Ułatwienia dostępu

Instytuty

Instytut Techniczny

Katedry I Zakłady

Instytut Techniczny  zajmuje się kształceniem specjalistów w dziedzinie architektury (studia I i II stopnia) oraz gospodarki przestrzennej (studia I stopnia).

Instytut oprócz kształcenia zajmuje się także prowadzeniem badań naukowych, w szczególności istotnych dla lokalnej architektury oraz zagospodarowania przestrzeni. Prowadzi prace rozwojowe w określonych obszarach badawczych, organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe.

Dyrektor Instytutu Technicznego – dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski

P.o. zastępcy dyrektora Instytutu Technicznego – mgr inż. arch. Agnieszka Fudali

Koordynatorzy kierunków:

 • architektura – mgr inż. arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz
 • gospodarka przestrzenna – dr Krzysztof Miraj


Sekretariat Instytutu
– mgr Barbara Dyrda

Zakład Architektury

Zakład Architektury jest jednostką współtworzącą Instytut Techniczny. Głównym zadaniem Zakładu jest kształcenie studentów na kierunku architektura. 

Kierownik Zakładu – mgr inż. arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz

Zakład Gospodarki Przestrzennej

Zakład Gospodarki Przestrzennej jest jednostką współtworzącą Instytut Techniczny. Głównym zadaniem Zakładu jest kształcenie studentów na kierunku gospodarka przestrzenna.

Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki

Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki zajmuje się kształceniem specjalistów w dziedzinie filologii angielskiej (studia I i II stopnia), a także turystyki i rekreacji (studia I i II stopnia).

Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, w szczególności istotnych dla lokalnego rozwoju kulturowego, społecznego, turystycznego. Prowadzi prace w określonych obszarach badawczych, organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe.

Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki – dr Małgorzata Potocka-Mitan

Zastępca dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki – dr Paweł Gąsior

Koordynatorzy kierunków:

 • filologia angielska – dr Bartosz Warzycki
 • sport i turystyka na terenach górskich – dr Danuta Żiżka
 • turystyka i rekreacja – dr Dorota Ambroży


Sekretariat Instytutu
– lic. Małgorzata Gozdyra

Katedry I Zakłady

Zakład Glottodydaktyki

Zakład Glottodydaktyki jest jednostką współtworzącą Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Zakład zatrudnia językoznawców i literaturoznawców – absolwentów filologii angielskiej, germańskiej i rosyjskiej. Głównym celem Zakładu jest kształcenie studentów na kierunku filologia angielska w dwóch modułach: tłumaczeniowym i nauczycielskim oraz zapewnienie kształcenia językowego na pozostałych kierunkach studiów w PPUZ poprzez prowadzenie lektoratów z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Zakład Glottodydaktyki koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości kształcenia językowego zarówno w ramach zajęć na Uczelni przez stosowanie nowoczesnych metod uczenia języka, jak i poza nią, przez kształcenie nauczycieli języka angielskiego oraz tłumaczy pracujących na Podhalu. Poprzez organizację licznych warsztatów językowych oraz konkursów języka angielskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych pracownicy Zakładu Glottodydaktyki promują język angielski. Zakład Glottodydaktyki współpracuje ze szkołami z regionu oraz z kancelariami i biurami tłumaczeń, które stanowią miejsca praktyk studentów filologii angielskiej.

Zakład Turystyki i Rekreacji

Zakład Turystyki i Rekreacji jest jednostką współtworzącą Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Zakład zatrudnia interdyscyplinarny zespół specjalistów z dziedziny turystyki, rekreacji, geografii i zarządzania, gwarantujący profesjonalne i niesztampowe podejście do dydaktyki.

Głównym celem Zakładu jest kształcenie studentów na kierunku turystyka i rekreacja na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. Ważnym elementem kształcenia w Zakładzie jest przekazywanie studentom umiejętności praktycznych poza murami Uczelni: w trakcie obozów, wyjazdów szkoleniowych, wizyt studyjnych i praktyk zawodowych.

