Ułatwienia dostępu

dr inż. arch. Maria Ponikiewska-Arct

Stanowisko

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 1976 r. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Tytuł magistra inżyniera uzyskała na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie

 • Od 2006 roku zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
 • W latach 2007- 2015 była dyrektorem Instytutu Architektury i Urbanistyki w PPWSZ.
 • W latach 2015 – 2018 była dyrektorem Instytutu Nauk Technicznych.
 • W latach 2020-2021 pełniła funkcje kierownika i koordynatora Zakładu Architektury w Instytucie Technicznym PPUZ.
 • W latach 2005-2011 pracowała na stanowisku adiunkta, potem prof. Uczelni w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
 • W latach 1976-2005 była adiunktem naukowo-dydaktycznym w katedrze Architektury Użyteczności Publicznej Politechniki Krakowskiej.
 • Wicedyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego ( w latach 1983-1989 oraz 1993- 2003).
 • Członek Rady Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1986-2005).
 • Prowadzone zajęcia dydaktyczne: projektowanie obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz rysunek odręczny.
 • Promotor około 100 prac dyplomowych inżynierskich.
 • Doświadczenia organizacyjne: kierownictwo zespołami opracowującymi programy studiów inżynierskich i magisterskich kierunku architektura w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, a następnie w PPWSZ i PPUZ w Nowym Targu.
 • W roku 1990 odbywa roczny staż projektowo – budowlany w Londynie w firmie LW Construction.
 • Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
 • Autor i współautor licznych prac naukowo-badawczych poświęconych projektowaniu architektonicznemu obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych, związków między stara a nowa architekturą oraz zagadnieniom metodologii projektowania
 • Autor i współautor około 40 projektów architektonicznych, w tym fontanny Kryształ na Rynku Głównym w Krakowie (współautorzy: arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz, arch. Wiesław Michałek – I  nagroda  w konkursie architektonicznym – projekt i realizacja).
 • W latach 1993-2010 realizuje projekty architektoniczne i projekty wnętrz we własnej pracowni (działalność gospodarcza – „MPA- Pracownia Proj-Arch”).
 • Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Małopolskiej Izby Architektów.

