Ułatwienia dostępu

dr Małgorzata Kantorowicz

Stanowisko

adiunkt

Dr Małgorzata Kantorowicz w 2007 roku ukończyła Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i uzyskała tytuł naukowy magistra inżyniera Technologii Żywności i Żywienie Człowieka. W roku 2021 uzyskała stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Tytuł rozprawy doktorskiej „Wpływ regularnej aktywności w formie nordic walking na poziom wybranych adipocytokin i wskaźników stresu oksydacyjnego oraz tolerancję wysiłku u kobiet z zaburzeniami metabolicznymi”.

 

Wykształcenie:

W 2007 roku ukończyła Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i uzyskała tytuł naukowy Magistra Inżyniera Technologii Żywności i Żywienie Człowieka;

W roku 2021 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Tytuł rozprawy doktorskiej „Wpływ regularnej aktywności w formie nordic walking na poziom wybranych adipocytokin
i wskaźników stresu oksydacyjnego oraz tolerancję wysiłku u kobiet z zaburzeniami metabolicznymi”.

 

Prace prezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych:

 1. Paris Redox 2019 – 21st International Conference on Antioxidants, Paryż, 22-24 czerwiec 2019. Kantorowicz M., Szymura J., Szyguła Z., Maciejczyk M., Więcek M. Effect of nordic walking training on systemie antioxidant defence in obese women with and without metabolic syndrome.
 2. The 12 ISEI Symposium, Cells meet function in exercise immunology, Wiedeń 6-9.07.2015. Kantorowicz M., Więcek M., Maciejczyk M., Szymura J., Szyguła Z. Effect of Nordic Walking on insulin resistance, leukocyte profile and body composition in obese women
 3. Národný kongres telovýchovného lekárstva, „Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva“, Słowacja, Bratysława 10-11.04.2015 Sagalara A., Szyguła Z., Maciejczyk M., Więcek M., Szymura J., Kantorowicz M. Physiological response to walking and running in trained and untrained 55-65 years old men.
 4. Conference of Czech Society of Sports Medicine, Czechy, Trest 26-29 marca 2014. Hodur M., Sagalara A., Więcek M., Maciejczyk M., Szymura J., Szyguła Z., Physical activity and diet among trained and untrained 55-65 years old men.
 5. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Pracowników Nauki „Biomedyczne i humanistyczne podstawy i uwarunkowania wychowania fizycznego i sportu” – Rzeszów – Targowiska, 18-19 Kwietnia 2013. Hodur M., Szpotowicz B., Piotrowska P. Świadomość żywieniowa młodych mężczyzn na temat zawartości antyoksydantów w wybranych produktach spożywczych.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Motoryczność Sportowa – Założenia Teoretyczne i Implikacje Praktyczne” – Kraków, 23–25 września 2015. Kantorowicz M., Augustyn G., Więcek M. Poziom stresu oksydacyjnego a trening sportowy. Przegląd piśmiennictwa
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina Zdrowie Choroba”, Kraków, 24.09.2015. Kantorowicz M., Więcek M. Nutrition knowledge among men on antioxidant sources and importance of pro-oxidative/antioxidative balance.
 8. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wymiary chorób cywilizacyjnych i społecznych XXI wieku, 12 kwietnia 2019, Lublin. Kantorowicz, M., Więcek, M., Szyguła, Z., Szymura, J., Maciejczyk, M. Wpływ treningu nordic walking na poprawę tolerancji wysiłku u otyłych kobiet.
 9. VII INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW „Wyzwania i Obszary Problemowe w Kulturze Fizycznej” – Warszawa 17 maja 2013. Hodur M., Szpotowicz B., Piotrowska P. Poziom wiedzy żywieniowej i nawyki żywieniowe studentek i studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 10. Konferencja naukowa, Wyższa Szkoła Humanistyczna, „Współczesne problemy i zalecenia żywieniowe dotyczące dzieci, dorosłych i osób starszych” Leszno 15 listopada 2014.  Hodur M. Świadomość żywieniowa młodych Polek na emigracji.
 11. XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, „Od profilaktyki do sukcesu sportowego”, Zielona Góra 17-20.09.2015. Kantorowicz M., Więcek M., Maciejczyk M., Szymura J., Szyguła Z., Augustyn A., Lasota J. Wpływ treningu zdrowotnego w formie nordic walking na profil lipidowy oraz stężenie adiponektyny i leptyny we krwi u kobiet otyłych.
 12. XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, „Od profilaktyki do sukcesu sportowego”, Zielona Góra 17-20.09.2015. Więcek M., Szymura J., Maciejczyk M., Szyguła Z., Gradek J., Kantorowicz M., Ślusarczyk D., Olejarz A. Stężenie metabolitów witaminy D3 we krwi u trenujących i nietrenujących starszych mężczyzn
 13. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 15-lecia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 20-22 kwietnia 2017, Kraków. Kantorowicz, M., Więcek, M., Szymura, J., Maciejczyk, M., Szyguła, Z. Wpływ treningów nordic walking na samoocenę wśród otyłych kobiet.

