Ułatwienia dostępu

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Absolwent  studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Podczas studiów zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które umożliwiają mu podjęcie pracy w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego (szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej), w żłobku (również jego prowadzenie) oraz domach opieki społecznej.

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem licencjata pielęgniarstwa są automatycznie uznawane w krajach Unii Europejskiej.

Student podczas trzech lat edukacji zdobywa szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na stanowisku pielęgniarza. Znaczną część procesu kształcenia  stanowi przygotowanie praktyczne do zawodu. Praktyki realizowane w okolicznych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego, a także w uczelnianym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej zapewniają studentom przygotowanie praktyczne na najwyższym poziomie.

Studenci pielęgniarstwa działają w Studenckim Kole Naukowym Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, oraz Studenckim Kole Naukowym „INTER-NURSE”, których głównym założeniem jest rozwijanie zainteresowań studentów, pobudzanie ich chęci do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz czerpania przyjemności z nauki.

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego (szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej), w żłobku (również jego prowadzenie) oraz domach opieki społecznej.

Praktyka semestralna i zawodowa

Opiekunowie dydaktyczno-wychowawczy praktyk w roku akademickim 2023/2024

dr Alicja Wojtaszek rok I – wtorek: 13.00 – 14.00

mgr Monika Palica rok II – wtorek 12.00 – 13.00

dr Anna Fornal rok III semestr V – poniedziałek od 9.00-10.00

mgr Maria Półtorak rok III semestr VI – piątek od 9.00-10.00

Pokój 403
Telefon: (18) 26 10 726 wew. 403

Regulamin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla kierunku pielęgniarstwo pobierz

Regulamin praktyk zawodowych- Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu  pobierz

Praktyczna nauka zawodu, praktyki zawodowe

Kształcenie praktyczne prowadzone jest w formie zajęć praktycznych /1100 godzin/ i praktyki zawodowej /1200 godzin/. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych podmiotach leczniczych (oddziałach: internistycznym, chirurgicznym, pediatrycznym, neonatologicznym, neurologicznym, psychiatrycznym, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położniczym i ginekologicznym), ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej, hospicjach.

W trakcie odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych studenci doskonalą umiejętności zawodowe nabyte w toku kształcenia przedmiotów kierunkowych. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez nauczycieli akademickich. Praktyka zawodowa realizowana jest pod kierunkiem dydaktycznego opiekuna praktyki – nauczyciela akademickiego oraz pracowników danego zakładu opieki zdrowotnej /pielęgniarek oddziałowych / posiadających wykształcenie wyższe zawodowe, prawo wykonywania zawodu oraz wykazujące ustawiczny rozwój zawodowy.

Zestawienie praktyk zawodowych w 3 letnim planie studiów – obowiązujący studentów  do 2018/2019

Rok

Semestr

Praktyka semestralna

Praktyka wakacyjna

Liczba tygodni

Liczba godzin

Punkty ECTS

I

II

 Podstawy pielęgniarstwa

3

120

3

II

 Podstawowa opieka zdrowotna

3

120

3

II

III

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne 

1

40

1

III

Podstawowa opieka zdrowotna 

2

80

2

IV

 Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

4

160

4

IV

 Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

4

160

 4

III

V

Neurologia               i pielęgniarstwo neurologiczne 

2

80

2

V

Rehabilitacja            i pielęgnowanie niepełnosprawnych 

2

80

2

VI

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 

2

80

2

VI

Pediatria  i pielęgniarstwo pediatryczne 

4

160

4

VI

Psychiatria            i pielęgniarstwo psychiatryczne 

1

40

1

VI

Anestezjologia       i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 

1

40

1

VI

Opieka paliatywna 

1

40

1

 

 

 

Razem:   

30

1200

 

 

Do pobrania – wzory dokumentacji procesów pielęgnowania z następujących przedmiotów:

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Opieka paliatywna

Opieka długoterminowa

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Podstawy pielęgniarstwa

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Zestawienie praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia od roku akademickiego 2019/2020

RokPraktykaLiczba tygodniLiczba godzinLiczba punktów ECTS
SemestralnaWakacyjna
I Podstawy pielęgniarstwa31204
Podstawowa opieka zdrowotna31204
IIPołożnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne 1402
 Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne41606
w tym 0,5 tygodnia na bloku operacyjnym
  Choroby wewnętrzne  i pielęgniarstwo internistyczne41606
IIIPediatria i pielęgniarstwo pediatryczne41606
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne2803
Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej1402
Podstawowa opieka zdrowotna1402
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne2803
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne2803
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia2803
Opieka paliatywna1402
                                                                                                     Razem30120046

Dokumenty do pobrania

Egzamin dyplomowy

Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego, jeśli: 

 • uzyska pozytywne oceny ze wszystkich form zajęć i egzaminów przewidzianych w programie studiów;
 • złoży wszystkie wymagane dokumenty, określone na podstawie odrębnych przepisów;

Do 31 maja student składa w p.227 zatwierdzoną kartę pracy dyplomowej, na podstawie której Dział Nauczania wprowadza temat prac do systemu teleinformatycznego Uczelni.

Student sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 • strona tytułowa
 • podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej)
 • tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora
 • inne załączniki.

Student loguje się w Wirtualnej Uczelni i w zakładce DYPLOM klika i uzupełnia wszystkie treści (zakładka będzie dostępna po wprowadzeniu przez Dział Nauczania wszystkich niezbędnych danych dotyczących obrony). Instrukcja znajduje się w dokumentach do pobrania.

Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia. Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania p. 227. Studenci, którzy nie wyrazili zgody na oświadczeniu o wykorzystaniu numeru telefonu w Wirtualnej Uczelni cały proces będą odbywać osobiście w p.227

Zatwierdź moje oświadczenia” i kliknij WYŚLIJ, następnie potwierdź kodem SMS

Student po otrzymaniu od promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez Wirtualną Uczelnię w zakładce praca dyplomowa, dodając także streszczenie, język pracy, a następnie załącza plik i klika WYŚLIJ. Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku), co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

Student weryfikuje etap, na jakim znajduje się praca (praca może zostać zwrócona do poprawy).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, a także recenzji, najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, student zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta (pok.227):

 • dziennika praktyk zawodowych i dziennika zajęć praktycznych;
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada);
 • archiwalnej wersji pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oświadczeniami zawierającymi oryginalne podpisy studentów: o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej oraz o samodzielności wykonanej pracy;
 • jednej kopii pracy dyplomowej dla recenzenta;
 • legitymacji studenckiej (dotyczy TYLKO studentów studiów magisterskich).

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-733 lub w Dziale Nauczania- Obsługa Studenta pok. 227.

Po obronie

Po obronie pracy dyplomowej  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo – do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem.

Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom – pok. 223a.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.

Jeżeli będziesz potrzebować dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700.

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Medycznego

mgr Urszula Potaczek

główny specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

mgr Elżbieta Dworska

specjalista ds. administracyjnych