Ułatwienia dostępu

Ratownictwo medyczne

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne jest przygotowany do pracy w jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). To ratownik medyczny – jako pierwsza wykwalifikowana osoba udziela świadczeń zdrowotnych w ramach tzw. opieki przedszpitalnej.

Studenci ratownictwa medycznego zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu nauk podstawowych, behawioralnych, społecznych oraz klinicznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych laboratoriach na terenie uczelni oraz w podmiotach leczniczych zlokalizowanych w Nowym Targu, Zakopanem oraz Krakowie. Ćwiczenia są prowadzone metodą symulacji medycznej z wykorzystaniem realnego sprzętu i aparatury medycznej dostępnej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej na Uczelni oraz w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Przy kierunku ratownictwo medyczne działa Koło Naukowe Ratownik. Podczas spotkań studenci poszerzają swoją wiedzę i umiejętności, przygotowują konferencje naukowe, współpracują ze służbami ratowniczymi, organizują i biorą udział w imprezach ratowniczych oraz promują uczelnię, a także cieszą się życiem studenckim.

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci kierunku znajdują pracę w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć, oddziałach szpitalnych, w jednostkach GOPR, TOPR, WOPR, w jednostkach samorządowych, wojskowych, na stanowiskach administracyjnych, mogą prowadzić szkolenia z pierwszej pomocy, promocji zdrowia czy edukacji zdrowotnej. Ratownik medyczny może także podjąć studia II stopnia (na wybranych kierunkach), doskonalić się zawodowo na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach.

Opiekunowie dydaktyczno-wychowawczy praktyk w roku akademickim 2023/2024

 • dr Alicja Diak,  semestr V i VI – środa 13.00-14.00
 • mgr Jakub Czerwiec,  semestr II, III i IV – poniedziałek: 14.00-15.00

Pokój 341 tel. (18) 26 10 726 wew. 341

Procedura realizacji praktyk:

 1. Wybierz zakład pracy.
 2. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i skontaktuj się z pracodawcą: uzyskaj zgodę na odbycie praktyki, ustal termin i czas trwania praktyki.
 3. Złóż kartę zgłoszenia na praktyki na Uczelni, p.423.
 4. Odbierz z Uczelni (p.423) skierowanie na praktyki, dziennik praktyk oraz ewentualnie porozumienie między Uczelnią a zakładem pracy.
 5. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy. Pracodawca podpisuje oba egzemplarze porozumienia, jeden wraca na Uczelnię.
 6. Rozpocznij praktykę.
 7. Uzupełnij dziennik praktyk, zdobądź niezbędne podpisy.Uzupełniony dziennik złóż na Uczelni w pokoju 227.

Forma zaliczenia praktyk:

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje przez cały okresu studiów na PPUZ;
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, opatrzony kompletem pieczątek i podpisów osoby do tego upoważnionej z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • ocenę za praktykę wystawia opiekun praktyk z ramienia PPUZ.

Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin zajęć praktycznych/klinicznych i praktyk zawodowych
 2. Karta zgłoszenia na praktyk
 3. Podanie o zmianę terminu realizacji praktyk
 4. Zwolnienie z praktyk- dotyczy studentów pracujących w zawodzie związanym z kierunkiem studiów, którego zakres czynności pokrywa się z programem praktyki w danym semestrze. Przed planowaną praktyką zawodową należy złożyć:

Studenci, których podania o zwolnienie z praktyk zostaną pozytywnie rozpatrzone muszą złożyć uzupełniony dziennik praktyk – jest to warunek konieczny do zaliczenia semestru.

Program praktyk :

Warunki odbywania praktyk

Podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Student zapoznaje się z zespołem ratowniczym oraz z jego organizacją w poszczególnych dziedzinach ratownictwa straży pożarnej. Poznaje zadania w poszczególnych sekcjach ratowniczych, zagrożenia pożarowe oraz sposoby ratowania ludzi i zwierząt przed skutkami zagrożenia pożarowego, a także metody lokalizowania źródła niebezpieczeństwa, procedury gaszenia pożaru oraz organizowanie walki z klęskami żywiołowymi. Ponadto uczy się oceniać rozmiar katastrof technicznych z  wykorzystaniem sprzętu ratowniczego w różnych sytuacjach.
 • Po odbytych praktykach student będzie wiedział jak funkcjonują Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze (JRG), będzie znał taktyki i działania podejmowane przez jednostki gaśnicze Państwową Straż Pożarną, będzie znał wyposażenie techniczne i metody organizacji akcji ratowniczej w PSP oraz zasady prowadzeniem ewakuacji i dekontaminacji z użyciem  najnowszego systemu łączności.

