Ułatwienia dostępu

Równe traktowanie

Pełnomocnikiem Rektora ds. Równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu jest dr hab. Ewa Sowa-Behtane.

Kontakt – ewa.sowa@ans-nt.edu.pl

Dr hab. Ewa Sowa-Behtane – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog (resocjalizujący i sądowniczy oraz profilaktyk społeczny); socjolog (psychosocjolog rozwoju osobistego).

Doświadczenie zawodowe

 • Nauczyciel akademicki posiadający dorobek naukowy oraz doświadczenie w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu, pedagogiki społeczeństw wielokulturowych oraz edukacji międzykulturowej.
 • Członek Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Państwowej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Global Association for Humanities and Social Science Research (GAHSSR). Sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu profilaktyki społecznej w ramach współpracy z Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”,  Fundacją „Drużyna Mistrzów”, Fundacją im. Mikołaja Reja oraz Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-Work.
 • Obszary tematyczne działalności naukowej:

Funkcjonowanie społeczeństw wielokulturowych
Funkcjonowanie małżeństw/rodzin wielokulturowych
Integracja cudzoziemców w Polsce
Edukacja międzykulturowa
Specjalne potrzeby dzieci cudzoziemskich i dzieci z rodzin wielokulturowych
Relacje międzykulturowe
Wartości członków współczesnych grup subkulturowych
Młodzież współczesna/transkulturowa
Profilaktyka społeczna zagrożeń współczesnej młodzieży

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie nr 43/2022. BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2022 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 8 lutego 2022 r.

Zarządzenie nr 133/2022. BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. Równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu

Zarządzenie nr 132/2022. BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Równego traktowania i przeciwdziałania molestowaniu

Jak dokonać zgłoszenia?

W przypadku podejrzenia wystąpienia praktyk o charakterze dyskryminacyjnym lub molestowania (w tym molestowania seksualnego), każdy członek społeczności akademickiej ma prawo zgłoszenia sprawy Rektorowi w formie pisemnej skargi, przesłanej pocztą elektroniczną lub tradycyjną albo pisemnej skargi złożonej w Biurze Rektora.

Działania dyskryminujące

 1. Pod pojęciem dyskryminacji rozumie się wszelkie zachowania naruszające zasadę równego traktowania, w szczególności z uwagi na płeć, tożsamość płciową, wiek, stopień sprawności, stan zdrowia, kolor skóry, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, światopogląd, przynależność związkową, wyznanie, orientację psychoseksualną, status społeczny oraz ekonomiczny, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a nadto inne przesłanki.
 2. Poprzez dyskryminację bezpośrednią rozumie się sytuację, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest traktowana mniej korzystnie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji.
 3. Poprzez dyskryminację pośrednią rozumie się sytuację, w której dla osoby fizycznej ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna dla niej sytuacja, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.
 4. Nie jest dyskryminacją zróżnicowanie w traktowaniu, którego celem jest umożliwienie korzystania z zasobów lub praw osobom lub grupom, które ze względu na cechy psychofizyczne lub tożsamość mają utrudniony do nich dostęp, w szczególności stosowanie alternatywnych form egzaminacyjnych dla osób dotkniętych różnymi rodzajami niepełnosprawności, dostosowane do ich potrzeb indywidualnych.

Molestowanie oraz molestowanie seksualne

 1. Molestowania jest to każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.
 2. Molestowanie seksualne jest to każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym wobec osoby fizycznej lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, przy czym na zachowanie to mogą składać się zarówno fizyczne, werbalne jak i pozawerbalne elementy.
 3. Molestowanie i molestowanie seksualne uznaje się za działania uchybiające godności zawodu nauczyciela akademickiego, pracownika Uczelni, oraz godności studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub innych form kształcenia.

Mowa nienawiści

 1. Pod pojęciem mowy nienawiści rozumie się wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm, homofobię oraz inne formy nietolerancji.
 2. Stosowanie mowy nienawiści w miejscu pracy lub w trakcie wypowiedzi publicznych uznaje się za działania dyskryminujące, uchybiające godności zawodu nauczyciela akademickiego pracownika Uczelni oraz godności studenta, doktoranta, uczestnika studiów podyplomowych lub innych form kształcenia.