Zakład Turystyki i Rekreacji koncentruje się na wykształceniu najwyższej jakości wykwalifikowanej kadry dla dynamicznie rozwijającej się branży turystycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Podhala. Możliwe jest to także dzięki intensywnej współpracy Zakładu z otoczeniem społeczno-gospodarczym: m.in. biurami podróży, hotelami, zakładami fitness oraz spa&wellnes, parkami narodowymi, miejskimi i gminnymi ośrodkami kultury itp.

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką współtworzącą Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki. Głównym zadaniem Zakładu jest kształcenie studentów na kierunku sport oraz prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego dla studentów wszystkich kierunków studiów.

Kierownik Zakładu – dr Katarzyna Węgrzyn

Instytut Zdrowia

Instytut Zdrowia zajmuje się kształceniem specjalistów w dziedzinie fizjoterapii (studia jednolite magisterskie), kosmetologii (studia I i II stopnia), dietetyki (studia I stopnia).

W 2020 r. Senat PPUZ w Nowym Targu powołał do istnienia Instytut Zdrowia, który zastąpił istniejący dotychczas Instytut Nauk o Zdrowiu. Instytut oprócz kształcenia zajmuje się także prowadzeniem badań naukowych, w szczególności istotnych dla rozwoju regionu Podhala. Prowadzi prace rozwojowe w określonych obszarach badawczych, organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe.

Dyrektor Instytutu Zdrowia – dr n. med. Danuta Fus

Zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia – dr Bożena Bogusz

Koordynatorzy kierunków:

 • dietetyka – dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. uczelni
 • fizjoterapia – dr Andrzej Markowski
 • kosmetologia – dr n. med. Małgorzata Lis


Sekretariat Instytutu
– mgr Izabela Wróbel

Katedry I Zakłady

Katedra Nauk o Zdrowiu

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Zakład Fizjoterapii Klinicznej jest jednostką współtworzącą Instytut Zdrowia. Funkcjonuje od października 2020 r. Głównym zadaniem Zakładu jest kształcenie studentów fizjoterapii.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne szczególnie w zakresie przedmiotów związanych z klinicznymi podstawami fizjoterapii, fizjoterapii klinicznej, diagnostyki funkcjonalnej i planowania fizjoterapii. Tematyka zajęć obejmuje praktycznie wszystkie działy medycyny, w których może się odnaleźć fizjoterapia, czyli ortopedię, traumatologię, neurologię, neurochirurgię, kardiologię, kardiochirurgię, pulmonologię, ginekologię i położnictwo, pediatrię, onkologię i medycynę paliatywną, geriatrię, reumatologię, psychiatrię, chirurgię, intensywną terapię.

Zajęcia kliniczne oraz praktyki zawodowe prowadzone są głównie w placówkach medycznych na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, do których zalicza się m.in.: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Szpital Powiatowy im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „ODRODZENIE” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem i inne. Zajęcia kliniczne oraz praktyki zawodowe umożliwiają zdobycie umiejętności pracy z pacjentem i zapoznanie ze specyfiką pracy fizjoterapeuty.

Przekazywanie wieloletniego doświadczenia i wiedzy przez pracowników naszego Zakładu, pozwala studentom na prawidłowe przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej

Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej został stworzony  w 2020 roku. Swą działalność rozpoczął od października tegoż roku. Głównym zadaniem Zakładu jest kształcenie studentów kierunku fizjoterapia. Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne szczególnie w zakresie przedmiotów z fizykoterapii, odnowy biologicznej, sportu osób niepełnosprawnych, adaptowanej aktywności fizycznej, korekcji wad postawy. Zajęcia prowadzone są głównie w budynkach Uczelni. Część ćwiczeń realizowanych jest w placówkach na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego np. fizykoterapia – Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu; sport osób niepełnosprawnych – Pływalnia Miejska w Nowym Targu.  Zajęcia umożliwiają zdobycie umiejętności pracy między innymi ze sportowcami, osobami niepełnosprawnymi oraz zapoznanie ze specyfiką pracy fizjoterapeuty. Przekazywanie wieloletniego doświadczenia i wiedzy przez pracowników naszego Zakładu, pozwala studentom na prawidłowe przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Przy Zakładzie Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej działają dwa Studenckie Koła Naukowe:

