów uczenia się. Przebieg praktyk zawodowych w Uczelni określają wewnętrzne akty prawne. W przypadku niezaliczenia praktyki zawodowej przewiduje się postępowanie zgodne z zapisami Regulaminu studiów.

W ramach praktyk zawodowych student uzyskuje efekty uczenia się określone standardzie kształcenia dla kierunku Lekarskiego i Programie studiów oraz zalicza wybrane procedury określone w Ramowym programie zajęć praktycznych, określonym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego (Dz. U. 2017 poz. 1728) obejmujące rodzaje umiejętności:

 • umiejętność A – czynności z nią związane student wykonuje prawidłowo i w pełni samodzielnie;
 • umiejętność B – student zna zasady wykonywania czynności z nią związanych, potrafi przy nich asystować.

Student obligatoryjnie zalicza umiejętności wskazane w Karcie praktyki zawodowej (dla danej praktyki). Może również zaliczyć dodatkowe umiejętności z grupy A i/lub B (w oparciu o wyżej cytowane rozporządzenie) po uzgodnieniu z opiekunem praktyki zawodowej z ramienia zakładu pracy.

Celem realizacji praktyk zawodowych jest zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności praktycznych, kompetencji społecznych i zawodowych niezbędnych w wykonywaniu pracy zawodowej, skonfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką w tym praktyką opartą na faktach oraz kreowanie właściwej postawy etycznej  i motywacji do pracy.

Realizacja praktyk w cyklu kształcenia

Miejsca realizacji praktyk

Organizacja praktyki zawodowej – opieka nad chorym – informacje dodatkowe

Opiekun praktyki – dr Łukasz Wiewiórka 

Liczba godzin– 120

Termin praktyki:  od 01.07.2024 r. – 15.09. 2024 r.

Instrukcja postępowania dla studenta

KAŻDY STUDENT PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYK POWINIEN

zapoznać się z Regulaminem Studenckich Praktyk Zawodowych (pobierz) 

oraz Regulaminem Studenckich Praktyk Zawodowych na Kierunku Lekarskim (pobierz)

Realizowanie praktyk we własnym zakresie, wiąże się z obowiązkiem spełnienia określonych warunków

 • Złożenie podania do Dyrektora Instytutu Lekarskiego z prośbą o wyrażenie zgody na indywidualną realizację praktyk

Po uzyskaniu zgody na indywidualną realizację praktyk, student udając się do Pracodawcy powinien posiadać:

 • Kartę zgłoszenia na praktyki (pobierz)
 • Program praktyki (pobierz)
 • Kryteria doboru interesariuszy (pobierz)
 • Kryteria doboru opiekuna praktyk z ramienia jednostki organizującej przyjmującej (pobierz)

Komplet dokumentów wraz z podpisami Pracodawcy należy przedłożyć do akceptacji i podpisu Opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni do 31.05.2024 r

UWAGA!

Student kierowany na praktykę ZOBOWIĄZANY jest do posiadania:

 1. Ważnego ubezpieczenia OC oraz NNW
 2. Zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 3. Orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 4. Zaświadczenia lekarskiego (ksero dostępne w sali obsługi studenta pokój 227)
 5. Własnej odzieży zamiennej
 6. Identyfikatora
 7. Dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki zawodowej (np. dzienniczek praktyk, skierowanie, porozumienie, kartę praktyk) do pobrania w sekretariacie Instytutu Lekarskiego

Na podstawie karty zgłoszenia wystawiane jest skierowanie na praktyki oraz przygotowywane jest porozumienie pomiędzy Uczelnią, a podmiotem medycznym.

Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany do odbioru 2 egzemplarzy porozumienia oraz skierowania na praktykę i dostarczenia ich do podmiotu medycznego  w celu podpisania. 1 egzemplarz porozumienia należy zwrócić do sekretariatu – pok. 439.

Po zakończonych praktykach należy przedstawić wypełniony dzienniczek praktyk zgodnie z programem oraz  Ankietę oceny praktyki zawodowej (pobierz) wraz z uzupełnioną  przez  opiekuna praktyk z ramienia Instytucji Ankietę oceny studenta realizującego praktykę zawodową (pobierz).

