Ułatwienia dostępu

Studia pierwszego stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3 lata), w trybie stacjonarnym (dziennym), profil praktyczny

Kosmetologia to dziedzina nauki, która przeżywa dynamiczny rozwój. Niesłabnące zapotrzebowanie na ekspertów determinuje kształcenie przyszłych kosmetologów.

Studiuj kosmetologię! Mamy wszystko, czego potrzebujesz.

Program kształcenia na kierunku kosmetologia pozwala na wykształcenie kosmetologa prezentującego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych.

W toku kształcenia studenci zdobywają wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz szczegółową z zakresu kosmetologii. Studenci kosmetologii zgłębiają tajniki medycyny estetycznej i nowoczesnej technologii kosmetologicznej, poznają terapie zabiegowe z dziedziny wellness&SPA.

W zakresie kosmetologii realizowane są dwie specjalności: odnowa biologiczna Wellness & SPA i kosmetologia medyczna. 

Program nauczania obejmuje m.in. dyscypliny ściśle medyczne (dermatologię, immunologię, alergologię, medycynę estetyczną, podologię). Wiedza w tym zakresie umożliwia absolwentom współpracę z lekarzami odpowiednich specjalizacji w zakresie zarówno pielęgnacji ciała i urody, jak również podejmowania działań na rzecz opóźnienia procesów starzenia. Inne przedmioty, takie jak: techniki relaksacyjne, muzykoterapia, kultura bycia i języka czy marketing sensoryczny pogłębiają wiedzę studenta z zakresu prawidłowego, holistycznie funkcjonującego ośrodka wellness i SPA. Dzięki temu absolwent nie tylko potrafi wykonać odpowiednie terapie zabiegowe, ale także wie, jakich użyć technik marketingowych w celu zwiększenia rentowności przedsięwzięcia biznesowego.

Absolwent sprawnie wykonuje standardowe zabiegi relaksacyjne i pielęgnacyjne, jest zaznajomiony z kosmetyką świata, ekokosmetyką, a także posiada solidną wiedzę z zakresu zarządzania nie tylko swoim czasem, ale również prowadzonym ośrodkiem. Jest również przygotowany do współpracy z lekarzem w zakresie wspierania leczenia oraz wykonywania zabiegów z zakresu szeroko pojętej prewencji pierwotnej, jak i wtórnej.

Studenckie Koło Naukowe „KosmetoScience” stwarza warunki do naukowego rozwoju studentów, wymiany myśli i doświadczeń oraz prowadzenia badań naukowych i promowania wyników podczas studenckich konferencji naukowych.

W toku studiów proponujemy bezpłatne, specjalistyczne szkolenia i warsztaty:

 • laseroterapia

 • depilacja pastą cukrową

 • manicure hybrydowy

 • diagnostyka multispektralna

 • mezoterapia wieloigłowa, próżniowa i fototerapia

 • multispektralna diagnostyka skóry

 • mezoterapia mikroigłowa z elektroporacją

 • trychologia

Studentki kosmetologii biorą udział w licznych wydarzeniach, wśród nich była m.in. Noc Muzeów – zapraszamy do obejrzenia relacji.

Wszystko, co musisz wiedzieć

Głównymi obszarami pracy zawodowej licencjata będą, oprócz gabinetów kosmetycznych i gabinetów medycyny estetycznej nowoczesne centra odnowy biologicznej, centra SPA, domy spokojnej starości w zakresie praktyki podologicznej oraz firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją kosmetyków specjalistycznych do sektora kosmetycznego, SPA oraz kosmetologii medycznej. Absolwent będzie przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności.

Dokumenty do pobrania

Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego (licencjackiego) jeśli: 

 • uzyska pozytywną ocenę ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • ureguluje należności finansowe wobec Uczelni i zwróci książki do Biblioteki;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;
 • złoży poprawnie uzupełniony dziennik praktyk zawodowych;
 • można złożyć również wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada- wzór podania w dokumentach do pobrania).

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom – Moje oświadczenia).

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-733 lub w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta pok. 227.

Przebieg oraz szczegóły dotyczące egzaminu dyplomowego opisane są w Regulaminie dyplomowania (dokumenty do pobrania)

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni (czas oczekiwania – około 2 tygodni).

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A (po 30 dniach od terminu obrony).

Jeżeli potrzebujesz dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu (wzór w dokumentach do pobrania).

Opiekunowie praktyk na rok akademicki 2023/2024

 • mgr Urszula Jagieła – II,IV,VI semestr licencjat
 • mgr Faustyna Kuros – III semestr licencjat i  III-IV semestr

Celem praktyki zawodowej jest nabycie przez studenta praktycznych umiejętności wykonywania zawodu kosmetologa oraz przygotowanie studenta do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji i wysokiej jakości obsługi klienta. Praktyka ma również rozbudzić w studentach praktyczny zapał do wykonywanego zawodu i wytworzyć w nich cechy przedsiębiorczości do stworzenia własnego stanowiska pracy.

