Ułatwienia dostępu

Zapraszamy na wykład „Wielokulturowość – definicje, podstawowe cechy”

Wielokulturowość

24 kwietnia 2023 r. o godzinie 11.00 w sali T.1.37 dr Ewa Sowa-Behtane wygłosi wykład pt. „Wielokulturowość – definicje, podstawowe cechy”, na prelekcję zapraszamy całą społeczność akademicką.

Współczesny świat podąża drogą wielokulturowości i tej prawdzie trudno zaprzeczyć. Wielokulturowość to fakt egzystencji wielu kultur w przestrzeni społecznej.

Fenomen wielokulturowości opiera się na dwóch zasadniczych wartościach: wolności i równości. Wolność oznacza możliwość kultywowania wybranej kultury, równość to prawo kultur do istnienia i rozwoju. To właśnie rozprzestrzenianie sfery wolności i równości prowadzi do ukształtowania społeczeństwa wielokulturowego. Prawa człowieka określają jego wolność i równość bez względu na pochodzenie, wyznanie, czy język. Istotą stosunku między człowiekiem a człowiekiem jest przede wszystkim współodczuwanie, a dopiero na drugim miejscu kultura, ukształtowana społecznie. 

Społeczeństwo wielokulturowe jest konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego i społecznego, a perspektywa międzykulturowości to rodzaj współistnienia w dialogu podkreślającym równorzędność kultur, które polega na interakcji, tj. chęci poznania, zrozumienia, współdziałania prowadzącego do kreowania międzykulturowości.

Celem wykładu jest nabycie/poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów, dotyczących takich zjawisk jak wielokulturowość
i międzykulturowość, a także takich procesów edukacyjnych jak edukacja międzykulturowa, autokreacja wielokulturowa oraz komunikacja międzykulturowa.

Prowadząca: dr Ewa Sowa-Behtane

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Autorka monografii: „Wartości członków subkultur młodzieżowych” (2015), „Młodzież ponowoczesna” (2015), „Rodziny wielokulturowe” (2016) oraz „Znaczenie różnic kulturowych w kobiecym obrazie funkcjonowania małżeństw i rodzin wielokulturowych” (2021). Redaktorka/współredaktorka monografii: „Relacje międzykulturowe” (2016), „Młodzi. Przeciw czemu się buntują? Czego pragną? Co budują?” (2018), „Pedagogy, education and instruction. Conference Proceedings 3rd International Scientific Conference, Mostar, 21st – 22nd October 2016, Faculty of Science and Education University of Mostar” (2018) oraz “Animacja synergiczności działań edukacyjno-prospołecznych wobec wyzwań współczesności” (2018). Autorka ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach zbiorowych. Koordynatorka wielu projektów badawczych, uczestniczka ponad 70-ciu konferencji naukowych. Członek Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Państwowej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Global Association for Humanities and Social Science Research (GAHSSR). Aktywna działaczka organizacji pozarządowych: założycielska i prezeska Stowarzyszenia Rodzin Wielokulturowych, sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej. Działalność z zakresu profilaktyki społecznej prowadzi także w ramach współpracy z: Towarzystwem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”,  Fundacją im. Mikołaja Reja, Fundacją „Drużyna Mistrzów” oraz Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-Work.