graduation-concept-with-student-holding-hat_compressed

Uczelnia

Władze

Wykształcenie
Magister inżynier w zakresie inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, na kierunku inżynieria środowiska w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Obronił pracę magisterską pod tytułem: „Koncepcja organizacji strefy ochrony sanitarnej dla ujęcia wód powierzchniowych w Rabce”.

Doświadczenie zawodowe
Wieloletni pracownik samorządowy:

Od 2015 do 2021 roku kierował i nadzorował pracę Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

Od 2003  do 2015 roku na stanowisku kierownika prowadził Referat ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

Od 1998 roku obejmował stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Nowy Targ.
W latach 1997-1998 pracował jako inspektor kontroli środowiskowej w Samorządowych Służbach Ochrony Środowiska przy Podhalańskim Związku Gmin.

Członek Małopolskiej Okręgowej i Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa,
prezes zarządu forum ekologicznego przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego w Krakowie skupiającym 84  kierowników i  pracowników wydziałów/referatów ochrony środowiska w JST,
w latach 2016 -2021.

Członek Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w  Nowym Targu Sp. z o.o., w latach 2017-2020

Uzyskał pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną wyznaczoną przez Ministra Skarbu Państwa,

Posiada uprawnienia budowlane nr: MAP/0231/POOS/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych.

 

Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

prof. dr hab. n. med. Jolanta Jaworek

dyrektor Instytutu Lekarskiego

Prof. dr hab. Jolanta Jaworek jest lekarzem, absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie  – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum). Od ukończenia studiów w roku 1976 do roku 2023 pracowała w macierzystej Uczelni (od roku 1993 – UJ CM, początkowo  na Wydziale Lekarskim (Katedra Fizjologii), a od roku 1994 – na Wydziale Pielęgniarstwa, przekształconym później na  Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Dzięki jej staraniom utworzono  Zakład Fizjologii Medycznej, a w jego ramach powstała  Pracownia Badań Molekularnych, która jest prowadzona i rozwijana przez współpracowników.

Jest autorem i współautorem 199 prac naukowych badawczych, w tym 136 z listy ICI,  rozdziałów w podręcznikach i książkach polskich i zagranicznych – 32, oraz około 250 abstraktów. Jest autorką podręcznika Podstawy Fizjologii Medycznej (2 wydania) a także współautorką  i redaktorem wielu książek i podręczników.

Jej badania naukowe dotyczyły fizjologii i patologii układu trawiennego oraz fizjoterapii w chorobach układu ruchu.

Index Hirscha = 29 Cytowania  – 2270 IF  =  266,155 Punktacja MEiN  – 1677

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 • Odkrycie 2 podklas receptora dla EGF, roli receptorów M1 i GRP w wydzielaniu trzustkowym.
 • Odkrycie ochronnego wpływu melatoniny, L-tryptofanu na trzustkę, wykazanie, że melatonina jest jej  naturalnym czynnikiem ochronnym Publikacje pierwsze w świecie.
 • Wykazanie ochronnego wpływu na trzustkę leptyny i chemeryny oraz hormonu wzrostu
 • Odkrycie, ze endotoksemia wczesnego okresu życia zmniejszała nasilenie stanu zapalnego trzustki u dorosłych, w mechanizmie zależnym od aktywacji enzymów antyoksydacyjnych oraz białek szoku cieplnego.
 • Wykazanie udziału nerwów czuciowych i CGRP, melatoniny, leptyny i greliny w aktywacji odruchów jelitowo-trzustkowych w fazie jelitowej wydzielania trzustkowego
 • Badania nad patofizjologią nowotworów trzustki i udziałrm białek szoku cieplnego oraz szlaków sygnalizacyjnych apoptozy w komórce trzustkowej

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA pełnione funkcje :

1996-2005  –  Prodziekan ds. studenckich  i dydaktycznych  Wydziału Ochrony Zdrowia (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu).

2005 – 2012 Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Jako członek Kolegium Dziekanów Nauk o Zdrowiu aktywnie działała na rzecz  powstania dziedziny NAUKI O ZDROWIU.

Dzięki jej staraniom  Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM uzyskał uprawnienia do nadawania:

 • Stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych – Medycyny.
 • Stopnia Doktora w dziedzinie Nauk o Zdrowiu
 • Stopnia Doktora Habilitowanego w dziedzinie Nauk o Zdrowiu

PRZYGOTOWYWAŁA  OPINIE DLA:

Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów dotyczące przyznawania uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz przyznawania stopni naukowych  doktora habilitowanego i tytułu profesora.

Jest recenzentem wielu polskich i zagranicznych naukowych czasopism.

PRACOWAŁA JAKO:

 • Członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie 2005-2020
 • Członek Rektorskiej Komisji Dydaktycznej UJ przez okres 3 kadencji (1996-2005)
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UJ (1996-1999)
 • Członek Rektorskiej Komisji Majątku i Finansów UJ (2005-2012)
 • Członek Komisji ds. Finansowania Badan Naukowych UJ (2005-2008)
 • Członek Wydziałowej a następnie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (1996-2005).

