Ułatwienia dostępu

Erasmus

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu otrzymała Kartę Erasmus w grudniu 2009 r. Od tego czasu bierzemy udział w kolejnych edycjach programu Erasmus.

Program Erasmus+ umożliwia wymianę studentów i pracowników, przez co daje szansę na międzyuczelnianą współpracę. O wyjazd może ubiegać się każdy student, a także wykładowca akademicki lub pracownik administracji. Student może wyjechać za granicę na część studiów, gdzie realizować będzie dotychczasowy program nauczania, bądź też na praktyki, umożliwiające zdobycie dodatkowych umiejętności, bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów. Pracownicy mają możliwość wyjazdu na mobilności dydaktyczne i szkoleniowe. W ramach programu gościmy też studentów i wykładowców z zagranicy.

Zachęcamy do skorzystania z programu!

Kontakt:

Uczelniany koordynator Erasmus+ : dr Agnieszka Witoń

e-mail: erasmus@ans-nt.edu.pl

Wyjazdy na studia

Ogólne

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą zrealizować semestr studiów na partnerskiej uczelni zagranicznej. Na Erasmusa można wyjechać więcej niż raz! Studenci PPUZ w Nowym Targu mogą wyjechać na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich), a w przypadku jednolitych studiów magisterskich na 24 miesiące, niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”). Możesz więc wyjechać dwa razy na semestr studiów lub na semestr studiów i na przykład praktykę wakacyjną.

Zachęcamy do korzystania z programu! Mobilności studenckie są wspaniałą okazją do poznania nowych miejsc i kultur, nauki języka, zdobycia doświadczenia i zawarcia nowych znajomości oraz są przygodą, którą wspomina się do końca życia.

Kto zapewnia mi zakwaterowanie?

Niektóre uczelnie zagraniczne oferują miejsca w akademiku (najczęściej odpłatnie), ale to musisz sprawdzić na stronie internetowej konkretnej uczelni albo zapytać koordynatora Erasmus na uczelni zagranicznej. W większości przypadków studenci sami załatwiają sobie mieszkanie. Nasza Uczelnia nie pośredniczy w poszukiwaniu mieszkania.

Czy muszę mieć ubezpieczenie?

Tak, żeby wyjechać musisz przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego, NNW i OC. Wyjeżdżając do krajów UE ubezpieczenie zdrowotne zapewnia karta EKUZ, którą możesz wyrobić sobie bezpłatnie.

Więcej informacji o karcie EKUZ – tutaj.

Możesz też oczywiście wykupić sobie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie OC i NNW musisz wykupić dodatkowo. Uczelnia nie ubezpiecza studentów na wyjazdy zagraniczne.

Kto organizuje podróż?

Student sam organizuje sobie podróż. Nie ma potrzeby przedstawiania uczelni żadnych rachunków. Co do zasady nie otrzymujesz dodatkowych pieniędzy na podróż. Jeżeli jednak większość podróży tam i z powrotem odbędziesz za pomocą ekologicznych środków transportu (np. carpooling, transport zbiorowy – pociąg lub autobus), możesz otrzymać jednorazowy dodatek w wysokości 50 EUR. W takim przypadku musisz jednak przed wyjazdem zawnioskować o taki dodatek – nie jest on naliczany automatycznie. Skorzystaj z wzorów dostępnych w sekcji Do pobrania.

Czy przedmioty, które zaliczę na Erasmusie, będą zaliczone w Polsce?

Tak, jest to istota programu Erasmus – wraz z uczelniami zagranicznymi wzajemnie uznajemy zaliczone przedmioty i punkty ECTS. Przygotowując program mobilności staramy się, aby wybrane zajęcia, które będziesz realizować na uczelni zagranicznej, były jak najbardziej zbliżone do przedmiotów normalnie realizowanych na naszej uczelni. Czasami jednak przedmioty będą się nieco różnić – zależy co oferuje uczelnia zagraniczna.

Jeśli zrobisz na uczelni zagranicznej 30 ECTS, to nie musisz już zaliczać danego semestru u nas. Jeśli zrobisz mniej ECTS (a tak też czasami bywa), to pozostałe ECTS musisz zrobić u nas, żeby zaliczyć semestr.

W jakim języku będę studiować za granicą?

To zależy od uczelni zagranicznej i kierunku. Większe uczelnie będą prawdopodobnie miały większy wybór przedmiotów prowadzonych po angielsku, inne będą oferować przedmioty w języku lokalnym, natomiast wtedy zazwyczaj można z wykładowcą ustalić alternatywny sposób zaliczenia.

Czy trzeba przedstawić certyfikat znajomości języka?

Nie, nie jest to wymagane. Musisz oczywiście znać wymagany język obcy (najczęściej angielski) na określonym przez uczelnię zagraniczną poziomie (zazwyczaj B2, czasami C1), ale opiera się to na Twojej deklaracji. Przed wyjazdem wymagane jest też zrobienie testu językowego na platformie Komisji Europejskiej do nauki języka online, a w trakcie mobilności będziesz korzystać z tej platformy w celu podniesienia swoich umiejętności językowych.

Czy muszę znać język lokalny?

Co do zasady nie, ale na pewno będzie Ci łatwiej. Może się też okazać, że będziesz uczęszczać na przedmioty prowadzone w języku lokalnym. Zapytaj koordynatora na uczelni zagranicznej, czy oferują kursy języka lokalnego dla studentów Erasmus – na niektórych uczelniach taki kurs będzie miał nawet status oficjalnego przedmiotu, za który dostaniesz punkty ECTS.

Jak wyliczane są stawki stypendium?

Stawki miesięcznego stypendium (podane w innym miejscu) różnią się w zależności od kraju. Ogólna zasada jest taka, że wyjeżdżając do krajów „droższych”, otrzymasz nieco większe stypendium, a do krajów relatywnie „tańszych”, nieco mniejsze. Stawki są odgórnie ustalane przez Komisję Europejską, nie zależą ani od uczelni, ani od Narodowej Agencji Erasmus+. Ostateczna kwota stypendium obliczana jest na podstawie liczby dni, które spędzisz w uczelni zagranicznej (pełne miesiące plus ułamek kwoty miesięcznej zależny od liczby dni).

Czy stypendium Erasmus+ wystarczy, żeby utrzymać się za granicą?

To zależy od kraju i zakwaterowania, ale stypendium jest zaplanowane jako dofinansowanie, a nie jako pokrycie całych kosztów pobytu. Musisz więc liczyć się z tym, że będzie trzeba dołożyć coś z własnej kieszeni. Możesz natomiast łączyć studia na uczelni zagranicznej z pracą, jeśli nie będzie ona kolidować z zajęciami.

Czy mogę wyjechać na I roku studiów?

Nie. Musisz mieć zaliczony przynajmniej jeden rok studiów, żeby wyjechać na Erasmusa.

Czy mogę wyjechać na ostatnim roku studiów?

Tak, nie ma formalnych przeciwskazań. Weź jednak pod uwagę proces dyplomowania na swoim kierunku i porozmawiaj ze swoim promotorem.

Ile razy można wyjechać na Erasmusa?

W danym cyklu studiów można skorzystać maksymalnie z 12 miesięcy mobilności łącznie na oba typy wyjazdów (studia i praktyki). To znaczy, że możesz na przykład wyjechać na dwa semestry na studia, lub na semestr na studia i na praktykę. W przypadku dużej ilości chętnych priorytetowo mogą być jednak traktowani studenci, którzy jeszcze nie byli na Erasmusie.

Kto może wyjechać?

Każdy student PPUZ, który skończył przynajmniej 1 rok studiów, nie przebywa w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym, ma zaliczony ostatni semestr.

Rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim trwa do 10 grudnia 2022.

