Ułatwienia dostępu

Struktura

Dyrektor Biura Rektora

1. Zakres obowiązków Dyrektora Biura Rektora określa Regulamin i pełnomocnictwo udzielone przez Rektora.
2. Dyrektor Biura Rektora kieruje Departamentem Biura Rektora.
3. Dyrektor Biura Rektora podlega wyłącznie Rektorowi i ponosi przed nim odpowiedzialność za skutki podjętych decyzji lub złożonych w imieniu Uczelni oświadczeń woli i wiedzy.
4. Dyrektor Biura Rektora posiada Zastępcę Dyrektora, będącego kierownikiem Centrum Zasobów Ludzkich. 5. Dyrektor Biura Rektora jest odpowiedzialny za ład organizacyjny Uczelni, a do zakresu jego zadań należy w szczególności:
1) zorganizowanie pracy Departamentu Biura Rektora;
2) organizacja i zapewnienie obsługi organów Uczelni;
3) nadzór nad przygotowaniem oraz zapewnieniem właściwej obsługi posiedzeń Senatu i Rady Uczelni oraz spotkań Kolegium Zarządczego, Kolegium Rektorskiego i rozszerzonego Kolegium Rektorskiego;
4) koordynacja działań dotyczących tworzenia, komunikowania oraz obwieszczania prawa wewnętrznego Uczelni we współpracy z jednostkami merytorycznymi oraz Działem Prawnym;
5) organizacja i nadzór nad sprawami dotyczącymi udostępniania informacji publicznej w Uczelni;
6) zapewnienie właściwej koordynacji spraw pracowniczych i spraw socjalnych pracowników;
7) nadzór nad realizacją polityki kadrowej Rektora w Uczelni;
8) organizacja i nadzór nad sekretariatem Uczelni;
9) organizacja, realizacja i nadzór nad działaniem systemu kontroli zarządczej i audytu w Uczelni;
10) koordynacja prac nad sprawozdaniami dla Rektora i sprawozdaniami Rektora;
11) nadzór nad prowadzeniem rejestrów wymaganych przepisami prawa;
12) współpraca z organizacjami studenckimi w zakresie Prorektorów;
13) nadzorowanie terminowości realizacji zadań zleconych jednostkom bezpośrednio przez Rektora;
14) zorganizowanie i nadzór nad rejestracją wszelkiej korespondencji i dokumentacji przychodzącej do Sekretariatu Biura Rektora, a następnie właściwym jej rozdziałem do rozpatrzenia w ramach Departamentu Biura Rektora;
15) współpraca z Dyrektorem ds. Cyfryzacji w zakresie cyfryzacji i informatyzacji Uczelni oraz prowadzenia zajęć zdalnych;
16) nadzorowanie i odpowiedzialność za gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Departamentu Biura Rektora;
17) organizowanie i nadzorowanie działalności podległej jednostki we współpracy z Zastępcą Dyrektora;
18) realizacja innych zadań wskazanych przez Rektora.
6. Dyrektor Biura Rektora zapewnia również obsługę Pełnomocników Rektora, Prorektorów, Komisji Senackich i Komisji Rektorskich.
7. Do zadań Zastępcy Dyrektora Biura Rektora, należy:
1) bezpośrednie kierowanie Centrum Zasobów Ludzkich oraz znajdującymi się w ramach tego Centrum – Działem Kadr i Działem Płac;
2) organizacja warunków dla rozwoju zasobów ludzkich;
3) przygotowywanie dla Rektora zestawień pracowników według różnych kryteriów na potrzeby optymalnego zarządzania Uczelnią;
4) organizowanie i systematyczne kontrolowanie pracy podległych jednostek;
5) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności;
6) realizacja innych zadań wskazanych przez Rektora lub Dyrektora Biura Rektora.

Skład Departamentu Biura Rektora

1. W skład Departamentu Biura Rektora wchodzą:
1) Sekretariat Biura Rektora;
2) Sekretariat Uczelni;
3) Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej i Audytu;
4) Archiwum;
5) Centrum Zasobów Ludzkich, w którym znajduje się Dział Kadr i Dział Płac.
2. Bezpośredni nadzór nad jednostkami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4 sprawuje Dyrektor Biura Rektora, natomiast bezpośredni nadzór nad jednostką, o której mowa w ust. 1 pkt. 5 sprawuje Zastępca Dyrektora.

Sekretariat Biura Rektora

1. Sekretariat Biura Rektora koordynuje wszystkie działania pozostające w gestii Rektora.
2. Do zakresu działania Sekretariatu Biura Rektora należy prowadzenie spraw Rektora, wykonywanie prac bieżąco zleconych przez Rektora, zbieranie potrzebnych informacji, przekazywanie decyzji i poleceń Rektora odpowiednim osobom lub jednostkom, gromadzenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do bieżącego zarządzania Uczelnią.
3. Sekretariat Biura Rektora obsługuje wszelkie działania i sprawy prowadzone przez: Senat, Radę Uczelni, Prorektorów, Pełnomocników Rektora, Komisje Senackie i Komisje Rektorskie.
4. Sekretariat Biura Rektora obsługuje również sprawy realizowane przez Dział Prawny, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do przygotowania pod względem merytorycznym przez inne jednostki Uczelni.
5. W szczególności do zadań Sekretariatu Biura Rektora należy:
1) kompleksowa obsługa Rektora i Prorektorów, polegająca na koordynowaniu działalności Rektora i Prorektorów, w tym prowadzenie terminarza spotkań, wystąpień i wyjazdów;
2) obsługa Przewodniczącego Rady Uczelni, Pełnomocników Rektora, Przewodniczących Komisji Senackich i Rektorskich oraz Komisji podlegających bezpośrednio Prorektorom, polegająca na koordynowaniu ich działalności i zapewnieniu obsługi sekretarsko-administracyjnej;
3) przekazywanie zarządzeń, komunikatów, pism okólnych, decyzji i poleceń Rektora do wykonania właściwym osobom bądź jednostkom;
4) przekazywanie komunikatów Prorektorów i Pełnomocników Rektora do informacji, wiadomości publicznej lub wykonania właściwym osobom bądź jednostkom;
5) redagowanie projektów pism bieżących podpisywanych przez Rektora, Prorektorów, Przewodniczącego Rady Uczelni lub Pełnomocników Rektora;
6) organizowanie spotkań i innych kontaktów związanych z pełnieniem przez Rektora funkcji reprezentacyjnych;
7) udzielanie niezbędnych informacji pracownikom Uczelni, studentom i innym zainteresowanym;
8) przygotowywanie:
a) projektów zarządzeń Rektora, uchwał Rady Uczelni, uchwał Senatu, z inicjatywy tych organów lub na podstawie otrzymanej treści merytorycznej od pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za daną sprawę,
b) materiałów na posiedzenia Senatu,
9) prowadzenie rejestrów uchwał Senatu, uchwał Rady Uczelni, Zarządzeń, komunikatów i pism okólnych Rektora, regulaminów, umów i porozumień współpracy z innymi uczelniami lub samorządami terytorialnymi;
10) protokołowanie posiedzeń Senatu i – na wniosek Przewodniczącego Rady Uczelni – posiedzeń Rady Uczelni;
11) organizacja kontaktów i współpracy z jednostkami pozauczelnianymi;
12) koordynacja organizacji uroczystości Uczelni;
13) nadzór i prowadzenie prac związanych z reprezentacją Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji reprezentacyjnych Rektora;
14) opracowywanie sprawozdań rektorskich;
15) udostępnianie w BIP informacji publicznych dotyczących Rektora, Senatu i Rady Uczelni;
16) obsługa elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP;
17) redagowanie pism i innych opracowań nie leżących w kompetencjach innych jednostek;
18) rejestracja wpływającej do Sekretariatu Biura Rektora korespondencji i jej kierowanie do Rektora, Prorektorów, Przewodniczącego Rady Uczelni lub Pełnomocników Rektora;
19) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Rektora i Prorektorów, a także sporządzanie sprawozdań dotyczących przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków;
20) obsługa wyjazdów służbowych Rektora, Prorektorów i Pełnomocników Rektora.
6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora, Prorektorów lub Pełnomocników Rektora.

Sekretariat Uczelni

1. W zakresie obowiązków Sekretariatu Uczelni jest kompleksowa obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz innych przesyłek, w tym w szczególności:
1) odbieranie korespondencji od operatora pocztowego;
2) rejestracja zewnętrznej i wewnątrzuczelnianej korespondencji, pism, umów i dokumentów oraz kierowanie jej do odpowiednich komórek organizacyjnych Uczelni;
3) przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłka korespondencji wychodzącej;
4) obsługa centrali telefonicznej oraz faksu Uczelni;
5) obsługa poczty elektronicznej Uczelni;
6) prowadzenie ewidencji zamawianych i wydawanych pieczęci.
2. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora lub Dyrektora Biura Rektora.

Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej i Audytu

1. Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej i Audytu służy realizacji czynności kontrolnych i audytowych wynikających w szczególności z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w odniesieniu do Uczelni jako całości i wszystkich jej jednostek.
2. Do zadań realizowanych na Stanowisku ds. Kontroli Zarządczej i Audytu należy w szczególności:
1) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego w oparciu o analizę ryzyka w zidentyfikowanych obszarach działalności Uczelni;
2) realizacja zadań audytowych wynikających z planu audytu;
3) dokumentowanie wyników audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
4) wykonywanie zadań pozaplanowych wskazanych przez Rektora lub Dyrektora Biura Rektora;
5) doradztwo w zakresie usprawnienia funkcjonowania Uczelni;
6) ocena zgłaszanych przez kierowników jednostek rodzajów ryzyka, zidentyfikowanych w poszczególnych jednostkach, oraz formułowanie działań dywersyfikujących te ryzyka lub zabezpieczających przed nimi Uczelnię;
7) analiza funkcjonowania mechanizmów systemu kontroli zarządczej w obszarach działania Uczelni poddanych audytowi wewnętrznemu;
8) zgłaszanie propozycji udoskonalania mechanizmów kontroli zarządczej celem poprawy jej sprawności;
9) realizacja audytu wewnętrznego zleconego przez uprawnione podmioty zewnętrzne;
10) przygotowywanie raportów i sprawozdań z realizacji zadań kontrolnych i wykonania rocznych planów audytu;
11) przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń wskazanych w wyniku przeprowadzonej kontroli;
12) przekazywanie rocznych planów audytu i sprawozdań z ich realizacji Rektorowi, komórce audytu w ministerstwie właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub ministerstwu właściwemu do spraw finansów;
13) współdziałanie z zewnętrznymi audytorami.