 1. „Akson” prowadzone przez dr Halinę Ziębę,
 2. „Fizjomaster” prowadzone przez dra Dawida Muchę.

Kierownikiem Zakładu Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej jest mgr Bogumiła Kiełtyka.

Zakład Kosmetologii

Zakład Kosmetologii funkcjonuje w strukturach Instytutu Zdrowia. Głównym zadaniem Zakładu jest kształcenie studentów kosmetologii; przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, posiadających umiejętności z zakresu planowania i wykonywania zabiegów kosmetologicznych, którzy w przyszłości będą ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie skóry zmienionej chorobowo.

Program realizowany jest zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na podstawie stosownych regulacji prawnych. Koncepcja kształcenia łączy wiedzę ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu estetyki i kosmetologii, w szczególności obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej.

Studia na tym kierunku charakteryzuje profil praktyczny, szczególną uwagę poświęca się praktycznemu oraz specjalistycznemu przygotowaniu do zawodu. Plan studiów ułożony jest w taki sposób, aby znalazło się w nim jak najwięcej zajęć o charakterze praktycznym, w toku studiów studenci realizują także obowiązkowe praktyki zawodowe. W toku kształcenia prowadzone są przedmioty kierunkowe, takie jak diagnostyka skóry, kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca, aparatura specjalistyczna, dermatologia dla kosmetologów, trychologia, estetyka i podstawy wizażu, higiena, chemia kosmetyczna, receptura kosmetyczna oraz przedmioty z zakresu podstawowych nauk medycznych takich jak anatomia, fizjologia i patofizjologia, przedmioty biologiczno-chemiczne (biochemia, farmakologia, immunologia, mikrobiologia i biofizyka), a także wybierane przez studentów przedmioty fakultatywne m.in. kosmetologia estetyczna, alergologia kliniczna, żywienie w kosmetologii, laseroterapia, odnowa biologiczna, techniki masażu w kosmetologii, analiza sensoryczna, czy elementy podologii.

Zakład dysponuje doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie studenci nabywają oraz udoskonalają wiedzę, realizując ćwiczenia praktyczne o szerokim wachlarzu zabiegów pod okiem czynnych zawodowo kosmetologów. Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, którą tworzą profesorzy, doktorzy habilitowani oraz doktorzy nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych i chemicznych, gwarantuje wysoki poziom prowadzonych wykładów, seminariów, a także ćwiczeń laboratoryjnych, warsztatowych czy audytoryjnych. Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych placówkach kosmetologicznych, dzięki którym studenci zapoznają się z tajnikami pracy w zawodzie pod kierunkiem najlepszych specjalistów. Głównym celem praktyka zawodowych jest zdobycie umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zdobytych w trakcie zajęć.

Zakład Dietetyki

Zakład Dietetyki funkcjonuje w strukturach Instytutu Zdrowia. W Zakładzie Dietetyki zatrudnieni są profesjonaliści i specjaliści z zakresu dietetyki klinicznej, dietetyki i planowania żywienia, żywienia i wspomagania dietetycznego w sporcie, psychodietetyki, zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz zarządzania jakością w ramach szeroko pojętego przemysłu spożywczego, a także z zakresu zdrowia publicznego, nauk medycznych i nauk o kulturze fizycznej.

Studia na tym kierunku charakteryzuje profil praktyczny, gdzie szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne przygotowanie do zawodu. Przejawia się to m.in. dużą liczbą godzin poświęconych na realizację zajęć o charakterze praktycznym oraz wymiarem praktyk zawodowych.

