Ułatwienia dostępu

Gospodarka przestrzenna

Studia I stopnia (inżynierskie), 7 semestrów, profil praktyczny, studia stacjonarne (dzienne z możliwością odbywania części zajęć w godzinach popołudniowych).

Zmiany w przestrzeni zachodzą bardzo szybko. Należy tę przestrzeń rozumieć, aby się nią zajmować. Gospodarka przestrzenna zajmuje się poznawaniem i opisywaniem przestrzeni, rozsądnym z niej korzystaniem, zarządzaniem, a także jej urządzaniem. Studia w tej dziedzinie mają doprowadzić do racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa. Celem kierunku jest wykształcenie menedżera w dziedzinie planowania i zarządzania przestrzenią w uwarunkowaniach gospodarki rynkowej. Absolwenci uzyskują także wykształcenie do uzyskania tytułu eksperta wycen nieruchomości.

Kierunek gospodarka przestrzenna jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Integruje dyscypliny nauk technicznych, m.in. geodezję i kartografię z urbanistyką i architekturą oraz z geografią gospodarczą, ekonomią i zarządzaniem.

Ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne i projektowe prowadzone są w warunkach terenowych, pracowniach architektonicznych i komputerowych. Podczas zajęć praktycznych studenci uczą się w jakich sytuacjach wykorzystywać i jak obsługiwać takie przyrządy geodezyjne i kartograficzne jak:  niwelatory wyposażone w lunetę, celownik i poziomicę, łaty niwelacyjne, dalmierze laserowe, planimetry, tachimetry, teodolity optyczne czy podziałki transwersalne.

W laboratorium komputerowym studenci poznają:

 • SIG/GIS – Systemy Informacji Geograficznej;
 • SAGA GIS – program przeznaczony do zaawansowanych analiz i modelowania przestrzennego.
 • Winkalk – program obliczeniowy służący do wykonywania większość obliczeń do opracowania danych geodezyjnych;
 • MicroMap – program do tworzenia map geodezyjnych;
 • HEC-RAS – program komputerowy do jednowymiarowych obliczeń hydraulicznych w sieciach naturalnych i sztucznych koryt;
 • AUTOCAD –  wykorzystywany do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania, oprogramowanie, któremu zaufały miliony użytkowników zajmujących się projektowaniem, inżynierią i automatyzacją projektó
 • Ewopis – jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodnie z obowiązującym prawem;

Podczas studiów nabywają także umiejętności przydatne podczas pomiarów adaptacyjnych terenów, które w przyszłości mogą być przekształcone na działki budowlane , a następnie inwestycyjnych działek budowlanych pod konkretną inwestycję. Uczą się sporządzania map geodezyjnych i tworzenia opracowań fotogrametrycznych na podstawie, których powstają mapy. Przygotowują opis podziemnej infrastruktury technicznej: sieci kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych itd. Ważnymi elementami nauki są: tworzenie opisu stanu prawnego nieruchomości gruntowych i lokalowych, ich klasyfikacja i określenie sposobu użytkowania, szacowanie nieruchomości oraz kontrola stanu środowiska naturalnego.

W programie studiów znalazło się 960 godzin praktyki zawodowej pracowniach geodezyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego i w biurach nieruchomości,

Studenci w ramach kierunku mogą również korzystać z szerokiej oferty programu Erasmus+, który umożliwia zagraniczne wyjazdy na studia i praktyki.

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna są przygotowani do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach urbanistyki, planowania przestrzennego i przygotowywania inwestycji, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, architektury, promocji i rekreacji.

Nasi absolwenci pracują w Urzędzie Miasta w Wydziale Planowania Przestrzennego, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii. Wśród naszych absolwentów mamy również zastępcę Wójta. Inżynierowie pracują także w prywatnych firmach projektowych, firmach konsultingowych i doradczych, agencjach nieruchomości, instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.