Archiwum

1. Archiwum jest jednostką ogólnouczelnianą, działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j.).
2. Archiwum gromadzi i przechowuje dokumentację Uczelni, jej pracowników i studentów.
3. Zasady działania Archiwum oraz sposób przekazywania i przechowywania dokumentów w Archiwum określają odrębne przepisy.

Centrum Zasobów Ludzkich

1. Do zakresu działania Centrum Zasobów Ludzkich należą wszystkie sprawy pracownicze nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uczelni oraz rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych i ich pochodnych, umów cywilnoprawnych dotyczących projektów, a także sprawy związane z obsługą umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami.
2. W ramach Centrum Zasobów Ludzkich funkcjonuje Dział Kadr i Dział Płac.
3. Do zadań Centrum Zasobów Ludzkich należy w szczególności:
1) wykonywanie wszystkich czynności związanych z nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich grup pracowników, w szczególności prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
2) sporządzanie umów o pracę dla osób podejmujących zatrudnienie w Uczelni i wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia, w tym w ramach realizowanych w Uczelni projektów badawczych, naukowych i rozwojowych;
3) kompletowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) wystawianie skierowań na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie, przyjmowanie orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy oraz kontrola ważności okresowych badań lekarskich;
5) kontrola ważności szkoleń, przekazywanie informacji specjaliście ds. bhp o konieczności przeszkolenia pracownika lub grupy pracowników w zakresie bhp;
6) ewidencja czasu pracy pracowników Uczelni oraz rejestracja i wydawanie delegacji służbowych (wyjazdy krajowe i zagraniczne);
7) nadzór nad poprawnością wyliczania stażu pracy pracowników Uczelni oraz przekazywanie informacji pracownikom;
8) prowadzenie ewidencji przyporządkowania pracowników Uczelni do poszczególnych jednostek organizacyjnych;
9) sporządzanie wniosków o wypłaty nagród jubileuszowych;
10) pomoc w przygotowaniu wniosków o odznaczenia i nagrody oraz dokumentacji z tym związanej – na podstawie złożonych przez dyrektorów instytutów;
11) przygotowanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy – wystawianie świadectw pracy;
12) przygotowanie poleceń wypłat należności w przypadku rozwiązania stosunku pracy;
13) przygotowanie poleceń wypłat wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Uczelni, w tym za godziny nadliczbowe, dla pracowników Uczelni;
14) sporządzanie listy uprawnionych do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „13”;
15) współpraca z komisją socjalną (opisywanie wniosku „wczasy pod gruszą”);
16) pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z przejściem pracownika na emeryturę bądź rentę;
17) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych regulujących sprawy pracownicze oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw pracowniczych;
18) współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i lekarzem medycyny pracy w zakresie poprawy warunków pracy, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki zdrowotnej pracowników;
19) sporządzanie sprawozdań dla GUS, ZUS oraz ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki;
20) przekazywanie Kanclerzowi informacji o terminie wygaśnięcia umowy między Uczelnią a podmiotami przeprowadzającymi badania lekarskie w zakresie zdolności do pracy dla kandydatów do pracy w Uczelni i badania lekarskie okresowe i kontrolne pracowników, co najmniej 2 miesiące przed terminem wygaśnięcia tej umowy lub w przypadku wyczerpania limitu środków finansowych przewidzianych w umowie;
21) informowanie Rektora o terminie wszelkich kończących się umów o pracę pracowników Uczelni, co najmniej na 4 miesiące przed zakończeniem tych umów;
22) obsługa systemu POL-on w zakresie spraw dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich;
23) wykonywanie czynności związanych z zawarciem umów cywilnoprawnych, w tym zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami, w tym z pracownikami Uczelni, a w szczególności prowadzenie dokumentacji z podziałem na poszczególne instytuty, katedry, zakłady i kierunki, w tym:
a) sporządzanie umów cywilnoprawnych, w tym zleceń i umów o dzieło i prowadzenie ich ewidencji;
b) prowadzenie rozliczeń godzinowych zleceniobiorców;
c) sporządzanie poleceń wypłat wynagrodzenia za poszczególne okresy zatrudnienia dla osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych;
24) prowadzenie spraw związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem w ZUS, w tym:
a) zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz ich rodzin do ubezpieczeń;
b) rejestrowanie oraz wyrejestrowywanie zleceniobiorców;
c) rejestrowanie studentów do ubezpieczenia zdrowotnego;
d) rejestrowanie do ZUS studentów, biorących udział w projektach i otrzymujących świadczenia, które podlegają składkom ZUS;
e) przygotowanie informacji o zatrudnieniu emerytów do poszczególnych inspektoratów ZUS;
f) sporządzanie sprawozdań ZUS – IWA;
25) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem stażystów:
a) przygotowanie wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy o skierowanie bezrobotnego do odbycia stażu w Uczelni;
b) prowadzenie ewidencji czasu pracy stażystów (listy obecności, urlopy);
c) przygotowanie dokumentacji związanej z odbycie stażu (opinia, sprawozdanie).
26) realizacja prac w zakresie wprowadzania danych pracowników do systemu POLON;
27) przeprowadzanie czynności w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK);
28) planowanie zatrudnienia oraz kosztów wynagrodzeń na poszczególne lata (fundusz osobowy i bezosobowy, budżet zadaniowy);
29) planowanie potrzeb rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania i rozwoju Działu Zasobów Ludzkich;
30) bieżące śledzenie zmian w przepisach należących do kompetencji Działu Zasobów Ludzkich,
31) prowadzenie prac dotyczących naliczania wynagrodzeń, a także zasiłków z ubezpieczenia społecznego z osobowego i bezosobowego funduszu płac;
32) rozliczenia w zakresie podatków z Urzędem Skarbowym;
33) rozliczenia w zakresie świadczeń i korekt ZUS w systemach informatycznych i bieżąca współpraca z ZUS;
34) prowadzenie prac dotyczących naliczania wynagrodzeń i dodatków za zadania realizowane przez pracowników Uczelni w ramach krajowych i zagranicznych projektów badawczych, naukowych i rozwojowych oraz programów wymiany zagranicznej, których beneficjentem jest Uczelnia.
35) prowadzenie rejestru i rozliczanie umów cywilno-prawnych z bezosobowego funduszu płac;
36) rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych na podstawie danych z programu obsługującego planowanie zajęć oraz dodatków nauczycieli akademickich, prowadzenie dokumentacji rozliczeń, w tym sporządzanie list wypłat godzin ponadwymiarowych i dodatków;
37) rozliczenia PFRON;
38) rozliczenia Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK);
39) sporządzanie dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych: ERP7, zaświadczenia dla emerytów i rencistów i wykonawców umów cywilno-prawnych, sporządzanie sprawozdań dla ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, GUS, materiałów analityczno-informacyjnych oraz statystyk na zlecenie Rektora i kierowników innych jednostek organizacyjnych;
40) przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach, rozliczeń, udzielanie pracownikom i stronom umów cywilno-prawnych informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z wynagrodzeniami i rozliczeniami pensum;
41) współpraca z jednostkami i pracownikami Uczelni w zakresie wszelkich wypłat i rozliczeń;
42) przygotowywanie oraz przekazywanie rocznych informacji (w tym: PIT i IFT-1R) dla wszystkich pracowników i wykonawców umów cywilno-prawnych;
43) kompleksowa obsługa systemów informatycznych w zakresie wypłat i rozliczeń;
44) wypłacanie stypendiów studentom;
45) sporządzenie list płac wraz z potrąceniami, w tym z ZFŚS;
46) przekazywanie wynagrodzeń na konta pracowników;
47) dokonywanie bieżących płatności;
48) archiwizacja wszelkiej dokumentacji związanej z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, dodatków, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, rozliczaniem pensum i innymi sprawami będącymi w kompetencjach Działu Płac.
4. Za podział zadań, o których mowa w ust. 5, między Dział Kadr i Dział Płac odpowiada kierownik Centrum Zasobów Ludzkich.
5. Z Centrum Zasobów Ludzkich są wyłączone następujące sprawy kadrowe:
1) sprawy związane z lustracją prowadzi Sekretariat Biura Rektora lub Komisja Wyborcza,
2) umowy dotyczące konferencji, w szczególności wykładów autorskich, przygotowuje Dział Konferencji i Wydawnictw wraz z Działem Zamówień Publicznych i Działem Prawnym,
3) umowy dotyczące Juwenaliów przygotowuje Centrum Współpracy wraz z Działem Zamówień Publicznych i Działem Prawnym,
4) umowy dotyczące publikacji Uczelni przygotowuje Dział Konferencji i Wydawnictw wraz z Działem Zamówień Publicznych i Działem Prawnym,
5) umowy dotyczące inwestycji i remontów przygotowuje pracownik Uczelni zatrudniony na stanowisku ds. Planowania i Inwestycji wraz z Działem Zamówień Publicznych i Działem Prawnym.

