Ułatwienia dostępu

Informatyka ekonomiczna

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie), 7 semestrów (4 lata), w trybie stacjonarnym (dziennym), profil praktyczny

Informatyka ekonomiczna to połączenie dwóch najbardziej pożądanych dziedzin na rynku pracy – informatyki i ekonomii. W trakcie siedmiu semestrów nauki studenci będą realizowali bogaty program nauczania, w którym znalazło się 960 godzin praktyk. Praktyczne tajniki zawodu młodzi adepci informatyki ekonomicznej będą zgłębiali w podmiotach gospodarczych zlokalizowanych na Podhalu, w Krakowie oraz w innych częściach Małopolski. Studenci informatyki ekonomicznej zdobędą specjalistyczną, aktualną i szeroką wiedzę z zakresu informatyki, ekonomii, matematyki, prawa oraz finansów. Poznają technologie webowe, języki programowania oraz podstawy grafiki komputerowej. W programie studiów znalazły się przedmioty poszerzające wiedzę z zakresu zastosowań informatyki w gospodarce, w tym systemów informacyjnych w zarządzaniu, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości, turystyce oraz w przedsiębiorstwie.

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci tego prestiżowego kierunku znajdą zatrudnienie na stanowisku informatyka, analityka systemów komputerowych, projektanta i architekta systemów teleinformatycznych, programisty, projektanta aplikacji sieciowych i multimediów, projektanta i administratora baz danych, administratora systemów komputerowych czy architekta stron internetowych.

Dokumenty do pobrania

 • Instrukcja dla studenta (pobierz)

 • Instrukcja dla Promotora, Recenzenta (pobierz)

 • Instrukcja dla Sekretarza (pobierz)

 • Regulamin studiów (pobierz)

 • Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu (pobierz)

 • Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (pobierz)

 • Zarządzenie 83-2023.BGD (ws. składania prac dyplomowych oraz kontrola antyplagiatowa) (pobierz)

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 5 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 6 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 8 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 10 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (word)

 • Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (word)

Egzamin dyplomowy

Student po uzyskaniu zaliczenia semestru:

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złóż w Dziale Nauczania (pok. 227):

 • dziennik praktyk zawodowych – w przypadku, jeżeli nie został wcześniej złożony, dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: ANS w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ;
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli takie posiadasz). Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl;
 • pracę dyplomową w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych elementów (nie później niż w dniu obrony);
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec Uczelni oraz zwrotu książek w Bibliotece Akademickiej.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni.

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia. Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A.

Jeżeli będziesz potrzebować wystawienia dodatkowego dyplomu w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania przed dniem obrony podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-728.

Praktyka zawodowa jest integralną częścią programu studiów. Podstawowym celem praktyki zawodowej jest przygotowanie do wykonywania zawodu poprzez nabycie umiejętności praktycznych, uzupełnienie i pogłębienie wiedzy uzyskanej przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na uczelni.

Z uwagi na kształcenie na profilu praktycznym na kierunku informatyka ekonomiczna praktyki zawodowe realizowane są łącznym w wymiarze 960 godzin. Praktyki te realizowane są w semestrach II, IV, VI. Poszczególne praktyki odbywają się w okresie wakacyjnym w wymiarze 320 godzin.

Dzięki ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, studenci informatyki ekonomicznej będą mogli korzystać z szerokiej bazy placówek umożliwiających odbywanie praktyk zawodowych w różnego rodzaju organizacjach, zarówno z Podhala, jak i innych części Małopolski, w tym Krakowa.

 • Wykaz zawartych porozumień pomiędzy uczelnią i organizacjami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w których student może odbywać praktykę zawodową.

Obowiązujące akty prawne 

Programy praktyk zawodowych

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia praktyki (należy je złożyć w sekretariacie do 15 stycznia)

O wyborze organizacji, w której będzie realizowana praktyka, należy również poinformować Opiekuna Praktyk z Uczelni za pośrednictwem elektronicznego rejestru praktyk – tutaj.

W przypadku chęci realizacji praktyk w organizacji spoza tych wymienionych na liście, z którymi współpracuje uczelnia, należy dostarczyć jeszcze następujące dokumenty:

Po złożeniu kompletu dokumentów Opiekun Praktyk z Uczelni przygotowuje skierowanie na praktykę, które należy odebrać z sekretariatu i dostarczyć do Pracodawcy.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia praktyki (należy je złożyć w sekretariacie do 20 września)

W sytuacji prowadzenia aktywności zawodowej pokrywającej się z efektami uczenia się i założeniami programu praktyk, należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o uznanie efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych na podstawie aktywności zawodowej + dokumenty potwierdzające aktywność zawodową opisaną we wniosku (m.np. kopia umowy i zakres obowiązków poświadczony przez zakład pracy, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego)

Opiekunowie praktyk z Uczelni

mgr Dominik Wieczorek dominik.wieczorek@ans-nt.edu.pl (dla pierwszego roku)

dr Dominik Borowski dominik.borowski@ans-nt.edu.pl (dla drugiego roku)

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki

lic. Anna Rozłucka

samodzielny referent ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

Agnieszka Subik

referent administracyjny