Ułatwienia dostępu

Zasady rekrutacji

Oferta dydaktyczna

Rekrutacja krok po kroku

Terminy rekrutacji na studia:

 1. Rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji oraz składanie dokumentów w formie on-line trwa od 3 czerwca do 19 lipca 2024 r.
 2. Egzamin wstępny z rysunku odręcznego na studia I stopnia na kierunek architektura odbędzie się 22 lipca 2024 r. o godz. 11.00 na terenie Uczelni;
 3. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia zostaną przesłane kandydatom drogą elektroniczną 29 lipca 2024 r.
 4. Termin wpisu na listę studentów od 30 lipca do 1 sierpnia 2024 r.

Rekrutacja na studia w 4 krokach:

 1. Zarejestruj się elektronicznie;
 2. Złóż on-line wymagane dokumenty rekrutacyjne;
 3. Dokonaj wpisu na studia;
 4. Studiuj.

Uwaga! Kandydat na studia oprócz rejestracji elektronicznej jest zobowiązany do złożenia on-line wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. W przeciwnym wypadku nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia.

Zachęcamy Was do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji. Masz pytania, wątpliwości? Napisz do nas lub zadzwoń – jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223 a, 224, 226
telefon: (18) 26 10 702, (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ans-nt.edu.pl

Ustala się następujące zasady rekrutacji na kierunek lekarski, jednolite studia magisterskie:

Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia:

1) dla osób, które  uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu maturalnego „nowa matura”: suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów:

– biologia,

oraz jeden najwyżej punktowany przedmiot spośród trzech:

– chemia,

– fizyka/fizyka i astronomia,

– matematyka.

2) dla osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu dojrzałości „stara matura”: wyniki egzaminu dojrzałości z dwóch przedmiotów zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej:

– biologia,

oraz jeden najwyżej ocenionych przedmiotów spośród trzech:

– chemia,

– fizyka,

– matematyka.

1) W przypadku osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu maturalnego „nowa matura”, w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia na kierunek lekarski, jednolite studia magisterskie sumowane są punkty, wynikające z zastosowania przeliczników do uzyskanych wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji, według następujących zasad:

przy ustalaniu liczby punktów przyjmuje się, że wyniki procentowe stosowane przy ocenianiu zostaną zastąpione punktami ustalonymi według zasady, że 1% = 1 punkt, przy czym warunkiem zaliczenia punktów za dany przedmiot jest uzyskanie minimum 30% punktów na poziomie rozszerzonym.

2) W przypadku osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu dojrzałości „stara matura”, w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia na kierunek lekarski sumowane są punkty, wynikające z zastosowania przeliczników ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości z przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji w następujący sposób:

,,stara matura” w skali 1 – 6:

Ocena na świadectwie dojrzałości

„stara matura”

Liczba punktów poziom rozszerzony
celująca (6)100
bardzo dobra (5)85
dobra (4)75
dostateczna (3)50
mierna (2)30

 

,,stara matura” w skali 2 – 5:

Ocena na świadectwie dojrzałości

„stara matura”

Liczba punktów poziom rozszerzony
bardzo dobra (5)100
dobra (4)70
dostateczna (3)30

Brak na świadectwie maturalnym przedmiotu obowiązkowego jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i dyskwalifikuje kandydata z postępowania w sprawie przyjęcia na studia.

O przyjęcie na kierunek lekarski mogą ubiegać się osoby, które w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia uzyskały nie mniej niż 80 punktów rankingowych z przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji.

Laureaci olimpiad przedmiotowych z biologii przyjmowani są w pierwszej kolejności i są umieszczani na najwyższych miejscach listy rankingowej.

W przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę punktów w postępowaniu w  sprawie przyjęcia na studia, a wszystkie te osoby są kandydatami rankingowanymi w oparciu o wynik egzaminu maturalnego/dojrzałości o miejscu na liście rankingowej decyduje wynik egzaminu z biologii, a w dalszej kolejności wynik egzaminu z chemii, kolejno z matematyki, języka obcego, języka polskiego.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych z poszczególnych przedmiotów na dyplomach IB oraz EB dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym:

Egzamin IBEgzamin EBEgzamin maturalny „nowa matura”
7 pkt9,00 – 10,00 pkt100
6 pkt8,00 – 8,95 pkt90
5 pkt7,00 – 7,95 pkt75
4 pkt6,00 – 6,95 pkt60
3 pkt5,00 – 5,95 pkt45
2 pkt4,00 – 4,95 pkt30

W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, niebędące dyplomem IB lub dyplomem EB, komisja rekrutacyjna indywidualnie przelicza uzyskane przez kandydata wyniki z zagranicznego świadectwa na punkty lub średnią ocen, zgodnie z zapisami niniejszej Uchwały.

Ustala się następujące zasady rekrutacji na pozostałe kierunki studiów pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia
Kierunek studiówdla osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu maturalnego „nowa matura”dla osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu dojrzałości „stara matura”
architektura (forma stacjonarna)

Dodatkowy egzamin wstępny z rysunku odręcznego (oceniany w skali punktowej od 0 do 100, przy czym minimalna liczba punktów wymaganych do zdania egzaminu z rysunku wynosi 30). Niezdanie egzaminu eliminuje kandydata z dalszego postępowania w sprawie przyjęcia na studia.

Dodatkowy egzamin wstępny z rysunku odręcznego ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata do podejmowania studiów na kierunku architektura. Tematem egzaminu jest: „Autorska kompozycja przestrzenna o charakterze architektonicznym czterech brył geometrycznych: sześcian, ostrosłup, prostopadłościan oraz walec wraz ze światłocieniem”. Czas trwania egzaminu: 3 godziny zegarowe.

Suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– matematyka,

– fizyka,

– geografia,

– język obcy nowożytny,

– historia,

– historia sztuki

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
bezpieczeństwo narodowe (forma stacjonarna)

Suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– matematyka,

– biologia,

– język obcy nowożytny,

– język polski,

– historia,

– wiedza o społeczeństwie

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
dietetyka (forma stacjonarna)

Suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– biologia,

– chemia,

– fizyka,

– język polski,

– język obcy nowożytny,

– matematyka

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
filologia angielska (forma stacjonarna)

Suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów:

– język angielski

oraz jeden najwyżej punktowany przedmiot spośród czterech:

– język polski,

– historia,

– wiedza o społeczeństwie,

– dodatkowy język obcy nowożytny

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
finanse i rachunkowość (forma stacjonarna i niestacjonarna)

Suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród pięciu:

– matematyka,

– geografia,

– język obcy nowożytny,

– historia

– wiedza o społeczeństwie

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
fizjoterapia (forma stacjonarna)

Suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– biologia,

– chemia,

– fizyka,

– język polski,

– język obcy nowożytny,

– matematyka

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
informatyka ekonomiczna (forma stacjonarna)

Suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród czterech:

– matematyka

– fizyka

– informatyka

– język obcy nowożytny

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
kosmetologia (forma stacjonarna)

Suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– biologia,

– chemia,

– fizyka,

– język polski,

– język obcy nowożytny,

– matematyka

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
pielęgniarstwo (forma stacjonarna)

Suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– biologia,

– chemia,

– fizyka,

– język polski,

– język obcy nowożytny,

– matematyka

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
psychologia (forma stacjonarna)

Suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– matematyka,

– język polski,

– język obcy nowożytny,

– biologia,

– chemia,

– historia.

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
ratownictwo medyczne (forma stacjonarna)

Suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– biologia,

– chemia,

– fizyka,

– język polski,

– język obcy nowożytny,

– matematyka

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
sport i turystyka na terenach górskich (forma stacjonarna)

Suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– matematyka,

– język polski,

– język obcy nowożytny

– biologia,

– historia,

– geografia

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej.

