Ułatwienia dostępu

Architektura

Studia II stopnia (magisterskie), półtoraroczne, (trzy semestry), stacjonarne, profil praktyczny

Architektura jest prestiżowym kierunkiem, przeznaczonym dla studentów ze szczególnymi uzdolnieniami technicznymi i artystycznymi. Absolwenci studiów, pracując w zawodzie, mają realny wpływ na architekturę i krajobraz. Trzy semestry nauki zapewniają studentom zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych. Istotnym elementem dydaktyki jest kształcenie praktycznych umiejętności, niezbędnych w pracy zawodowej. Dominującą formą zajęć są ćwiczenia projektowe i zajęcia specjalistyczne.

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów przygotowania zawodowego koniecznego do samodzielnej pracy architekta oraz podjęcia działalności w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego w pracowniach projektowych, w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych i jednostkach zajmujących się doradztwem oraz kierowania lub samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i w państwach Unii Europejskiej.

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie).

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent studiów magisterskich może uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, po odbyciu odpowiedniej praktyki i zdaniu egzaminu w Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Prośby o udostępnienie materiałów do projektu/ pracy dyplomowej

Kompletnie uzupełnione podania należy złożyć do podpisu Dyrektora Instytutu w pok.227 lub przesłać e-mailem na adres dos@ans-nt.edu.pl  lub agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl.

WAŻNE! Plik należy wysłać w WORDzie.

Dokumenty do pobrania

Regulamin dyplomowania (pobierz)

Załącznik nr 2 (pobierz)

Załącznik nr 3 (pobierz)

Zarządzenie 83-2023.BGD (ws. składania prac dyplomowych oraz kontrola antyplagiatowa) (pobierz)

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD (pobierz)
 • Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD (pobierz)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (word)

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu

 • Instrukcja dla Promotora, Recenzenta (pobierz)
 • Instrukcja dla Sekretarza (pobierz)
 • Instrukcja dla dla Studenta (pobierz)

Dyplomowanie - instrukcja dla studenta

Studenci, których dane zostały przygotowane zgodnie z § 3 ust. 2, zobowiązani są do wykonania następujących czynności w Wirtualnej Uczelni (Postępy – Dyplom – Mój dyplom – Moje oświadczenia):

 • zatwierdzenia kodem SMS oświadczeń lub zgody dotyczących:
 • oświadczenia o samodzielności wykonanej pracy, stanowiącego załącznik nr 3;
 • oświadczenia na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej, stanowiącego załącznik nr 4
 • zgody lub jej braku na wykorzystanie wizerunku absolwenta, stanowiącego załącznik nr 5;
 • wypełnienia w Wirtualnej Uczelni formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: język pracy, streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim.

UWAGA! W przypadku braku zgody studenta na wykorzystanie prywatnego numeru telefonu w zakresie niezbędnym do korzystania z Wirtualnej Uczelni, student zobowiązany jest własnoręcznie podpisać oświadczenia lub zgody w Dziale Nauczania.

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w Wirtualnej Uczelni się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych danych, student co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, wgrywa zatwierdzoną przez promotora pracę dyplomową w postaci pliku pdf (opisany w następujący sposób: nazwisko i imię studenta, nr albumu, tytuł pracy dyplomowej).

W przypadku, gdy praca dyplomowa przewiduje również projekt inżynierski, student wgrywa do Wirtualnej Uczeni również plik stanowiący projekt inżynierski jako załącznik do pracy dyplomowej w postaci pliku pdf (opisany w następujący sposób: nazwisko i imię studenta, nr albumu, projekt inżynierski).

Praca dyplomowa powinna być zapisana w formacie pdf i scalona w jednym pliku. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB.

Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, a także odznaczeniu wszystkich wymaganych oświadczeń zarówno w Wirtualnej Uczelni jak i w pracy dyplomowej student niezwłocznie powiadamia e-maliowo lub telefonicznie  pracownika Sali Obsługi Studenta: 18-26-107-28 agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl

Schemat pracy dyplomowej powinien być przygotowany według następującej kolejności:

1) strona tytułowa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 – strona 1;

2) podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 – strona 2;

3) podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, – strona 3;

4) tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków;

5) załącznik w postaci projektu inżynierskiego (jeżeli dotyczy);

6) szczegóły i wymogi dotyczące pracy dyplomowej regulowane są w odrębnym regulaminie dyplomowania dla każdego kierunku studiów.

Student oprócz wgrania do Wirtualnej Uczeni pracy dyplomowej wraz z załącznikiem składa również:

 • pracę dyplomową w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych elementów wraz z wydrukowanym projektem inżynierskim (nie później niż w dniu obrony);
 • legitymację studencką;
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada);
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Informujemy również, że studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec Uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A.

Przedłużenie terminu składania prac

Prorektor ds. studenckich i kształcenia może na wniosek studenta przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej jednak niż o dwa miesiące, w szczególności z powodu:

 • długotrwałej choroby studenta potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;
 • niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z przyczyn niezależnych od studenta i odpowiednio udokumentowanych.

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Technicznego

mgr Barbara Dyrda

starszy specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

Agnieszka Subik

referent administracyjny