Etapy rekrutacji:

 1. Zapoznanie się z listą uczelnie partnerskich, wybór uczelni i zapoznanie się z jej warunkami przyjęcia studentów Erasmus. Koniecznie zajrzyj na ich stronę www! Terminy rekrutacji na poszczególnych uczelniach różnią się, lepiej sprawdź je wcześniej, żeby nie spóźnić się ze zgłoszeniem.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (znajdziesz go w zakładce Formularze). Potrzebne będą: podpis Koordynatora kierunku oraz informacje z Działu Nauczania. Wypełniony formularz dostarcz uczelnianemu koordynatorowi Erasmus+
 3. Koordynator poinformuje Cię o wyniku rekrutacji – jeśli będzie pozytywny, to oficjalnie nominuje Cię na wyjazd do uczelni partnerskiej.
 4. Oczekuj na informacje od koordynatora z uczelni zagranicznej i zacznij przygotowywać Learning Agreement – program mobilności, na podstawie listy przedmiotów oferowanych przez uczelnię zagraniczną.
 5. Pamiętaj, że o ostatecznym wyniku Twojego zgłoszenia decyduje uczelnia przyjmująca – musi zaakceptować Twój Learning Agreement.

Przed wyjazdem:

– musisz zorganizować sobie podróż

– musisz zorganizować sobie zakwaterowanie – może je zapewnić uczelnia przyjmująca (niektóre oferują miejsca w akademikach), ale nie jest to reguła, więc dokładnie sprawdź to na stronie uczelni przyjmującej lub zapytaj ich koordynatora

– musisz wyrobić sobie kartę EKUZ i wykupić ubezpieczenie OC i NNW na czas wyjazdu. Nasza uczelnia nie ubezpiecza Cię na wyjazd, ale musisz przedstawić dowody ubezpieczenia przed podpisaniem umowy finansowej

– musisz wykonać test biegłości językowej na platformie OLS (więcej o niej poniżej)

– podpiszesz umowę finansową z uczelnią, w której określone będą Twoje prawa i obowiązki, okres wyjazdu, wysokość stypendium itp., podpisujemy umowę nie wcześniej niż dwa tygodnie przed wyjazdem

W trakcie wyjazdu:

– uczysz się pilnieJ i korzystasz z uroków nowego miejsca, zwiedzasz i poznajesz nowych ludzi

– w razie potrzeby w pierwszych tygodniach mobilności możesz dokonać zmian w Learning Agreement (np. jeśli zajęcia będą na siebie nachodzić czasowo)

– pozostajesz w kontakcie z uczelnianym koordynatorem Erasmus+

Po wyjeździe:

– dostarczasz uczelnianemu koordynatorowi: potwierdzenie wyjazdu, listę swoich ocen (Transcript of records) – dostaniesz te dokumenty na uczelni przyjmującej, lub zostaną wysłane mailem po zakończeniu Twojej mobilności

– wypełniasz Ankietę Beneficjenta, która otrzymasz na adres mailowy podany w umowie finansowej

– jeśli dotyczy, wypełniasz drugi test biegłości językowej

Online Linguistic Support (OLS)

OLS jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+  – wyjazd na studia i praktyki zagraniczne.

Student – podpisując umowę o dofinansowanie indywidualnej mobilności zobowiązuje się do:

 • wypełnienia w OLS testu biegłości językowej przed i po zakończeniu mobilności. Niewypełnienie obu testów w systemie może skutkować zwrotem części otrzymanego dofinansowania do UEK;
 • udziału w  kursie językowym w OLS, jeśli otrzyma licencję.

Test biegłości językowej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, dla których głównym językiem wykładowym/ językiem środowiska pracy jest język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski lub holenderski, z wyjątkiem native speakerów;

Narzędzie OLS oferuje możliwość uczestnictwa w kursie językowym on-line;

Licencje na kursy językowe on-line są przypisane studentom-uczestnikom mobilności, którzy chcą wziąć udział w takim kursie i powinny być zgodne z ich potrzebami językowymi;

Instrukcja logowania się w OLS

Stawki stypendium

Aktualnie stosowane miesięczne stawki stypendium w przypadku wyjazdów na studia w roku akademickim 2022/23 kształtują się następująco:

Długoterminowe wyjazdy studentów na studia (SMS):

Kraje należące do danej grupyStawka miesięczna
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14520 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €

Kraje regionu 14 – Countries not covered by the External Action Instruments – Faroe Island, Switzerland, United Kingdom.

Kraje regionu 5 – Countries not covered by the External Action Instruments – Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State.

Pierwsza rata stypendium (80%) wypłacana jest najpóźniej w pierwszym dniu mobilności.

Druga rata (20%) wypłacana jest po spełnieniu wszystkich formalności po powrocie.

Co do zasady nie ma osobnego stypendium na pokrycie kosztów podróży, ale w przypadku podróżowania >50% trasy ekologicznymi środkami transportu, można zawnioskować o dodatek „Green travel”. Ekologiczne środki transportu to: pociąg, autobus, wspólny przejazd samochodem – carpooling, rower. Wniosek Green travel dostępny jest w zakładce Formularze.

Aktualne porozumienia międzyuczelniane dla poszczególnych kierunków znajdziesz w arkuszu – tutaj.

Cały czas staramy się rozszerzyć ofertę współpracujących z nami uczelni zagranicznych, zwłaszcza dla kierunków, które nie mają wielu możliwości realizacji mobilności.

Wyjazdy na praktyki

Ogólne

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą zrealizować praktyki zawodowe w organizacji zagranicznej. Na Erasmusa można wyjechać więcej niż raz! Studenci PPUZ mogą wyjechać na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich), a w przypadku jednolitych studiów magisterskich na 24 miesiące, niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”). Możesz więc wyjechać dwa razy na semestr studiów lub na semestr studiów i na przykład praktykę wakacyjną.

Zachęcamy do korzystania z programu! Mobilności studenckie są wspaniałą okazją do poznania nowych miejsc i kultur, nauki języka, zdobycia doświadczenia i zawarcia nowych znajomości oraz są przygodą, którą wspomina się do końca życia.

Kto zapewnia mi zakwaterowanie?

Studenci sami załatwiają sobie mieszkanie. Nasza Uczelnia nie pośredniczy w poszukiwaniu mieszkania. Jeżeli jednak wyjeżdżasz na praktykę organizowaną przez uczelnię zagraniczną, to warto zapytać koordynatora Erasmus na uczelni zagranicznej lub sprawdzić na stronie www czy nie oferują miejsca w akademiku (najczęściej odpłatnie).

Czy muszę mieć ubezpieczenie?

Tak, żeby wyjechać musisz przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego, NNW i OC. Wyjeżdżając do krajów UE ubezpieczenie zdrowotne zapewnia karta EKUZ, którą możesz wyrobić sobie bezpłatnie. Więcej informacji o karcie EKUZ – tutaj. Możesz też oczywiście wykupić sobie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie OC i NNW musisz wykupić dodatkowo. Uczelnia nie ubezpiecza studentów na wyjazdy zagraniczne.

Kto organizuje podróż?

Student sam organizuje sobie podróż. Nie ma potrzeby przedstawiania uczelni żadnych rachunków. Co do zasady nie otrzymujesz dodatkowych pieniędzy na podróż. Jeżeli jednak większość podróży tam i z powrotem odbędziesz za pomocą ekologicznych środków transportu (np. carpooling, transport zbiorowy – pociąg lub autobus), możesz otrzymać jednorazowy dodatek w wysokości 50 EUR. W takim przypadku musisz jednak przed wyjazdem zawnioskować o taki dodatek – nie jest on naliczany automatycznie. Skorzystaj z wzorów dostępnych w sekcji Do pobrania.

Czy praktyka w ramach programu Erasmus może być zaliczona jako obowiązkowa praktyka na studiach?

Tak, jest taka możliwość. Jeżeli program praktyk pokrywa się i zgodzi się na to Twój opiekun praktyk, to praktyka Erasmus może być zaliczona jako obowiązkowa praktyka. Określamy to przed wyjazdem.

Praktykę Erasmus można też potraktować jako praktykę dodatkową, nieobowiązkową. Wtedy też może być wpisana w suplemencie do dyplomu, ale nie wpływa na zaliczenie semestru czy roku.

W jakim języku będę odbywać praktykę?

To zależy od instytucji przyjmującej (miejsca praktyk). Najczęściej będziesz porozumiewać się po angielsku, ale jeśli znasz język lokalny, to pewnie właśnie w tym języku.

Czy trzeba przedstawić certyfikat znajomości języka?