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA :

 • Kierownik prac Komisji Programowej opracowującej programy nauczania na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Pracowała nad wprowadzeniem nowych kierunków studiów : Fizjoterapia,  Położnictwo, Elektroradiologia na Wydziale Nauk o zdrowiu Uj CM.
 • Prowadziła wykłady dla studentów Wydziału Lekarskiego z fizjologii, oraz wykłady z fizjologii w jęz. angielskim dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców CM UJ,   wykłady dla studentów Wydziału Farmacji z fizjologii i patologii skóry,  a także wykłady z fizjologii i patologii dla wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu,
 • Była promotorem 18 ukończonych doktoratów, a 2 kolejne sa na ukończeniu. Opiekowała się pracami mgr i licencjackimi (ok 80 prac).

UZYSKANE NAGRODY I ODZNACZENIA:

 • Nagroda Zespołowa. I st PAN
 • Nagroda Rektora AM Kraków    3 x
 • Nagroda Zespołowa. II st PAN
 • Min. Zdrowia i Op. Społ.
 • Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej 2 x
 • Indywidualna Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społ.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Nagroda JM Rektora UJ „Pro Arte Docendi”

STAŻE ZAGRANICZNE

 • Tulane University LA, USA ( rok),
 • University of Missouri, Columbia , MI (6 mies)USA,
 • L’Institut Nationale de la Sante et de la Recherche Medicale (INSERM) Tuluza, Francja ( 2 mies.),
 • University of Sheffield, Anglia ( 2x),
 • University of Maastricht (Holandia)
Danuta Fus

dr Danuta Fus

dyrektor Instytutu Zdrowia

Wykształcenie

 • W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
 • W 1981 r. uzyskała tytuł magistra biologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 • Pracowała na Uniwersytecie Rzeszowskim, najpierw jako asystent w Zakładzie Antropologii i Ekologii Człowieka, następnie jako adiunkt w Zakładzie Anatomii i Antropologii.
 • W Państwowej Podhalańskiej Uczelni Zawodowej pracuje od 2007 r., prowadzi zajęcia w zakresie antropologii i antropometrii, biologii, histologii, dietetyki i suplementacji w sporcie oraz promocji zdrowia.
 • Jest promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich.
 • Jest autorem podręcznika dla studentów pt. Przewodnik do ćwiczeń z antropologii dla studentów wychowania fizycznego.
 • Wzięła udział w licznych programach badawczych m in: Dziecko Bydgoskie, Badania antropologiczne i medyczne bliźniąt, Badania antropologiczne i medyczne rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży Regionu Rzeszowskiego i Bieszczad, Badanie trafności i rzetelności testów sprawności fizycznej.
 • Prowadzi badania dotyczące budowy somatycznej studentów.
 • Uczestniczy w wydarzeniach upowszechniających wiedzę, popularyzujących naukę oraz licznych konferencjach, m.in. Otyłość – problem interdyscyplinarny, organizator Nutri Center, pod patronatem Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krakowie, 2011. Zasady żywienia i suplementacji w sporcie, Centrum badań Wydolnościowych, Planowania diety i Treningu Olimpiakos, 2011.
 • Uczestniczyła w licznych szkoleniach m.in. „Dietocoaching I i II st. Kraków, 2013 r., Dietetyka w Kosmetologii, MEN Warszawa, 2019 r., oraz kursach m.in. Dietoterapia i Profilaktyka żywienia, MEN Warszawa, 2019 r.
Joanna Suchowiak-Horzemski

dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski

dyrektor Instytutu Technicznego
Wykształcenie
 • Doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplina: sztuki projektowe na Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie;
 • Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Architektury Wnętrz, ASP w Krakowie.
  Problematyka badawcza obejmuje architekturę wnętrz oraz identyfikację wizualną i zagadnienia związane z reklamą w istniejącym kontekście architektoniczno-krajobrazowym.
Doświadczenie
 • Dorobek twórczy obejmuje projektowanie wnętrz i elementów komunikacji wizualnej, malarstwo oraz fotografię.
 • Autorka programów do nauczania na studiach I i II stopnia.
 • Współautorka programu studiów podyplomowych z zakresu komunikacji wizualnej.
kobieta

dr Agnieszka Witoń

dyrektor Instytutu Finansów

Wykształcenie

 • absolwentka Ekonomii oraz Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • w 2018 r. obroniła dysertację doktorską pt. Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2015 r. jest związana zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, aktualnie adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii UEK.
 • Starszy wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Koordynatorka projektu NCBR pt. „Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest podniesienie wiedzy, umiejętności i postaw młodzieży szkół podstawowych i średnich w wybranych powiatach Małopolski, związanych z aktualnymi wyzwaniami rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
 • Realizatorka kilku projektów finansowanych przez NCBiR i NBP.
 • Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach międzynarodowych rynków finansowych, instrumentów finansowych, wzrostu gospodarczego, rozwoju społeczno-gospodarczego, poziomu życia, krajów rozwijających się oraz gospodarki opartej na wiedzy. Prowadzi zajęcia z przedmiotów makroekonomicznych i finansowych.

