Ułatwienia dostępu

dr n. med. Danuta Fus

Stanowisko

dyrektor Instytutu Zdrowia

Wykształcenie

 • W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
 • W 1981 r. uzyskała tytuł magistra biologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 • Pracowała na Uniwersytecie Rzeszowskim, najpierw jako asystent w Zakładzie Antropologii i Ekologii Człowieka, następnie jako adiunkt w Zakładzie Anatomii i Antropologii.
 • W Państwowej Podhalańskiej Uczelni Zawodowej pracuje od 2007 r., prowadzi zajęcia w zakresie antropologii i antropometrii, biologii, histologii, dietetyki i suplementacji w sporcie oraz promocji zdrowia.
 • Jest promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich.
 • Jest autorem podręcznika dla studentów pt. Przewodnik do ćwiczeń z antropologii dla studentów wychowania fizycznego.
 • Wzięła udział w licznych programach badawczych m in: Dziecko Bydgoskie, Badania antropologiczne i medyczne bliźniąt, Badania antropologiczne i medyczne rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży Regionu Rzeszowskiego i Bieszczad, Badanie trafności i rzetelności testów sprawności fizycznej.
 • Prowadzi badania dotyczące budowy somatycznej studentów.
 • Uczestniczy w wydarzeniach upowszechniających wiedzę, popularyzujących naukę oraz licznych konferencjach, m.in. Otyłość – problem interdyscyplinarny, organizator Nutri Center, pod patronatem Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krakowie, 2011. Zasady żywienia i suplementacji w sporcie, Centrum badań Wydolnościowych, Planowania diety i Treningu Olimpiakos, 2011.
 • Uczestniczyła w licznych szkoleniach m.in. „Dietocoaching I i II st. Kraków, 2013 r., Dietetyka w Kosmetologii, MEN Warszawa, 2019 r., oraz kursach m.in. Dietoterapia i Profilaktyka żywienia, MEN Warszawa, 2019 r.
 Wykaz publikacji
 1. Fus D., Janczura K., Dziedzic J. Perła kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Przyroda Polska nr.6 2001.
 2. Fus D., Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie otyłości. Rzeszów 2002 Przegląd Naukowy IWFiZ Uniwersytet Rzeszowski.
 3. Fus D., Działalność Szkół Promujących Zdrowie w woj. Podkarpackim, Rzeszów 2002, Przegląd Naukowy IWEiZ Uniwersytet Rzeszowski.
 4. Fus D., Edukacja prozdrowotna w Szkołach Promujących Zdrowie, Rzeszów 2002, Przegląd Naukowy IWFi  Uniwersyt Rzeszowski.
 5. Obodyński K., Mirkiewicz M., Fus D., Sokół i jego wpływ na rozwój kultury fizycznej na Ziemiach Polskich, Rzeszów 2002, Przegląd Naukowy IWFi Uniwersytet Rzeszowski.
 6. Kurlej W., Gworys B., Fus D., Independence of the selected somatometric features in female twins on the order of brith, Gemellogical Rev. Szczecin 2003, Vol.4, nr.1 s. 45-50.
 7. Boziłow W. Rożnowski J., Fus D, Drozd M.,Czaja R. Czarny W. Siatki centylowe dla młodzieży regionu podkarpackiego, Pomorza Środkowego i radomskiego. Przegląd Naukowy IWFi  Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2003, z.1-2.
 8. Gworys B., Jeka Sł., Bozilow D., Fus D., Drozd M., Drozd Sł., Relatve growth of metric foetal period, Rzeszów 2003, Przegląd Naukowy IWFiZ Uniwersytet Rzeszowski, z.2-3, s 313-122.
 9. Gworys B., Kordecki H., Boziłoow W., Kurlej W., Knapik M., Fus D., Długość ciąży jako czynnik determinujący fizjologiczne obniżenie masy ciała noworodka, Rzeszów 2004, Przegląd Naukowy IWFiZ Uniwersytet Rzeszowski.
 10. Fus D., Gworys B., Próba określenia zmienności procesu wzrastania oraz zakończenia fazy dorastania, Rzeszów 2005, Przegląd Naukowy IWFiZ z. 1-2, s. 3-4.
 11. Przyszlak A., Czarny W., Czaja R., Fus D., Ocena wysklepienia podłużnego stopy młodzieży trenującej koszykówkę z województwa podkarpackiego w wieku 10-13 lat, Przegląd Naukowy WWF UR, Rzeszów 2005, z. 2, s. 54-56
 12. Fus D., Czarny W., Bożiłow Wł., Czaja R., Nowosad E., Sprawność fizyczna studentów wychowania fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Przegląd Naukowy WWF UR, Supl. z.1 tom IX Rzeszów 2006.