Nie, nie jest to wymagane. Musisz oczywiście znać wymagany język obcy (najczęściej angielski) na określonym przez instytucję przyjmującą poziomie (zazwyczaj B2, czasami C1), ale opiera się to na Twojej deklaracji. Przed wyjazdem wymagane jest też zrobienie testu językowego na platformie Komisji Europejskiej do nauki języka online, a w trakcie mobilności będziesz korzystać z tej platformy w celu podniesienia swoich umiejętności językowych.

Czy muszę znać język lokalny?

Co do zasady nie, ale na pewno będzie Ci łatwiej. Brak znajomości języka lokalnego nie jest przeszkodą do uczestnictwa w programie Erasmus.

Jak wyliczane są stawki stypendium?

Stawki miesięcznego stypendium (podane w innym miejscu) różnią się w zależności od kraju. Ogólna zasada jest taka, że wyjeżdżając do krajów „droższych”, otrzymasz nieco większe stypendium, a do krajów relatywnie „tańszych”, nieco mniejsze. Stawki są odgórnie ustalane przez Komisję Europejską, nie zależą ani od uczelni, ani od Narodowej Agencji Erasmus+. Ostateczna kwota stypendium obliczana jest na podstawie liczby dni, które spędzisz w miejscu praktyk (pełne miesiące plus ułamek kwoty miesięcznej zależny od liczby dni). Stawki dla wyjazdów na praktyki są nieco wyższe, niż w przypadku wyjazdów na studia.

Czy stypendium Erasmus+ wystarczy, żeby utrzymać się za granicą?

To zależy od kraju i zakwaterowania, ale stypendium jest zaplanowane jako dofinansowanie, a nie jako pokrycie całych kosztów pobytu. Musisz więc liczyć się z tym, że będzie trzeba dołożyć coś z własnej kieszeni. Pracodawca może wypłacać ci wynagrodzenie na praktyce, ale nie ma takiego obowiązku.

Czy mogę wyjechać na I roku studiów?

Nie. Musisz mieć zaliczony przynajmniej jeden rok studiów, żeby wyjechać na Erasmusa.

Czy mogę wyjechać na praktykę po ostatnim roku studiów?

Tak, jeśli tylko rekrutując się byłeś/aś jeszcze studentem. Wyjazd musi zakończyć się do 1 roku od daty obrony/zakończenia studiów.

Czy mogę wyjechać na praktykę w trakcie roku akademickiego?

Nie ma co prawda formalnych przeciwwskazań, ale nie polecamy. Pamiętaj, że praktyka musi trwać 60 dni. Potrzebna byłaby zgoda na nieobecność (np. w formie ITS), a później i tak konieczne byłoby zaliczenie wszystkich przedmiotów. O wiele wygodniej jest wyjechać na praktykę w wakacje.

Ile razy można wyjechać na Erasmusa?

W danym cyklu studiów można skorzystać maksymalnie z 12 miesięcy mobilności łącznie na oba typy wyjazdów (studia i praktyki). To znaczy, że możesz na przykład wyjechać na dwa semestry na studia, lub na semestr na studia i na praktykę. W przypadku dużej ilości chętnych priorytetowo mogą być jednak traktowani studenci, którzy jeszcze nie byli na Erasmusie.

Czy uczelnia załatwi mi miejsce praktyki?

Nie. Znalezienie miejsca praktyki leży po stronie studenta. Uczelnia nie ma umów z organizatorami praktyk. Skorzystaj z baz praktyk lub spróbuj poszukać interesującego Cię miejsca samemu.

Czy praktyki są płatne?

To zależy od organizatora praktyki. Program Erasmus nie określa, czy praktyka jest płatna czy nie.

Ile musi trwać praktyka?

Praktyka Erasmus musi trwać min. 60 dni. Co do zasady praktyka powinna być realizowana w pełnym wymiarze czasu pracy (według regulacji w danym kraju), min. 30h tygodniowo.

Kto może wyjechać?

Każdy student PPUZ, który skończył przynajmniej 1 rok studiów, nie przebywa w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym, ma zaliczony ostatni semestr.

Na praktykę wyjechać mogą także absolwenci PPUZ, pod warunkiem udziału w rekrutacji, gdy są jeszcze studentami, oraz zakończenia praktyki maksymalnie na rok od daty ukończenia studiów (obrony).

Praktyka trwa min. 60 dni i musi być związana z kierunkiem studiów.

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2022/23 trwa do 30 marca 2023.

Etapy rekrutacji:

 1. Znalezienie miejsca praktyk – poszukajcie sami lub skorzystajcie z baz praktyk. Uczelnia nie zapewnia miejsca praktyki. Ustalenie z praktykodawcą warunków odbywania praktyki i podpisanie z nim Listu intencyjnego – Letter of intent.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (znajdziesz go w zakładce Formularze). Potrzebne będą: podpis Koordynatora kierunku, opiekuna praktyk (jeśli chcesz zaliczyć praktykę Erasmus jako praktykę obowiązkową) oraz informacje z Działu Nauczania. Wypełniony formularz oraz Letter of intent dostarcz uczelnianemu koordynatorowi Erasmus+
 3. Koordynator poinformuje Cię o wyniku rekrutacji.
 4. Przygotowanie Learning Agreement – programu mobilności, w porozumieniu z praktykodawcą

Przed wyjazdem:

– musisz zorganizować sobie podróż

– musisz zorganizować sobie zakwaterowanie

– musisz wyrobić sobie kartę EKUZ i wykupić ubezpieczenie OC i NNW na czas wyjazdu. Nasza uczelnia nie ubezpiecza Cię na wyjazd, ale musisz przedstawić dowody ubezpieczenia przed podpisaniem umowy finansowej

– musisz wykonać test biegłości językowej na platformie OLS (więcej o niej poniżej)

– podpiszesz umowę finansową z uczelnią, w której określone będą Twoje prawa i obowiązki, okres wyjazdu, wysokość stypendium itp., podpisujemy umowę nie wcześniej niż dwa tygodnie przed wyjazdem

W trakcie wyjazdu:

– pracujesz pilnieJ i korzystasz z uroków nowego miejsca, zwiedzasz i poznajesz nowych ludzi

– pozostajesz w kontakcie z uczelnianym koordynatorem Erasmus+

Po wyjeździe:

– dostarczasz uczelnianemu koordynatorowi potwierdzenie wyjazdu, dostaniesz ten dokument od praktykodawcy, lub zostanie wysłany mailem po zakończeniu Twojej mobilności. Jeśli firma nie ma swojego wzoru dokumentu, skorzystaj z naszego wzoru.

– wypełniasz Ankietę Beneficjenta, która otrzymasz na adres mailowy podany w umowie finansowej

– jeśli dotyczy, wypełniasz drugi test biegłości językowej

Online Linguistic Support (OLS)

OLS jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+  – wyjazd na studia i praktyki zagraniczne.

Student – podpisując umowę o dofinansowanie indywidualnej mobilności zobowiązuje się do:

 • wypełnienia w OLS testu biegłości językowej przed i po zakończeniu mobilności. Niewypełnienie obu testów w systemie może skutkować zwrotem części otrzymanego dofinansowania do UEK;
 • udziału w  kursie językowym w OLS, jeśli otrzyma licencję.

Test biegłości językowej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, dla których głównym językiem wykładowym/ językiem środowiska pracy jest język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski lub holenderski, z wyjątkiem native speakerów;

Narzędzie OLS oferuje możliwość uczestnictwa w kursie językowym on-line;

Licencje na kursy językowe on-line są przypisane studentom-uczestnikom mobilności, którzy chcą wziąć udział w takim kursie i powinny być zgodne z ich potrzebami językowymi;

Instrukcja zalogowania się w OLS – tutaj

Stawki stypendium

Aktualnie stosowane miesięczne stawki stypendium w przypadku wyjazdów na praktyki w roku akademickim 2022/23 kształtują się następująco:

Długoterminowe wyjazdy studentów na studia (SMS):

Kraje należące do danej grupyStawka miesięczna
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14670 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry600 €

 

Kraje regionu 14 – Countries not covered by the External Action Instruments – Faroe Island, Switzerland, United Kingdom.

Kraje regionu 5 – Countries not covered by the External Action Instruments – Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State.

