Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony https://ans-nt.edu.pl/ 

 

Wstęp deklaracji

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony https://ppuz.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://ppuz.edu.pl  

Dane teleadresowe jednostki:

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71

34-400 Nowy Targ

Data publikacji strony internetowej: 2021.12.01 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.12.01 r.

Strona https://ppuz.edu.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 

Ułatwienia na stronie https://ppuz.edu.pl

Strony https://ppuz.edu.pl posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika uczelni

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:   2021-10-28
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paweł Rodziński
e-mail: budynek@ppuz.edu.pl
Telefon: 18-26-10-744

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynki Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu przy ulicy Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  • Ciągi komunikacyjne w obu budynkach tj. Gorce i Tarty są wolne od barier poziomych i pionowych. Do komunikacji wykorzystywane są korytarze znajdujące się na jednym poziomie oraz windy.
  • Rozwiązania architektoniczne, urządzenia i zastosowanie środków technicznych (rampy, windy, itp.) pozwalają uzyskać dostęp do wszystkich pomieszczeń
  • Tablice informacyjne rozkładu pomieszczeń