Kanclerz

1. Obowiązki Kanclerza określa Statut oraz pełnomocnictwo udzielone przez Rektora.
2. Kanclerz kieruje departamentem Kanclerza, zarządza majątkiem Uczelni, prowadzi procesy inwestycyjne oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni w zakresie zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie dla innych organów Uczelni.
3. Kanclerz podlega wyłącznie Rektorowi i ponosi przed nim odpowiedzialność za skutki podjętych decyzji lub złożonych w imieniu Uczelni oświadczeń woli i wiedzy.
4. Kanclerz może posiadać zastępcę.
5. Kanclerz, poza zakresem określonym w Statucie:
1) uczestniczy w opracowywaniu strategii rozwoju Uczelni;
2) odpowiada za przygotowanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni i budżetu zadaniowego w ścisłej współpracy z Departamentem Finansowym;
3) z upoważnienia Rektora reprezentuje Uczelnię na zewnątrz wobec przedsiębiorców działających na jej terenie i nadzoruje ich działalność na terenie Uczelni z punktu widzenia jej interesów;
4) kieruje pracą bezpośrednio podporządkowanych jednostek organizacyjnych i jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników departamentu Kanclerza;
5) zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Uczelni w zakresie obsługi procesu dydaktycznego przez utrzymywanie sprawnej, bezpiecznej i racjonalnej infrastruktury technicznej;
6) doskonali pracę administracji przez profesjonalizację, racjonalizację struktury organizacyjnej i wykorzystanie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie;
7) odpowiada za wprowadzanie ograniczeń w funkcjonowaniu budynków Uczelni oraz zabezpieczanie Uczelni i jej pracowników przed rozprzestrzenianiem się różnych czynników zakaźnych, w szczególności wirusa SARS-CoV-2;
8) odpowiada za podejmowanie działań zgodnych z obowiązującym prawem w przypadku ujawnienia się wśród pracowników Uczelni potwierdzonego zakażenia różnymi czynnikami zakaźnymi, w szczególności wirusem SARS-CoV-2;
9) odpowiada za opracowywanie projektów związanych z rozwojem Uczelni, dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w tym projektów inwestycyjnych Uczelni;
10) współdziała z Prorektorami i Dyrektorami departamentów w zakresie zadań wyznaczonych przez Rektora;
11) może podejmować decyzje o nabyciu lub zbyciu składników mienia ruchomego Uczelni lub nabyciu usług świadczonych dla Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora;
12) podejmuje działania i decyzje zapewniające zachowanie i właściwe wykorzystanie majątku Uczelni oraz jego powiększanie i rozwój;
13) planuje i prowadzi nadzór nad realizacją inwestycji, remontów, konserwacji, likwidacji majątku Uczelni;
14) nadzoruje opracowanie dokumentacji inwestycyjnej i remontowej;
15) jest zobowiązany prowadzić nadzór nad procesem oddawania do użytku realizowanej przez Uczelnię inwestycji oraz złożyć Rektorowi sprawozdanie z zakończonej inwestycji;
16) prowadzi selekcję możliwości dofinansowania remontów i inwestycji oraz nadzór nad przygotowaniem wniosków o ich dofinansowanie;
17) wykonuje nadzór nad realizacją zaopatrzenia Uczelni w media;
18) współuczestniczy z Dyrektorem Finansowym w opracowaniu projektu planu rzeczowo-finansowego Uczelni w zakresie działalności departamentu;
19) kontroluje wykonanie planu rzeczowo-finansowego w zakresie działalności departamentu;
20) kontroluje prawidłowość działań wszystkich jednostek Uczelni w zakresie związanym z gospodarką mieniem;
21) jest zobowiązany informować Rektora o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie gospodarki mieniem;
22) zatwierdza dokumenty powodujące realizację świadczeń finansowych Uczelni;
23) ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i porządek w Uczelni;
24) nadzoruje inwentaryzację w Uczelni;
25) nadzoruje postępowania o udzielenie zamówień publicznych;
26) występuje w imieniu Uczelni w sprawach dotyczących zamówień publicznych, a także zatwierdza dokumenty związane z realizacją procedury zamówień publicznych;
27) organizuje i prowadzi nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w Uczelni;
28) przygotowuje i dostarcza, do właściwej jednostki z zakresu promocji w Pionie Prorektora ds. współpracy i rozwoju, merytoryczne informacje na stronę internetową Uczelni w zakresie objętym działalnością Departamentu;
29) opracowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych i innych uregulowań w zakresie nadzorowanego obszaru;
30) sprawuje nadzór nad ochroną mienia będącego w posiadaniu Uczelni oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie;
31) wydaje zarządzenia w sprawach będących w zakresie udzielonego pełnomocnictwa przez Rektora.
6. Kanclerz realizuje inne zadania powierzone przez Rektora.

Zastępca Kanclerza

1. Zastępca Kanclerza działa w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora.
2. (skreślony)
3. Do zadań Zastępcy Kanclerza należy:
1) organizowanie, monitorowanie i systematyczne kontrolowanie pracy podległych jednostek;
2) zastępowanie Kanclerza w czasie jego nieobecności;
3) realizacja innych zadań wskazanych przez Kanclerza.
4. W zakresie obowiązków Zastępcy Kanclerza jest w szczególności dbanie o prawidłową gospodarkę nieruchomościami i ruchomościami Uczelni.

Skład Departamentu Kanclerza

1. W skład Departamentu Kanclerza wchodzą:
1) Sekretariat Kanclerza;
2) Dział Zamówień Publicznych;
3) Dział Infrastruktury;
4) Stanowisko ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej;
5) Stanowisko ds. planowania i inwestycji;
6) Stanowisko ds. budżetowania.
2. Bezpośredni nadzór nad jednostkami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-2, 4-6 sprawuje Kanclerz, natomiast bezpośredni nadzór nad jednostką, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 sprawuje Zastępca Kanclerza.

Sekretariat Kanclerza

1. W zakresie obowiązków Sekretariatu Kanclerza jest kompleksowa obsługa działalności Kanclerza oraz jednostek działających w Departamencie Kanclerza, w tym w szczególności:
1) przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Kanclerza i Zastępcy Kanclerza;
2) bezpieczne przechowywanie umów Uczelni i prowadzenie ich rejestru, z wyłączeniem umów właściwych dla Działu Kadr i Departamentu Biura Rektora;
3) wstępna weryfikacja faktur przedstawianych przez Departament Finansowy do zatwierdzenia;
4) przygotowanie zestawień danych finansowych z zakresu odpowiedzialności Kanclerza i Zastępcy Kanclerza;
5) monitorowanie realizacji zadań Kanclerza i Zastępcy Kanclerza;
6) prowadzenie terminarza spraw Kanclerza i Zastępcy Kanclerza;
7) prowadzenie korespondencji Kanclerza i Zastępcy Kanclerza z osobami, instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
8) współudział w organizacji kontaktów i współdziałania Uczelni z jednostkami samorządu terytorialnego oraz komórkami administracji rządowej.
9) współudział w pracach organizacyjnych i pracach związanych z reprezentacją Uczelni.
2. Sekretariat Kanclerza wykonuje inne zadania zlecone przez Kanclerza lub Zastępcę Kanclerza.

Dział Zamówień Publicznych

1. Dział Zamówień Publicznych wykonuje zadania ogólnouczelniane związane z prawidłową organizacją całości prac oraz obsługą administracyjną i formalno-prawną postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W zakresie obowiązków Działu Zamówień Publicznych jest w szczególności:
1) współpraca przy tworzeniu planów zadań realizowanych w trybie zamówień publicznych, w tym sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych;
2) przygotowywanie we współpracy z jednostkami merytorycznymi dokumentacji dla komisji przetargowej w celu wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego;
3) przygotowywanie postępowań o zamówienia publiczne na podstawie obowiązujących planów i zatwierdzonych przez władze Uczelni wniosków;
4) przygotowywanie we współpracy z jednostką merytoryczną i obsługą prawną Uczelni formalnej dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów oraz innych wymaganych dokumentów;
5) przesyłanie i publikacje wymaganych ogłoszeń;
6) obsługa administracyjno-techniczna komisji przetargowych i udział w ich pracach;
7) udział w postępowaniach odwoławczych;
8) monitorowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych i wnioskowanie o aktualizację przepisów wewnątrzuczelnianych z tym związanych;
9) prowadzenie rejestrów przetargów i umów prowadzonych przez Dział oraz składanie sprawozdań dotyczących zamówień publicznych, a także innych zadań wymaganych przepisami prawa zewnętrznego i wewnętrznego z zakresu prawa zamówień publicznych;
10) przechowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez Dział;
11) przekazywanie Rektorowi do zatwierdzenia wniosków o zatwierdzenie trybu udzielania zamówienia publicznego;
12) publikowanie ogłoszeń związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
13) przyjmowanie i gromadzenie ofert oraz zawiadamianie oferentów o przebiegu postępowania;
14) weryfikowanie, koordynowanie, przechowywanie oraz obsługa planów zamówień publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych sporządzanych przez właściwe jednostki merytoryczne Uczelni zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami w zakresie prawa zamówień publicznych;
15) kontrola poziomu wykonania planu zamówień publicznych w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych, w tym weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przekraczania progów wartościowych określonych w przepisach;
16) współdziałanie, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, z właściwymi urzędami i instytucjami;
17) sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w sposób określony w obowiązujących przepisach w zakresie prawa zamówień publicznych;
18) przygotowywanie, we współpracy z właściwą jednostką merytoryczną, wyjaśnień dla wykonawców oraz udzielanie informacji zgodnie z zasadą jawności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
19) bieżąca kontrola zamówień realizowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni w celu stwierdzenia czy nie zachodzi potrzeba włączenia ich do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
20) prowadzenie strony internetowej, zawierającej ogłoszenia o przetargach, ogłoszenia o wynikach przetargów oraz ogłoszenia bieżące, w tym o planowanych postępowaniach, a także obowiązujące akty prawne oraz przepisy wewnętrzne Uczelni w zakresie realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
21) obsługa administracyjna komisji przetargowej powołanej w Uczelni;
22) akceptowanie zgodności faktur z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych Uczelni;
23) sporządzanie zbiorczego planu zamówień publicznych dla Uczelni, w oparciu o plany otrzymane od Realizatorów;
24) sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i jego publikowanie.
3. W skład Działu Infrastruktury wchodzi w szczególności stanowisko Administratora Budynków.