Pierwsza rata stypendium (80%) wypłacana jest najpóźniej w pierwszym dniu mobilności.

Druga rata (20%) wypłacana jest po spełnieniu wszystkich formalności po powrocie.

Co do zasady nie ma osobnego stypendium na pokrycie kosztów podróży, ale w przypadku podróżowania >50% trasy ekologicznymi środkami transportu, można zawnioskować o dodatek „Green travel”. Ekologiczne środki transportu to: pociąg, autobus, wspólny przejazd samochodem – carpooling, rower. Wniosek Green travel dostępny jest w zakładce Formularze.

W programie Erasmus+ samodzielnie poszukujesz firmy lub instytucji, w której będziesz realizować praktykę. Twoim pracodawcą może zostać praktycznie każda firma, instytucja czy organizacja działająca w jednym z krajów programu. Wybór kraju, miasta czy pracodawcy zależy tylko i wyłącznie od Ciebie! Jedynymi organizacjami, w których nie można odbywać praktyki są instytucje UE oraz organizacje zarządzające programami UE.

Możesz poszukiwać ofert w portalach pracy, portalach społecznościowych. Możesz wpisywać w wyszukiwarkę frazy zawierające nazwy miast, państw czy stanowisk, połączone ze słowem „internship”, „placement”, „traineeship” czy „Erasmus”.
Możesz również poszukiwać z mapą Google firm z danej branży w danym miejscu – masz praktycznie nieograniczone możliwości – wybór należy do Ciebie!

Można też skorzystać z pomocy wyszukiwarek praktyk:

EUROPE / VARIOUS COUNTRIES

BerlinTopJobs

Erasmus Intern

Global Placement

Praxis

Europe Language Jobs

Go Overseas

AISEC – Global Talent

English Internship Abroad

Algoos

Erasplus+

Legalis – Legal Recruitment

Placement UK

Hobsons

Leo-net

GEB – Gesellschaft fuer Europa Bildung – Association for European Training

ISFAE

AMFI

Giovani per l Europa

Giełda Informacji Studentów Erasmusa

People to People Inetrnational European Office

AUSTRIA

WALTER GROUP

CZECH REPUBLIC

GRN – Global Recruiters of Czech Republic

GERMANY

Education GmbH – Internship in Berlin

GREECE

Job Trust

Praktyki Studenckie

SPAIN

Animafest Experience

Centro Superior Hostelería Mediterráneo

Mevoyalmundo

euroMind

IES CONSULTING

Spain Internships

Training Experience

Tenerife Job Training – oferta płatna

Studentjob

NETHERLANDS

Brainport Eindhoven

IRELAND

EuroInternships

Modern Polyglots Ltd

WHITE in Ireland

Your International Training

LATVIA

Hieroglifs International

MALTA

Easy Job Bridge

Paragon Europe

Stage Malta

SLOVENIA

ZNI – Institute for New Age Education

PORTUGAL

Placement in Portugal

SLOVAKIA

Placement Slovakia

WorkSpace Europe

Dla studentów architektury:

Dla studentów turystki i rekreacji:

Dla studentów architektury, fizjoterapii, pielęgniarstwa, turystyki i rekreacji:

Szukając firmy, należy pamiętać, że NIE MOŻE to być:

 • instytucja europejska oraz organizacja zarządzająca programami wspólnotowymi;
 • przedstawicielstwo kraju wysyłającego (Polski), takie jak ambasada, konsulat, instytut kultury.

Wyjazd na praktykę w ramach Erasmus+ wymaga od Ciebie podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin ustalonym z instytucją przyjmującą, nie mniejszym niż 30 godzin tygodniowo.

Wyjazdy na praktyki

Ogólne

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą zrealizować praktyki zawodowe w organizacji zagranicznej. Na Erasmusa można wyjechać więcej niż raz! Studenci PPUZ mogą wyjechać na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich), a w przypadku jednolitych studiów magisterskich na 24 miesiące, niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”). Możesz więc wyjechać dwa razy na semestr studiów lub na semestr studiów i na przykład praktykę wakacyjną.

Zachęcamy do korzystania z programu! Mobilności studenckie są wspaniałą okazją do poznania nowych miejsc i kultur, nauki języka, zdobycia doświadczenia i zawarcia nowych znajomości oraz są przygodą, którą wspomina się do końca życia.

Kto zapewnia mi zakwaterowanie?

Studenci sami załatwiają sobie mieszkanie. Nasza Uczelnia nie pośredniczy w poszukiwaniu mieszkania. Jeżeli jednak wyjeżdżasz na praktykę organizowaną przez uczelnię zagraniczną, to warto zapytać koordynatora Erasmus na uczelni zagranicznej lub sprawdzić na stronie www czy nie oferują miejsca w akademiku (najczęściej odpłatnie).

Czy muszę mieć ubezpieczenie?

Tak, żeby wyjechać musisz przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego, NNW i OC. Wyjeżdżając do krajów UE ubezpieczenie zdrowotne zapewnia karta EKUZ, którą możesz wyrobić sobie bezpłatnie. Więcej informacji o karcie EKUZ – tutaj. Możesz też oczywiście wykupić sobie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie OC i NNW musisz wykupić dodatkowo. Uczelnia nie ubezpiecza studentów na wyjazdy zagraniczne.

Kto organizuje podróż?

Student sam organizuje sobie podróż. Nie ma potrzeby przedstawiania uczelni żadnych rachunków. Co do zasady nie otrzymujesz dodatkowych pieniędzy na podróż. Jeżeli jednak większość podróży tam i z powrotem odbędziesz za pomocą ekologicznych środków transportu (np. carpooling, transport zbiorowy – pociąg lub autobus), możesz otrzymać jednorazowy dodatek w wysokości 50 EUR. W takim przypadku musisz jednak przed wyjazdem zawnioskować o taki dodatek – nie jest on naliczany automatycznie. Skorzystaj z wzorów dostępnych w sekcji Do pobrania.

Czy praktyka w ramach programu Erasmus może być zaliczona jako obowiązkowa praktyka na studiach?

Tak, jest taka możliwość. Jeżeli program praktyk pokrywa się i zgodzi się na to Twój opiekun praktyk, to praktyka Erasmus może być zaliczona jako obowiązkowa praktyka. Określamy to przed wyjazdem.

Praktykę Erasmus można też potraktować jako praktykę dodatkową, nieobowiązkową. Wtedy też może być wpisana w suplemencie do dyplomu, ale nie wpływa na zaliczenie semestru czy roku.

W jakim języku będę odbywać praktykę?

To zależy od instytucji przyjmującej (miejsca praktyk). Najczęściej będziesz porozumiewać się po angielsku, ale jeśli znasz język lokalny, to pewnie właśnie w tym języku.

Czy trzeba przedstawić certyfikat znajomości języka?

Nie, nie jest to wymagane. Musisz oczywiście znać wymagany język obcy (najczęściej angielski) na określonym przez instytucję przyjmującą poziomie (zazwyczaj B2, czasami C1), ale opiera się to na Twojej deklaracji. Przed wyjazdem wymagane jest też zrobienie testu językowego na platformie Komisji Europejskiej do nauki języka online, a w trakcie mobilności będziesz korzystać z tej platformy w celu podniesienia swoich umiejętności językowych.

Czy muszę znać język lokalny?

Co do zasady nie, ale na pewno będzie Ci łatwiej. Brak znajomości języka lokalnego nie jest przeszkodą do uczestnictwa w programie Erasmus.

Jak wyliczane są stawki stypendium?

Stawki miesięcznego stypendium (podane w innym miejscu) różnią się w zależności od kraju. Ogólna zasada jest taka, że wyjeżdżając do krajów „droższych”, otrzymasz nieco większe stypendium, a do krajów relatywnie „tańszych”, nieco mniejsze. Stawki są odgórnie ustalane przez Komisję Europejską, nie zależą ani od uczelni, ani od Narodowej Agencji Erasmus+. Ostateczna kwota stypendium obliczana jest na podstawie liczby dni, które spędzisz w miejscu praktyk (pełne miesiące plus ułamek kwoty miesięcznej zależny od liczby dni). Stawki dla wyjazdów na praktyki są nieco wyższe, niż w przypadku wyjazdów na studia.