Publikacje

 1. Ponikiewska-Arct M., Styrna-Bartkowicz K. „Od definicji Arystotelesa do kształtowania się współczesnych wartości estetycznych w architekturze” w: Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2017 r. s.307-318.
 2. Ponikiewska-Arct M., Żakowska L., „Kształtowanie przestrzeni, architektury i estetyki z perspektywy różnych kultur , Społeczna rola architektury – PPWSZ w Nowym Targu Tom I, Nowy Targ, 2015 r. s. 37.
 3. Ponikiewska-Arct M., Żakowska L., Pulawska S., Woman perception on building more sustainable transport environment”, Singapur 2013r. , artykuł zgłoszony do publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym.
 4. Ponikiewska-Arct M., Żakowska L., Architektura Brazylii (refleksje z podróży – komunikat), w: Architektura ziem górskich Wczoraj-dziś- jutro – monografia, Nowy Targ 2011 r.  179-186.
 5. Ponikiewska-Arct M. Redakcja „Rocznika Instytuty Architektury i Urbanistyki”, PPWSZ,  2007 /2008.
 6. Ponikiewska-Arct M., Architekt – kreator miejsca, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Sztuka Tworzenia Miejsc KTE , oficyna wydawnicza AFM Kraków 2008 r.
 7. Ponikiewska-Arct M., I Międzynarodowa Konferencja Instytutu Projektowania Architektonicznego „Definiowanie przestrzeni architektonicznej”, referat „Rozważania o przestrzeni” / materiały konferencyjne/. Politechnika Krakowska 2001 r.
 8. Ponikiewska-Arct M. „ Multinational and molticultural comunication” Foundation Romualdo del Bianco Florencja / materiały konferencyjne/.
 9. Ponikiewska-Arct „Program i metody nauczania przedmiotu Budownictwo Ogólne na WA PK”, materiały pokonferencyjne, Wydział Architektury PK Kraków, współautor 1986 r.
 10. Analiza form przestrzennych i architektonicznych starych zakładów przemysłowych na terenie małych miast”. MR.I.6. 1986r. Autorzy:. Zdzisław Arct,. Maria Ponikiewska, Ewa Kułakowska-Bojęś, Ewa Dworzak Żak.  Praca recenzowana. Wydawnictwo Politechnika Krakowska. Maszynopis, przekazany do Ministerstwa, Resort :Budownictwo i Architektura.
 11. Ponikiewska-Arct:, „Czy można optymalizować decyzje przestrzenne”, materiały pokonferencyjne, Szczecin.
 12. Ponikiewska-Arct „Projektowanie architektoniczne a komputer”, materiały pokonferencyjne Tuczno.
 13. „Zagadnienie lokalizacji miejsc pracy obrębie starej zabudowy mieszkaniowej”, opracowanie w ramach problemu międzyresortowego MR I.6 grupa tematyczna X, zespól tematów C. Autorzy: Zdzisław Arct,. Maria Ponikiewska, Ewa Kułakowska-Bojęś, Ewa Dworzak Żak Wyd.PK.1985 r.
 14. ”Zagadnienie przedpola zakładu przemysłowego”, współautor, matriały  pokonferencyjne , 1985 r. Wyd.PK
 15. Ponikiewska-Arct M.  „Kształtowanie przestrzeni w osiedlu dla rzemiosła i usług”, materiały konferencyjne z II Ogólnopolskiego Konwersatorium Polskiej Architektury Współczesnej, PAN, Mogilany 1981 r.
 16. Ponikiewska- Arct M.„Scale microtransformation and reconstruction”, współautor, wydawnictwo konferencyjne, XIV Congress UIA, Wiedeń1981 r.
 17. ”Architektura obiektów gospodarki wodno-ściekowej (stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie) w ramach zagadnień: ochrona i kompozycja krajobrazu w Makroregionie południowym, program rządowy PR-7 „WISŁA”, etap II, współautor 1981r. Wyd.PK.
 18. Ponikiewska-Arct M. “ Handycraft, industry, town”- materiały konferencyjne  .Międzynarodowe Sympozjum przed XIV Kongresem UIA. Zakopane 2080 r.
 19. „Opracowanie programu realizującego algorytm alokacji obiektów dla procesu rozmieszczenia elementów zagospodarowania przestrzennego zakładów przemysłowych w oparciu o metodę podziału i ograniczeń”, współautor, w spółpraca z ETO. PK. Kraków, 1980r. WYD.PK.
 20. „Metodologia projektowania na przykładzie architektury przemysłowej”, współautor. Wyd.PK.1980 r.
 21. Ponikiewska Maria, Zdzisław  Arct,  „Criteria for choice of industriy building types and layout of industrial plants and sites”,.Sympozjum Międzynarodowej Rady Budownictwa CIB – Komisja G-66: budynki przemysłowe “. ZSRR. Erewań: „Simplex approarch to the solution of the problems in design and construction industrial building and enterprises”. Referat wygłoszony i opublikowany w materiałach pokonferencyjnych 1980 r.
 22. Ponikiewska Maria “ Zagadnienia optymalizacji lokalizacji zakładów przemysłowych”- praca doktorska PK.1976 r.

Zainteresowania poza zawodowe

Wystawy autorskie; malarstwo-pastele:

 1. indywidualna wystawa malarstwa pt. „Zatrzymane Chwile 2”. Miejski Ośrodek Kultury, Aleja Tysiąclecia 37 w Nowym Targu, 2015 r.
 2. indywidualna wystawa malarstwa pt. „Zatrzymane Chwile 1”. Galeria Antidotum Zwierzyniecka w Krakowie, 2006 r.
 3. indywidualna wystawa malarstwa ,Dom Kultury w Tarnobrzegu ”Kwiaty i zamki”-pastele. 2007 r.
 4. udział w wystawie jubileuszowej Galeria Gil” Politechnika Krakowska 1996 r.
 5. indywidualna wystawa malarstwa.” Galeria Gil” Politechnika Krakowska 1993 r.
 6. indywidualna wystawa malarstwa , Szwajcaria, Galeria w Glarus 1992 r.
 7. indywidualna wystawa malarstwa w czasie Biennale Architektury 1989 r. Kraków, Piwnica Baranami.