kobieta

dr Dorota Kuder

dyrektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki

Wykształcenie

 • Absolwentka Rachunkowości oraz Ekonomiki Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
 • W 2012 r. obroniła dysertację doktorską pt. Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych w latach 1979–2007 uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2003 r. zawodowo związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, aktualnie starszy wykładowca w Katedrze Teorii Ekonomii UEK oraz adiunkt w Katedrze Ekonomii Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Autorka ponad 40 publikacji krajowych i zagranicznych.
 • Realizowała staż badawczy w Grand Valley State University w Grand Rapids, Stany Zjednoczone.
 • Uzyskała grant promotorski nr NN112 201537 w konkursie nr 37 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach makroekonomii i polityki gospodarczej, instytucjonalizmu i nowej ekonomii instytucjonalnej, nierówności ekonomicznych i ich wpływu na wzrost gospodarczy oraz na ekonomii rozwoju. Prowadzi zajęcia z przedmiotów makroekonomicznych i finansowych.

 

 

Poniedziałek
13:00
14:30
dr Zamora

dr Paweł Zamora

dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych

Wykształcenie

 • absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie;
 • w 2007 r.  obronił dysertację doktorską pt. Procesy adaptacyjne krajów CEFTA do Nowego Ładu Ekonomicznego w Europie, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe

 • Twórca Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (PONE) jednostki wspólnej UEK i PPUZ w Nowym Targu.
 • Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów makroekonomicznych i międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz seminaria licencjackie i magisterskie.
 • Realizator kilku projektów finansowanych przez NCBiR.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Koordynator projektów finansowanych przez NBP pt. „Uczelnie szkołom o finansach z NBP”.

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach makroekonomicznych, problematyki kryzysów gospodarczych i  rozwoju społeczno-gospodarczego.

mężczyzna

dr Paweł Gąsior

zastępca dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki
Wioletta Bień

dr Wioletta Bień

adiunkt
Dariusz Jabcoń, Kanclerz

mgr inż. Dariusz Jabcoń

kanclerz
kobieta

mgr Katarzyna Wysocka

kierownik Działu Nauczania
Łukasz Kmieć

mgr inż. Łukasz Kmieć

asystent
mężczyzna

mgr Dominik Wieczorek

koordynator kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna
kobieta

dr Bożena Kowalczyk

mężczyzna

dr Jarosław Prusak

adiunkt
Joanna Suchowiak-Horzemski

dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski

dyrektor Instytutu Technicznego
Grzegorz Kamieniarczyk

mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

wykładowca
Jakub Czerwiec

mgr Jakub Czerwiec

wykładowca
kobieta

dr Anna Blak-Kaleta

starszy wykładowca
Bianka Godlewska-Dzioboń

dr Bianka Godlewska-Dzioboń

p.o. rektora
kobieta

dr Agnieszka Janas

starszy wykładowca
kobieta

dr Dorota Kuder

dyrektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki
Faustyna Kuros

mgr Faustyna Kuros

kierownik Zakładu Kosmetologii
mężczyzna

dr Krzysztof Miraj

koordynator kierunku gospodarka przestrzenna
mężczyzna

dr Marcin Surówka

dyrektor finansowy
mężczyzna

mgr Mateusz Stopka-Gadeja

przewodniczący Samorządu Studenckiego
kobieta

mgr Ewa Papierz-Łapsa

starszy wykładowca
dr n. o zdr.Magdalena Nieckula

dr n. o zdr. Magdalena Nieckula

kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego
Piotr Kurzeja

dr Piotr Kurzeja

adiunkt
kobieta

dr n. o zdr. Paulina Jabłońska

zastępca dyrektora Instytutu Medycznego
Tadeusz Ambroży

prof. dr hab. Tadeusz Ambroży

profesor
Hubert-Wolski

dr hab. n. med. Hubert Wolski, prof. uczelni

dyrektor Instytutu Medycznego
mężczyzna

mgr Anna Salamończyk-Mochel

reprezentant spoza wspólnoty uczelni
mężczyzna

mgr Wiesław Wojas

reprezentant spoza wspólnoty uczelni
mężczyzna

mgr Mateusz Stopka-Gadeja

przewodniczący Samorządu Studenckiego
kobieta

mgr Danuta Kalata

samodzielny referent ds. administracyjnych
mężczyzna

dr hab. Grzegorz Nieć

profesor uczelni
mężczyzna

ks. mgr Jan Gacek

reprezentant spoza wspólnoty uczelni