Różnorodność ludzka jest jednym z kluczowych zasobów wszystkich społeczeństw. Różnorodność to odmienność, niejednorodność, zróżnicowanie, inność. Zjawisko różnorodności ludzkiej przejawia się w odmienności płci czy kulturowej autonomii grup etnicznych, narodowych, państwowych, religijnych, językowych, rasowych.

Różnorodność to z jednej strony integracja wielu grup kulturowych, a z drugiej strony utrzymywanie kulturowej odrębności.

Różnorodność kulturowa, to nie tylko współwystępowanie na tej samej przestrzeni grup o odmiennych kulturowych cechach, ale przede wszystkim zjawisko tożsamościowe, ideologiczne i edukacyjne.

Zjawisko tożsamościowe, to samodefiniowanie przynależności do jednej lub kilku kultur, uznawanie jej norm, wartości i sankcji, jak też przewidywanie konfliktów wewnętrznych i możliwości ich rozwiązywania.

Zjawisko ideologiczne, to określanie i podejmowanie zobowiązań etyczno-moralnych wobec własnej kultury i innych kultur, wspieranie środowisk opiniotwórczych, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, w celu wzajemnego zrozumienia, porozumienia, współpracy, wychowania dla pokoju, kształtowania i realizowania określonych idei związanych z realizacją paradygmatu współistnienia.

Zjawisko   edukacyjne   związane   jest   z   kreowaniem   systemu   edukacyjnego ukierunkowanego  na  inicjowanie  i  realizowanie  dialogu  międzykulturowego  poprzez realizację projektów i programów kształtujących postawy otwartości, zrozumienia i porozumienia z innymi kulturami, doświadczanie inności kulturowej i uwrażliwiania na nią.

Żyjemy współcześnie w warunkach pluralizmu etnicznego i kulturowego, nastawionych przy tym na optymalizację stosunków społecznych przez wyrównywanie praw i szans uczestnictwa, co pozwala na niwelację napięć i konfliktów. Następuje współwystępowanie na tej samej przestrzeni dwóch lub więcej grup społecznych o względnie odmiennych kulturowych cechach dystynktywnych: wyglądzie zewnętrznym, języku, wyznaniu religijnym, układzie wartości itd., które przyczyniają się do wzajemnego postrzegania odmienności z różnymi tego skutkami. Przenikanie się sprzecznych tradycji, wzorów, praw, modeli regulacji społecznych, systemów myślowych, sąsiedztwo jednostek różniących się kolorem skóry i stosunkiem do świata, Boga i ludzi stało się koniecznością, czymś nieodwołanym i już istniejącym.

Fenomen różnorodności i równego traktowania opiera się na dwóch zasadniczych wartościach: wolności i równości. Wolność oznacza możliwość kultywowania wybranej kultury, równość to prawo kultur do istnienia i rozwoju. To właśnie rozprzestrzenianie sfery wolności i równości prowadzi do ukształtowania społeczeństwa demokratycznego.

Prawa człowieka określają jego wolność i równość bez względu na pochodzenie, wyznanie czy język. Istotą stosunku między człowiekiem a człowiekiem jest przede wszystkim współodczuwanie, a dopiero na drugim miejscu kultura, ukształtowana społecznie. Niezbędna jest również tolerancja. Tam, gdzie funkcjonuje obok siebie kilka kultur, a sfery ich oddziaływania nie są jasno i wyraźnie odgraniczone (zatem w warunkach kulturowego pluralizmu), dla pokoju i spokoju ogromnie potrzebna jest wzajemna tolerancja.

24 kwietnia 2023 r. odbył się wykład dr Ewy Sowy-Behtane pt. „Wielokulturowość – definicje, podstawowe cechy” – szczegóły

8 kwietnia 2024 r.  odbył się wykład dr Ewy Sowy-Behtane pt. „Różnorodność ludzka i równe traktowanie” – szczegóły