Tabela 1. Czas realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2016/2017 dla I roku

Rok studiówI rok
Tryb studiówstacjonarneniestacjonarne
Termin realizacji01.07 – 14.09.201701.07 – 14.09.2017
W wymiarze godz.4040
Miejsce praktykiPAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Medyczne Czynności Ratunkowe

 • Student zapoznaje się z organizacją SOR i topografią szpitala, pod opieką osoby odpowiedzialnej uczestniczy w czynnościach medycznych.
Rok studiówI rok
Tryb studiówstacjonarneniestacjonarne
Termin realizacji01.07 – 14.09.201701.07 – 14.09.2017
W wymiarze godz.8080
Miejsce praktykiSOR Z ZESPOŁAMI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
POGOTOWIE RATUNKOWE

Stacja dysponenta zespołów ratownictwa medycznego

 • Praktyki pozwalają zdobyć cenne doświadczenie zawodowe niezbędne w pracy ratownika medycznego. Student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji medycznej w zespole i u dysponenta ratownictwa medycznego, a także uczy się korzystać ze sprzętu ratowniczego oraz leków, które są w wyposażeniu ambulansów. Ponadto student bierze udział w wyjazdach interwencyjnych ambulansów oraz w medycznych czynnościach ratunkowych. Praktykant poznaje zasady pracy dyspozytora medycznego oraz przyjmuje wezwania pod nadzorem dyspozytora.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 • Student poznania zasady funkcjonowania wszystkich obszarów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Zapozna się z zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej w SOR. Będzie korzystał ze sprzętu ratowniczego oraz leków. Praktykant poszerzy wiedzę oraz umiejętności z zakresu podstawowych technik medycznych oraz umiejętności oceny podstawowych funkcji życiowych pacjentów.

Tabela 2. Czas realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2016/2017 dla II roku

Rok studiówII rok
Tryb studiówstacjonarneniestacjonarne
Termin realizacji01.07 – 14.09.201701.07 – 14.09.2017
W wymiarze godz.80 h + 160 h80 h + 160 h
Miejsce praktyki IZESPOŁY WYJAZDOWE (80 h)ZESPOŁY WYJAZDOWE (80 h)
Miejsce praktyki IISZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (160h)SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (160h)

Dokumenty do pobrania

Regulamin egzaminu dyplomowego 

Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu

Zagadnienia:

Zagadnienia od roku 2023

Procedury w chorobach wewnętrznych

Scenariusz ratunkowy

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (word)

Egzamin dyplomowy

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia semestru i złożenie poprawnie uzupełnionego dziennika praktyk zawodowych.

Do dnia obrony można złożyć wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada). Wniosek można przesłać w wersji elektronicznej na adres: marta.borowicz@ans-nt.edu.pl – pobierz

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr (18) 26 107 34 lub w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta pok. 227.

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia lub zgody. Jeśli jakiekolwiek dane w Wirtualnej Uczelni się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

UWAGA! W przypadku braku zgody studenta na wykorzystanie prywatnego numeru telefonu w zakresie niezbędnym do korzystania z Wirtualnej Uczelni, student zobowiązany jest własnoręcznie podpisać oświadczenia lub zgody w Dziale Nauczania.

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są w systemie do uzupełnienia i zatwierdzenia kodem SMS zgody dot. wykorzystania wizerunku absolwenta: (Postępy – Dyplom – Moje oświadczenia).

Po obronie

Po obronie pracy dyplomowej  student może odebrać zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo – do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem.

Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom – w pok. 223 a.  Dokumenty można odebrać po 30 dniach od terminu obrony.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26 10 702.

Informujemy również, że studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Medycznego

mgr Urszula Potaczek

główny specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

mgr Marta Borowicz

specjalista ds. administracyjnych