Czy stypendium Erasmus+ wystarczy, żeby utrzymać się za granicą?

To zależy od kraju i zakwaterowania, ale stypendium jest zaplanowane jako dofinansowanie, a nie jako pokrycie całych kosztów pobytu. Musisz więc liczyć się z tym, że będzie trzeba dołożyć coś z własnej kieszeni. Pracodawca może wypłacać ci wynagrodzenie na praktyce, ale nie ma takiego obowiązku.

Czy mogę wyjechać na I roku studiów?

Nie. Musisz mieć zaliczony przynajmniej jeden rok studiów, żeby wyjechać na Erasmusa.

Czy mogę wyjechać na praktykę po ostatnim roku studiów?

Tak, jeśli tylko rekrutując się byłeś/aś jeszcze studentem. Wyjazd musi zakończyć się do 1 roku od daty obrony/zakończenia studiów.

Czy mogę wyjechać na praktykę w trakcie roku akademickiego?

Nie ma co prawda formalnych przeciwwskazań, ale nie polecamy. Pamiętaj, że praktyka musi trwać 60 dni. Potrzebna byłaby zgoda na nieobecność (np. w formie ITS), a później i tak konieczne byłoby zaliczenie wszystkich przedmiotów. O wiele wygodniej jest wyjechać na praktykę w wakacje.

Ile razy można wyjechać na Erasmusa?

W danym cyklu studiów można skorzystać maksymalnie z 12 miesięcy mobilności łącznie na oba typy wyjazdów (studia i praktyki). To znaczy, że możesz na przykład wyjechać na dwa semestry na studia, lub na semestr na studia i na praktykę. W przypadku dużej ilości chętnych priorytetowo mogą być jednak traktowani studenci, którzy jeszcze nie byli na Erasmusie.

Czy uczelnia załatwi mi miejsce praktyki?

Nie. Znalezienie miejsca praktyki leży po stronie studenta. Uczelnia nie ma umów z organizatorami praktyk. Skorzystaj z baz praktyk lub spróbuj poszukać interesującego Cię miejsca samemu.

Czy praktyki są płatne?

To zależy od organizatora praktyki. Program Erasmus nie określa, czy praktyka jest płatna czy nie.

Ile musi trwać praktyka?

Praktyka Erasmus musi trwać min. 60 dni. Co do zasady praktyka powinna być realizowana w pełnym wymiarze czasu pracy (według regulacji w danym kraju), min. 30h tygodniowo.

Kto może wyjechać?

Każdy student PPUZ, który skończył przynajmniej 1 rok studiów, nie przebywa w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym, ma zaliczony ostatni semestr.

Na praktykę wyjechać mogą także absolwenci PPUZ, pod warunkiem udziału w rekrutacji, gdy są jeszcze studentami, oraz zakończenia praktyki maksymalnie na rok od daty ukończenia studiów (obrony).

Praktyka trwa min. 60 dni i musi być związana z kierunkiem studiów.

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2022/23 trwa do 30 marca 2023.

Etapy rekrutacji:

 1. Znalezienie miejsca praktyk – poszukajcie sami lub skorzystajcie z baz praktyk. Uczelnia nie zapewnia miejsca praktyki. Ustalenie z praktykodawcą warunków odbywania praktyki i podpisanie z nim Listu intencyjnego – Letter of intent.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (znajdziesz go w zakładce Formularze). Potrzebne będą: podpis Koordynatora kierunku, opiekuna praktyk (jeśli chcesz zaliczyć praktykę Erasmus jako praktykę obowiązkową) oraz informacje z Działu Nauczania. Wypełniony formularz oraz Letter of intent dostarcz uczelnianemu koordynatorowi Erasmus+
 3. Koordynator poinformuje Cię o wyniku rekrutacji.
 4. Przygotowanie Learning Agreement – programu mobilności, w porozumieniu z praktykodawcą

Przed wyjazdem:

– musisz zorganizować sobie podróż

– musisz zorganizować sobie zakwaterowanie

– musisz wyrobić sobie kartę EKUZ i wykupić ubezpieczenie OC i NNW na czas wyjazdu. Nasza uczelnia nie ubezpiecza Cię na wyjazd, ale musisz przedstawić dowody ubezpieczenia przed podpisaniem umowy finansowej

– musisz wykonać test biegłości językowej na platformie OLS (więcej o niej poniżej)

– podpiszesz umowę finansową z uczelnią, w której określone będą Twoje prawa i obowiązki, okres wyjazdu, wysokość stypendium itp., podpisujemy umowę nie wcześniej niż dwa tygodnie przed wyjazdem

W trakcie wyjazdu:

– pracujesz pilnieJ i korzystasz z uroków nowego miejsca, zwiedzasz i poznajesz nowych ludzi

– pozostajesz w kontakcie z uczelnianym koordynatorem Erasmus+

Po wyjeździe:

– dostarczasz uczelnianemu koordynatorowi potwierdzenie wyjazdu, dostaniesz ten dokument od praktykodawcy, lub zostanie wysłany mailem po zakończeniu Twojej mobilności. Jeśli firma nie ma swojego wzoru dokumentu, skorzystaj z naszego wzoru.

– wypełniasz Ankietę Beneficjenta, która otrzymasz na adres mailowy podany w umowie finansowej

– jeśli dotyczy, wypełniasz drugi test biegłości językowej

Online Linguistic Support (OLS)

OLS jest narzędziem oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+  – wyjazd na studia i praktyki zagraniczne.

Student – podpisując umowę o dofinansowanie indywidualnej mobilności zobowiązuje się do:

 • wypełnienia w OLS testu biegłości językowej przed i po zakończeniu mobilności. Niewypełnienie obu testów w systemie może skutkować zwrotem części otrzymanego dofinansowania do UEK;
 • udziału w  kursie językowym w OLS, jeśli otrzyma licencję.

Test biegłości językowej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, dla których głównym językiem wykładowym/ językiem środowiska pracy jest język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski lub holenderski, z wyjątkiem native speakerów;

Narzędzie OLS oferuje możliwość uczestnictwa w kursie językowym on-line;

Licencje na kursy językowe on-line są przypisane studentom-uczestnikom mobilności, którzy chcą wziąć udział w takim kursie i powinny być zgodne z ich potrzebami językowymi;

Instrukcja zalogowania się w OLS – tutaj

Stawki stypendium

Aktualnie stosowane miesięczne stawki stypendium w przypadku wyjazdów na praktyki w roku akademickim 2022/23 kształtują się następująco:

Długoterminowe wyjazdy studentów na studia (SMS):

Kraje należące do danej grupyStawka miesięczna
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14670 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry600 €

 

Kraje regionu 14 – Countries not covered by the External Action Instruments – Faroe Island, Switzerland, United Kingdom.

Kraje regionu 5 – Countries not covered by the External Action Instruments – Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State.

Pierwsza rata stypendium (80%) wypłacana jest najpóźniej w pierwszym dniu mobilności.

Druga rata (20%) wypłacana jest po spełnieniu wszystkich formalności po powrocie.

Co do zasady nie ma osobnego stypendium na pokrycie kosztów podróży, ale w przypadku podróżowania >50% trasy ekologicznymi środkami transportu, można zawnioskować o dodatek „Green travel”. Ekologiczne środki transportu to: pociąg, autobus, wspólny przejazd samochodem – carpooling, rower. Wniosek Green travel dostępny jest w zakładce Formularze.

W programie Erasmus+ samodzielnie poszukujesz firmy lub instytucji, w której będziesz realizować praktykę. Twoim pracodawcą może zostać praktycznie każda firma, instytucja czy organizacja działająca w jednym z krajów programu. Wybór kraju, miasta czy pracodawcy zależy tylko i wyłącznie od Ciebie! Jedynymi organizacjami, w których nie można odbywać praktyki są instytucje UE oraz organizacje zarządzające programami UE.

Możesz poszukiwać ofert w portalach pracy, portalach społecznościowych. Możesz wpisywać w wyszukiwarkę frazy zawierające nazwy miast, państw czy stanowisk, połączone ze słowem „internship”, „placement”, „traineeship” czy „Erasmus”.
Możesz również poszukiwać z mapą Google firm z danej branży w danym miejscu – masz praktycznie nieograniczone możliwości – wybór należy do Ciebie!

