Ułatwienia dostępu

Filologia angielska tłumaczeniowa

Studia drugiego stopnia (magisterskie), dwuletnie (4 semestry), stacjonarne, profil praktyczny

Studenci filologii angielskiej zdobywają pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę o języku, kulturze i społeczeństwach krajów anglojęzycznego obszaru językowego. Poznają sposoby wykorzystania posiadanych wiadomości w różnych sferach działalności zawodowej, w charakterze tłumaczy lub nauczycieli języka angielskiego (w zależności od wybranego modułu).

W trakcie studiów młody adept filologii rozwija swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i drugiego języka na poziomie kontynuacji lub od podstaw. Ponadto zdobywa pogłębioną wiedzę z dziedziny językoznawstwa, historii, literatury i kultury krajów anglojęzycznego obszaru, a także rozwija umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu.

Podstawowym celem modułu translatorskiego jest wykształcenie wszechstronnie przygotowanych, kompetentnych językowo tłumaczy języka angielskiego. Praktyki odbywają się w biurach tłumaczeń oraz w firmach, pozwalają one na nawiązanie cennych kontaktów z profesjonalistami.

 
 

Wszystko, co musisz wiedzieć

Nabyte praktyczne umiejętności przekładu pozwalają na rzetelne dokonywanie tłumaczeń w biznesie, prawie, medycynie oraz technice. Absolwenci modułu translatorskiego otrzymują dyplom magistra filologii angielskiej, który otworzy szerokie horyzonty pracy w zawodzie tłumacza.

Dokumenty do pobrania

Egzamin dyplomowy

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złóż w Dziale Nauczania (pok. 227):

 • pracę dyplomową w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych elementów (nie później niż w dniu obrony);
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli takie posiadasz). Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl;
 • legitymację studencką.
 • dziennika praktyk zawodowych – w przypadku jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: ANS w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec Uczelni oraz zwrotu książek w Bibliotece Akademickiej.

Instrukcja dla studenta

Student ostatniego semestru studiów po akceptacji tematu pracy dyplomowej przez promotora zobowiązany jest dostarczyć do Działu Nauczania w terminie:

– do 31 maja w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim;

– do 31 grudnia w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym

kartę pracy dyplomowej, w której zamieszcza tytuł pracy dyplomowej w języku polskim oraz w języku angielskim, według załącznika nr 1.

Studenci, których dane zostały przygotowane zgodnie z § 3 ust. 2, zobowiązani są do zatwierdzenia kodem SMS oświadczeń i zgody dotyczących: (Postępy – Dyplom – Mój dyplom):

 • oświadczenia o samodzielności wykonanej pracy, stanowiącego załącznik nr 3;
 • oświadczenia na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej, stanowiącego załącznik nr 4
 • zgody lub jej braku na wykorzystanie wizerunku absolwenta, stanowiącego załącznik nr 5;
 • wypełnienia w Wirtualnej Uczelni formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: język pracy, streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim.

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w Wirtualnej Uczelni się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

UWAGA! W przypadku braku zgody studenta na wykorzystanie prywatnego numeru telefonu w zakresie niezbędnym do korzystania z Wirtualnej Uczelni, student zobowiązany jest własnoręcznie podpisać oświadczenia lub zgody w Dziale Nauczania.

Schemat pracy dyplomowej powinien być przygotowany według następującej kolejności:

1) strona tytułowa

2) podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy

3) podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej

4) tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków;

5) szczegóły i wymogi dotyczące pracy dyplomowej regulowane są w odrębnym regulaminie dyplomowania dla każdego kierunku studiów.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych danych, student co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, wgrywa zatwierdzoną przez promotora pracę dyplomową w postaci pliku pdf (opisany w następujący sposób: nazwisko i imię studenta, nr albumu, tytuł pracy dyplomowej).

Praca dyplomowa powinna być zapisana w formacie pdf i scalona w jednym pliku. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB.

Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, a także odznaczeniu wszystkich wymaganych oświadczeń zarówno w Wirtualnej Uczelni jak i w pracy dyplomowej student niezwłocznie powiadamia e-mailowo lub telefonicznie  pracownika Sali Obsługi Studenta: 18-26-107-28 agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A.

Jeżeli będziesz potrzebować wystawienia dodatkowego dyplomu w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania przed dniem obrony podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-728.

Program praktyk

Informacja dla rocznika 2018/2019

Regulamin i program praktyk tłumaczeniowych

Informacja dla rocznika 2019/2020

Regulamin i program praktyk tłumaczeniowych

Procedura skierowania na praktyki

1. Skontaktuj się z pracodawcą (w przypadku praktyki tłumaczeniowej wakacyjnej możliwe jest odbywanie jej u więcej niż jednego pracodawcy)

 • Uzyskaj wstępną zgodę na odbycie praktyki
 • Ustal termin i czas trwania praktyki

2. Dostarcz ubezpieczenie NNW (dostarcz zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków) do miejsca odbywania praktyk.

3. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki – wypełnione karty dostarcza opiekunowi praktyk w imieniu całej grupy starosta.

 • W przypadku osób, które będą odbywać praktykę tłumaczeniową w różnych instytucjach zamiast karty zgłoszenia należy podczas praktyki uzupełniać kartę przebiegu praktyki i po zakończeniu praktyk dołączyć ją do uzupełnionego dziennika praktyk.

4. Odbierz skierowanie na praktyki, porozumienie (jeżeli Uczelnia nie ma podpisanego stałego porozumienia z wybraną przez Ciebie placówką) oraz dziennik praktyk z zakładem pracy u swojego opiekuna praktyk lub starosty grupy.

5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki pracodawcy. Pracodawca musi podpisać oba egzemplarze porozumienia, jeden z nich zwróć do sekretariatu INHSiT (p.323).

6. Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę.

7. Po zakończeniu praktyki poproś pracodawcę o opinię/list referencyjny lub zaświadczenie o odbyciu praktyk.

8. W Sali Obsługi Studenta (pokój nr 227) złóż teczkę zawierającą następujące dokumenty:

 • uzupełniony dziennik praktyk
 • opinię pracodawcy/zaświadczenie o odbyciu praktyk
 • portfolio tłumacza (zawierające tłumaczenia wykonywane podczas praktyk)

Druki do pobrania:

Karta zgłoszenia na praktykę specjalność tłumaczeniowa

Zaświadczenie o odbytej praktyce

Wniosek o przedłużenie terminu zaliczenia praktyki

Dziennik praktyk

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki

lic. Małgorzata Gozdyra

specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

Agnieszka Subik

referent administracyjny