Ułatwienia dostępu

Pielęgniarstwo

Studia II stopnia (magisterskie), 2-letnie (4 semestry), w trybie stacjonarnym (dziennym), profil praktyczny

Absolwent studiów II stopnia  po ukończeniu 2-letnich studiów poszerza swoje dotychczasowe  horyzonty o kolejne specjalistyczne informacje zawodowe oraz zdobywa dodatkowe umiejętności praktyczne. 

Wszystko, co musisz wiedzieć

Po studiach, absolwent kierunku otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa i jest przygotowany do pracy w:

 • podmiotach wykonujących działalność leczniczą (także w ramach praktyki zawodowej),
 • organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje zadania z zakresu ochrony zdrowia,
 • szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych). 

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dokumenty do pobrania

Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego, jeśli: 

 • uzyska pozytywne oceny ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;

Do 31 maja student składa w p.227 zatwierdzoną kartę pracy dyplomowej, na podstawie której Dział Nauczania wprowadza temat prac do systemu teleinformatycznego Uczelni.

Student sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 • strona tytułowa
 • podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora
 • inne załączniki.

Student loguje się w Wirtualnej Uczelni i w zakładce DYPLOM klika i uzupełnia wszystkie treści (zakładka będzie dostępna po wprowadzeniu przez Dział Nauczania wszystkich niezbędnych danych dotyczących obrony). Instrukcja znajduje się w dokumentach do pobrania.

Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia. Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania p. 227. Studenci, którzy nie wyrazili zgody na oświadczeniu o wykorzystaniu numeru telefonu w Wirtualnej Uczelni cały proces będą odbywać osobiście w p.227

Zatwierdź moje oświadczenia” i kliknij WYŚLIJ, następnie potwierdź kodem SMS

Student po otrzymaniu od promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez Wirtualną Uczelnię w zakładce praca dyplomowa, dodając także streszczenie, język pracy, a następnie załącza plik i klika WYŚLIJ. Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku), co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

Student weryfikuje etap, na jakim znajduje się praca (praca może zostać zwrócona do poprawy).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, a także recenzji, najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, student zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta (pok.227):

 • dziennika praktyk zawodowych i dziennika zajęć praktycznych
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada)
 • archiwalnej wersji pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oświadczeniami zawierającymi oryginalne podpisy studentów: o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej oraz o samodzielności wykonanej pracy;
 • jednej kopii pracy dyplomowej dla recenzenta;
 • legitymacji studenckiej.

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-733 lub w Dziale Nauczania- Obsługa Studenta pok. 227.

Po obronie

Po obronie pracy dyplomowej  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo – do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem.

Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom – pok. 223a.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.

Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700.

Opiekunowie dydaktyczno-wychowawczy praktyk w roku akademickim 2023/2024

mgr Dorota Poręba – rok I wtorek 10.00-11.00

dr Wioletta Ławska – rok II środa 10.00-11.00

pokój 403 tel. (18) 26 10 726 wew. 403

Regulamin praktyk i zajęć praktycznych

Celem praktyk jest systematyczne doskonalenie umiejętności zawodowych niezbędnych do świadczenia opieki pielęgniarskiej nad chorym hospitalizowanym  w wybranym oddziale specjalistycznym oraz kompetencji dydaktycznych oraz  w zakresie zarządzania w pielęgniarstwie.

Praktyka organizowana jest w specjalistycznych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego oraz w placówkach oświatowo – wychowawczych (szkoły, uczelnie medyczne).

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk

Praktyki trwają łącznie 160 godz. (4 tygodnie) w całym cyklu kształcenia zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Praktyki zawodowe mają przypisane 8 punktów ECTS. W ramach kształcenia praktycznego realizowane są efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z wybranych zagadnień z zakresu nauk społecznych i z zakresu opieki specjalistycznej.

Wymiar i zakres praktyk zawodowych – studia stacjonarne i niestacjonarne od roku 2019/2020
Moduł / Zakres praktyk zawodowych

I rok

II rok

ECTS

Ogółem

 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska/

Pracownia endoskopowa

40 godz.

 

2

40 godz.

Nauki społeczne i humanistyczne/

Zarządzanie w pielęgniarstwie

20 godz.

 

1

20 godz.

Edukacja i profilaktyka w pielęgniarstwie /

Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych

 

40 godz.

2

40 godz.

Zaawansowana praktyka pielęgniarska / Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem)

 

40 godz.

2

40 godz.

Farmakoterapia/

Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)- praktyka zawodowa

 

20 godz.

1

20 godz.

Zaawansowana praktyka pielęgniarska/

Opieka onkologiczna

 

40 godz.

2

40 godz.

RAZEM

 

60 godz.

140 godz.

10

200 godz.

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Opieka paliatywna

Opieka długoterminowa

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Podstawy pielęgniarstwa

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Wymiar i rodzaj praktyk zawodowych – studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne -do roku 2018/2019

Rodzaj praktyki

I rok

II rok

ECTS

Ogółem

 

Praktyka wakacyjna z  Zarządzania w pielęgniarstwie

40 h

2

40 h

Praktyka dydaktyczna semestralna  z  dydaktyki w pielęgniarstwie – semestr III

40h

2

40h

Praktyka  semestralna – Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej- semestr III

40h

2

40h

Praktyka  semestralna  – Pielęgniarstwo w kardiologii inwazyjnej- semestr IV

40h

2

40h

RAZEM

80 h

120 h

  
Wzory dokumentów dla studentów I, II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

Praktyka zawodowa semestralna w zakresie pielęgniarstwa specjalistycznego:

 • tematyka praktyki z intensywnej terapii i pielęgniarstwa w intensywnej opiece medycznej
 • tematyka praktyki z kardiologii inwazyjnej
 • karta zgłoszenia praktyki z intensywnej terapii
 • karta zgłoszenia praktyki z kardiologii inwazyjnej
 • potwierdzenie przyjęcia na praktykę na intensywnej terapii
 • potwierdzenie przyjęcia na praktykę z kardiologii inwazyjnej
Praktyka zawodowa semestralna z zakresu dydaktyki w pielęgniarstwie
 • tematyka praktyki dydaktycznej
 • karta zgłoszenia praktyki dydaktycznej
 • potwierdzenie przyjęcia na praktykę dydaktyczną
 • wzór protokołu pohospitacyjnego
Praktyka zawodowa wakacyjna z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie
 • tematyka praktyki z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie
 • karta zgłoszenia praktyki z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie
 • potwierdzenie przyjęcia na praktykę z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie – oryginał do odbioru w sekretariacie

 

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Medycznego

mgr Urszula Potaczek

główny specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

mgr Elżbieta Dworska

specjalista ds. administracyjnych