W celu uzyskania oceny z praktyk należy złożyć komplet wyżej wymienionych dokumentów opiekunowi praktyk

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu jest członkiem AMEE Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Medycznych.

Badania naukowe naszych pracowników:

Laboratoria

Pracownia fizjologii

Dla potrzeb działalności dydaktycznej w 2023 roku powstała pracownia Fizjologii w której realizuje się zajęcia dla kierunku Lekarskiego z przedmiotu fizjologia z elementami fizjologii klinicznej.

Pracownia wyposażona jest w mikroskopy, zestawy komputerowe oraz specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z fizjologii miedzy innymi: sprzęt do badania neurologicznego, Ekg, spirometr, ciśnieniomierze, stetoskopy itp.

Pracownia mikroskopowa

Dla potrzeb działalności dydaktycznej w 2023 roku powstała pracownia histologii w której realizuje się zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego z przedmiotu: Histologia (ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia seminaryjne) oraz dla kierunku Kosmetologia i Ratownictwo Medyczne z przedmiotów: Histologia, Biologia Medyczna i Biologia z Mikrobiologią.

Do dyspozycji studentów dostępna jest pełna baza mikroskopowa zapewniająca samodzielną obserwację i analizę preparatów zgodnie z zakładanymi efektami uczenia się.

Pracownia anatomii

W pracowni anatomii studenci zdobywają wiedzę z zakresu budowy ciała człowieka. Różnorodne pomoce dydaktyczne (modele poszczególnych narządów i układów ciała człowieka, oraz tablice anatomiczne) służą do pozyskiwania szczegółowych informacji na temat wszystkich struktur organizmu (kości, mięśnie, układ nerwowy, układ oddechowy, układ krwionośny itd.).

Pracownia chemii i biochemii

W nowoczesnej, przestronnej, wyposażonej w profesjonalny sprzęt pracowni chemicznej studenci poszerzają swoją wiedzę na temat chemicznych i fizycznych właściwości wielu substancji. W pracowni wykonywane są eksperymenty chemiczne, przeprowadzane analizy i badane właściwości związków chemicznych. Mając do dyspozycji wielostanowiskowy stół laboratoryjny, dwa dygestoria i aparaturę laboratoryjną studenci kierunku lekarskiego biorą aktywny udział w ćwiczeniach z zakresu biochemii z elementami chemii, a studenci kierunku kosmetologia uczą się podstaw chemii, chemii kosmetycznej, analizy sensorycznej, sensoryki, fizykochemicznych form kosmetyków, receptury produktów kosmetycznych, przemysłowej produkcji kosmetyków czy mikrobiologii.

Uczelnia nawiązała również współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie w celu umożliwienia realizacji zajęć w Pracowniach Centralnego Laboratorium Naukowo-Badawczego. W  ramach porozumienia w Pracowni Biochemii i Biologii Molekularnej oraz w Pracowni Analiz Genetycznych, dla studentów kierunku lekarskiego realizowana jest część zajęć laboratoryjnych z Biochemii z elementami chemii.

Studenci kierunku lekarskiego mają możliwość sporządzania roztworów chemicznych, wykonywania analiz składu chemicznego mieszanin reakcyjnych oraz próbek biologicznych, badania aktywności enzymów i funkcji roztworów buforowych. Uczą się wykorzystania w praktyce technik laboratoryjnych, takich jak elektroforeza, pH-metria, miareczkowanie, chromatografia, spektrofotometria, z pomiarem absorbancji, fluorescencji i luminescencji.

Sala resuscytacji

Przyszli ratownicy medyczni w sali resuscytacji uczą się udzielania pomocy w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej powstało 29 marca 2019 roku. Składa się z pięciu pomieszczeń, które są odwzorowaniem szpitalnych oddziałów, m.in. chirurgii i pediatrii. Pomieszczenia zostały wyposażone w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt medyczny, m.in. trenażery, fantomy i wysokiej klasy symulatory. Zajęcia prowadzone w interaktywnym centrum, pozwalają studentom na zdobycie umiejętności oraz doświadczenia, niezbędnych w pracy pielęgniarki i pielęgniarza.

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Lekarskiego

inż. Małgorzata Niemiec

referent administracyjny

Dział Nauczania - obsługa studenta

mgr Elżbieta Dworska

specjalista ds. administracyjnych