Ułatwienia dostępu

Studia pierwszego stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3 lata), w trybie stacjonarnym (dziennym), profil praktyczny

Program kształcenia na kierunku kosmetologia pozwala na wykształcenie kosmetologa prezentującego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych. W toku kształcenia studenci zdobywają wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz szczegółową z zakresu kosmetologii. Studenci kosmetologii zgłębiają tajniki medycyny estetycznej i nowoczesnej technologii kosmetologicznej, poznają terapie zabiegowe z dziedziny wellness&SPA. W zakresie kosmetologii realizowane są dwie specjalności: odnowa biologiczna Wellness & SPA i kosmetologia medyczna. 

Program nauczania obejmuje m.in. dyscypliny ściśle medyczne (dermatologię, immunologię, alergologię, medycynę estetyczną, podologię). Wiedza w tym zakresie umożliwia absolwentom współpracę z lekarzami odpowiednich specjalizacji w zakresie zarówno pielęgnacji ciała i urody, jak również podejmowania działań na rzecz opóźnienia procesów starzenia. Inne przedmioty, takie jak: techniki relaksacyjne, muzykoterapia, kultura bycia i języka czy marketing sensoryczny pogłębiają wiedzę studenta z zakresu prawidłowego, holistycznie funkcjonującego ośrodka wellness i SPA. Dzięki temu absolwent nie tylko potrafi wykonać odpowiednie terapie zabiegowe, ale także wie, jakich użyć technik marketingowych w celu zwiększenia rentowności przedsięwzięcia biznesowego.

Absolwent sprawnie wykonuje standardowe zabiegi relaksacyjne i pielęgnacyjne, jest zaznajomiony z kosmetyką świata, ekokosmetyką, a także posiada solidną wiedzę z zakresu zarządzania nie tylko swoim czasem, ale również prowadzonym ośrodkiem. Jest również przygotowany do współpracy z lekarzem w zakresie wspierania leczenia oraz wykonywania zabiegów z zakresu szeroko pojętej prewencji pierwotnej, jak i wtórnej.

Studenckie Koło Naukowe „KosmetoScience” stwarza warunki do naukowego rozwoju studentów, wymiany myśli i doświadczeń oraz prowadzenia badań naukowych i promowania wyników podczas studenckich konferencji naukowych.

Wszystko, co musisz wiedzieć

Głównymi obszarami pracy zawodowej licencjata będą, oprócz gabinetów kosmetycznych i gabinetów medycyny estetycznej nowoczesne centra odnowy biologicznej, centra SPA, domy spokojnej starości w zakresie praktyki podologicznej oraz firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją kosmetyków specjalistycznych do sektora kosmetycznego, SPA oraz kosmetologii medycznej. Absolwent będzie przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności.

Dokumenty do pobrania

Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jeśli: 

 • uzyska pozytywną ocenę ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • ureguluje należności finansowe wobec Uczelni i zwróci książki do Biblioteki;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;
 • złoży poprawnie uzupełniony dziennik praktyk zawodowych;
 • można złożyć również wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada- wzór podania w dokumentach do pobrania).

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom – Moje oświadczenia).

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-733 lub w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta pok. 227.

Przebieg oraz szczegóły dotyczące egzaminu dyplomowego opisane są w Regulaminie dyplomowania (dokumenty do pobrania)

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni (czas oczekiwania – około 2 tygodni).

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A (po 30 dniach od terminu obrony).

Jeżeli potrzebujesz dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu (wzór w dokumentach do pobrania).

Opiekunowie praktyk na rok akademicki 2023/2024

 • mgr Urszula Jagieła – II,IV,VI semestr licencjat
 • mgr Faustyna Kuros – III semestr licencjat i  III-IV semestr

Celem praktyki zawodowej jest nabycie przez studenta praktycznych umiejętności wykonywania zawodu kosmetologa oraz przygotowanie studenta do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji i wysokiej jakości obsługi klienta. Praktyka ma również rozbudzić w studentach praktyczny zapał do wykonywanego zawodu i wytworzyć w nich cechy przedsiębiorczości do stworzenia własnego stanowiska pracy.