W przypadku osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu maturalnego „nowa matura”, w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie sumowane są punkty, wynikające z zastosowania przeliczników do uzyskanych wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji, według następujących zasad:

1) przy ustalaniu liczby punktów przyjmuje się, że wyniki procentowe stosowane przy ocenianiu zostaną zastąpione punktami ustalonymi według zasady, że 1% = 1 punkt, przy czym warunkiem zaliczenia punktów za dany przedmiot jest uzyskanie minimum 30% punktów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

2) w przypadku zdawania matury na poziomie podstawowym liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,5, a w przypadku poziomu rozszerzonego przez 1,0;

3) jeżeli kandydat nie wybrał wymaganego przedmiotu na egzaminie maturalnym otrzymuje 0 punktów z tego przedmiotu;

4) w przypadku, gdy kandydat zdawał dany przedmiot zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, nie sumuje się tych punktów, tylko bierze pod uwagę wyższą liczbę punktów z poziomu podstawowego lub rozszerzonego z uwzględnieniem zasad zawartych w pkt 1-3;

5) brak na świadectwie dojrzałości przedmiotu uwzględnianego podczas rekrutacji, nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania w sprawie przyjęcia na studia.

W przypadku osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu dojrzałości „stara matura”, w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie średnią arytmetyczną ocen wylicza się dla każdego kierunku w następujący sposób: suma ocen z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej, podzielona przez liczbę 2.

W przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunek architektura, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie:

a)  egzaminu maturalnego „nowa matura”: punkty uzyskane na dodatkowym egzaminie wstępnym sumuje się z punktami przeliczonymi z egzaminu maturalnego;

b) egzaminu dojrzałości „stara matura”: średnia arytmetyczna wyliczona z ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości przeliczana jest na punkty według poniższej tabeli, a następnie przeliczone punkty sumuje się z punktami uzyskanymi na egzaminie wstępnym:

Średnia arytmetyczna ocenPrzelicznik punktowy
Stara matura w skali ocen: 1 – 6Stara matura w skali ocen: 2 – 5
6,00 – 5,01100 
5,00 – 4,8090100
4,79 – 4,508090
4,49 – 4,207080
4,19 – 3,906070
3,89 – 3,605060
3,59 – 3,304050
3,29 – 3,003040
2,99 – 2,0020 

Sposób przeliczania wyników uzyskanych z poszczególnych przedmiotów na dyplomach IB oraz EB dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym:

Egzamin IBEgzamin EBEgzamin maturalny „nowa matura”
7 pkt9,00 – 10,00 pkt100
6 pkt8,00 – 8,95 pkt90
5 pkt7,00 – 7,95 pkt75
4 pkt6,00 – 6,95 pkt60
3 pkt5,00 – 5,95 pkt45
2 pkt4,00 – 4,95 pkt30

W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, niebędące dyplomem IB lub dyplomem EB, komisja rekrutacyjna indywidualnie przelicza uzyskane przez kandydata wyniki z zagranicznego świadectwa na punkty lub średnią ocen, zgodnie z zapisami niniejszej Uchwały.

Zasady przyjmowania na studia w Uczelni laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich zostały określone w odrębnej uchwale Senatu Uczelni.

Egzamin oceniany jest w skali punktowej od 0 do 100, przy czym minimalna liczba punktów wymaganych do zdania egzaminu z rysunku wynosi 30. Niezdanie egzaminu eliminuje kandydata z dalszego postępowania w sprawie przyjęcia na studia.

Termin egzaminu: 22 lipca 2024 r., godz. 11.00 

Czas trwania egzaminu: 3 godziny zegarowe.

Miejsce egzaminu:  ANS w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71

Dodatkowy egzamin wstępny z rysunku odręcznego ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata do podejmowania studiów na kierunku architektura.

Tematem egzaminu z rysunku jest: „Autorska kompozycja przestrzenna o charakterze architektonicznym czterech brył geometrycznych: sześcian, ostrosłup, prostopadłościan oraz walec wraz ze światłocieniem”:

 • technika: ołówek grafitowy na białym kartonie,
 • wymiar arkusza: 50 x 70 cm

Kandydaci przystępujący do egzaminu z rysunku muszą przynieść ze sobą: ołówki grafitowe, gumkę do mazania, klipsy niezbędne do przymocowania kartonu do deski kreślarskiej oraz dowód osobisty.

Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą złożyć wniosek o dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu wstępnego do ich szczególnych potrzeb, wynikających ze stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Podpisany wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności kandydat składa razem z wymaganymi dokumentami i załącza skany w systemie elektronicznej rekrutacji.

Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu wstępnego, uwzględniającego szczególne potrzeby kandydata będącego osobą z niepełnosprawnością, podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Komisja Rekrutacyjna przed terminem egzaminu, najpóźniej 19 lipca 2024 r., powiadomi Kandydata telefonicznie lub mailowo w jaki sposób egzamin zostanie dostosowany do jego szczególnych potrzeb, wynikających z niepełnosprawności.

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia, rejestruje się w systemie elektronicznej rekrutacji, wypełnia wszystkie wymagane dane, zaznacza odpowiednie oświadczenie, deklaruje właściwy kierunek studiów i załącza skany następujących dokumentów:

 1. świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 2. w przypadku laureatów i finalistów olimpiad i konkursów, skan dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach;
 3. fotografię cyfrową w kolorze, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, format JPG.

Kandydaci na studia (dotyczy tylko kierunków: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, lekarski, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, sport i turystyka na terenach górskich) zobowiązani są do złożenia w terminie wpisu na studia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia podjęcie studiów.

 

Cudzoziemiec zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo skany następujących dokumentów:

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim:   

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez Ministra Edukacji i Nauki lub

 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub      

 • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub                                 

 • świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub         

 • potwierdzenie ANS w Nowym Targu, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim;

Dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub

 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

 • zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym lub oświadczenie, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w ANS w Nowym Targu, lub

 • potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Zaświadczenie lub dokument stwierdzający prawo do zwolnienia z opłaty związanej z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku jego posiadania.

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego może zostać wydany przez członka Komisji Rekrutacyjnej w formie zaświadczenia po uprzednio przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem w języku polskim lub przez nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs dokształcający z języka polskiego dla cudzoziemców-kandydatów na studia w ANS w Nowym Targu.

Dyplomy studiów wyższych oraz świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą, niebędące dyplomem matury międzynarodowej International Baccalaureate „IB” lub matury europejskiej European Baccalaureate „EB” muszą być:

 • opatrzone apostille, jeżeli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5.10.1961 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) (wykaz państw, które przyjęły tę konwencję), albo

 • w pozostałych przypadkach poddane legalizacji. Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, ponieważ kraj, który wydał dokument, nie przyjął Konwencji Haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli świadectwo zostało wydane w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym  państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą muszą dodatkowo zawierać adnotację (lub potwierdzenie w formie osobnego dokumentu), że dokument ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym dokument ten został wydany oraz o zakresie tych uprawnień.

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie dokonane na język polski.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną niedziałającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów, zobowiązani są przedłożyć ponadto decyzję właściwego kuratora oświaty o uznaniu świadectwa za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie i uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Do wniosku o uznanie świadectwa wydanego za granicą, w przypadku, jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, należy dodatkowo dołączyć:

 • wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły średniej lub instytucji edukacyjnej, lub zaliczenie danego etapu kształcenia; 

 • wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;

 • informację o zrealizowanym programie nauczania: treści kształcenia, planowany czas nauki i skalę ocen;

 • informację o uzyskanych uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

Koszty związane z uzyskaniem dodatkowych zaświadczeń, dokumentów i tłumaczeń wymaganych podczas rekrutacji na studia pokrywa kandydat.

Szczegółowe informacje dotyczące uznawania świadectw wydanych za granicą znajdą Państwo na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Uznania nie wymagają świadectwa dojrzałości uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy maturalne, lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę, lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Nie wymagają również uznawania świadectwa maturalne uzyskane w krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy międzynarodowe o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu (umowy dwustronne, umowy wielostronne).