 

Nagrody i wyróżnienia za pracę naukową:

Wyróżnienie na XXXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Zielona Góra              17-20.09.2015, „Od profilaktyki do sukcesu sportowego” za zaprezentowanie wyników badań własnych na temat „Wpływ treningu zdrowotnego w formie nordic walking na profil lipidowy oraz stężenie adiponektyny i leptyny we krwi u kobiet otyłych”.

 

Udział w projektach naukowych:

Kierownik, projekt PRELUDIUM V Narodowe Centrum Nauki pt.: „Wpływ regularnej aktywności fizycznej w formie nordic walking na poziom wybranych cytokin i wskaźników stresu oksydacyjnego oraz tolerancję wysiłkową u młodych kobiet                       z zespołem metabolicznym” (UMO 2013/09/N/NZ7/01480)

Kierownik badania młodych naukowców AWF w Krakowie pt.: pt.: „Ocena zmian insulinooporności, stresu oksydacyjnego i stężenia wybranych sirtuin u otyłych kobiet pod wpływem treningu nordic walking”, 135/MN/INB/2019

Wykonawca projekt Narodowe Centrum Nauki pt.: „Porównanie wydolności aerobowej oraz kosztu energetycznego pracy i poziomu stresu oksydacyjnego podczas wysiłków lokomocyjnych u osób różniących się strukturą ciała”, NN 104071240, Kierownik: dr hab. Zbigniew Szyguła

Wykonawca badania statutowe AWF w Krakowie pt.: „Poziom stresu oksydacyjnego i wydolność fizyczna 50-60 letnich mężczyzn z uwzględnieniem poziomu aktywności fizycznej”, nr 20/MN/IFC/2011, Kierownik: mgr Andrzej Sagalara

Wykonawca badania statutowe AWF w Krakowie pt.: „Poziom stresu oksydacyjnego w następstwie jednorazowego wysiłku anaerobowego w zależności od płci”,21/BS/IFC/2011, Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Więcek

Wykonawca badania statutowe AWF w Krakowie pt.: „Ocena wysiłkowych zmian wybranych wskaźników stresu oksydacyjnego oraz poziomu adipocytokin u osób różniących się wiekiem i aktywnością fizyczną”, 24/BS/IFC/2012, Kierownik: dr hab. Zbigniew Szyguła

 

Konkursy i stypendia naukowe:

 1. Wygrana w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” w formie uczestnictwa w kursie „Organizacja i przeprowadzenie dwutygodniowych kursów wyjazdowych dla 500 doktorantów i młodych naukowców z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką”, realizowanym w University LUND w Szwecji w dniach 4-17 października 2015 r.
 2. Uzyskanie stypendium naukowego w projekcie ”Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów, realizowanym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w dziedzinie Badania naukowe i infrastruktura B+R.

 

Publikacje:

1.Kantorowicz M., Szymura J., Szyguła Z., Kusmierczyk J., Maciejczyk M., Więcek M., 2021. Nordic Walking at Maximal Fat Oxidation Intensity Decreases Circulating Asprosin and Visceral Obesity in Women With Metabolic Disorders. Front Physiol 3;12:726783.  doi: 10.3389/fphys.2021.726783;

2.Więcek M., Szymura J., Maciejczyk M., Kantorowicz M., Szyguła Z., 2018. Acute Anaerobic Exercise Affects the Secretion of Asprosin, Irisin, and Other Cytokines –           A Comparison Between Sexes . Front. Physiol. 9:1782. doi: 10.3389/fphys.2018.01782 ;

3.Więcek M., Szymura J., Maciejczyk M., Kantorowicz M., Szyguła Z., 2018. Anaerobic Exercise-Induced Activation of Antioxidant Enzymes in the Blood of Women and Men. Front. Physiol.,  https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01006;

4.Szymura J., Więcek M., Maciejczyk M., Gradek J., Kantorowicz M., Szyguła Z., 2018. Unchanged Erythrocyte Profile After Exposure to Cryogenic Temperatures in Elder Marathon Runners. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00659;

5.Kantorowicz M., Więcek M., 2016. Poziom świadomości żywieniowej mężczyzn na temat źródeł antyoksydantów i znaczenia równowagi pro oksydacyjno-antyoksydacyjnej organizmu dla zdrowia. Państwo i Społeczeństwo 4 : 27-36;

6.Więcek M., Maciejczyk M., Szymura J., Kantorowicz M., Szyguła Z., 2016. Impact of single anaerobic exercise on delayed activation of endothelial xanthine oxidase in men and women http://dx.doi.org/10.1080/13510002.2016.1238991

7.Kantorowicz M., Augustyn G., Więcek M., 2015. Oxidative stres and training. Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Sciences.  72(25): 69-78. DOI: 10.5604/17310652.1210194

8.Wiecek M., Maciejczyk M., Szymura J., Szygula Z., Kantorowicz M., 2015. Changes in Non-Enzymatic Antioxidants in the Blood Following Anaerobic Exercise in Men and Women PLoS ONE 10(11): e0143499. doi:10.1371/journal.pone.0143499

9.Kusmierczyk J, Wiecek M, Bawelski M, Szygula Z, Rafa-Zablocka K, Kantorowicz M and Szymura J (2024), Pre-exercise cryotherapy reduces myoglobin and creatine kinase levels after eccentric muscle stress in young women. Front. Physiol. 15:1413949. doi: 10.3389/fphys.2024.1413949;