Ułatwienia dostępu

Studia  I stopnia (inżynierskie), 8 semestrów (4 lata), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Kierunek architektura gwarantuje studentom uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy z zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Student poznaje przepisy techniczno-budowlane, metody organizacji oraz przebiegu procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce, a także w innych państwach Unii Europejskiej.

Absolwent kierunku architektura otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera architekta i ma możliwość dalszego rozwoju na studiach uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich).

Program kształcenia na kierunku architektura jest zgodny z międzynarodowymi wzorcami opublikowanymi m.in. przez Subject Benchmark Statement, przygotowanymi przez brytyjską rządową agencję The Quality Assurence Agecy for Higer Education (QAA) oraz przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach warsztatowych i projektowych, co stwarza doskonałe warunki do studiowania.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych Ad Quadratum (od 2009) i Modulor (od 2011). W ramach działalności organizacji, młodzi adepci architektury mogą wziąć udział m.in. w wyjazdach na plenery fotograficzne, malarskie i rysunkowe, targi budownictwa, a także sympozja i konferencje tematyczne.

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent kierunku architektura ma wystarczające kwalifikacje, aby z sukcesami pracować w:

 • biurach projektowych,
 • firmach dewelopersko-menadżerskich,
 • firmach budowlanych,
 • jednostkach planowania przestrzennego,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • wydziałach urbanistyki, architektury i nadzoru trudniących się planowaniem przestrzennym, programowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji budowlanych.

Prośby o udostępnienie materiałów do projektu/ pracy dyplomowej

Kompletnie uzupełnione podania należy złożyć do podpisu Dyrektora Instytutu w pok.227 lub przesłać e-mailem na adres dos@ans-nt.edu.pl  lub agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl.

WAŻNE! Plik należy wysłać w WORDzie.

Dokumenty do pobrania

Regulamin dyplomowania (pobierz)

Załącznik nr 1 (pobierz)

Zasady pisania pracy dyplomowej (pobierz)

Zarządzenie 83-2023.BGD (ws. składania prac dyplomowych oraz kontrola antyplagiatowa) (pobierz)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD Karta pracy dyplomowej (pobierz)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD Strona tytułowa (pobierz)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD Oświadczenie (pobierz)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD Oświadczenie (pobierz)

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD Zgoda na wykorzystanie wizerunku (pobierz)

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD Wniosek promotora (pobierz)

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD Recenzja pracy dyplomowej (pobierz)

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD (pobierz)

Instrukcja e-Dyplomowania dla studenta (pobierz)

Instrukcja e-Dyplomowania  dla nauczyciela akademickiego (pobierz)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (word)

Instrukcja dla Sekretarza (pobierz)

Dyplomowanie - instrukcja dla studenta

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego jeśli: 

 • uzyska pozytywną ocenę ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów.

Instrukcja dla studenta

 • Student ostatniego semestru studiów po akceptacji tematu pracy dyplomowej przez promotora zobowiązany jest dostarczyć do Działu Nauczania w terminie:

– do 31 maja w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim;

– do 31 grudnia w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym

kartę pracy dyplomowej, w której zamieszcza tytuł pracy dyplomowej w języku polskim oraz w języku angielskim, według załącznika nr 1.

Studenci, których dane zostały przygotowane zgodnie z § 3 ust. 2, zobowiązani są do wykonania następujących czynności w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom):

zatwierdzenia kodem SMS oświadczeń i zgody dotyczących:

 • oświadczenia o samodzielności wykonanej pracy, stanowiącego załącznik nr 3;
 • oświadczenia na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej, stanowiącego załącznik nr 4
 • zgody lub jej braku na wykorzystanie wizerunku absolwenta, stanowiącego załącznik nr 5;
 • wypełnienia w Wirtualnej Uczelni formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: język pracy, streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim.

UWAGA! W przypadku braku zgody studenta na wykorzystanie prywatnego numeru telefonu w zakresie niezbędnym do korzystania z Wirtualnej Uczelni, student zobowiązany jest własnoręcznie podpisać oświadczenia lub zgody w Dziale Nauczania.

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w Wirtualnej Uczelni się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych danych, student co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, wgrywa zatwierdzoną przez promotora pracę dyplomową w postaci pliku pdf (opisany w następujący sposób: nazwisko i imię studenta, nr albumu, tytuł pracy dyplomowej).

W przypadku, gdy praca dyplomowa przewiduje również projekt inżynierski, student wgrywa do Wirtualnej Uczeni również plik stanowiący projekt inżynierski jako załącznik do pracy dyplomowej w postaci pliku pdf (opisany w następujący sposób: nazwisko i imię studenta, nr albumu, projekt inżynierski).

Praca dyplomowa powinna być zapisana w formacie pdf i scalona w jednym pliku. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB.

Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, a także odznaczeniu wszystkich wymaganych oświadczeń zarówno w Wirtualnej Uczelni jak i w pracy dyplomowej student niezwłocznie powiadamia e-maliowo lub telefonicznie  pracownika Sali Obsługi Studenta: 18-26-10-728 agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl

Schemat pracy dyplomowej powinien być przygotowany według następującej kolejności:

1) strona tytułowa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 – strona 1;

2) podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 – strona 2;

3) podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, – strona 3;

4) tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków;

5) załącznik w postaci projektu inżynierskiego (jeżeli dotyczy);

6) szczegóły i wymogi dotyczące pracy dyplomowej regulowane są w odrębnym regulaminie dyplomowania dla każdego kierunku studiów.

Student oprócz wgrania do Wirtualnej Uczeni pracy dyplomowej wraz z załącznikiem składa również:

 • pracę dyplomową w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych elementów wraz z wydrukowanym projektem inżynierskim (nie później niż w dniu obrony);
 • dziennik praktyk zawodowych – w przypadku, jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: ANS w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada);
 • legitymację studencką;
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Informujemy również, że studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

Regulamin praktyk – pobierz

Harmonogram praktyk zawodowych w roku akademickim 2023/2024 – pobierz

Organizacja praktyk dla studentów po semestrze II – Praktyka inwentaryzacyjno-architektoniczna

 • Termin  – 10 dni roboczych / 80 godzin dydaktycznych (po 8 godzin dydaktycznych) 1-12.07.2024 r.
 • Opiekun – dr inż. arch. Agata Bentkowska
 • Program praktyki (pobierz)
 • Dzienniczek praktyk (pobierz)
 • Ankieta oceny studenta (pobierz)
 • Ankieta oceny praktyki zawodowej (pobierz)

Organizacja praktyk dla studentów po semestrze IV – praktyka urbanistyczna

 • Termin  – 10 dni roboczych / 80 godzin dydaktycznych (po 8 godzin dydaktycznych) 1-12.07.2024 r.
 • Opiekun – mgr inż. arch. Agnieszka Fudali
 • Program praktyki (pobierz)
 • Karta zgłoszenia (pobierz)
 • Dzienniczek praktyk (pobierz)
 • Ankieta oceny studenta (pobierz)
 • Ankieta oceny praktyki zawodowej (pobierz)

Organizacja praktyki dla studentów w semestrze VII (IV rok)

Instrukcja postępowania dla studenta

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Studenckich Praktyk Zawodowych oraz Regulaminem praktyk na kierunku architektura (pobierz)
 2. Znajdź biuro lub pracownię architektoniczną o profilu działalności PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury, której zakres świadczonych usług umożliwia realizację programu praktyk.
 3. Zgłoś się do pracodawcy z poniższymi dokumentami:
 • kartą zgłoszenia na praktyki (pobierz)
 • programem praktyki (pobierz)
 • kryteriami doboru interesariuszy (pobierz)

Komplet dokumentów (kartę zgłoszenia oraz kwestionariusz) wraz z podpisem pracodawcy przekaż do akceptacji i podpisu opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni.

Przedstaw pracodawcy aktualne ubezpieczenie NNW, tuż przed rozpoczęciem praktyk.

 1. Na podstawie karty zgłoszenia wystawiane jest skierowanie na praktyki oraz przygotowywane jest porozumienie pomiędzy ANS w Nowym Targu, a zakładem pracy. Przed rozpoczęciem praktyki odbierz 2 egzemplarze porozumienia i dostarcz je do zakładu pracy w celu ich podpisania. Jeden egzemplarz porozumienia zwróć do sekretariatu – pokój 329.

Przed rozpoczęciem praktyki Student dostarcza do Pracodawcy skierowanie na praktyki.

 1. Podczas trwania praktyki systematycznie wypełniaj dziennik praktyk (dziennik praktyki budowlanej – pobierz)/ (dziennik praktyki projektowej – pobierz) zgodnie z wytycznymi opiekuna praktyk.
 2. Sporządzaj sprawozdania dzienne (pobierz) zgodnie z załączonym wzorem i wytycznymi.
 3. Po zakończonych praktykach wypełnij ankietę oceny praktyk zawodowych (pobierz) oraz poproś opiekuna praktyk z ramienia Instytucji o wypełnienie ankiety oceny studenta (pobierz)
 4. Do uzyskania pozytywnej oceny z praktyk potrzebne jest złożenie kompletu wydrukowanych, podpisanych i opieczętowanych dokumentów w wyznaczonym terminie u opiekuna praktyki z ramienia Uczelni.

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Technicznego

mgr Barbara Dyrda

starszy specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

Agnieszka Subik

referent administracyjny