Głównym celem kształcenia w Zakładzie Dietetyki jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie racjonalnego żywienia człowieka zdrowego i chorego w różnych okresach życia od poczęcia do starości oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych i cywilizacyjnych. Program studiów przewiduje organizację licznych praktyk zawodowych, które organizowane są we współpracy z zakładami ochrony zdrowia o przekroju socjalno-medycznym związanymi z żywieniem.

Kadra nauczycielska Zakładu Dietetyki stawia na wysoką jakość kształcenia, rzetelnie spełnia swoje zadania oraz przygotowuje studentów do podjęcia pracy w zakładach lecznictwa zamkniętego (np. szpitale), lecznictwa ambulatoryjnego, gabinetach dietetycznych poradni specjalistycznych, placówkach służb społecznych, sanatoriach, domach wczasowych, placówkach oświatowo- wychowawczych, placówkach żywienia zbiorowego, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny, firmach rzeczników patentowych, instytutach kontroli żywności.

Kierownik Zakładu Dietetyki – dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. uczelni

Instytut Medyczny

Katedry I Zakłady

Instytut Medyczny  zajmuje się kształceniem specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa (studia I i II stopnia) oraz ratownictwa (studia I stopnia).

W 2020 r. Senat PPUZ powołał do istnienia Instytut Medyczny, który zastąpił istniejący dotychczas Instytut Nauk o Zdrowiu. Celem Instytutu prócz kształcenia studentów jest także prowadzenie badań naukowych, w szczególności istotnych dla rozwoju medycyny, a także prowadzenie prac rozwojowych w określonych obszarach badawczych oraz organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Dyrektor Instytutu Medycznego – dr hab. n. med. Hubert Wolski, prof. uczelni

Zastępca dyrektora Instytutu Medycznego – dr n.o. zdr. Paulina Jabłońska

Koordynatorzy kierunków:

 • pielęgniarstwo – dr n. o zdr. Magdalena Nieckula
 • ratownictwo medyczne – dr Dorota Ogonowska

Sekretariat Instytutu – mgr Urszula Potaczek

Katedra Medycyny

Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego

Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego powstał w 2020 roku i działa w ramach Instytutu Medycznego. Zakład jest jednostką dydaktyczną, a jego zadaniem jest prowadzenie działalności dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia, głównie w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, nauk podstawowych, społecznych i humanistycznych. W strukturze organizacyjnej Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego funkcjonuje Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, które powstało, dzięki realizacji projektu pn. „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej”.  Centrum składa się z pięciu sal, wyposażonych w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt medyczny, a zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem scenariuszy symulacyjnych niskiej, pośredniej oraz wysokiej wierności.

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego – dr n.o. zdr. Paulina Jabłońska

Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego został powołany na podstawie Zarządzenia nr 109/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 1 października 2020 r. Zakład jest jednostką naukowo-dydaktyczną, którego zadaniem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Medycznym, a także realizacja projektów i prac badawczych z zakresu specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego – dr n. o zdr. Magdalena Nieckula

Zakład Ratownictwa Medycznego

Zakład Ratownictwa Medycznego jest jednostką współtworzącą Instytut Medyczny. Głównym zadaniem Zakładu Ratownictwa Medycznego jest kształcenie studentów na kierunku ratownictwo medyczne.

Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego – dr Dorota Ogonowska

Instytut Nauk Społecznych

Instytut Nauk Społecznych zajmuje się kształceniem specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego (studia I stopnia) oraz pracy socjalnej (studia I stopnia).

W 2021 r. Senat PPUZ powołał do istnienia Instytut Nauk Społecznych, który zastąpił istniejący dotychczas Instytut Humanistyczno-Społeczny. Celem Instytutu prócz kształcenia studentów jest także prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w określonych obszarach badawczych, w szczególności w zakresie obronności, ochrony oraz bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego, a także poszukiwanie rozwiązań, które ułatwią jednostkom właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie. Ponadto Instytut organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe.