Praktyka jako uzupełnienie programu kształcenia stwarza możliwość bezpośredniego zetknięcia się z możliwościami rzeczywistych zastosowań różnych technik kosmetycznych w gabinetach kosmetycznych, centrach odnowy biologicznej czy gabinetach medycyny estetycznej. Student dokonuje konfrontacji wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w trakcie studiów podczas wykładów, ćwiczeń i laboratoriów z praktyką w warunkach rzeczywistego świadczenia usług kosmetologicznych.

Student rozpoczynający praktykę powinien posiadać:

1) aktualne ubezpieczenie NNW (rozszerzone o zapis związany z ryzykiem ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny) i OC;

2) aktualne badania lekarskie, w trakcie których student jest narażony na działanie czynników szkodliwych;

3) aktualną książeczkę zdrowia i/lub aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;

4) aktualne szczepienia ochronne w zakresie WZW typu B;

5) obowiązkową dokumentację niezbędną do zaliczenia praktyki, oraz dziennik praktyk;

6) czyste ochronne ubranie (fartuch) i zmienne obuwie.

Procedura realizacji praktyk

 1. Wybierz zakład pracy
 • z dostępnego wykazu placówek lub
 • wybierz własny (jeśli wybierzesz Zakład Pracy z poza listy, razem z kartą zgłoszenia dostarcz dokładną nazwę, adres, imię i nazwisko właściciela- dane są potrzebne do porozumienia w sprawie praktyk)
 1. Wypełnij/skontaktuj się z zakładem pracy:

Kryteria doboru interesariuszy  (Załącznik nr 1 do Procedury 2/2023) – wypełnia zakład pracy

Kryteria doboru opiekuna praktyk z ramienia jednostki organizującej, przyjmującej (Załącznik nr 2 do Procedury 2/2023) – wypełnia student

Karta zgłoszenia na praktyki  (Załącznik nr 3 do Procedury 2/2023), wypełnia student i zakład pracy

Program praktyk (do pobrania poniżej) – podpisuje zakład pracy 

 • uzyskaj zgodę na odbycie praktyki
 • ustal termin i czas trwania praktyki
 1. Złóż załącznik nr 1, nr 2, nr 3, program praktyk na Uczelni w p. 424
 2. Odbierz skierowanie na praktyki z Uczelni oraz dziennik praktyk (i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Pracy p.424)
 3. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy
 • Zanieś porozumienie do pracodawcy – pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia. Jeden zostaje w Zakładzie Pracy, a drugi należy dostarczyć na Uczelnię
 • Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę
 1. Odbądź praktyki i uzupełnij dziennik praktyk (2 pieczątki i 2 podpisy z przodu- rozpoczęcie i zakończenie praktyki na stronie 2-3; na każdej karcie tygodniowej, oraz str. 46- opinia o studencie- zgodnie ze wzorem), a także wypełnij i złóż załączniki:

Ankieta oceny praktyki (Załącznik nr 4 do Procedury 2/2023 – ocenia student)

Ankieta oceny studenta (Załącznik nr 5 do Procedury 2/2023 – ocenia zakład pracy)

 1. Po zakończeniu praktyki
 • Złóż uzupełniony dziennik praktyk na Uczelni- p.227 oraz załącznik nr 4, załącznik nr 5.

Forma zaliczenia praktyk 

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje jeden dziennik praktyk, który obowiązuje do ukończenia studiów w ANS w Nowym Targu;
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów (osoby do tego upoważnionej – w dzienniku) z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • ostateczną ocenę wystawia opiekun praktyk z ramienia ANS w Nowym Targu;

Dokumenty do pobrania

1.Regulamin praktyk zawodowych – pobierz – aktualizacja 17.11.2023 r.

2.Wykaz placówek – pobierz – aktualizacja 31.01.2024

3. Podanie o zaliczenie praktyk – pobierz

4.Programy praktyk:

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2023/2024

Praktyki zawodowe semestr 2

Praktyki zawodowe semestr 3

Praktyki zawodowe semestr 4

Praktyki zawodowe semestr 6

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023

Praktyki zawodowe semestr 2

Praktyki zawodowe semestr 3

Praktyki zawodowe semestr 4

Praktyki zawodowe semestr 6

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022

Praktyki zawodowe semestr 2 

Praktyki zawodowe semestr 3 

Praktyki zawodowe semestr 4 

Praktyki zawodowe semestr 6 

4. Wzór dziennika praktyk – pobierz

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Zdrowia

mgr Izabela Wróbel

główny specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

mgr Elżbieta Dworska

specjalista ds. administracyjnych