Ułatwienia dostępu

Turystyka i rekreacja

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Od roku akademickiego 2021/22, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, wdrażamy nowy program studiów, ukierunkowany na kształcenie specjalistów z zakresu zarządzania w turystyce i rekreacji.

Obecny, nowy program studiów uwzględnia w treściach kształcenia najnowsze rozwiązania dotyczące zarządzania w sektorze hotelarsko-gastronomicznym (HoReCa) oraz regionach turystycznych, a także postępującą cyfryzację branży turystycznej. Daje również pełne kwalifikacje do prowadzenia własnego biznesu (w tym e-biznesu) turystycznego.

Obserwując bieżące trendy dotyczące turystyki i rekreacji, w tym wzrost świadomości społecznej w zakresie dbałości o zdrowie, sprawność fizyczną i sylwetkę, rosnącą popularność turystyki aktywnej oraz plenerowych form rekreacji, realizujemy zajęcia z zakresu terenoznawstwa, turystyki aktywnej (z elementami turystyki przygodowej), animatora czasu wolnego, nordic walking, masażu, fitness i sportów zimowych.

Naszym drogowskazem są potrzeby przedsiębiorstw turystycznych, zlokalizowanych w regionie Podhala oraz sąsiadujących z nim obszarów Małopolski. Główny obszar kształcenia praktycznego stawia przed pracownikami branży turystycznej wysokie wymagania, gdyż dzięki unikatowym walorom jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w kraju i za granicą.

Nawiązanie kontaktów z pracodawcami już na etapie realizacji praktyk niejednemu z naszych studentów ułatwiło znalezienie dobrej pracy w zawodzie.

Oprócz dyplomu, studenci mogą zdobyć siedem bezpłatnych, dodatkowych uprawnień i certyfikatów m.in. w zakresie narciarstwa zjazdowego, fitness, ćwiczeń siłowych, nordic walking, pilotażu wycieczek międzynarodowych, a także animatora czasu wolnego.

Studenci działają w Podhalańskim Kole Naukowym Turystyki, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe, wymieniać się między sobą doświadczeniami i prezentować wyniki własnych prac badawczych.

Wszystko, co musisz wiedzieć

Nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz pracy na różnych stanowiskach – włącznie z kadrą zarządzającą – m.in. w następujących jednostkach:

  • hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i innych obiektach branży HoReCa;
  • biurach podróży;
  • w centrach wellness&spa, odnowy biologicznej;
  • ośrodkach i klubach sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji;
  • organach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli.

Egzamin dyplomowy

Przed końcem V semestru otrzymasz pulę zagadnień do egzaminu dyplomowego. Semestr VI przeznacz na szczegółowe opracowanie zagadnień w celu przygotowania się do egzaminu dyplomowego. Podczas nauki możesz liczyć na wsparcie wykładowców, w szczególności opiekuna roku.

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złóż w Dziale Nauczania (pok. 227):

  • dziennik praktyk zawodowych – w przypadku, jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: ANS w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);
  • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli takie posiadasz). Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: marta.borowicz@ans-nt.edu.pl

WAŻNE! Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

PAMIĘTAJ TEŻ, że warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego  jest uzyskanie zaliczenia semestru, złożenie poprawnie uzupełnionego dziennika praktyk zawodowych oraz uregulowanie należności finansowych wobec Uczelni.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-734 lub w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta pok. 227.

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia lub zgody. Jeśli jakiekolwiek dane w Wirtualnej Uczelni się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

UWAGA! W przypadku braku zgody studenta na wykorzystanie prywatnego numeru telefonu w zakresie niezbędnym do korzystania z Wirtualnej Uczelni, student zobowiązany jest własnoręcznie podpisać oświadczenia lub zgody w Dziale Nauczania.

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są w systemie do uzupełnienia i zatwierdzenia kodem SMS zgody dot. wykorzystania wizerunku absolwenta: (Postępy – Dyplom – Moje oświadczenia).

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223 a.

Jeżeli potrzebujesz dyplomu w języku angielskim złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700

Dokumenty do pobrania

Regulamin egzaminu dyplomowego

Regulamin studiów 

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu

Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (word)

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki

lic. Małgorzata Gozdyra

specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

mgr Marta Borowicz

specjalista ds. administracyjnych