Dział Infrastruktury

1. Dział Infrastruktury prowadzi sprawy ogólnouczelniane związane z eksploatacją, konserwacją i remontami nieruchomości Uczelni, w tym instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych, a także realizuje zakupy sprzętu, urządzeń, materiałów, środków czystości, usług i innych środków w celu zapewnienia ciągłości podstawowej działalności jednostek organizacyjnych Uczelni na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dba o bezpieczeństwo i czystość Uczelni.
2. W zakresie prowadzonych spraw przez Dział Infrastruktury jest w szczególności:
1) dbałość o stałe dostawy mediów dla Uczelni, w tym prądu, gazu, wody;
2) dbałość o stały odbiór z Uczelni ścieków i śmieci;
3) prowadzenie książek obiektów budowlanych;
4) zapewnienie właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń energetycznych, gazowych, odgromowych, wentylacyjnych, przeciwpożarowych i alarmowych;
5) organizowanie i nadzorowanie wykonawstwa remontów obiektów należących do Uczelni oraz sprawdzanie prawidłowości rozliczenia wykonanych robót, we współpracy z Kanclerzem lub upoważnioną przez Kanclerza osobą lub odpowiednim podmiotem zewnętrznym;
6) uczestniczenie w odbiorach technicznych robót wykonywanych na terenie Uczelni lub przez Uczelnię;
7) zlecanie wykonania ekspertyz technicznych dotyczących obiektów uczelni.
8) inicjowanie opracowania, ewidencjonowanie i gromadzenie dokumentacji obiektów Uczelni;
9) gospodarowanie pojazdami Uczelni;
10) obsługa gospodarcza narad, zebrań oraz uroczystości organizowanych przez Uczelnię;
11) obsługa techniczna i logistyczna imprez i uroczystości ogólnouczelnianych we współpracy z Pionem Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju;
12) przygotowanie sal i innych pomieszczeń dla sprawnej realizacji procesu dydaktycznego, funkcjonowania administracji, działalności organów statutowych Uczelni;
13) nadzór nad rozliczaniem eksploatacji pojazdów służbowych, w tym prowadzeniem kart drogowych;
14) przygotowywanie zużytych środków i urządzeń do kasacji lub likwidacji.
3. W skład Działu Infrastruktury wchodzi w szczególności stanowisko Administratora Budynków.

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

1. Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej realizuje całokształt zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Uczelni, w tym współpracuje przy organizacji spotkań, konferencji i innych imprez organizowanych na terenie Uczelni, działając zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z uwzględnieniem przepisów dotyczących szkół wyższych.
2. W zakresie obowiązków Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej jest pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
1) prowadzenie całości spraw dotyczących BHP Uczelni zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2) przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzeganie przepisów i zasad w tym zakresie na Uczelni i w innych miejscach wykorzystywanych do pracy i nauki przez pracowników i studentów Uczelni,
3) przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP (instruktaż ogólny) pracowników Uczelni w zakresie bhp, a także szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
4) zapewnienie wyposażenia terenów i obiektów należących do Uczelni w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
5) dbanie o przestrzeganie w Uczelni przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
6) zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
7) zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osobom przebywającym na terenie i w obiektach należących do Uczelni;
8) przygotowanie terenu i obiektów Uczelni do prowadzenia akcji ratowniczej;
9) zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
10) ustalanie, w uzgodnieniu z Kanclerzem, sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, a także rozprzestrzeniania się w otoczeniu uczelni różnych czynników zakaźnych, w tym wirusa SARS-CoV-2;
11) bieżące informowanie władz Uczelni o stwierdzonych zagrożeniach pożarowych oraz formułowanie propozycji zmierzających do usunięcia tych zagrożeń;
12) sporządzanie i przedstawianie Rektorowi okresowych analiz stanu ochrony przeciwpożarowej oraz inicjowanie ewentualnych działań naprawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Uczelni;
13) doradztwo na rzecz władz Uczelni w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej;
14) zapewnienie prawidłowości merytorycznej i aktualności informacji na stronie internetowej Uczelni w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
15) koordynacja działań z Państwową Strażą Pożarną (PSP) oraz udział w kontrolach stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów Uczelni przez PSP;
16) koordynacja działań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemiologicznego w Uczelni oraz proponowanie Kanclerzowi i Rektorowi działań zabezpieczających i profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej wykonuje inne polecenia Rektora w zakresie związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.

Stanowisko ds. Planowania i Inwestycji

1. Stanowisko ds. Planowania i Inwestycji prowadzi całość spraw związanych z przygotowaniem oraz koordynacją realizacji inwestycji i remontów nieruchomości Uczelni.
2. Bezpośrednim przełożonym osoby zatrudnionej na Stanowisku ds. Planowania i Inwestycji jest Kanclerz.
3. W zakresie obowiązków Stanowiska ds. Planowania i Inwestycji jest opracowywanie planów inwestycyjnych i remontowych Uczelni oraz współdziałanie z jednostkami zewnętrznymi i nadzór nad opracowaniem projektów inwestycyjnych i remontowych, a w szczególności:
1) opracowywanie rocznego planu robót z podziałem na remonty i inwestycje;
2) zlecanie opracowania dokumentacji technicznej planowanych inwestycji lub remontów;
3) sporządzanie, we współpracy z Działem Zamówień Publicznych, wniosków o przystąpienie do procedury o udzielenie zamówienia publicznego i uzyskanie akceptacji upoważnionych osób; przedmiotami zamówienia mogą być materiały geodezyjne, dokumentacja geologiczna, koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, koncepcje w zakresie infrastruktury terenu, program funkcjonalno-użytkowy, studia wykonalności, dokumentacja projektowa, roboty budowlane, wyposażenie, wyłonienie inwestora zastępczego;
4) przygotowywanie wniosków o powołanie komisji konkursowych i przetargowych;
5) przygotowywanie materiałów i warunków konkursowych;
6) współpraca przy przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy;
7) opiniowanie treści propozycji umów przedstawianych przez zwycięzców konkursów i przetargów;
8) występowanie o opinie lub ekspertyzy m.in. do specjalistycznych jednostek, rzeczoznawców w zakresie realizowanych zadań;
9) koordynacja przygotowania zadań inwestycyjnych lub remontowych;
10) zapewnienie weryfikacji zleconej przez Uczelnię dokumentacji projektowej;
11) zapewnienie kontroli i koordynacji procesu realizacji inwestycji lub remontu;
12) kontrola prowadzenia dziennika budowy;
13) organizowanie narad koordynacyjnych;
14) wzywanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego na budowę stosownie do potrzeb realizacyjnych;
15) opiniowanie propozycji zmian projektowych oraz opiniowanie zakresu ewentualnych robót zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych;
16) przyjmowanie i kontrolowanie prawidłowości wystawiania protokołów odbioru robót budowlanych oraz organizowanie nadzoru inwestorskiego;
17) opiniowanie propozycji aneksów do zawartych umów oraz kontrola harmonogramów realizacji robót;
18) uczestnictwo w komisyjnych kontrolach obiektu przeprowadzanych przez właściwe organy przed zamierzonym przystąpieniem do użytkowania;
19) wstępna weryfikacja kosztorysów;
20) rozliczanie nadzorów autorskich i inwestorskich;
21) weryfikacja dokumentacji powykonawczej oraz skompletowanie wszystkich niezbędnych protokołów odbioru i kart gwarancyjnych przed przekazaniem użytkownikowi;
22) sporządzanie wniosków o powołanie komisji odbioru końcowego robót i udział w jej pracach;
23) współpraca przy sporządzaniu kart przejęcia środków trwałych;
24) sporządzanie zawiadomień o zakończonej budowie obiektu do stosownych organów;
25) przygotowanie lub koordynowanie przygotowania kompletu materiałów oraz wystąpień do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
26) wykonywanie innych poleceń Rektora lub Kanclerza w zakresie związanym z planowaniem i inwestycjami.

Stanowisko ds. Budżetowania

1. Stanowisko ds. Budżetowania prowadzi całość spraw związanych z prowadzeniem gospodarki inwentarzowej oraz planowaniem i realizacją budżetu zadaniowego Uczelni.
2. Bezpośrednim przełożonym osoby zatrudnionej na Stanowisku ds. Budżetowania jest Kanclerz.
3. Do zadań i obowiązków na Stanowisku ds. Budżetowania należy w szczególności:
1) prowadzenie elektronicznej ewidencji inwentarza Uczelni, tj. środków trwałych, pozostałych środków oraz wartości niematerialnych i prawnych;
2) sporządzanie wydruków do okresowych sprawozdań z zakresu gospodarki środkami majątkowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami – według ścisłych wskazań Departamentu Finansowego;
3) sporządzanie wydruków odpisów amortyzacyjnych i umorzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
4) opracowywanie pod względem zgodności z księga inwentarzową i rejestrowanie zgłoszonych wniosków dotyczących likwidacji składników majątkowych;
5) udział w pracach inwentaryzacyjnych oraz dokonywanie rozliczeń inwentaryzacyjnych;
6) sporządzanie etykiet z oznakowaniem środków trwałych i przekazywanie ich do Działu Infrastruktury;
7) sporządzanie dokumentacji środków przyjętych, darowizn i likwidacji w zakresie przepisów inwentaryzacyjnych;
8) kompletowanie i scalanie dokumentów dotyczących projektu planu budżetu zadaniowego Uczelni w części pozapłacowej;
9) bieżąca kontrola wykonywania budżetu zadaniowego Uczelni;
10) prowadzenie ewidencji wydatków pozapłacowych zgodnie z przyjętym planem budżetowym Uczelni w układzie zadaniowym;
11) dokonywanie bieżących i zatwierdzonych przez Rektora korekt budżetu zadaniowego;
12) realizacja czynności związanych z prawidłowym opisem dokumentów – faktur – zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości i zapisami w umowach i zleceniach, wraz z zapisami wynikającymi z realizowanych projektów ze środków UE i innych projektów badawczych i rozwojowych;
13) nadzór nad prawidłowym skompletowaniem dokumentacji stanowiącej załączniki do faktur dokumentujących wydatki pozapłacowe pod kątem zgodności z obowiązująca polityką rachunkowości i zapisami w umowach i zleceniach;
14) realizowanie czynności związanych z zatwierdzaniem merytorycznym faktur przez osoby odpowiedzialne za realizację zakupu towarów i usług, osoby pełniące funkcje kierownicze i osoby właściwe do rodzaju wydatku;
15) sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości i zwolnień;
16) prowadzenie rozliczeń dotacji celowych, rzeczowych i darowizn pod kątem wykorzystania środków finansowych i podziału zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie dotacji oraz zgodnie z KST, w tym również dotacji wynikających z projektów UE i innych projektów badawczych i rozwojowych;
17) informowanie Rektora o stanie środków finansowych Uczelni, a kierowników jednostek, na ich wniosek, o stanie środków zaplanowanych dla ich jednostek;
18) wykonywanie innych poleceń Rektora lub Kanclerza.

