Ułatwienia dostępu

Świadczenia dla studentów

Studenci Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, a także ci, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami, mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony uczelni.

Regulamin świadczeń dla studentów ANS w Nowym Targu

Wsparcie finansowe dla studentów – broszura

Instrukcja – VERBIS

Studenci Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu mają możliwość ubiegania się o następujące świadczenia:

 • stypendium Rektora
 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogę
 • kredyt studencki.

Szanowni Studenci, jeśli jesteście zainteresowani ubieganiem się o stypendium, przypominamy o konieczności złożenia wniosku o przyznanie stypendium na semestr letni w roku akademickim 2023/2024.

Uprzejmie informujemy, że wnioski stypendialne na semestr letni w roku akademickim 2023/2024 można składać w Dziale Nauczania pok. 223 a, 224, II piętro w terminie od 1 do 28 lutego 2024 roku (poniedziałek – piątek w godzinach 10.00 -14.00). Do wniosku stypendialnego należy dołączyć komplet dokumentów i zaświadczeń. Natomiast w przypadku niezmienionej sytuacji materialnej należy wraz z wnioskiem o stypendium socjalne dostarczyć Oświadczenie studenta o niezmienionej sytuacji materialnej i rodzinnej – pobierz.

Stypendium Rektora

 • Stypendium Rektora może otrzymać student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów oraz uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, lub krajowym i który spełnia kryteria określone w załączniku nr 2 do regulaminu – zasady obliczania średniej ocen, wykazy osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych oraz przyznawanych punktów.
 • O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 • Średnią ocen potwierdza na wniosku Dział Nauczania – Sala Obsługi Studenta (pok. 227). W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia – magisterskich należy dołączyć zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia.

Stypendium socjalne

 • Stypendium socjalne mogą otrzymać studenci w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą przyznania stypendium jest wysokość dochodu netto przypadająca na jednego członka rodziny studenta, pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustalił maksymalną miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024 w kwocie 1294,40 zł netto.
 • Jeżeli miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, student jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny – jest to kwota 600 zł.
 • Student w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie mógł otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Student musi udokumentować szczególnie uzasadnione okoliczności.

Stypendium socjalne – niezbędne dokumenty

 • wniosek o przyznanie stypendium;
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i wszystkich pełnoletnich członków jego rodziny w roku kalendarzowym 2022, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Należy złożyć zaświadczenia z US dla każdego pełnoletniego członka rodziny;
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie musi zawierać informację o sposobie opodatkowania i osiągniętych z tego tytułu przychodach;
 • oświadczenia członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym 2022;
 • oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych;
 • oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2022 r. 5549 zł.

Stypendium socjalne – dodatkowe dokumenty

Ponadto, w zależności od sytuacji rodzinnej studenta, należy dołączyć dodatkowe dokumenty:

 • zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub miasta o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2022 albo nakaz płatniczy za ten rok;
 • zaświadczenia z KRUS (w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS) o aktualnym ubezpieczeniu oraz o pobieraniu bądź niepobieraniu w 2022 r. zasiłku chorobowego;
 • zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa, lub dzieci studenta do 26 roku życia;
 • skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta do 7 roku życia;
 • skrócony odpis aktu małżeństwa studenta;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia;
 • zaświadczenia z urzędu pracy, potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta;
 • dokumenty poświadczające ubezpieczenie rodzica studenta, jeśli rodzic ten nigdy nie pracował i zaświadczenie z US, że nie osiągał dochodów bądź nie rozliczał się z US w roku 2022;
 • oraz inne zaświadczenia przedstawiające sytuację materialną i rodzinną studenta (np. kopię zgonu rodzica, kopię odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, kopię wyroku sądowego zasądzającego alimenty).

Szczegółowy sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta oraz zasady ustalania dochodu rodziny znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu – pobierz.

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy przyznawanej na wniosek studenta, który  znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje przejściowe naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta, w szczególności związanej z: nieszczęśliwym wypadkiem studenta lub członka rodziny, ciężką chorobą studenta lub członka rodziny, śmiercią członka rodziny studenta, innym zdarzeniem. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę z wyłączeniem ciężkiej choroby studenta.

Stypendia Województwa Małopolskiego

W ramach Małopolskiego Programu Stypendialnego przyznawane jest Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla mistrzów edukacji. Podstawowym warunkiem uzyskania stypendium jest zamieszkiwanie i kształcenie się w województwie małopolskim.

Program ma na celu docenienie potencjału studentów, a także wyrównanie szans edukacyjnych powstałych w wyniku barier takich jak: zameldowanie w obszarze wiejskim, trudna sytuacja materialna, pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność.

Więcej informacji na stronie internetowej – zobacz

Stypendia Ministra

Na studentów wyróżniających się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało specjalne stypendia.

Więcej informacji na stronie internetowej – zobacz.

Nagroda Rektora może zostać przyznana studentowi studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz wyróżniającą działalność organizacyjną, aktywne uczestnictwo w pracach na rzecz rozwoju Uczelni i promocji środowiska studenckiego.