Informacje na temat kształcenia cudzoziemców w Polsce znajdują się na stronach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, informacje na temat uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą znajdują się na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kuratorium Oświaty.

Informacje o zakwalifikowaniu na studia wraz z załącznikami niezbędnymi przy wpisie będą przesyłane wszystkim kandydatom na adresy mailowe podane podczas rejestracji elektronicznej 29 lipca 2024 r.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia dokonują wpisu w Dziale Nauczania pokój 227, II piętro.

Termin wpisu: od 30 lipca do 1 sierpnia 2024 r.

Warunkiem dokonania wpisu na listę studentów jest doręczenie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów oraz złożenie własnoręcznego podpisu na wskazanych dokumentach.

Kandydat może upoważnić inną osobę do dokonania w jego imieniu wpisu na listę studentów, na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa)

W przypadku kandydata, który jest niepełnoletni, wpisu na listę studentów dokonuje się w obecności przedstawiciela ustawowego, za jego pisemną zgodą.

Niedokonanie wpisu na listę studentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na te studia.

Badanie lekarskie

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia (dotyczy kierunków:  dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, lekarski, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, sport i turystyka na terenach górskich) muszą złożyć w terminie wpisu na studia zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów oraz przedłożyć dokument potwierdzający szczepienie przeciw WZW typu B.

Odpłatne badania można wykonać u każdego lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, natomiast badania bezpłatne można wykonać wyłącznie w placówkach medycznych, z którymi Uczelnia podpisała stosowne porozumienia, na podstawie skierowania wydanego przez Uczelnię (wykaz placówek).

Druk skierowania na badania lekarskie jest do pobrania w systemie elektronicznej rekrutacji.

Uchwała nr 20/2023 Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu na rok akademicki 2024/2025 (t.j uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 35/2023 Senatu ANS w Nowym Targu z dnia 29 listopada 2023 r.)

Uchwała nr 13/2020 Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na rok akademicki 2024/2025

Oferta dydaktyczna

Rekrutacja krok po kroku

Poznaj zasady rekrutacji

Terminy rekrutacji na studia:

 1. Rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji oraz składanie dokumentów w formie on-line trwa od 3 czerwca do 19 lipca 2024 r.
 2. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia zostaną przesłane kandydatom drogą elektroniczną w dniu 29 lipca 2024 r.
 3. Termin wpisu: od 30 lipca do 1 sierpnia 2024 r.

Rekrutacja na studia w 4 krokach:

 1. Zarejestruj się elektronicznie;
 2. Złóż on-line wymagane dokumenty rekrutacyjne;
 3. Dokonaj wpisu na studia;
 4. Studiuj.

Uwaga! Kandydat na studia oprócz rejestracji elektronicznej jest zobowiązany do złożenia on-line wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. W przeciwnym wypadku nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia.

Zachęcamy Was do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji. Masz pytania, wątpliwości? Napisz do nas lub zadzwoń – jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223 a, 224, 226
telefon: (18) 26 10 702, (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ans-nt.edu.pl

Ustala się następujące zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia:

Kierunek studiówPostępowanie w sprawie przyjęcia na studia
architektura (forma stacjonarna)Średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.
filologia angielska (forma stacjonarna)

Do kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku związanego z kształceniem w zakresie języka angielskiego, a także absolwenci innego kierunku studiów filologicznych, jeżeli znają język angielski na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwenci innego kierunku studiów filologicznych zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (dopuszcza się możliwość honorowania certyfikatów językowych potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie C1, np. CAE University of Cambridge, ELSA, IELTS, TELC czy TOEFL English C1).