Można też skorzystać z pomocy wyszukiwarek praktyk:

EUROPE / VARIOUS COUNTRIES

BerlinTopJobs

Erasmus Intern

Global Placement

Praxis

Europe Language Jobs

Go Overseas

AISEC – Global Talent

English Internship Abroad

Algoos

Erasplus+

Legalis – Legal Recruitment

Placement UK

Hobsons

Leo-net

GEB – Gesellschaft fuer Europa Bildung – Association for European Training

ISFAE

AMFI

Giovani per l Europa

Giełda Informacji Studentów Erasmusa

People to People Inetrnational European Office

AUSTRIA

WALTER GROUP

CZECH REPUBLIC

GRN – Global Recruiters of Czech Republic

GERMANY

Education GmbH – Internship in Berlin

GREECE

Job Trust

Praktyki Studenckie

SPAIN

Animafest Experience

Centro Superior Hostelería Mediterráneo

Mevoyalmundo

euroMind

IES CONSULTING

Spain Internships

Training Experience

Tenerife Job Training – oferta płatna

Studentjob

NETHERLANDS

Brainport Eindhoven

IRELAND

EuroInternships

Modern Polyglots Ltd

WHITE in Ireland

Your International Training

LATVIA

Hieroglifs International

MALTA

Easy Job Bridge

Paragon Europe

Stage Malta

SLOVENIA

ZNI – Institute for New Age Education

PORTUGAL

Placement in Portugal

SLOVAKIA

Placement Slovakia

WorkSpace Europe

Dla studentów architektury:

Dla studentów turystki i rekreacji:

Dla studentów architektury, fizjoterapii, pielęgniarstwa, turystyki i rekreacji:

Szukając firmy, należy pamiętać, że NIE MOŻE to być:

 • instytucja europejska oraz organizacja zarządzająca programami wspólnotowymi;
 • przedstawicielstwo kraju wysyłającego (Polski), takie jak ambasada, konsulat, instytut kultury.

Wyjazd na praktykę w ramach Erasmus+ wymaga od Ciebie podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin ustalonym z instytucją przyjmującą, nie mniejszym niż 30 godzin tygodniowo.

Wyjazdy dydaktyczne

Ogólne

W ramach programu Erasmus+ pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni mogą zrealizować wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na partnerskiej uczelni zagranicznej. Czas trwania standardowego wyjazdu to 5 dni (min. 3 dni). Należy zrealizować minimalnie 8h zajęć dydaktycznych. Możliwa jest też realizacja wyjazdu dydaktyczno-szkoleniowego. Wtedy musi on obejmować szkolenie oraz prowadzenie 4h zajęć.

Wyjechać można jedynie do uczelni, z którą mamy podpisane porozumienie.

Zachęcamy do korzystania z programu! Mobilności pracowników są wspaniałą okazją do poznania nowych miejsc i kultur, poćwiczenia języka obcego oraz zdobycia zagranicznych kontaktów.

Kto zapewnia zakwaterowanie?

Uczestnik sam zapewnia sobie zakwaterowanie.

Czy konieczne jest ubezpieczenie?

Tak, należy mieć ubezpieczenie zdrowotne, NNW i OC. Wyjeżdżając do krajów UE ubezpieczenie zdrowotne zapewnia karta EKUZ, którą można wyrobić sobie bezpłatnie. Więcej informacji o karcie EKUZ pod linkiem. Można też wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Uczelnia nie ubezpiecza pracowników na wyjazdy zagraniczne.

Kto organizuje podróż?

Uczestnik sam organizuje sobie podróż. Nie ma potrzeby przedstawiania uczelni rachunków, jeżeli nie korzysta się z opcji podróży „Green travel”. Ryczałt na podróż naliczany jest automatycznie w zależności od odległości do uczelni partnerskiej. Jeżeli większość podróży tam i z powrotem odbędziesz za pomocą ekologicznych środków transportu (np. carpooling, transport zbiorowy – pociąg lub autobus), można otrzymać jednorazowy dodatek w wysokości 50 EUR. W takim przypadku należy jednak przed wyjazdem zawnioskować o taki dodatek – nie jest on naliczany automatycznie. Wzory dostępne w sekcji – Do pobrania.

Czy uczelnia w jakiś sposób „honoruje” wyjazd?

W przypadku pracowników formą „uznawania” wyjazdu jest uwzględnienie go podczas okresowej oceny pracowniczej. Należy pamiętać, aby go wykazać.

Czy trzeba przedstawić certyfikat znajomości języka?

Nie, nie jest to wymagane. Trzeba oczywiście znać wymagany język obcy (najczęściej angielski), ale opiera się to na deklaracji pracownika.

Jak wyliczane są stawki stypendium?

Stawki stypendium (podane w innym miejscu) różnią się w zależności od kraju. Ogólna zasada jest taka, że wyjeżdżając do krajów „droższych”, otrzymasz nieco większe stypendium, a do krajów relatywnie „tańszych”, nieco mniejsze. Stawki są odgórnie ustalane przez Komisję Europejską, nie zależą ani od uczelni, ani od Narodowej Agencji Erasmus+. Ostateczna kwota stypendium obliczana jest na podstawie liczby dni, które spędza się w uczelni zagranicznej plus ryczałt na podróż.

Kiedy można wyjechać?

Wyjazdy dydaktyczne możliwe są przez cały rok akademicki – pod warunkiem, że na uczelni przyjmującej realizowane są wtedy zajęcia dydaktyczne. W praktyce w okresie wakacyjnym wyjazdów dydaktycznych nie realizuje się.

Ile razy można wyjechać na Erasmusa?

Nie ma limitu wyjazdów ogółem w ciągu kariery zawodowej, jednak ze względu na ograniczone środki i w celu zapewnienia możliwości wyjazdu szerszej grupie pracowników, przyjmuje się limit jednego wyjazdu w roku akademickim/w ramach jednej umowy z Narodową Agencją. Ewentualny drugi wyjazd będzie możliwy tylko pod koniec realizacji umowy, jeśli zostaną wolne środki. Ogłoszona będzie wtedy rekrutacja dodatkowa.

Kto może wyjechać?

Pracownik dydaktyczny (badawczo-dydaktyczny), zatrudniony w PPUZ w Nowym Targu na umowę o pracę, z polskim obywatelstwem.

Rekrutacja na wyjazdy

Etapy rekrutacji:

 1. Zapoznanie się z listą uczelni partnerskich, wybór uczelni i kontakt z nią.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny w zakładce Formularze). Potrzebna zgoda bezpośredniego przełożonego.
 3. Przygotowanie – w porozumieniu z uczelnią przyjmującą – programu mobilności.

W razie potrzeby koordynator Erasmus pomoże w kontakcie z uczelnią przyjmującą.

Terminy rekrutacji:

 • 15 marca (na wyjazdy 1.04-30.06)
 • 15 czerwca (na wyjazdy 1.07-30.09)
 • 15 września (na wyjazdy 1.10-31.12)
 • 10 grudnia (na wyjazdy 1.01-31.03)

Na etapie zgłoszenia powinien być już nawiązany kontakt z uczelnią przyjmującą.

Dodatkowe kryteria rekrutacji (zwłaszcza w przypadku dużej liczby chętnych):

 • Czy jest to pierwszy wyjazd w ramach Erasmusa (lub który w ostatnich 3 latach), premiowani będą pracownicy uczestniczący w programie po raz pierwszy,
 • Równomierny udział w programie pracowników z różnych jednostek i różnych kierunków.

Bezpośrednio przed wyjazdem podpisywana jest umowa finansowa z uczelnią, w której określone będą m.in. okres wyjazdu, wysokość stypendium itp. Umowa podpisywana jest nie wcześniej niż dwa tygodnie przed wyjazdem.