 13. Czarny W., Czaja R., Gworys B., Fus D., Sprawność fizyczna studentów wychowania fizycznego z województwa podkarpackiego w świetle testu Eurofit. Przegląd Naukowy WWF UR,t. IX z.1,Rzeszów 2006.
 14. Boziłow Wł., Czarny W., Drozd S., Fus D., Somatic dewelopnentand motoric fitness of academic youth, IV International Kongres Sort Stress, Adaptation”, NSA 17-19 1l. Bułgaria 2006.
 15. Nowosad E., Szybisty A., Czarny W., Czarnota B., Fus D., Częstość występowania wad postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku 8-17 lat na terenie województwa podkarpackiego Przegląd Naukowy WWF UR  Rzeszów 2007.
 16. Fus D., Nowosad E., Dymorfizm płciowy w wybranych cechach somatometrycznych u dzieci i młodzieży. Aktywność fizyczna jako czynnik wspomagający rozwój i zdrowie, wyd. UR Rzeszów 2008.
 17. Przyszlak A., Przyszlak R., Czarny W., Czaja R., Fus D., Zależność między sprawnością motoryczną a wybranymi cechami somatycznymi chłopców w wieku 13-16 lat trenujących koszykówkę. Aktywność fizyczna jako czynnik wspomagający rozwój i zdrowie. wyd. UR, Rzeszów 2008.
 18. Nowosad E.,Fus D., Czarny W., Porównanie częstości występowania wad postawy ciała w obrębie tułowia u dzieci i młodzieży Rzeszowa w latach 2003 i 2008 [w:] Auksologia a a promocja zdrowia, red. A Jobkiewicz, wyd. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy t.5, Kielce 2009.
 19. Fus D., Nowosad E., Czarny W., Nauczyciel wychowania fizycznego kreatorem aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu i stylu życia, Przegląd Naukowy Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego t. XII z.3, Rzeszów 2009.
 20. Malinowski A., Jeka Sł., Fus D.,Nowosad E., Czarny W., Standardy rozwojowe dzieci i młodzieży z centralnej Polski. Sprawozdania i komunikaty. Przegląd Naukowy Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego t. XII z.3, Rzeszów 2009.
 21. Nowosad – Sergeant E., Fus D., Czarny W.,  Porównanie częstości występowania błędów i wad postawy ciała w obrębie tułowia u dzieci i młodzieży Rzeszowa w latach 2003 i 2008. Auksologia a Promocja Zdrowia, t.5. s. 211-221, Kielce 2010.
 22. Fus D., Czarny W., Analiza sprawności fizycznej studentów wychowania fizycznego w zależności od ciężaru właściwego ciała, wyd. Więcesław, Jasielskie Zeszyty Naukowe 1/2010.
 23. Fus D., Używki i nałogi jako powszechnie akceptowany element codzienności, wyd. Więcesław, Jasielskie Zeszyty Naukowe 1/2010.
 24. Fus D., Szkoły Promujące Zdrowie w systemie edukacji zdrowotnej ,,Zdrowie i jego uwarunkowania” Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ 2011.
 25. Fus D., Czarny W., Nowosad-Sergeant E., Poziom rozwoju wybranych cech somatometrycznych u młodzieży akademickiej studiującej wychowanie fizycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim w latach 1997-2000 i 2002-2005 Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis vol.1,2012 s 63-73.
 26. Malinowski A., Jeka Sł., Fus D., Nowosad E., Czarny W.,Dimorphism of somatic structure in groups of body height Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis vol.1,2012 s. 124-135.
 27. Fus D., Zmiany w wybranych parametrach składu ciała pod wpływem aktywności fizycznej u studentów wychowania fizycznego. Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka PPWSZ Nowy Targ 2013 s. 29-40.
 28. Zięba H.R., Fus D.,Fus E., Analiza porównawcza zakresów ruchu w stawach kończyny górnej u koszykarzy niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka PPWSZ Nowy Targ 2013 s. 29-40, s.133-156.
 29. E. Fus, D. Fus, Aktywność ruchowa ludzi starszych podejmowana w czasie wolnym. Blisko człowieka Kraków 2014.
 30. H. Zięba, D. Fus, P. Jabłońska, Aktywność fizyczna ludzi w podeszłym wieku, a wybrane choroby cywilizacyjne, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków 2014.