Ułatwienia dostępu

Informatyka ekonomiczna

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie), 7 semestrów (4 lata), w trybie stacjonarnym (dziennym), profil praktyczny

Informatyka ekonomiczna to unikalny kierunek, który łączy dwie kluczowe dziedziny – informatykę i ekonomię. W trakcie siedmiu semestrów nauki studenci zdobywają wiedzę technologiczną i ekonomiczną, ucząc się tworzyć i zarządzać systemami informatycznymi wspierającymi decyzje biznesowe. Studenci informatyki ekonomicznej zdobywają specjalistyczną, aktualną i szeroką wiedzę z zakresu informatyki, ekonomii, matematyki, prawa oraz finansów. 

Program studiów na kierunku informatyka ekonomiczna jest bardzo różnorodny. Obejmuje cztery główne obszary: programowanie, tworzenie multimediów, ekonomię i zarządzanie.
Znajdują się w nim m.in.:

 • Podstawy języka Python,
 • Podstawy języka Java,
 • Zaawansowane technologie webowe,
 • Aplikacje mobilne,
 • Grafika 3D,
 • Systemy operacyjne,
 • Analiza danych w języku Python,
 • Makroekonomia,
 • Finanse publiczne,
 • Zarządzanie organizacją,
 • Systemy informatyczne w biznesie,
 • E-usługi w administracji publicznej,
 • Social media marketing,
 • Sztuczna inteligencja w biznesie,
 • Bezpieczeństwo informatyczne.

Studenci realizują ponad 1700 godzin zajęć praktycznych, przygotowujących do pracy w dynamicznym środowisku biznesowym. W programie studiów przewidziano 960 godzin praktyk, które adepci informatyki ekonomicznej odbywają w sektorze prywatnym, jak i jednostkach samorządu terytorialnego.  

Studenci kierunku informatyka ekonomiczna zdobywają wiedzę pod okiem specjalistów w profesjonalnym zapleczu dydaktycznym, m.in. pracownia komputerowa i sieciowa. Ergonomiczne wnętrza pozwalają kształcić na najwyższym poziomie w komfortowych warunkach z wykorzystaniem sprzętu komputerowego najnowszej generacji, profesjonalnego oprogramowania, innowacyjnych systemów i narzędzi cyfrowych.

Nie boisz się wyzwań, masz umysł ścisły, jesteś ambitny i chcesz zdobyć wykształcenie wyższe? Wybierz prestiżowe studia inżynierskie na kierunku informatyka ekonomiczna!

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci informatyki ekonomicznej są wysoko cenieni na rynku pracy. Posiadają unikalne kompetencje, które pozwalają im odnaleźć się w zawodach przyszłości, takich jak:

 • analityk danych,
 • specjalista ds. zarządzania systemami informatycznymi,
 • projektant UX/UI,
 • menedżer projektów IT,
 • cyberprofiler
 • i wiele innych.

Zyskaj przewagę na rynku pracy, dzięki nowoczesnemu kierunkowi, który łączy wiedzę z dwóch kluczowych obszarów!

 

Dokumenty do pobrania

 • Instrukcja dla studenta (pobierz)

 • Instrukcja dla Promotora, Recenzenta (pobierz)

 • Instrukcja dla Sekretarza (pobierz)

 • Regulamin studiów (pobierz)

 • Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu (pobierz)

 • Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (pobierz)

 • Zarządzenie 83-2023.BGD (ws. składania prac dyplomowych oraz kontrola antyplagiatowa) (pobierz)

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 5 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 6 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 8 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 10 do Zarządzenia 83-2023.BGD (pobierz)
 • Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (word)

 • Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (word)

Egzamin dyplomowy

Student po uzyskaniu zaliczenia semestru:

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złóż w Dziale Nauczania (pok. 227):

 • dziennik praktyk zawodowych – w przypadku, jeżeli nie został wcześniej złożony, dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: ANS w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ;
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli takie posiadasz). Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl;
 • pracę dyplomową w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych elementów (nie później niż w dniu obrony);
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec Uczelni oraz zwrotu książek w Bibliotece Akademickiej.

UWAGA! Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do odznaczenia wszystkich wymaganych oświadczeń w Wirtualnej Uczelni.

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia. Jeśli jakiekolwiek dane w WU się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A.

Jeżeli będziesz potrzebować wystawienia dodatkowego dyplomu w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania przed dniem obrony podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-728.

Praktyka zawodowa jest integralną częścią programu studiów. Podstawowym celem praktyki zawodowej jest przygotowanie do wykonywania zawodu poprzez nabycie umiejętności praktycznych, uzupełnienie i pogłębienie wiedzy uzyskanej przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na uczelni.

Z uwagi na kształcenie na profilu praktycznym na kierunku informatyka ekonomiczna praktyki zawodowe realizowane są łącznym w wymiarze 960 godzin. Praktyki te realizowane są w semestrach II, IV, VI. Poszczególne praktyki odbywają się w okresie wakacyjnym w wymiarze 320 godzin.

Dzięki ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, studenci informatyki ekonomicznej będą mogli korzystać z szerokiej bazy placówek umożliwiających odbywanie praktyk zawodowych w różnego rodzaju organizacjach, zarówno z Podhala, jak i innych części Małopolski, w tym Krakowa.

 • Wykaz zawartych porozumień pomiędzy uczelnią i organizacjami z otoczenia społeczno-gospodarczego, w których student może odbywać praktykę zawodową.

Obowiązujące akty prawne 

Programy praktyk zawodowych

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia praktyki (należy je złożyć w sekretariacie do 15 stycznia)

O wyborze organizacji, w której będzie realizowana praktyka, należy również poinformować Opiekuna Praktyk z Uczelni za pośrednictwem elektronicznego rejestru praktyk – tutaj.

W przypadku chęci realizacji praktyk w organizacji spoza tych wymienionych na liście, z którymi współpracuje uczelnia, należy dostarczyć jeszcze następujące dokumenty:

Po złożeniu kompletu dokumentów Opiekun Praktyk z Uczelni przygotowuje skierowanie na praktykę, które należy odebrać z sekretariatu i dostarczyć do Pracodawcy.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia praktyki (należy je złożyć w sekretariacie do 20 września)

W sytuacji prowadzenia aktywności zawodowej pokrywającej się z efektami uczenia się i założeniami programu praktyk, należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o uznanie efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych na podstawie aktywności zawodowej + dokumenty potwierdzające aktywność zawodową opisaną we wniosku (m.np. kopia umowy i zakres obowiązków poświadczony przez zakład pracy, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego)

Opiekunowie praktyk z Uczelni

mgr Dominik Wieczorek dominik.wieczorek@ans-nt.edu.pl (dla pierwszego roku)

dr Dominik Borowski dominik.borowski@ans-nt.edu.pl (dla drugiego roku)

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki

lic. Anna Rozłucka

samodzielny referent ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

Agnieszka Subik

referent administracyjny