Po wyjeździe należy dostarczyć uczelnianemu koordynatorowi potwierdzenie pobytu wystawione przez uczelnię przyjmującą, zawierające przynajmniej: imię i nazwisko uczestnika, daty pobytu, liczbę przeprowadzonych zajęć dydaktycznych, podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej. Co do zasady ten dokument jest wystawiany według wzoru instytucji przyjmującej, ale gdyby instytucja przyjmująca nie dysponowała własnym wzorem, można skorzystać ze wzoru zamieszczonego w sekcji Formularze.

Na adres mailowy podany w umowie finansowej przesłana zostanie Ankieta Beneficjenta. Jej wypełnienie jest obowiązkowe. W razie problemów z linkiem prosimy o kontakt z koordynatorem Erasmus.

Stawki stypendium

Aktualnie stosowane dzienne stawki stypendium w przypadku wyjazdów dydaktycznych kształtują się następująco:

Krótkoterminowe wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA):

Kraje należące do danej grupyStawka dzienne
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14180 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5160 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry140 €

Kraje regionu 14 – Countries not covered by the External Action Instruments – Faroe Island, Switzerland, United Kingdom.

Kraje regionu 5 – Countries not covered by the External Action Instruments – Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State.

Ryczałt na podróż

Odległość w jedną stronęRyczałt na koszty podróżyGreen travel
0-99 km23 EUR 
100-499 km180 EUR210 EUR
500-1999 km275 EUR320 EUR
2000-2999 km360 EUR410 EUR
3000-3999 km530 EUR610 EUR
4000-7999 km820 EUR 
8000 km lub więcej1500 EUR 

Stypendium wypłacane jest najpóźniej w pierwszym dniu mobilności. Warunkiem rozliczenia stypendium jest złożenie potwierdzenia pobytu niezwłocznie po powrocie oraz wypełnienie ankiety przysyłanej na skrzynkę mailową.

W przypadku podróżowania >50% trasy ekologicznymi środkami transportu, można zawnioskować o dodatek „Green travel”. Ekologiczne środki transportu to: pociąg, autobus, wspólny przejazd samochodem – carpooling, rower. Wniosek Green Travel dostępny jest w zakładce Formularze.

Aktualne porozumienia międzyuczelniane dla poszczególnych kierunków znajdziesz w arkuszu – tutaj.

Zachęcam do współpracy w rozszerzaniu naszej bazy uczelni partnerskich!

Jeśli mają Państwo kontakt z uczelniami zagranicznymi lub po prostu propozycję uczelni partnerskiej dla danego kierunku – proszę o kontakt. Podejmiemy starania o podpisanie porozumienia.

Wyjazdy szkoleniowe

Ogólne

W ramach programu Erasmus+ pracownicy dydaktyczni, badawczo-dydaktyczni i administracyjni mogą zrealizować wyjazd w celu szkoleniowym. Czas trwania standardowego wyjazdu to 5 dni (min. 3 dni).

Mobilności szkoleniowe mogą być zrealizowane w zasadzie w każdej instytucji przyjmującej oprócz instytucji UE i zarządzających programem Erasmus. Może więc to być uczelnia, z którą mamy podpisaną umowę, ale też przedsiębiorstwo, firma szkoleniowa, lub inna jednostka.

Szkolenie może przyjąć formę zorganizowanego szkolenia, warsztatów lub np. job shadowing (obserwacji pracy). Musi być powiązane z wykonywaną pracą.

Zachęcamy do korzystania z programu! Mobilności pracowników są wspaniałą okazją do poznania nowych miejsc i kultur, poćwiczenia języka obcego oraz zdobycia zagranicznych kontaktów.

Kto zapewnia zakwaterowanie?

Uczestnik sam zapewnia sobie zakwaterowanie.

Czy konieczne jest ubezpieczenie?

Tak, należy mieć ubezpieczenie zdrowotne, NNW i OC. Wyjeżdżając do krajów UE ubezpieczenie zdrowotne zapewnia karta EKUZ, którą można wyrobić sobie bezpłatnie. Więcej informacji o karcie EKUZ pod linkiem. Można też oczywiście wykupić sobie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Uczelnia nie ubezpiecza pracowników na wyjazdy zagraniczne.

Kto organizuje podróż?

Uczestnik sam organizuje sobie podróż. Nie ma potrzeby przedstawiania uczelni rachunków, jeżeli nie korzysta się z opcji podróży „Green travel”. Ryczałt na podróż naliczany jest automatycznie w zależności od odległości do uczelni partnerskiej. Jeżeli większość podróży tam i z powrotem odbędziesz za pomocą ekologicznych środków transportu (np. carpooling, transport zbiorowy – pociąg lub autobus), można otrzymać jednorazowy dodatek w wysokości 50 EUR. W takim przypadku należy jednak przed wyjazdem zawnioskować o taki dodatek – nie jest on naliczany automatycznie. Wzory dostępne w sekcji – Do pobrania.

Czy uczelnia w jakiś sposób „honoruje” wyjazd?

W przypadku pracowników formą „uznawania” wyjazdu jest uwzględnienie go podczas okresowej oceny pracowniczej. Należy pamiętać, aby go wykazać.

Czy trzeba przedstawić certyfikat znajomości języka?

Nie, nie jest to wymagane. Znajomość języka obcego jest istotna, ale opiera się to na deklaracji pracownika.

Jak wyliczane są stawki stypendium?

Stawki stypendium (podane w innym miejscu) różnią się w zależności od kraju. Ogólna zasada jest taka, że wyjeżdżając do krajów „droższych”, otrzymasz nieco większe stypendium, a do krajów relatywnie „tańszych”, nieco mniejsze. Stawki są odgórnie ustalane przez Komisję Europejską, nie zależą ani od uczelni, ani od Narodowej Agencji Erasmus+. Ostateczna kwota stypendium obliczana jest na podstawie liczby dni, które spędza się w uczelni zagranicznej plus ryczałt na podróż.

Kiedy można wyjechać?

Wyjazdy szkoleniowe możliwe są przez cały rok akademicki – pod warunkiem, że nie kolidują z obowiązkami pracownika.

Ile razy można wyjechać na Erasmusa?

Nie ma limitu wyjazdów ogółem w ciągu kariery zawodowej, jednak ze względu na ograniczone środki i w celu zapewnienia możliwości wyjazdu szerszej grupie pracowników, przyjmuje się limit jednego wyjazdu w roku akademickim/w ramach jednej umowy z Narodową Agencją. Ewentualny drugi wyjazd będzie możliwy tylko pod koniec realizacji umowy, jeśli zostaną wolne środki. Ogłoszona będzie wtedy rekrutacja dodatkowa.

Kto może wyjechać?

Pracownik dydaktyczny (badawczo-dydaktyczny) lub administracyjny, zatrudniony w PPUZ w Nowym Targu na umowę o pracę, z polskim obywatelstwem.

Rekrutacja na wyjazdy:

Etapy rekrutacji:

 1. Znalezienie instytucji szkoleniowej.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny w zakładce Formularze). Potrzebna zgoda bezpośredniego przełożonego.
 3. Przygotowanie – w porozumieniu z instytucją przyjmującą – programu mobilności.

Terminy rekrutacji:

 • 15 marca (na wyjazdy 1.04-30.06)
 • 15 czerwca (na wyjazdy 1.07-30.09)
 • 15 września (na wyjazdy 1.10-31.12)
 • 10 grudnia (na wyjazdy 1.01-31.03)

Na etapie zgłoszenia powinien być już nawiązany kontakt z instytucją przyjmującą.

Dodatkowe kryteria rekrutacji (zwłaszcza w przypadku dużej liczby chętnych):

 • Czy jest to pierwszy wyjazd w ramach Erasmusa (lub który w ostatnich 3 latach), premiowani będą pracownicy uczestniczący w programie po raz pierwszy.
 • Równomierny udział w programie pracowników z różnych jednostek i różnych kierunków.

Mile widziane:

 • szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe;
 • specjalistyczne szkolenia rozwijające kompetencje dydaktyczne lub umiejętności w zakresie tworzenia programów nauczania.

Bezpośrednio przed wyjazdem podpisywana jest umowa finansowa z uczelnią, w której określone będą m.in. okres wyjazdu, wysokość stypendium itp. umowa podpisywana jest nie wcześniej niż dwa tygodnie przed wyjazdem.