Struktura departamentu finansowego

1. Dyrektor finansowy kieruje departamentem finansowym i jako kwestor pełni funkcję głównego księgowego. 2. Obowiązki Dyrektora finansowego jako Kwestora określa pełnomocnictwo udzielone mu przez Rektora.
3. Dyrektor finansowy podlega wyłącznie Rektorowi i ponosi przed nim odpowiedzialność za skutki podjętych decyzji finansowych lub złożonych w imieniu Uczelni oświadczeń woli i wiedzy.
4. Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora finansowego jako kwestora określone są w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.), w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.) oraz w Statucie.
5. W ramach departamentu finansowego mogą być utworzone stanowiska ds. księgowości i stanowiska ds. planowania i finansów.

Zadania i obowiązki dyrektora finansowego

1. Do podstawowych obowiązków dyrektora finansowego należy w szczególności:
1) prowadzenie i realizacja polityki finansowej Uczelni,
2) prowadzenie rachunkowości Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dbanie o prawidłowy i terminowy obieg dokumentów księgowych,
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
5) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Uczelnię oraz innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązania finansowego Uczelni,
6) opracowywanie prowizorium wpływów i wydatków,
7) współpracowanie – w porozumieniu z Rektorem, prorektorami, kanclerzem i dyrektorami departamentów – w przygotowywaniu projektów i planów rzeczowo-finansowych Uczelni na podstawie planów jednostek organizacyjnych Uczelni,
8) opracowywanie planu wieloletniego Uczelni,
9) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych i innych uregulowań w zakresie nadzorowanego obszaru,
10) organizowanie pracy departamentu finansowego oraz nadzór nad całokształtem prac wykonywanych przez podległych pracowników,
11) usprawnianie pracy w nadzorowanym obszarze,
12) dbanie o kompletność i spójność danych finansowych,
13) przeprowadzanie okresowych analiz ekonomicznych, dotyczących wyników finansowych działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni,
14) obliczanie kosztochłonności kierunków studiów prowadzonych w Uczelni,
15) sporządzanie sprawozdania finansowego Uczelni,
16) współdziałanie z audytorami i instytucjami nadzorującymi działalność Uczelni,
17) zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej działalności Uczelni,
18) terminowe dochodzenie roszczeń i spłat zobowiązań,
19) kontrolowanie i przestrzeganie dyscypliny finansowej,
20) wykonywanie innych zadań, związanych z finansami Uczelni, powierzonych przez Rektora,
21) nadzorowanie wykonania planu rzeczowo-finansowego,
22) sporządzanie projektów zasad (polityki) rachunkowości i organizowanie systemu rachunkowości Uczelni,
23) terminowe, rzetelne i bezbłędne prowadzenie – na podstawie dowodów księgowych – ksiąg rachunkowych w porządku chronologicznym i systematycznym,
24) okresowe ustalanie oraz sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, a także dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
25) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
26) kontrolę ksiąg rachunkowych, w tym w zakresie zgodności podzbiorów oraz zasad ochrony zbiorów,
27) otwarcie i zamknięcie ksiąg za okresy sprawozdawcze,
28) poddawanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą o rachunkowości,
29) prowadzenie ewidencji podatkowej i dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym,
30) przygotowuje i dostarcza, do właściwej jednostki z zakresu promocji w Pionie Prorektora ds. współpracy i rozwoju, merytoryczne informacje na stronę internetową Uczelni w zakresie objętym działalnością Departamentu,
31) opracowywanie i przygotowanie procesu obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz jego kontrola w sposób zapewniający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
32) organizowanie i nadzorowanie prawidłowości i terminowości rozliczeń finansowych, ściągania należności, spłaty zobowiązań, rozliczeń podatkowych Uczelni,
33) nadzorowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz funduszu wspierania osób z niepełnosprawnością,
34) prowadzenie analizy wykorzystania środków finansowych Uczelni,
35) nadzorowanie prawidłowości gospodarki mieniem i finansami Uczelni, dokonywanie kontroli jednostek i pracowników Uczelni w tym względzie oraz kierowanie do Rektora stosownych wniosków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
36) udzielanie władzom i jednostkom organizacyjnym Uczelni wyjaśnień i interpretacji przepisów w zakresie rozliczeń finansowych, podatków, obiegu dokumentów finansowo-księgowych itp.,
37) wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora,
38) kierowanie Departamentem Finansowym.
2. Dyrektor finansowy, w celu realizacji swych zadań, ma prawo:
1) żądać od kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Uczelni udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych wyjaśnień i informacji, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
2) wnioskować do Rektora o określenie trybu, zgodnie z którym mają być wykonywane przez jednostki organizacyjne Uczelni prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,
3) odmówić podpisania dokumentu finansowego i zwrócić go właściwemu rzeczowo kierownikowi jednostki organizacyjnej Uczelni w celu usunięcia nieprawidłowości. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w dokumencie, Dyrektor finansowy powiadamia pisemnie Rektora. Rektor może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji.
3. W razie okresowej nieobecności Dyrektora finansowego lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków zastępuje go wyznaczona przez Dyrektora finansowego osoba zaakceptowana przez Rektora.
4. Celem rzetelnego wykonywania zadań Departament Finansowy zobowiązany jest do współpracy i dokonywania uzgodnień prowadzonej ewidencji kosztów i rozrachunków z poszczególnymi jednostkami w Uczelni. Jednostki te mają obowiązek współpracy z Departamentem Finansowym.

Stanowiska ds. księgowości

1. Stanowiska ds. księgowości wykonują wszystkie zadania związane z księgowaniem operacji gospodarczych i są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości Uczelni zgodnie z przepisami.
2. Do zadań stanowisk ds. księgowości należy w szczególności:
1) rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
2) prowadzenie kont analitycznych i syntetycznych oraz okresowa ich analiza,
3) sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna (GUS, US, ZUS, MNiSW, PFRON i inne),
4) współpraca z audytorami,
5) coroczna inwentaryzacja w formie potwierdzeń i weryfikacji sald,
6) wystawienie faktur, not księgowych i korygujących,
7) należyte zabezpieczenie dokumentów księgowych.

Stanowiska ds. planowania i finansów

1. Stanowiska ds. planowania i finansów wykonują wszystkie zadania związane z prawidłową gospodarką finansową Uczelni, planowaniem finansowym i tworzeniem planu rzeczowo-finansowego Uczelni zgodnie z przepisami.
2. Do zadań na stanowiskach ds. planowania i finansów należy w szczególności:
1) współpraca z bankami,
2) współpraca z audytorami,
3) coroczna inwentaryzacja w formie potwierdzeń i weryfikacji sald,
4) wystawienie faktur, not księgowych i korygujących,
5) współpraca przy tworzeniu planu rzeczowo-finansowego rocznego i wieloletnich,
6) współpraca przy tworzeniu kalkulacji kosztów kształcenia,
7) rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
8) wystawianie – na żądanie – zaświadczeń dotyczących finansów studentów,
9) naliczanie i ewidencja opłat oraz rozliczanie i dochodzenie należności od studentów, pracowników, kontrahentów,
10) potwierdzanie kart obiegowych dla studentów i pracowników w zakresie dotyczącym Kwestury,
11) prowadzenie rozliczeń finansowych związanych z realizacją przez Uczelnię projektów dofinansowywanych przez fundusze zewnętrzne, bieżąca współpraca z kierownikami i koordynatorami projektów,
12) prowadzenie rozliczeń finansowych związanych z realizacją przez Uczelnię projektów i programów zagranicznych,
13) prowadzenie rozliczeń finansowych związanych ze współprowadzeniem przez Uczelnię jednostek wspólnych,
14) wprowadzanie danych do systemu POL-on dotyczących spraw finansowych.

Dział Nauczania wykonuje zadania ogólnouczelniane związane z prawidłową organizacją kształcenia w Uczelni, w tym obsługą procesu dydaktycznego na rzecz instytutów z zakresu prowadzonych przez Uczelnię studiów, zajmuje się także obsługą studentów.

