Ułatwienia dostępu

Kształcenie

Wzory podań

Podanie do Departamentu Finansowego o zwrot nadpłaty (pdfword)

Podanie do Departamentu Finansowego o wystawienie faktury (pdfword);

Podanie do Dyrektora o przedłużenie sesji (pdfword);

Podanie do Dyrektora o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego (pdfword);

Podanie do Dyrektora o przywrócenie terminu podstawowego z egzaminu (pdfword);

Podanie do Dyrektora o przyznanie indywidualnej organizacji studiów (pdfword);

Podanie do Dyrektora wzór ogólny (pdfword);

Podanie do Działu Nauczania o przesłanie dyplomu pocztą (pdfword);

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (pdf,word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (pdf,word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o powtarzanie semestru (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o przyznanie indywidualnego programu studiów (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o uchylenie decyzji o skreśleniu (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o udzielenie urlopu (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o wpis warunkowy (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o wznowienie studiów (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o zmianę Uczelni/kierunku/formy studiów (pdfword);

Wniosek do Działu Nauczania o wpisanie osiągnięć do suplementu (pdfword);

Podanie do Prorektora ds. studenckich i kształcenia o przedłużenie terminu odbycia szkolenia BHP (pdfword);

Formularz aktualizacji danych osobowych studenta (pdfword);

Komunikat dotyczący odpłatności za kartę wjazdu na teren Kampusu;

Regulamin wjazdu i parkowania pojazdów samochodowych na terenie Kampusu;

Wniosek – karta wjazdu;

Organizacja roku akademickiego

Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków studiów, w tym terminy praktyk zawodowych, staży, obozów, sesji egzaminacyjnych oraz egzaminów dyplomowych ustala dyrektor instytutu, w oparciu o obowiązujące programy studiów. Rektor może ustanowić dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

Sylabusy od roku akademickiego 2022/2023 dostępne są w systemie teleinformatycznym Uczelni po zalogowaniu się do tego systemu.

Organizacja zajęć z wychowania fizycznego

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

Za organizację zajęć wychowania fizycznego dla studentów wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu odpowiada Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu. ZWFiS powołano w 2016 roku, początkowo funkcjonował jako samodzielna jednostka uczelniana. W 2020 r. został wcielony do struktury Instytutu Humanistyczno-Społecznego, aktualnie Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki.

Do głównych celów ZWFiS należy:
 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej,
 • popularyzacja różnych form aktywności fizycznej wśród społeczności akademickiej,
 • przekazywanie wiedzy, umiejętności i rozwijanie sprawności fizycznej studentów,
 • podejmowanie działań promujących Uczelnię w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • planowanie, organizacja i realizacja obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego oraz koordynowanie działalności KU AZS ANS w Nowym Targu,
 • kształtowanie życia sportowego Uczelni poprzez organizację imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Rodzaje i wysokości opłat

Studia stacjonarne w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu są bezpłatne.
Studenci studiów stacjonarnych ponoszą opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce. Ponoszą również koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów itp. podczas obozów, praktyk i ćwiczeń terenowych.

Studia niestacjonarne są odpłatne. Studenci ponoszą opłaty za kształcenie, w tym za powtarzanie zajęć i  korzystanie z zajęć ponadprogramowych.

Opłaty semestralne wnoszą studenci studiów niestacjonarnych oraz cudzoziemcy kształcący się na studiach stacjonarnych w języku polskim. 

Zgodnie z Regulaminem:

 • opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem semestru, kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim wnosi się semestralnie w czterech równych nieoprocentowanych ratach, płatnych do 15-go dnia każdego miesiąca:

  za semestr zimowy od października do stycznia;
  za semestr letni od lutego do maja.

 • opłaty za powtarzanie określonych zajęć oraz korzystanie z zajęć nieobjętych programem studiów wnosi się jednorazowo w terminach:

  do 30 października, jeżeli zajęcia są powtarzane lub realizowane w semestrze zimowym;
  do 30 marca, jeżeli zajęcia są powtarzane lub realizowane w semestrze letnim.

Opłaty uiszcza się przelewem na indywidualny rachunek bankowy studenta, podany w systemie teleinformatycznym Uczelni, po zalogowaniu się do tego systemu.