Wniosek o nagrodę Rektora wraz z dokumentami poświadczającymi osiągnięcia, należy złożyć w Dziale Nauczania pok. 224 w terminie do 15 kwietnia danego roku.

Informacje o kredytach studenckich w roku akademickim 2023/2024:

Od stycznia 2019 r.  obowiązują nowe zasady ubiegania się o kredyty studenckie. Nowe Rozporządzenie wydane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468) upraszcza procedury, skraca czas oczekiwania na decyzję i pozwala ubiegać się o kredyt przez cały rok.

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468) Minister Edukacji i Nauki ustalił, że wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2023/2024 wynosi 3.500 zł.

Osoby uprawnione do kredytu

o kredyt studenckie można ubiegać się  niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych. Wniosek może złożyć student który nie ukończył 30 roku życia, o ile dochód na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym rok ubiegania się o kredyt nie przekroczy 3500 zł. O kredyt mogą się ubiegać cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej, uchodźcy oraz posiadacze Karty Polaka.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Aktualnie wniosek można składać w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

 

Składanie wniosku o kredyt studencki

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w postaci elektronicznej (za pomocą systemu teleinformatycznego danego banku) albo papierowej (na formularzu ustalonym przez dany bank) 

 Do wniosku dołącza się:

 • zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej oraz do celów poręczenia kredytu;

oświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu wnioskodawcy i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz aktualnej liczbie członków rodziny.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468).

Zarządzenie nr 81/2019 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad sporządzania list rankingowych najlepszych absolwentów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Ubezpieczenie studenckie – informacje ogólne

 • Studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, który nie ukończył 26 roku życia, spoczywa na jego rodzicach/opiekunach prawnych. Jeżeli rodzice nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia, wówczas zgłoszenia mogą dokonać dziadkowie.
 • Uczelnia może zgłosić studenta do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, który:
  – ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (np. jako współmałżonek osoby ubezpieczonej, osoba zatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą, bezrobotna zgłoszona w urzędzie pracy),
  – nie ukończył 26 lat, jednakże z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców/opiekunów prawnych lub dziadków, lub nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Uczelnia dokonuje zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wyłącznie na wniosek studenta.

 • Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta powstaje z dniem immatrykulacji i złożenia we właściwej jednostce Uczelni wniosku i oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z jakiegokolwiek innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.
 • Student ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny pod warunkiem, że nie posiadają oni innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny wygasa po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia studenta, który zgłosił członków rodziny.

Zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

 • Student, który jest zainteresowany objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię, składa w Sekretariacie Uczelni (p. 225) następujące dokumenty:
  – wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym studenta (pobierz: PDFWORD)
  – zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta wydawane przez Dział Nauczania.
 • Student objęty ubezpieczeniem zdrowotnym przez Uczelnię, który zgłasza do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, składa w Sekretariacie Uczelni (p. 225) Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny studenta (pobierz: PDFWORD)
  Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego studenta zgłoszonego przez Uczelnię jest dokument ZUS ZZA, który jest przesyłany studentowi na jego prośbę na adres mailowy w domenie e-ppuz.

Wyrejestrowanie z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

 • Wyrejestrowaniu z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego podlegają studenci, którzy utracili status studenta lub uzyskali inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Student ma obowiązek zgłoszenia tego faktu poprzez złożenie w Sekretariacie Uczelni (p. 225) wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub członka rodziny studenta (pobierz: PDFWORD)w terminie 3 dni od dnia utraty uprawnień.
 • Dokumentem potwierdzającym wyrejestrowanie studenta z ubezpieczenia zdrowotnego jest druk ZUS ZWUA, który jest przesyłany studentowi na jego prośbę na adres mailowy w domenie e-ppuz.
 • W przypadku uzyskania przez członków rodziny innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają oni wyrejestrowaniu z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię.
 • Student ma obowiązek zgłoszenia tego faktu poprzez złożenie w Sekretariacie Uczelni (p. 225) wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub członka rodziny studenta (pobierz: PDFWORD) w terminie 3 dni od dnia uzyskania innego tytułu do ubezpieczenia.
 • Członkowie rodziny studenta podlegają automatycznemu wyrejestrowaniu z ubezpieczenia w przypadku wyrejestrowania studenta z ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Student jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Centrum Zasobów Ludzkich o wszelkich zmianach mających wpływ na podleganie przez niego lub członków jego rodziny obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie później niż 3 dni od zaistnienia tych zmian.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Nowym Targu oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Centrum działa przy Podhalańskim Specjalistycznym Szpitalu im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Centrum oferuje konsultacje bez skierowania dla osób z grupy ryzyka, w kryzysie, lęku, samotnych oraz wszystkich tych, którym ciężko poradzić sobie z aktualną sytuacją.

Psycholodzy/ psychoterapeuci dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 pod numerem (18) 26-33-181 lub 690 536 719.

Więcej informacji na stronie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz na stronie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.