Do zadań Działu Nauczania należy, w szczególności:

Skład osobowy:

 • realizacja prac w zakresie organizacji procesu dydaktycznego;
 • realizacja prac w zakresie kontroli prawidłowości realizacji procesu dydaktycznego;
 • sprawozdawczość w dziedzinie dydaktyki;
 • wykonywanie prac i obsługa systemów wspomagających i dokumentujących proces dydaktyczny;
 • realizacja zadań związanych z rekrutacją na studia;
 • realizacja zadań w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów;
 • realizacja zadań w zakresie przyznawania wsparcia dla studentów niepełnosprawnych;
 • współpraca z Samorządem Studenckim oraz organizacjami studenckimi i kołami naukowymi w zakresie dydaktycznym;

 

W zakresie obsługi studentów do zadań Działu Nauczania należy, w szczególności:

 • kompleksowa obsługa studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z kształceniem studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych (teczki akt osobowych), zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych w systemie informatycznym Uczelni;
 • realizowanie zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminów dyplomowych;
 • sporządzanie suplementu do dyplomu dla absolwentów;
 • przygotowywanie zawiadomień o wszczęciu postępowania o skreślenie z listy studentów i wniosków o skreślenie;
 • przechowywanie i wydawanie dokumentów osób skreślonych z listy studentów;
 • współpraca z dyrektorami instytutów, zastępcami i koordynatorami kierunków w zakresie spraw dydaktycznych i studenckich.

Skład osobowy:

mgr Katarzyna Wysocka – Kierownika Działu Nauczania

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 226
tel. 18 26 10 700 wew. 226; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ans-nt.edu.pl; e-mail: katarzyna.wysocka@ans-nt.edu.pl

mgr Agnieszka Makowska – Zastępca Kierownika Działu Nauczania

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 223
tel. 18 26 10 712; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ans-nt.edu.pl; e-mail: agnieszka.makowska@ans-nt.edu.pl

mgr Aleksandra Brynczka

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 223a
tel. 18 26 10 702; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ans-nt.edu.pl; e-mail: aleksandra.brynczka@ans-nt.edu.pl

mgr Izabela Waras 

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 223
tel. 18 26 10 712; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ans-nt.edu.pl; e-mail: izabela.waras@ans-nt.edu.pl

Małgorzata Szarlej

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 224
tel. 18 26 10 740; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ans-nt.edu.pl; e-mail: malgorzata.szarlej@ans-nt.edu.pl

mgr Monika Cebula

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 223a
tel. 18 26 10 701; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ans-nt.edu.pl; e-mail: monika.cebula@ans-nt.edu.pl

mgr Marzena Chmielak 

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 223a
tel. 18 26 10 701; fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ans-nt.edu.pl; e-mail: marzena.chmielak@ans-nt.edu.pl

DZIAŁ NAUCZANIA – obsługa studentów, pok. 227

Skład osobowy:

Agnieszka Subik – obsługa studentów na kierunkach: architektura I i II stopnia, gospodarka przestrzenna, finanse i rachunkowość I stopnia (forma niestacjonarna), informatyka ekonomiczna, turystyka i rekreacja II stopnia, psychologia, sport na terenach górskich, praca socjalna

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 227
tel. 18 26 10 728; fax: 18 26 10 708
e-mail: dos@ans-nt.edu.pl; e-mail: agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl

mgr Kinga Huzior  – obsługa studentów na kierunku fizjoterapia jednolite studia magisterskie i II stopnia, dietetyka I stopnia, filologia angielska

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 227
tel. 18 26 10 732; fax: 18 26 10 708
e-mail: dos@ans-nt.edu.pl; e-mail: kinga.huzior@ans-nt.edu.pl

mgr Elżbieta Dworska – obsługa studentów na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe I, kosmetologia I i II stopnia, pielęgniarstwo I i II stopnia, kierunek lekarski

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 227
tel. 18 26 10 733; fax: 18 26 10 708
e-mail: dos@ans-nt.edu.pl; e-mail: elzbieta.dworska@ans-nt.edu.pl

mgr  Marta Borowicz – obsługa studentów na kierunkach: finanse i rachunkowość I stopnia (forma stacjonarna), ratownictwo medyczne, rachunkowość i analityka ekonomiczna II stopnia, turystyka i rekreacja I stopnia

34-400 Nowy Targ; ul. Kokoszków 71, pok. 227
tel. 18 26 10 734; fax: 18 26 10 708
e-mail: dos@ans-nt.edu.pl; e-mail: marta.borowicz@ans-nt.edu.pl

Centrum Badań Jakości Kształcenia jest jednostką administracji ogólnouczelnianej, w której wykonywane są zadania związane z zapewnieniem oraz doskonaleniem jakości kształcenia w Uczelni.

Centrum Badań Jakości Kształcenia zajmuje się w szczególności realizacją prac w zakresie:

 • rozwoju działań projakościowych w Uczelni,
 • usprawniania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia (USDJK);
 • kontroli prawidłowości i terminowości wypełnienia sylabusów z poszczególnych przedmiotów;
 •  realizacji prac w zakresie kontroli prawidłowości i doskonalenia procesu dydaktycznego, w tym:

 –  kontrolowania realizacji procesu dydaktycznego zgodnie z USDJK;

 –  koordynowania pracy w zakresie doskonalenia kierunkowych systemów zapewniania jakości kształcenia,

–  realizacja prac związanych z ankietowaniem studentów, w tym opracowywanie wyników uzyskanych ocen i opinii;

–  przekazywanie władzom Uczelni oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Uczelni, realizujących zadania dydaktyczne, danych wynikających z opinii studenckich;

–  przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich,

–  współpracy z Uczelnianą Komisją ds. Jakości Kształcenia i Kierunkowymi Komisjami ds. Jakości Kształcenia;

–  współpracy z Komisją Dyscyplinarną ds. studentów i Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną ds. studentów;

 • współdziałanie z władzami oraz właściwymi jednostkami Uczelni i komisjami ds. jakości kształcenia w celu tworzenia wytycznych w sprawie kształcenia;
 • obsługa działań Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz współpraca z właściwymi komisjami senackimi i rektorskimi;
 • przygotowanie merytoryczne i organizacja konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń i warsztatów z zakresu zapewnienia jakości kształcenia;
 •  opracowywanie projektów ankiet i procedur w zakresie:

–  opinii studentów na temat jakości kształcenia i funkcjonowania procesu dydaktycznego w Uczelni oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych;

–  opinii nowo przyjętych studentów o rekrutacji, obsłudze administracyjnej i motywacji podjęcia studiów w Uczelni;

–  opinii absolwentów Uczelni na temat przebiegu kształcenia oraz przydatności uzyskanej w Uczelni wiedzy;

 –  samooceny jednostek organizacyjnych Uczelni realizujących zadania dydaktyczne, dotyczącej procesu kształcenia w danej jednostce;

 –  innych badań dotyczących monitorowania warunków i jakości kształcenia.

 • współpraca w zakresie akredytacji kierunków studiów i procesów kształcenia z prorektorem właściwym do spraw współpracy i rozwoju oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni realizującymi zadania dydaktyczne;
 • gromadzenie, przechowywanie i stosowne udostępnianie dokumentacji związanej z badaniem jakości kształcenia, a także opracowywanie corocznych raportów w tych zakresach.
 

Skład osobowy:

mgr Maria Sproch

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71, pok. 224
tel. 18 26 10 740, fax: 18 26 10 708
e-mail: dn@ans-nt.edu.pl; e-mail: maria.sproch@ans-nt.edu.pl

Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw wykonuje zadania związane z:

 • organizacją i obsługą konferencji i sympozjów naukowych;
 • organizacją i obsługą konferencji i sympozjów dydaktycznych;
 • działalnością wydawniczą Uczelni;
 • prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru studenckich kół naukowych działających w Uczelni;
 • tworzeniem czasopism punktowanych według listy ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki oraz prowadzeniem spraw administracyjnych z funkcjonowaniem tych czasopism;
 • zbieraniem i analizą danych z instytutów dotyczących oceny naukowej pracowników oraz łączeniem ich z danymi z ocen studenckich;
 • sporządzaniem umów dotyczących konferencji, w szczególności wykładów autorskich, we współpracy z Działem Zamówień Publicznych i podmiotem zewnętrznym świadczącym obsługę prawną.

Działania związane z organizacją konferencji i sympozjów naukowych i dydaktycznych polegają w szczególności na:

 • tworzeniu zestawień rocznych planów konferencji i sympozjów organizowanych przez Uczelnię lub przy udziale Uczelni;
 • prowadzeniu listy konferencji i sympozjów zatwierdzonych;
 • zapewnianiu zaplecza lokalowo-technicznego konferencji;
 • utrzymywaniu kontaktów z prelegentami;
 • promocji konferencji i sympozjów we współpracy z pionem Prorektora ds. współpracy i projektów;
 • przyjmowaniu zgłoszeń na konferencje i sympozja;
 • gromadzeniu i przekazywaniu jednostkom uczelni informacji dotyczących konferencjiorganizowanych w innych ośrodkach;
 • przygotowaniu wszelkiej dokumentacji do sprawnego przebiegu konferencji i sympozjów;
 • prowadzenie spraw, we współpracy z Departamentem Finansowym, związanych z umowami i opłatami za publikacje dla pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych będących członkami określonej rady dyscypliny naukowej prowadzonej w Uczelni;
 • obsłudze administracyjnej badań naukowych;
 • sporządzaniu rocznego bilansu z działalności naukowo-badawczej Uczelni i poszczególnych dyscyplin naukowych.

Centrum Promocji i Public Relations wykonuje wszelkie czynności dotyczące kontaktów z mediami oraz promowania Uczelni, w tym związane z zachęcaniem do studiowania w Uczelni.