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych – dr hab. Marek Zawartka, prof. uczelni

Zastępca dyrektora Instytutu Nauk Społecznych – dr Anna Podolak

Koordynatorzy kierunków:

 • bezpieczeństwo narodowe – dr hab. Monika Ostrowska, prof. uczelni
 • praca socjalna – dr Tomasz Cichoń
 • psychologia – mgr Anna Hojnor

Sekretariat Instytutu – mgr Aleksandra Daleki

Katedry I Zakłady

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką współtworzącą Instytut Nauk Społecznych. Głównym celem Zakładu jest kształcenie studentów na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Zakład koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości kształcenia zarówno w ramach zajęć na Uczelni, jak i praktyk w instytucjach zewnętrznych.

Kierownik Zakładu Bezpieczeństwo Narodowe – dr Andrzej Cichy

Zakład Psychologii i Pedagogiki

Zakład Psychologii i Pedagogiki jest jednostką współtworzącą Instytut Nauk Społecznych. Głównym celem Zakładu jest kształcenie studentów na kierunku praca socjalna. Zakład koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości kształcenia  w ramach zajęć na Uczelni.

Instytut Ekonomii, Zarządzania i Informatyki

Katedry I Zakłady

Instytut Ekonomii, Zarządzania i Informatyki zajmuje się kształceniem specjalistów w dziedzinie rachunkowości i analityki ekonomicznej  (studia II stopnia) a w przyszłości również informatyki ekonomicznej (studia I stopnia).

Dyrektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki – dr Dorota Kuder

Koordynatorzy kierunków:

 • informatyka ekonomiczna – dr Dominik Borowski
 • rachunkowość i analityka ekonomiczna – mgr Dominik Wieczorek

Sekretariat Instytutu – lic. Anna Rozłucka

Katedra Ekonomii

Katedra zatrudnia pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy zajmują się zagadnieniami z obszaru ekonomii i finansów takich jak mikroekonomia, makroekonomia, rynki finansowe, rachunkowość.

Kierownik Katedry – dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni

Zakład Zarządzania i Informatyki

Zakład Zarządzania i Informatyki jest jednostką współtworzącą Instytut Ekonomii, Zarządzania i Informatyki.

Kierownik Zakładu – dr hab. Paweł Bielawski, prof. uczelni

Instytut Finansów

Katedry I Zakłady

Instytut Finansów zajmuje się kształceniem specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości (studia I stopnia, studia dualne).

Dyrektor Instytutu Finansów – dr Agnieszka Witoń

Koordynatorzy kierunków:

 • finanse i rachunkowość – dr Marcin Surówka

Sekretariat Instytutu – lic. Anna Rozłucka

Zakład Finansów i Rachunkowości

Zakład Finansów i Rachunkowości koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość (studia I stopnia).  Zakład Finansów i Rachunkowości zatrudnia specjalistów w dziedzinie ekonomii i finansów, którzy dokładają wszelkich starań, by przygotować przyszłych absolwentów do pracy w  dynamicznie rozwijającej się branży finansowej i ekonomicznej z uwzględnieniem specyfiki regionu Podhala.

Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości – dr Marcin Surówka

Instytut Lekarski

Instytut Lekarski został powołany 11 sierpnia 2023 r. na mocy  Zarządzenia nr 36/2023.BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

W ramach Instytutu Lekarskiego realizowane jest kształcenie studentów na kierunku lekarskim.

Dyrektor Instytutu Lekarskiego – prof. dr hab. n. med. Jolanta Jaworek

Koordynator kierunku lekarskiego – prof. dr hab. Magdalena Więcek

Sekretariat Instytutu – inż. Małgorzata Niemiec

Nauczyciele akademiccykonsultacje

Więcej informacji – tutaj.