 • W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu kształcenia lub skreślenia z listy studentów z innego powodu, student zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za rozpoczęty semestr, w części proporcjonalnej, do odbytych zajęć objętych programem studiów, które zostały przeprowadzone, nawet jeżeli student w nich nie uczestniczył, licząc do dnia w którym student złożył rezygnację ze studiów lub został skreślony z listy studentów z innego powodu, a także do uiszczenia wszelkich innych opłat należnych Uczelni do momentu rezygnacji lub skreślenia;
 • rezygnacja ze studiów musi być złożona w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Za datę rezygnacji uważa się datę złożenia pisma w Uczelni, o ile z treści pisma nie wynika data późniejsza. Pismo studenta dotyczące rezygnacji ze studiów pracownik Uczelni opatruje datą wpływu.

 • Fakt uzyskania przedłużenia terminu zaliczania semestru i przedłużenia innych terminów zakończenia sesji bądź uzyskanie wpisu warunkowego na następny semestr, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za kolejny semestr studiów w określonym terminie;
 • w przypadku nieuregulowania opłaty w terminie, za każdy dzień opóźnienia opłaty, w stosunku do wyznaczonego terminu płatności, naliczane są odsetki ustawowe;
 • opłata wniesiona w niepełnej wysokości bez uzasadnionej przyczyny, traktowana jest jak nieuiszczenie opłaty w terminie.

 • Rektor na pisemny wniosek studenta, który ukończył co najmniej pierwszy rok studiów, zwalnia go z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) i d), za kolejny semestr studiów, w wysokości 50% opłaty ustalonej w trybie § 2 ust. 2, pod warunkiem dotychczasowego terminowego wnoszenia należnych Uczelni opłat oraz uzyskania w semestrze poprzedzającym średniej ocen 4,90 lub wyższej, jak również przejawiania przez studenta aktywności naukowej, artystycznej lub sportowej w Uczelni lub poza Uczelnią, która zostanie odpowiednio udokumentowana przez studenta;
 • średnia obliczana jest na zasadach określonych w regulaminie studiów;
 • przepisy niniejszego paragrafu dotyczą także studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, pod warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia w Uczelni i rozpoczęcia studiów drugiego stopnia w ciągu 6 miesięcy od daty ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 • Rektor, na pisemny wniosek studenta, który został zakwalifikowany do uczestnictwa w programie międzynarodowej mobilności edukacyjnej, potwierdzony przez koordynatora tego programu, może zostać zwolniony z opłaty za dany semestr w którym wyjechał na ten program;
 • w przypadku, gdy po przyjeździe studenta z programu, studentowi zostaną wyznaczone różnice programowe niezbędne do zaliczenia semestru, Rektor ustali wysokość opłaty za uzupełniane zajęcia.

 • W przypadku udokumentowania trudnej sytuacji materialnej studenta lub z innych względów społecznych uzasadniających wsparcie studenta z uwagi na jego trudną sytuację osobistą, Rektor, na pisemny wniosek studenta, zaopiniowany przez organ samorządu studenckiego, może zwolnić go z części lub całości opłaty ustalonej w trybie § 2 ust. 2 za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-d), za dany semestr studiów lub określone zajęcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
 • możliwość zwolnienia z opłaty, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy studentów pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia, z zastrzeżeniem ust. 4;
 • wykazanie i udokumentowanie przesłanek, o których mowa w ust. 1, spoczywa na studencie. Wniosek o zwolnienie z opłaty powinien zawierać szczegółowy opis sytuacji studenta potwierdzonej odpowiednimi dokumentami.
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwolnienia z opłaty, o której mowa w ust. 1, za pierwszy semestr studiów.

Wysokość opłat za sporządzenie dokumentów związanych z przebiegiem studiów wynosi:

1) za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł;

2) za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 20 zł;

3) za wydanie odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym innego niż wydany na postawie art. 77 ust. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 20 zł;

4) za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20 zł;

5) za wydanie duplikatu suplementu do dyplomu – 20 zł;

6) za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej pobierana jest opłata połowę wyższa niż za wydanie oryginału;

7) opłata za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 4 Ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł.

Opłaty student wnosi na indywidualny rachunek bankowy, którego numer znajduje się w systemie teleinformatycznym uczelni, po zalogowaniu się do tego systemu.

Faktury za studia

Fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się na żądanie tych osób.

W związku z powyższym, fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia dokonania opłaty za studia. Żądanie można zgłosić osobiście pok. 242, 227 lub na adres email: alicja.garbacz@ans-nt.edu.pl wg wzoru.

Faktura wystawiana jest na osobę /podmiot, który dokonał zapłaty. Nie jest możliwe wystawienie faktury na firmę, w sytuacji gdy refunduje ona studentowi ponoszone przez niego koszty nauki, a przelewu dokonał student.