Po wyjeździe należy dostarczyć uczelnianemu koordynatorowi potwierdzenie pobytu wystawione przez instytucję przyjmującą, zawierające przynajmniej: imię i nazwisko uczestnika, daty pobytu, podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej. Co do zasady ten dokument jest wystawiany według wzoru instytucji przyjmującej, ale gdyby instytucja przyjmująca nie dysponowała własnym wzorem, można skorzystać ze wzoru zamieszczonego w sekcji – Formularze.

Na adres mailowy podany w umowie finansowej przesłana zostanie Ankieta Beneficjenta. Jej wypełnienie jest obowiązkowe. W razie problemów z linkiem prosimy o kontakt z koordynatorem Erasmus.

Stawki stypendium

Aktualnie stosowane dzienne stawki stypendium w przypadku wyjazdów szkoleniowych kształtują się następująco:

Krótkoterminowe wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA):

Kraje należące do danej grupyStawka dzienne
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14180 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5160 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry140 €

Kraje regionu 14 – Countries not covered by the External Action Instruments – Faroe Island, Switzerland, United Kingdom.

Kraje regionu 5 – Countries not covered by the External Action Instruments – Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State.

Ryczałt na podróż:

Odległość w jedną stronęRyczałt na koszty podróżyGreen travel
0-99 km23 EUR 
100-499 km180 EUR210 EUR
500-1999 km275 EUR320 EUR
2000-2999 km360 EUR410 EUR
3000-3999 km530 EUR610 EUR
4000-7999 km820 EUR 
8000 km lub więcej1500 EUR 

Stypendium wypłacane jest najpóźniej w pierwszym dniu mobilności. Warunkiem rozliczenia stypendium jest złożenie potwierdzenia pobytu niezwłocznie po powrocie oraz wypełnienie ankiety przysyłanej na skrzynkę mailową.

W przypadku podróżowania >50% trasy ekologicznymi środkami transportu, można zawnioskować o dodatek „Green travel”. Ekologiczne środki transportu to: pociąg, autobus, wspólny przejazd samochodem – carpooling, rower. Wniosek Green Travel dostępny jest w zakładce – Formularze.

 1. Jedną z możliwości jest szkolenie w uczelni partnerskiej. Aktualne porozumienia międzyuczelniane dla poszczególnych kierunków znajdziesz w arkuszu – tutaj.
 2. Druga możliwość to szkolenie organizowane przez profesjonalne firmy szkoleniowe. Niektóre z nich organizują szkolenia specjalnie dopasowane do potrzeb uczestników programu Erasmus+. Koszty takiego szkolenia pokrywa uczestnik, w ramach przyznanego stypendium. Poniżej linki do bazy szkoleń i kilku firm szkoleniowych:
 1. Szkolenie można odbyć w szkole językowej za granicą.
 2. Szkolenie może też być zrealizowane w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej itp. – jeśli tylko profil organizacji i tematyka szkolenia będą odpowiadały zakresowi obowiązków pracownika.

The Podhale State College of Applied Science can host academic and administrative staff from partner institutions for both teaching and training mobility.

Teaching mobility should be conducted during the academic year, so October-January for fall/winter semester and March-June for spring/summer semester. It is best to contact us adequately earlier, so we can implement your teaching hours into our lesson plan.

Training mobility can be conducted all year round, but the exact dates depend on the availability of our staff in relevant Institutes/Departments.

To arrange an Erasmus+ staff mobility, contact the Institutional Erasmus+ coordinator, Agnieszka Witoń, Ph.D.

E-mail: erasmus@ppuz.edu.pl

Zakładka w przygotowaniu.

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 – zobacz

Erasmus Policy Statement 2021-2027

Podhalańska Państowa Uczelnia Zawodowa (The Podhale State College of Applied Sciences) in Nowy Targ is a young College established in 2001, which aims at being a truly European institution based on European standards.

The mission of The Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ is:

1) practical training and educating students to meet the needs of the information society and digitized economy based on knowledge, capable of creating new social and cultural values in the spirit of universal humanistic ideas,

2) providing the socio-economic environment with highly qualified specialists in selected disciplines of science in the field of humanities, social sciences, engineering and technical sciences, medical and health sciences, exact and natural sciences, wishing to engage in the social life on a local, regional, national and global level,

3) searching for the objective truth about the region, Poland, and the world thanks to the conducted scientific research and formulating and disseminating specialist scientific knowledge,

4) acting for the socio-economic advancement of Podhale with a sense of responsibility towards its inhabitants thanks to the participation of the PPUZ in discussing the problems of this region, promoting it outside, establishing cooperation, and proposing solutions improving its development.

As a current holder of the Extended Erasmus University Charter with a network of university European partners, we aim to advance our internationalization strategy through student and staff mobility, research collaboration, and cooperation in organizational management and development.

The most important objectives of PPUZ’s internationalization strategy in the years 2021-2027 are:

 • in relation to Bachelor’s and Master’s degree students:

Increasing the percentage of students who participate in learning mobilities in partner institutions (studies abroad for one semester). Additionally, since our institution is focused on educating students in applied sciences, and many courses have a practical profile, students are encouraged and supported to do internships abroad.

 • Staff and lecturer mobility:

In regards to staff and lecturer mobility, the internationalization strategy will focus on encouraging staff who has not yet participated in the Erasmus+ programme to conduct teaching and training mobilities. Teaching mobility continues to be a priority: it is recognized that it forms a key part of staff development and widens international contacts. It provides an EU dimension for non-mobile students through visiting and returning lecturers and forges and consolidates links with partner institutions.

We also aim to establish and maintain bilateral contacts and sign agreements with universities of similar profiles in all participating countries. The cooperation will include: student exchange, teaching and administrative staff exchange, participation in conferences, common projects and seminars, joined scientific research, publication exchange.

Other objectives include:

 • Participation in education projects and research conducted in international teams financed by EU funds and other sources.
 • Participation in the European Higher Education Area.
 • Implementation of digital mobility management in line with the technical standards of the European Student Card Initiative, and promotion of environmentally friendly practices according to the „no paper waste” trend.
 • Implementation of new learning paths in English, improving teaching methods and curricula in view of the European dimension.
 • Expanding foreign language teaching and making it possible for students to obtain certificates recognized worldwide.

We respect the principles of non-discrimination, transparency and inclusion, as well as ensure equal and equitable access and opportunities to current and prospective participants from all backgrounds, paying particular attention to the inclusion of those with fewer opportunities.

We recognize all credits (based on the European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) gained for learning outcomes satisfactorily achieved during a period of study/training abroad, including during blended mobility. We charge no fees, in the case of credit mobility, to incoming mobile students for tuition, registration, examinations or access to laboratory and library facilities.

Our institution implemented national qualifications framework for higher education. Approved learning outcomes are described in terms of knowledge, skills, and social competence. Students gain qualifications at three levels and two profiles (general academic profile and practical profile). The above is intended to help to improve the quality and relevance of teaching and training, that equip graduates with the knowledge and transferable core competencies they need to succeed in high-skill occupations.

Our strategy is to encourage the mobility of students and professors. PPUZ wants to provide more opportunities for students to gain additional skills through research and training abroad, and to encourage cross-border cooperation in order to increase the efficiency of higher education For several years PPUZ has been involved in the implementation of micro-projects of the Tatra Euroregion, which are related to improving the quality of education.

In order to strengthen the „knowledge triangle”, linking education, research, and business, PPUZ concentrates on:

 • Teaching with the use of real-life cases
 • Research agenda developed in tandem with end-users
 • Technological innovation (as our chemical laboratory and developing our health sciences infrastructure)
 • Knowledge exchange rather than knowledge transfer
 • Teaching programmes are strongly connected with labor-market/region needs.

Internationalization is an important part of PPUZ´s general strategy.

Some of the main goals of the Strategy are Excellent teaching, Innovative research, Cooperation with the socio-economic environment, Digitalization, Effective administration, Efficient management of the institution. Participation in the Erasmus+ programme will further the realization of those goals, through improving the quality of teaching and developing skills of lecturers, allowing additional training for the administrative staff, and establishing contacts with education/research institutions abroad.

The Erasmus+ Intuitional Coordinator is in charge of applying effective governance and funding mechanisms for all activities.