Praktyka jako uzupełnienie programu kształcenia stwarza możliwość bezpośredniego zetknięcia się z możliwościami rzeczywistych zastosowań różnych technik kosmetycznych w gabinetach kosmetycznych, centrach odnowy biologicznej czy gabinetach medycyny estetycznej. Student dokonuje konfrontacji wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w trakcie studiów podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów z praktyką w warunkach rzeczywistego świadczenia usług kosmetologicznych.

Student rozpoczynający praktykę powinien posiadać:

1) aktualne ubezpieczenie NNW (rozszerzone o zapis związany z ryzykiem ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny) i OC;

2) aktualne badania lekarskie, w trakcie których student jest narażony na działanie czynników szkodliwych;

3) aktualną książeczkę zdrowia i/lub aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;

4) aktualne szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B;

5) obowiązkową dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki, oraz dziennik praktyk;

6) czyste ochronne ubranie (fartuch) i zmienne obuwie.

Procedura realizacji praktyk

 1. Wybierz zakład pracy
 • z dostępnego wykazu placówek lub
 • wybierz własny (jeśli wybierzesz Zakład Pracy z poza listy, razem z kartą zgłoszenia dostarcz dokładną nazwę, adres, imię i nazwisko właściciela- dane są potrzebne do porozumienia w sprawie praktyk)
 1. Wypełnij/skontaktuj się z zakładem pracy:

Kryteria doboru interesariuszy  (Załącznik nr 1 do Procedury 2/2023) – wypełnia zakład pracy

Kryteria doboru opiekuna praktyk z ramienia jednostki organizującej, przyjmującej (Załącznik nr 2 do Procedury 2/2023) – wypełnia student

Karta zgłoszenia na praktyki  (Załącznik nr 3 do Procedury 2/2023), wypełnia student i zakład pracy

Program praktyk (do pobrania poniżej) – podpisuje zakład pracy 

 • uzyskaj zgodę na odbycie praktyki
 • ustal termin i czas trwania praktyki
 1. Złóż załącznik nr 1, nr 2, nr 3, program praktyk na Uczelni w p. 424
 2. Odbierz skierowanie na praktyki z Uczelni oraz dziennik praktyk (i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Pracy p.424)
 3. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy
 • Zanieś porozumienie do pracodawcy – pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię
 • Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę
 1. Odbądź praktyki i uzupełnij dziennik praktyk (2 pieczątki i 2 podpisy z przodu- rozpoczęcie i zakończenie praktyki na stronie 2-3; na każdej karcie tygodniowej, oraz str. 46- opinia o studencie- zgodnie ze wzorem), a także wypełnij i złóż załączniki:

Ankieta oceny praktyki (Załącznik nr 4 do Procedury 2/2023 – ocenia student)

Ankieta oceny studenta (Załącznik nr 5 do Procedury 2/2023 – ocenia zakład pracy)

 1. Po zakończeniu praktyki
 • Złóż uzupełniony dziennik praktyk na Uczelni- p.227 oraz załącznik nr 4, załącznik nr 5.

Forma zaliczenia praktyk 

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje jeden dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów w ANS w Nowym Targu;
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej – w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • ostateczną ocenę wystawia opiekun praktyk z ramienia ANS w Nowym Targu;

Dokumenty do pobrania

1.Regulamin praktyk zawodowych – pobierz – aktualizacja 17.11.2023 r.

2.Wykaz placówek – pobierz – aktualizacja 31.01.2024

3. Podanie o zaliczenie praktyk – pobierz

4.Programy praktyk:

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2023/2024

Praktyki zawodowe semestr 2

Praktyki zawodowe semestr 3

Praktyki zawodowe semestr 4

Praktyki zawodowe semestr 6

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023

Praktyki zawodowe semestr 2

Praktyki zawodowe semestr 3

Praktyki zawodowe semestr 4

Praktyki zawodowe semestr 6

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022

Praktyki zawodowe semestr 2 

Praktyki zawodowe semestr 3 

Praktyki zawodowe semestr 4 

Praktyki zawodowe semestr 6 

4. Wzór dziennika praktyk – pobierz

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Zdrowia

mgr Izabela Wróbel

główny specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

mgr Elżbieta Dworska

specjalista ds. administracyjnych