IT_PPUZ©

Wszystko, co musisz wiedzieć

Dokumenty do pobrania

 • Instrukcja dla Studenta pobierz
 • Instrukcja dla Promotora, Recenzenta pobierz
 • Instrukcja dla Sekretarza pobierz
 • Regulamin egzaminu dyplomowego (pobierz)
 • Wytyczne dotyczące opracowania  projektu dyplomowego (pobierz)
 • Wzór strony tytułowej (pobierz)
 • Zarządzenie 83-2023.BGD (ws. składania prac dyplomowych oraz kontrola antyplagiatowa) (pobierz)
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 5 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 6 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 9 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 10 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Katalogu osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu (pobierz)
 • Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (word)
 • Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (word)

Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego (inżynierskiego) jeśli: 

 • uzyska pozytywną ocenę ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;

Najpóźniej w dniu obrony student zobowiązany jest do złożenia w Sali Obsługi Studenta, pok. 227:

 • projektu dyplomowego (archiwalna wersja projektu dyplomowego w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oryginalnie podpisanymi oświadczeniami oraz projekt i prezentację zapisaną na elektronicznym nośniku).
 • dziennika praktyk zawodowych – w przypadku, jeżeli nie został wcześniej złożony, może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: ANS w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ)
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada). Wniosek może być wysłany elektronicznie na adres mailowy: agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec Uczelni oraz zwrotu książek w Bibliotece Akademickiej.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom – Moje oświadczenia).

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A.

Procedura praktyki

PRAKTYKA ZAWODOWA W BIURZE GEODEZYJNYM W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Termin praktyki: lipiec – sierpień 2024  – 37,5 dni

Wymiar godzin: 300 godz. dydaktycznych (37,5 dni po 8 godz. dydaktycznych dziennie) po IV semestrze

Opiekun praktyki z ANS w Nowym Targu – dr inż. Jacek Gniadek

Procedura praktyki

 1. Spotkanie organizacyjne studentów z Opiekunem praktyki.
 2. Wybór miejsca praktyki (z pomocą Opiekuna), którego profil działalności jest zgodny z programem praktyki.
 3. Kontakt z Pracodawcą.

Udając się do Pracodawcy należy wydrukować:

 • kartę zgłoszenia na praktyki (pobierz)
 • program praktyki (pobierz)
 • kryteria doboru interesariuszy – jednostki organizacyjnej przyjmującej 

Wzór nr 1 (pobierz)
Wzór nr 2 (pobierz)

Po uzyskaniu wstępnej zgody Pracodawcy należy ustalić termin praktyki. Komplet dokumentów wraz z podpisem Pracodawcy należy przedłożyć do akceptacji i podpisu Opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni. Dokumenty należy zeskanować i przesłać bezpośrednio do opiekuna jacek.gniadek@ans-nt.edu.pl w terminie do 31 maja 2024 r. Oryginały należy złożyć do sekretariatu – pok. 329.

Opiekun sprawdza czy student jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 1. Na podstawie karty zgłoszenia wystawiane jest skierowanie na praktyki oraz przygotowywane jest porozumienie pomiędzy ANS, a zakładem pracy. Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany do odbioru 2 egzemplarzy porozumienia i dostarczenia ich do zakładu pracy w celu podpisania. 1 egzemplarz porozumienia należy zwrócić do sekretariatu – pok. 329.
 2. Przed rozpoczęciem praktyki Student dostarcza do Pracodawcy skierowanie na praktyki;

Po dopełnieniu tych formalności można rozpocząć praktykę.

Należy pamiętać o odpowiedniej liczbie godzin praktyk (wymiar godzinowy nie może być mniejszy niż ten przewidziany w programie praktyk) oraz programie praktyk, który należy zrealizować, a także o dokumentowaniu przebiegu praktyk w dzienniczku praktyk (dzienniczek praktyk należy dokładnie, na bieżąco uzupełniać).

 1. Po zakończeniu praktyki należy poprosić Pracodawcę o wypełnienie ankiety oceny studenta przez opiekuna praktyk z jednostki organizacyjnej przyjmującej
 2. Do zaliczenia praktyki konieczne jest złożenie dokumentów:
 • Uzupełniony dziennik praktyk (pobierz) zawierający wszystkie wymagane podpisy i pieczątki:
 • Ankieta oceny studenta przez opiekuna praktyk z jednostki organizacyjnej przyjmującej (pobierz)
 • Ankieta oceny praktyki zawodowej – ocenia student (pobierz)

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Technicznego

mgr Barbara Dyrda

starszy specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

Agnieszka Subik

referent administracyjny