Kandydaci na studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela dodatkowo muszą spełnić wymagania określone w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia brana jest pod uwagę średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.

kosmetologia (forma stacjonarna)Średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku Kosmetologia, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.
pielęgniarstwo (forma stacjonarna)Średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.
rachunkowość
i analityka ekonomiczna (forma stacjonarna)
Średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku związanego z dyscyplinami: ekonomia i finanse i/lub nauki o zarządzaniu i jakości, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.
turystyka i rekreacja (forma stacjonarna)Średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku przyporządkowanym do co najmniej jednej z następujących dyscyplin naukowych: nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki socjologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, językoznawstwo, nauki o kulturze i religii.Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia, rejestruje się w systemie elektronicznej rekrutacji, wypełnia wszystkie wymagane dane, zaznacza odpowiednie oświadczenie, deklaruje właściwy kierunek studiów i załącza skany następujących dokumentów:

 • dyplomu ukończenia studiów, jeżeli kandydatem jest absolwent innej uczelni niż ANS w Nowym Targu, wymagany jest dodatkowo skan zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów, ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i obliczonej  przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia.
 • fotografię cyfrową w kolorze, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, format JPG.

Kandydaci na studia (dotyczy tylko kierunków: kosmetologia, pielęgniarstwo) zobowiązani są do złożenia w terminie wpisu na studia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia podjęcie studiów.

Cudzoziemiec zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo skany następujących dokumentów:

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez Ministra Edukacji i Nauki lub
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub
 • świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 • potwierdzenie ANS w Nowym Targu, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim;

 

Dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym lub oświadczenie, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w ANS w Nowym Targu, lub
 • potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

Zaświadczenie lub dokument stwierdzający prawo do zwolnienia z opłaty związanej z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 324 ust. 2 ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku jego posiadania.

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego może zostać wydany przez członka Komisji Rekrutacyjnej w formie zaświadczenia po uprzednio przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem w języku polskim lub przez nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs dokształcający z języka polskiego dla cudzoziemców-kandydatów na studia w ANS w Nowym Targu.

Dyplomy studiów wyższych muszą być:

 • opatrzone apostille, jeżeli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5.10.1961 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) (wykaz państw, które przyjęły tę konwencję), albo
 • w pozostałych przypadkach poddane legalizacji. Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, ponieważ kraj, który wydał dokument, nie przyjął Konwencji Haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli dyplom został wydany w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym  państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

 

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie dokonane na język polski.

Dyplomy studiów wyższych uzyskane za granicą muszą spełniać wymagania, zgodne z art. 326 i 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Koszty związane z uzyskaniem dodatkowych zaświadczeń, dokumentów i tłumaczeń wymaganych podczas rekrutacji na studia pokrywa kandydat.

Ponadto informacje na temat kształcenia cudzoziemców w Polsce znajdują się na stronach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, informacje na temat uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą znajdują się na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje o zakwalifikowaniu na studia wraz z załącznikami niezbędnymi przy wpisie będą przesyłane wszystkim kandydatom na adresy mailowe podane podczas rejestracji elektronicznej 29 lipca 2024 r.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia dokonują wpisu w Dziale Nauczania pokój 227, II piętro.

Termin wpisu: od 30 lipca do 1 sierpnia 2024 r.

Warunkiem dokonania wpisu na listę studentów jest doręczenie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów oraz złożenie własnoręcznego podpisu na wskazanych dokumentach.

Kandydat może upoważnić inną osobę do dokonania w jego imieniu wpisu na listę studentów, na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa)

Niedokonanie wpisu na listę studentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na te studia.

Badanie lekarskie

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia (dotyczy tylko kierunków: kosmetologia,  pielęgniarstwo) muszą złożyć w terminie wpisu na studia zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów oraz przedłożyć dokument potwierdzający szczepienie przeciw WZW typu B. 

Odpłatne badania można wykonać u każdego lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, natomiast badania bezpłatne można wykonać wyłącznie w placówkach medycznych, z którymi Uczelnia podpisała stosowne porozumienia, na podstawie skierowania wydanego przez Uczelnię (wykaz placówek).

Druk skierowania na badania lekarskie jest do pobrania w systemie elektronicznej rekrutacji.

Uchwała nr 20/2023 Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu na rok akademicki 2024/2025 (t.j uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 35/2023 Senatu ANS w Nowym Targu z dnia 29 listopada 2023 r.)