Ułatwienia dostępu

dr Jarosław Prusak

Stanowisko

adiunkt

Wykształcenie

 • Doktor nauk o kulturze fizycznej, tytuł uzyskany w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Rozprawa pt. „ Wpływ indywidualnie dozowanego wysiłku fizycznego na wydolność fizyczną chorych na mukowiscydozę”.
 • Magister wychowania fizycznego, specjalność odnowa biologiczna, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.
 • Studia licencjackie na kierunku fizjoterapia, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

Doświadczenie

 • Od początku pracy zawodowej (1993 r.) związany z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc OT w Rabce-Zdroju, gdzie pełnił funkcje Asystenta w Klinice Bronchologii i Mukowiscydozy, Kierownika Zakładu Rehabilitacji, Adiunkta Instytutu oraz Asystenta w Zakładzie Fizjopatologii Układu Oddechowego IGiChP. Od roku 2002 związany z kierunkiem fizjoterapia w PPUZ w Nowym Targu na stanowisku wykładowcy oraz starszego wykładowcy, adiunkta w Katedrze Nauk o Zdrowiu PPUZ. W ramach pracy w PPUZ pełnił m.in. funkcje opiekuna praktyk zawodowych, członka Rady Instytutu Zdrowia, członka Komisji ds. Etyki oraz Jakości Kształcenia.
 • Główny obszar zainteresowań stanowi: postępowanie w chorobach układu oddechowego, metody oceny czynnościowej i funkcjonalnej oraz rehabilitacja pacjentów pulmonologicznych, ocena zaburzeń związanych z równowagą i wadami postawy ciała w aspekcie profilaktyki i fizjoterapii.
 • Autor i współautor publikacji w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych oraz udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Uczestnictwo w szkoleniach i sympozjach szkoleniowo-naukowych organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, European Respiratory Society, Małopolską Fundację Pulmonologii, Narodowy Instytut Gruźlicy Dziecięcej i Chorób Układu Oddechowego w Dolnym Smokowcu, Uniwersytet Katolicki w Rużomberku. Staż zawodowy odbyty m.in. w Klinice La Sapienza w Rzymie. Uczestnik programu Erasmus. Zdobywca grantów dla pracowników nauki.

Dorobek naukowy

Ważniejsze publikacje do roku 2022:

 1. Prusak J. Nitoń H. Tomalak W. Żebrak J. Efekty treningu o indywidualnie dozowanym wysiłku fizycznym u chorych na mukowiscydozę.   Postępy Rehablitacji 1996,10,1, str.115-126.
 2. Szmigiel C., Prusak J. Effects of physical exercises on spirometric and ergospirometeric parameters in patients with mucoviscidosis in relation to the duration of disease. Biology of Sport. Vol 16 n 4,1999str 258-65.
 3. Prusak J., Pogorzelski A., Majka L. Six- minute walking test in the assesment of effort tolerance of patients with cystic fibrosis. Postępy Rehabilitacji 1999, 11,3, str. 93-99.
 4. Żak R. Szmigiel C. Prusak J. Wpływ drenażu grawitacyjnego z zastosowaniem manualnych technik wspomagających na poprawę funkcji oddechowych u chorych na mukowiscydozę. Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2000, 3,4, 17-20.
 5. Szmigiel C. Sztaba P. Prusak J. Wpływ oczyszczania drzewa oskrzelowego przy użyciu przyrządu flutter VRP1 na poprawę funkcji oddechowych u chorych na mukowiscydozę. Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2002, 5,2, 17-21.
 6. Tomalak W., Pogorzelski A., Prusak J. Normal values for Static Inspiratory and Expiratory Pressues in Healthy Children. Pediatric Pulmonology 34; 42-46, 2002.
 7. Prusak J. Tomalak W. Wartości należne dla testu 6 minutowego chodu dla dzieci i młodzieży w wieku 7- 19 lat. Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. 2004, 7, 1-2, 23-27.
 8. Kurzeja P. Prusak J. Szmigiel Cz. Tomalak W. Tolerancja wysiłku u dziewcząt z bocznym skrzywieniem kręgosłupa w teście 6 minutowego chodu. Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. 2005, 9, 1, 10-13.
 9. Prusak J. Szmigiel C. Tomalak W. Efekty programu rehabilitacji ruchowej u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. 2005, 9, 1, 32-35.
 10. Prusak J. Kurzeja P. Tomalak W. Test 6-minutowego chodu w ocenie tolerancji wysiłku u dzieci z klatką piersiową lejkowatą. Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica. 2006, 1, 9, s 68.
 11. Prusak J. Leżański A. Autogenic drainage with high-frequency chest oscillation In patients with cystic fibrosis. XXIIth Vojtek-Rudnik Pneumophiseological and immunoallergological Days 24-26.09.2009 Zakopane. Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica 2009, vol 12 nr 1-2.
 12. Kurzeja P, Prusak J, Rymarczyk B, Tomalak W. Ocena siły mięśni oddechowych w trakcie leczenia rehabilitacyjnego u dziewcząt z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2011, 14, 3-4: 12-18.
 13. Prusak J. Tomalak W. Pogorzelski A. Test 6-minutowego chodu w ocenie tolerancji wysiłku u chorych na mukowiscydozę w trakcie kwalifikacji do przeszczepu płuc. Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica Doniesienie wstępne. 2012, 15, 3-4: 12-16.
 14. Prusak J., Tomalak W., Leżański A., Pogorzelski. Wyniki testu 6-minutowego chodu u chorych na mukowiscydozę kwalifikowanych do przeszczepienia płuc. Postępy Rehabilitacji. (3), 21-27, 2014.
 15. Prusak J., Kurzeja P., Leżański A., Szurmik T. Ruchomość kręgosłupa u dorosłych chorych na mukowiscydozę. red Dariusz Mucha. Zdrowie w ujęciu holistycznym. PPWSZ w Nowym Targu. 281-93.2016r.
 16. Prusak J., Tomalak W., Leżański A., Pogorzelski A. Wyniki testu 6-minutowego chodu u chorych na mukowiscydozę kwalifikowanych do przeszczepienia płuc. Postępy Rehabilitacji (3), 21-27,2014.
 17. Prusak Jarosław, Kurzeja Piotr, Szurmik Tomasz, Mrozkowiak Mirosław, Umławska Wioleta. Postural stability in patients with cystic fibrosis. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(9):1361-1375.
 18. Kurzeja Piotr, Szurmik Tomasz, Prusak Jarosław, Kuziel Agata, Mrozkowiak Mirosław. Selected aspects of burnout among physiotherapists. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(8):780-795.
 19. Kurzeja Piotr, Szurmik Tomasz, Majerski Piotr, Prusak Jarosław, Mrozkowiak Mirosław. Assessment of disorders in pelvic symmetry in 8-year-old children. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(8):748-761.
 20. Tomasz Szurmik, Piotr Kurzeja, Dariusz Mucha, Jarosław Prusak. Zdrowa edukacja. Propozycja ćwiczeń równoważnych przy użyciu specjalnego zestawu mebli szkolnych „Kivak”. W Innowacyjność w praktyce pedagogicznej Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce. Tom 2 pod red. Joanny Zwierzyńskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 2018, ISBN 978-83-226-3103-4,  207-17.
 21. Kurzeja Piotr, Prusak Jarosław, Miśkowiec Małgorzata, Szurmik Tomasz, Mrozkowiak Mirosław. Selected aspects of health behaviors among junior high school students. Journal of Education, Health and Sport. 2019;9(4):168-179.
 22. Piotr Kurzeja, Jaroslaw Prusak, Tomasz Szurmik, Zuzanna Hudakova, Bartlomiej Gasienica-Walczak, Karol Bibrowicz, Andrzej W. Mitas,  “Evaluation of Selected Parameters Related to Maintaining the Body Balance in the Aspect of Physical Activity in Young Adults”  Springer Nature Switzerland AG, E. Pietka et al. (Eds.): ITIB 2019, AISC 1011, pp. 1–11, 2019, Pages 402-412.
 23. Tomasz Szurmik, Piotr Kurzeja, Jaroslaw Prusak, Zuzanna Hudakova, Bartlomiej Gasienica-Walczak, Karol Bibrowicz, Andrzej W. Mitas “Comparative Analysis of Selected Stabilographic Parameters among Polish and Slovak Children in Aspect of Factors Indirectly Affecting the Body Posture” Springer Nature Switzerland AG, E. Pietka et al. (Eds.): ITIB 2019, AISC 1011, pp. 1–10, 2019, Pages 425-435.
 24. Prusak J.,Warzeszak K, Slaba K, Kurzeja P, Pogorzelski A. Assessment of the short-term effectiveness of the use of positive and oscillating positive expiratory pressure in bronchial drainage in patients with cystic fibrosis. Journal of Cystic Fibrosis. Volume 19. Suplement 2 (2020) S 145.
 25. Mrozkowiak M, Szurmik T, Kurzeja P, Prusak J. Społeczne i fizyczne aspekty współwystępowania istotnych związków dymorfizmu płciowego, cech stóp z cechami tułowia wśród 4-6 letnich dzieci. Zdrowie w ontogenezie. PPUZ Nowy Targ 2021. 225-240.
 26. Mrozkowiak M, Szurmik T, Kurzeja P, Prusak J. Pedagogiczne, społeczne i fizyczne aspekty dymorfizmu środowiskowego w częstości istotnych związków wybranych cech stóp z cechami tułowia wśród osób w wieku 7-13 lat. Zdrowie w ontogenezie. PPUZ Nowy Targ 2021. 241-258.
 27. Mrozkowiak M, Szurmik T, Kurzeja P, Prusak J, Brzozowska M. Fizyczne, społeczne i pedagogiczne aspekty częstości istotnych związków wybranych cech tułowia z cechami stóp wśród osób w wieku 7-13 lat. Zdrowie w ontogenezie. PPUZ Nowy Targ 2021. 259-275.
 28. Piotr Kurzeja, Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz, Jarosław Prusak, Tomasz Szurmik. Assessment of changes in the sagittal plane of the spine in girls with adolescent idiopathicscoliosis using the moire method. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 35 (2022) 667–676.
 29. Piotr Kurzeja, Bartlomiej Gasienica-Walczak, Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz, Jarosław Prusak. Analysis of the Ability to Tolerate Body Balance Disturbance in Relation to Selected Changes in the Sagittal Plane of the Spine in Early School-Age Children. Clin. Med. 2022, 11, 1653.
 30. Prusak J. Kurzeja P. Warzeszak K. Evaluation of the short-term use of selected PEP and OPEP devices in cystic fibrosis patients during an exacerbation of the disease. Clin. Med. 2023, 12 w druku nr 2206000.