Ułatwienia dostępu

Centrum Językowe

Centrum Językowe jest jednostką ogólnouczelnianą, której nadrzędnym celem jest kształcenie społeczności akademickiej w zakresie nauki języków obcych na różnych poziomach oraz profilach. Centrum Językowe organizuje obowiązkowe lektoraty oraz kursy językowe z wybranych języków – angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego oraz rosyjskiego – na wszystkich kierunkach, zwiększając tym samym konkurencyjność naszych absolwentów na coraz bardziej wymagającym rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Dla studiów pierwszego stopnia chcemy rozszerzyć ofertę o drugi język obcy w ramach obowiązkowych zajęć z lektoratów. Znajomość kilku języków obcych znacząco wpływa na zdolność rozumienia sytuacji w różnych kontekstach kulturowych, poszerza światopogląd oraz współkształtuje osobowość studentów, którzy w przyszłości w swoim życiu zawodowym będą się mierzyć z różnymi wyzwaniami.

 • Praca naszych lektorów koncentruje się nie tylko na nauczaniu języka ogólnego, ale również języka specjalistycznego, co znacząco wpływa na rozwój studentów, pozwala na korzystanie z literatury obcojęzycznej w celach akademickich oraz daje możliwość wykorzystania języka obcego w środowisku zawodowym. Planujemy uruchomić dodatkowe kursy językowe dla studentów pragnących jeszcze bardziej poszerzać wiedzę z zakresu języka specjalistycznego. Naszym celem jest propagowanie nauki języków obcych z wykorzystaniem zarówno nowatorskich metod dydaktycznych, jak i technologii informacyjno-komunikacyjnych dostępnych we wszystkich salach językowych, które na tę potrzebę zostały wyposażone w sprzęt audiowizualny. Dbamy też o przyjazną atmosferę na zajęciach, aby zwiększyć ich efektywność i aktywnie wpływać na wysokie wyniki naszych studentów, którzy nie tylko powinni opanować obcy język w sposób komunikatywny posługując się zarówno sprawnościami receptywnymi, jak i produktywnymi, ale również umieć odnaleźć się w środowisku wielokulturowym.

Aby zapewnić właściwą jakość nauczania oraz osiągnąć zamierzone efekty uczenia się Centrum Językowe opiera swoje zadania na następujących dokumentach:

 

Centrum Językowe PPUZ w pełni współpracuje z Uczelnianym Systemem Doskonalenia Jakości Kształcenia, aby budować wysoką kulturę pracy i kształtować wśród pracowników postawę projakościową. Zajęcia lektorów są regularnie monitorowane i oceniane przy równoczesnym dbaniu o stały rozwój naszych pracowników w procesie doskonalenia zawodowego.

Egzaminy kończące cykl kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich są ujednolicone i składają się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. Egzamin pisemny testuje wszystkie sprawności językowe na poziomie zgodnym z tabelą poziomów kompetencji językowej opracowaną przez Radę Europy – A2, B1, B2, B2+ w zależności od zakładanych efektów kształcenia w programach studiów na danym kierunku dla danego języka.Egzaminy pisemne z lektoratów dla wszystkich kierunków i języków odbywają się w tym samym terminie wyznaczonym przez kierownika Centrum Językowego. Natomiast termin egzaminu ustnego jest ustalany indywidualnie z lektorem prowadzącym dane zajęcia.

Głównymi celami Centrum Językowego są:

 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec nauki języków obcych;
 • popularyzacja różnych form nauki języków obcych wśród społeczności akademickiej;
 • przekazywanie wiedzy, umiejętności i zasobu słownictwa adekwatnie do zawodu powiązanego z nauką na określonym kierunku studiów wśród studentów;
 • podejmowanie działań promujących Akademię w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Do zadań centrum językowego należy:

 • organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej w formie lektoratów z języków obcych, zgodnie z obowiązującymi w ANS w Nowy Targu programami studiów na poszczególnych kierunkach studiów;
 • organizowanie oraz prowadzenie doszkalających kursów z języka obcego specjalistycznego/zawodowego dla studentów;
 • organizowanie i prowadzenie kursów językowych dla pracowników ANS w Nowym Targu;
 • organizowanie egzaminów kończących cykl kształcenia;
 • organizowanie szkoleń z zakresu metodyki nauczania języków obcych dla lektorów oraz dbanie o ich rozwój zawodowy;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych potrzebnych w procesie kształcenia z uwzględnieniem dokumentacji wymaganej przy egzaminach kończących lektoraty;
 • realizowanie innych zadań związanych z nauczaniem języków obcych.

Kierownik

Mgr Sylwia Gęsikowska

 Lektorzy

 Mgr Edyta Jeż

 Mgr Magdalena Kadłub

 Mgr Wojciech Kraus

 Mgr Jadwiga Laskowska

 Mgr Weronika Ostachowska

 Mgr Natalia Szopińska

 Mgr Sabina Wodniak

 

Zapisy na darmowe kursy językowe dla studentów pierwszego roku dobiegły końca. Studenci zgłębiają język hiszpański i włoski, na różnych poziomach zaawansowania. 

O możliwości zapisu na kolejne kursy poinformujemy wkrótce.

centrum.jezykowe@ans-nt.edu.pl

sylwia.gesikowska@ans-nt.edu.pl  – kierownik Centrum Językowego

pokój T.3.37 (budynek „Tatry”)