Do zadań Centrum Promocji i Public Relations należy w szczególności:

1) w zakresie promocji:
 • organizowanie kampanii wizerunkowo-informacyjnych w różnych kanałach m.in: media, outdoor, Internet;
 • budowanie świadomości wśród kandydatów na studia: udział w targach edukacyjnych, prowadzenie newslettera dla szkół i kandydatów;
 • organizacja spotkań w szkołach średnich;
 • obsługa promocyjna konferencji oraz imprez popularnonaukowych;
 • projektowanie, przygotowanie i druk materiałów wizerunkowo-informacyjnych o charakterze ogólnouczelnianym;
 • prowadzenie strony internetowej w domenie ppuz.edu.pl;
 • zarządzanie systemem identyfikacji wizualnej;
 • organizowanie materiałów promocyjnych;
 • aktualizacja informacji na temat oferty dydaktycznej;
 • organizacja Dnia Otwartego Uczelni, inauguracji roku akademickiego;
 • opracowanie i realizacja strategii marketingowej Uczelni;
 • koordynacja wszelkich przedsięwzięć marketingowych, promocyjnych i reklamowych Uczelni;
 • prowadzenie marketingu internetowego Uczelni;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w zakresie promocji Uczelni;
 • przygotowywanie programu i budżetu promocji oraz dbanie o racjonalne wykorzystanie zatwierdzonego budżetu;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie pozyskiwania danych do przygotowywania materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz przygotowywanie techniczne tych materiałów;
 • organizacja obsługi medialnej imprez, konferencji, wykładów specjalnych;
 • monitoring rynku edukacyjnego pod kątem strategii promocyjnej i marketingowej;
 • prowadzenie Księgi Pamiątkowej Uczelni;
 • gromadzenie dokumentacji medialnej na temat Uczelni, w tym prowadzenie archiwum fotograficznego i video;
 • obsługa fotograficzna życia uczelni;
 • przegląd prasy i Internetu pod kątem zagadnień dotyczących szkolnictwa wyższego, a szczególnie Uczelni;
2) w zakresie kontaktów prasowych:
 • redagowanie i stała aktualizacja treści zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni oraz ścisła współpraca z Centrum IT w zakresie technicznych aspektów strony internetowej Uczelni;
 • redagowanie treści zamieszczanych w zakładce dla mediów;
 • prowadzenie działań w zakresie przekazu informacji wewnętrznej oraz zewnętrznej w ścisłej współpracy z rzecznikiem prasowym;
 • budowanie relacji z dziennikarzami;
 • reprezentowanie uczelni w mediach (telewizja, radio);
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania redakcji prasowych i portali internetowych;
 • obsługa zapytań mediów w sytuacjach kryzysowych;
 • informowanie dziennikarzy o działalności uczelni;
 • obsługa prasowa wydarzeń i projektów uczelnianych;
 • pośredniczenie w kontaktach mediów z pracownikami;
 • prowadzenie mediów cyfrowych Uczelni;
 • prowadzenie monitoringu mediów pod kątem publikacji o Uczelni;
 • prowadzenie bazy danych dziennikarzy oraz podmiotów medialnych zajmujących się edukacją, szkolnictwem wyższym i nauką;
 • ścisła współpraca z rzecznikiem prasowym Uczelni;
 • przygotowanie i prowadzenie uczelnianego newslettera w formie elektronicznej;
 • przygotowanie w formie elektronicznej rocznego spisu pracowników Uczelni wraz z informacją o jednostce i danymi teleadresowymi;
 • inspirowanie prasy, radia i tv do informowania o szczególnie ważnych przedsięwzięciach oraz dorobku Uczelni i jej pracowników;
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni zgodnie z jej strategią rozwoju;
 • przygotowanie odpowiedzi na krytyczne opinie medialne i artykuły prasowe dotyczące działalności Uczelni;
 • monitorowanie oraz selekcja czynników, zjawisk i procesów, które mogą zaszkodzić właściwemu wizerunkowi Uczelni;
 • zbieranie i opracowywanie danych do publikowanych w mediach rankingów uczelni wyższych;
 • dokumentowanie działalności Uczelni.

Centrum Współpracy i Jakości koordynuje i nadzoruje prowadzenie rozwoju działalności Uczelni w obszarze współpracy z otoczeniem akademickim, biznesowym, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi i absolwentami. Centrum Współpracy i Jakości utrzymuje kontakty również z innymi podmiotami społecznymi i publicznymi w obszarze wspólnych projektów i współpracy partnerskiej oraz biznesowej, a w szczególności:

 • formułuje politykę działalności Uczelni w zakresie projektów dotyczących współpracy rozwojowej, dydaktycznej oraz komercyjnej Uczelni z otoczeniem;
 • nadzoruje pozyskiwanie środków finansowych na działalność wdrożeniową i wsparcia projektów biznesowych i instytucjonalnych;
 • koordynuje współpracę z administracją krajową, regionalną i lokalną oraz z innymi ośrodkami akademickimi krajowymi i zagranicznymi w zakresie wspierania działalności Uczelni z wyłączeniem działalności badawczej;
 • koordynuje współpracę Uczelni z podmiotami sektora prywatnego, publicznego, NGO i społecznego w celu komercjalizacji i transferu wiedzy oraz zwiększania społecznego zaangażowania środowiska
  uczelnianego;
 • współpracuje w ramach swoich zadań w obszarze podejmowanych inwestycji, regulowanych odrębnym zarządzeniem Rektora;
 • nadzoruje prowadzenie bazy wszystkich podmiotów współpracujących z Uczelnią w obszarze komercjalizacji i transferu wiedzy oraz społecznego zaangażowania (uczelnie, instytuty badawcze, przedsiębiorcy, instytucje publiczne, fundacje, stowarzyszenia, NGO, i inne);
 • współpracuje w ramach swoich kompetencji z odpowiednimi komisjami rektorskimi i senackimi, w tym z komisją właściwą do spraw współpracy z zagranicą, realizując współpracę z innymi ośrodkami akademickimi i biznesowymi z zagranicy;
 • współpracuje w ramach swoich kompetencji nad promocją międzynarodową anglojęzycznej oferty dydaktycznej Uczelni;
 • koordynuje współpracę z absolwentami Uczelni;
 • współpracuje z Fundacją Uczelni;
 • opracowuje we współpracy z Dyrektorami Instytutów ofertę i funkcjonowanie studiów podyplomowych realizowanych przez inne jednostki Uczelni.

W zakresie zadań i obowiązków Centrum Współpracy i Jakości znajduje się:

 • monitorowanie losów absolwentów;
 • organizowanie i prowadzenie czasopisma punktowanego według listy ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki z zakresu dyscypliny naukowej „ekonomia i finanse” oraz prowadzeniem spraw administracyjnych z funkcjonowaniem tego czasopisma;
 • organizacja uczelnianych konkursów i olimpiad;
 • sporządza kwartalne raporty z realizacji obowiązującej strategii rozwoju Uczelni;
 • sporządza coroczne sprawozdania dotyczące działań w zakresie współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • współpraca z organizacjami młodzieżowymi, turystycznymi i sportowymi oraz organami samorządu studenckiego w zakresie koordynowania działań służących zaspokajaniu potrzeb sportowo- turystycznych i kulturalnych studentów;
 • tworzenie banku ofert pracy, wolontariatu oraz zbieranie, klasyfikację i udostępnianie danych o rynku pracy;
 • organizacja współpracy z przedstawicielami firm w zakresie organizowania spotkań informacyjno-rekrutacyjnych.

Centrum Projektów jest odpowiedzialne za działalność Uczelni dotyczącą aplikowania, realizacji, rozliczania i oceny skutków projektów dydaktycznych, naukowych, badawczych i rozwojowych, finansowanych w drodze konkursów organizowanych przez instytucje finansujące o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, a w szczególności przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Bank Polski, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Fundusze Norweskie, NAWA.

Do zadań wspólnych Centrum Projektów należy:

 • gromadzenie i udostępnianie informacji jednostkom Uczelni o warunkach udziału i kryteriach finansowania: konkursów, projektów, programów oraz grantów;
 • udzielanie wsparcia pracownikom Uczelni ubiegającym się o środki z projektów, o których mowa w ust. 1, w szczególności na etapie przygotowania wniosku i udziału w negocjacjach z instytucją
  organizującą konkurs;
 • prowadzenie ewidencji spraw i pełnej dokumentacji związanej z udziałem pracowników Uczelni oraz osób realizujących projekty, o których mowa w ust. 1;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń i wyjaśnień dla pracowników Uczelni z zakresu wymagań
  i kryteriów przy ubieganiu się o projekty, o których mowa w ust. 1;
 • współpraca z Departamentem Finansowym w zakresie rozliczeń finansowych realizowanych zadań projektowych,
 • nadzór i koordynacja zagranicznych wyjazdów, staży i praktyk pracowników i studentów;
 • kompleksowa obsługa spraw związanych z wymianą naukową pracowników Uczelni oraz uczestnictwem studentów i pracowników w programach międzynarodowych, w tym prowadzenie
  akcji promocyjnej programów wobec studentów i pracowników Uczelni, udzielanie porad i wskazówek potencjalnym i faktycznym uczestnikom programów, poszukiwanie uczelni i partnerów-praktykodawców w programach, opiekowanie się zagranicznymi studentami odwiedzającymi Uczelnię w ramach programów;
 • analiza aktywności pracowników i jednostek Uczelni w zakresie ubiegania się i realizacji projektów,o których mowa w ust. 1;
 • kompleksowe rozliczanie projektów w ścisłej współpracy z kierownikiem projektu i koordynatorem projektu;
 • organizowanie i realizacja wszelkich czynności związanych z projektami, o których mowa w ust. 1, wymagających zaangażowania innych jednostek organizacyjnych Uczelni, w tym Centrum Zasobów Ludzkich, Departamentu Finansowego, Departamentu Kanclerza;
 • opracowywanie sprawozdań, informacji, zestawień, analiz i symulacji z zakresu prowadzonej działalności dla ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, Głównego Urzędu Statystycznego i innych upoważnionych instytucji, na zlecenie władz Uczelni.

W Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu zostało powołane Biuro ds. osób niepełnosprawnych. Biuro ds. osób niepełnosprawnych współpracuje z władzami Uczelni i środowiskiem akademickim na rzecz zwiększenia dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach działalności Biura ds. osób niepełnosprawnych powołany został Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych, do którego zadań należy:

 • koordynowanie działań w zakresie wsparcia niematerialnego i materialnego studentów/pracowników/kandydatów na studia z niepełnosprawnościami;
 • rozpoznanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów/pracowników/ kandydatów na studia z niepełnosprawnością;
 • inicjowanie i merytoryczny udział w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
 • współpraca z instytutami/jednostką wspólną w zakresie dostosowania organizacji zajęć dydaktycznych do indywidualnych potrzeb studentów niepełnosprawnych;
 • opiniowanie wniosków o udzielenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
 • proponowanie wprowadzenia udogodnień architektonicznych w Uczelni oraz przystosowania infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • podejmowanie działań na rzecz usuwania wszelkiego rodzaju barier (architektonicznych, informacyjnych, komunikacyjnych i psychologicznych) w dostępie do zasobów edukacyjnych i informacyjnych studentów/pracowników/ kandydatów na studia z niepełnosprawnością;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad dla studentów/pracowników z niepełnosprawnościami w zakresie możliwości wsparcia;
 • organizowanie spotkań ze studentami/pracownikami związanych z tematyką możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia i kształceniu;
 • współpraca z Samorządem Studentów oraz jednostkami uczelnianymi w zakresie wsparcia studentów/pracowników z niepełnosprawnościami
 • współpraca środowiskowa z innymi instytucjami, osobami zatrudnionymi w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych;
 • udział w pracach zespołów, których celem jest ubieganie się o pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację wsparcia osób niepełnosprawnych;
 • podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia i zapewnienia pełnego udziału w procesie kształcenia osób z niepełnosprawnością.

Kontakt:

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
dr Marcin Surówka
pokój 338, budynek „Gorce”
e-mail: bon@ppuz.edu.pl
telefon: (18) 26 010 702
dyżur: poniedziałek 10.00 – 11.00

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia konsultacji.

Zadania Departamentu ds. Cyfryzacji

1. Dyrektor ds. Cyfryzacji kieruje departamentem ds. cyfryzacji jako pełnomocnik Rektora oraz organizuje i nadzoruje planowanie i sprawowanie kompleksowego nadzoru nad informatyzacją Uczelni.
2. Obowiązki Dyrektora ds. Cyfryzacji określa pełnomocnictwo, udzielone mu przez Rektora, i Regulamin.
3. Dyrektor ds. Cyfryzacji ponosi odpowiedzialność za:
1) nadzór nad sprawnym działaniem urządzeń i systemów technicznych, w tym informatycznych w Uczelni;
2) sprawne prowadzenie zajęć zdalnych w Uczelni;
3) zorganizowanie systemu prowadzenia zajęć e-learningowych w Uczelni;
4) rozwój tutoringu w Uczelni i prowadzenie zajęć w formie tutoriali;
5) działanie systemu informatycznego Uczelni w zakresie obsługi spraw dydaktycznych;
6) działanie systemu obsługującego planowanie zajęć;
7) cyfryzację procesu dydaktycznego;
8) cyfryzację działań i procesów oraz wdrożenie usprawnień technologicznych w Uczelni w szczególności w zakresie:
a) procesów księgowo-finansowych,
b) tworzenia, zmian i monitorowania wykonania planu rzeczowo-finansowego,
c) rozliczania pensum i godzin ponadwymiarowych;
d) elektronicznego obiegu dokumentów;
e) elektronicznych rozliczeń stypendiów.
4. Dyrektor ds. Cyfryzacji ponosi przed Rektorem odpowiedzialność za skutki podjętych decyzji lub złożonych w imieniu Uczelni oświadczeń woli i wiedzy.

Struktura Departamentu ds. Cyfryzacji

1. W skład Departamentu ds. Cyfryzacji wchodzą:
1) Centrum IT;
2) Administrator Systemów Informatycznych;
3) Stanowisko ds. Nauczania Zdalnego i Tutoringu.
2. Bezpośredni nadzór nad jednostkami, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 sprawuje Dyrektor ds. Cyfryzacji – Pełnomocnik Rektora.

Struktura Departamentu ds. Cyfryzacji

1. Centrum IT prowadzi całość spraw związanych z użytkowaniem sprzętu informatycznego i elektronicznego Uczelni zarówno w pomieszczeniach administracyjnych Uczelni, jak i w salach z przeznaczeniem do zajęć dydaktycznych.
2. Do zadań Centrum IT należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa zasobów i systemów informatycznych;
2) planowanie i sprawowanie kompleksowego nadzoru nad informatyzacją Uczelni;
3) konserwacja i rozwój systemów informatycznych wspomagających proces kształcenia w Uczelni (na przykład systemy bezpośredniej prezentacji treści, systemy e-learningowe, system obsługujący planowanie zajęć, system do rozliczania pensum i godzin ponadwymiarowych, system kontroli czasu pracy);
4) obsługa udostępniania programów dydaktycznych, językowych lub księgowych;
5) obsługa infrastruktury dla elektronicznych legitymacji studenckich;
6) podejmowanie działań związanych z komputerowym wspomaganiem działalności administracji Uczelni;
7) obsługa wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie serwisu sprzętu komputerowego;
8) nadzór nad prawidłowym działaniem oprogramowania we wszystkich jednostkach Uczelni;
9) zapewnienie bezawaryjnego działania strony internetowej Uczelni oraz kont pocztowych pracowników i studentów;
10) zapewnienie dostępu do Internetu pracownikom i studentom Uczelni;
11) nadzór nad pracowniami informatycznymi oraz sprzętem informatycznym będącym wyposażeniem sal dydaktycznych;
12) uczestniczenie w zakupach i modernizacji sprzętu informatycznego i elektronicznego;
13) wdrażanie technologii cyfrowych w administracji, dydaktyce i działalności naukowej Uczelni;
14) administrowanie od strony technicznej uczelnianą platformą e-learningową i innymi wspomagającymi ją systemami informatycznymi.
3. Centrum IT koordynuje i obsługuje od strony technicznej wszelkie platformy i programy wykorzystywane w Uczelni do prowadzenia zajęć zdalnych oraz e-learningowych, a także do usprawnienia działalności administracji.
4. Centrum IT wdraża i obsługuje wszelkie działania w zakresie cyfryzacji procesów i działań zachodzących w obrębie dydaktyki i administracji, celem usprawnienia funkcjonowania Uczelni.

Administrator Systemów Informatycznych

1. Administrator Systemów Informatycznych:
1) zarządza systemem informatycznym Uczelni pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych,
2) dba o dostosowanie systemu informatycznego do wymogów w zakresie przetwarzania danych osobowych,
3) kontroluje system i pracowników w systemie pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych,
4) uczestniczy w analizie ryzyka pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych w systemie,
5) zapewnia ciągłość działania systemu operującego na danych osobowych, w tym zabezpiecza zbiory danych osobowych i wykonuje ich kopie,
6) umożliwia szyfrowanie danych osobowych, w szczególności przesyłanych na zewnątrz systemu,
2. Administrator Systemów Informatycznych ściśle współpracuje z Dyrektorem ds. Cyfryzacji i Inspektorem Ochrony Danych.

Stanowisko ds. Nauczania Zdalnego i Tutoringu

1. Stanowisko ds. Nauczania Zdalnego i Tutoringu prowadzi całość spraw związanych z nauczaniem zdalnym w Uczelni, w tym e-learningiem, a także odpowiada za rozwój tutoringu w Uczelni.
2. Bezpośrednim przełożonym osoby zatrudnionej na stanowisku ds. Nauczania Zdalnego i Tutoringu jest Dyrektor ds. Cyfryzacji.
3. W zakresie obowiązków stanowiska ds. Nauczania Zdalnego i Tutoringu jest w szczególności:
1) organizowanie i monitorowanie nauczania zdalnego w Uczelni we współpracy z Prorektorem ds. studenckich i kształcenia;
2) sporządzanie semestralnego raportu z realizacji nauczania zdalnego;
3) bieżące identyfikowanie i rozwiązywanie problemów w zakresie nauczania zdalnego;
4) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie nauczania zdalnego, e-learningu i tutoringu;
5) udział w szkoleniach i konferencjach w zakresie nauczania zdalnego, e-learningu i tutoringu;
6) prowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich Uczelni z zakresu nauczania zdalnego, e-learningu i tutoringu;
7) planowanie, organizowanie, wdrożenie, monitorowanie oraz ewaluacja procesów e-learningowych w Uczelni, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz programów nauczania i planów studiów na poszczególnych kierunkach studiów, a w szczególności:
a) obsługa procesów e-learningowych,
b) wsparcie nauczycieli akademickich w zakresie e-learningu;
c) obsługa studentów w realizacji procesów dydaktycznych w formie e-learningowej;
d) prowadzenie rejestru zajęć dydaktycznych prowadzonych w każdym semestrze;
e) sporządzanie semestralnego raportu dla Prorektora ds. Studenckich i Nauczania na temat planowanych zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie e-learningowej;
8) certyfikacja jakości zajęć e-learningowych;
9) bieżące administrowanie uczelnianą platformą e-learningową i innymi wspomagającymi ją systemami informatycznymi;
10) współpraca ze wszystkimi jednostkami i nauczycielami akademickimi w Uczelni oraz środowiskiem akademickim w Polsce w zakresie rozwoju e-learningu akademickiego;
11) realizacja projektów dotyczących e-learningu, współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
12) wdrożenie i ocena narzędzi wspierających proces dydaktyczny realizowany w Uczelni;
13) promocja profesjonalnego wykorzystania technologii cyfrowych w dydaktyce akademickiej;
14) opracowywanie, organizowanie, wdrażanie i monitorowanie indywidualnych ścieżek edukacyjnych;
15) wdrażanie tutoringu akademickiego w Uczelni;
16) monitorowanie jakości kształcenia i efektów uczenia się w ramach tutoringu akademickiego w Uczelni;
17) zapewnienie standardów dobrych praktyk tutoringu akademickiego w Uczelni;
18) ocena opinii studentów dotyczących tutoringu akademickiego w Uczelni;
19) śledzenie losów absolwentów indywidualnych ścieżek edukacyjnych;
20) występowanie z wnioskami do władz Uczelni w zakresie rozwoju funkcjonowania indywidualnych ścieżek edukacyjnych, w tym tutoringu.