Ułatwienia dostępu

Dla pracownika

Kodeks Pracy

Art. 229

§ 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
1) osoby przyjmowane do pracy,
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

§ 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

§ 5. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:
1) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
2) po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

§ 6. Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Art. 62. 1. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Ubezpieczony, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, obowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek, który przekazuje je niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego.

3. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 i 2 powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Art. 126. Rektor może rozwiązać stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim bez wypowiedzenia w przypadku:

1) trwałej utraty zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na innym stanowisku, odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy nauczyciel odmawia przejścia do takiej pracy;

2) niedostarczenia w wyznaczonym terminie orzeczenia potwierdzającego zdolność do pracy na zajmowanym stanowisku, wydanego przez lekarza prowadzącego badania okresowe lub kontrolne;

Komunikat w sprawie przekroczenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek w roku 2020

Pracownicy Uczelni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy uzyskują przychody od kilku płatników winni po przekroczeniu kwoty przychodu brutto w roku 2020 –  156.810 zł złożyć niezwłocznie zawiadomienie o tym fakcie u wszystkich płatników. Powyżej tej kwoty nie odprowadza się składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Zawiadomienie o przekroczeniu kwoty 156.810 zł przychodu brutto pracownicy winni składać na stosownym oświadczeniu w pokoju 243 – Płace

Ustawa z dnia 13 października 1998 r.O systemie ubezpieczeń społecznych. (DZ.U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.)

Art. 19. 1. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 i 7, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone – z zastrzeżeniem ust. 2 i 9.

2. Jeżeli brak jest podstaw, o których mowa w ust. 1, dla ustalenia przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, wynagrodzenie to ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z trzeciego kwartału roku poprzedniego.

3. Do osiągnięcia kwoty, o której mowa w ust. 1, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oblicza się i przekazuje do Zakładu od podstawy wymiaru ustalonej zgodnie z art. 18. Od nadwyżki ponad kwotę, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

4. (130) (skreślony).

5. (131) Płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. (132) Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek tj. w roku 2020-156.810 zł

Za skutki błędnego zawiadomienia powodującego nieopłacenie należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiada ubezpieczony.

Oświadczenie – pobierz

Komunikat o wypełnianiu oświadczeń, dotyczących posługiwania się numerem PESEL lub NIP

DOTYCZY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW UCZELNI (umowa o pracę,umowa zlecenie, umowa o dzieło)

Z uwagi na zmianę zapisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a co za tym idzie w związku z koniecznością uwzględnienia w rocznych informacjach podatkowych PIT właściwego identyfikatora podatkowego, uprzejmie proszę wszystkich pracowników o złożenie do dnia 10 grudnia 2016 roku, załączonego oświadczenia o właściwym identyfikatorze podatkowym.

Oświadczenia proszę składać w Dziale Płac – pokój 241.

Oświadczenie – pobierz

Komunikat w sprawie grupowego ubezpieczenia pracowniczego  

Wszyscy pracownicy Uczelni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą przystąpić do dobrowolnego grupowego ubezpieczenia pracowniczego TYP P PLUS.

Składka miesięczna wynosi 55,50 zł.

Wsparcie psychologiczne dla pracownika

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Nowym Targu oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Centrum działa przy Podhalańskim Specjalistycznym Szpitalu im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Centrum oferuje konsultacje bez skierowania dla osób z grupy ryzyka, w kryzysie, lęku, samotnych oraz wszystkich tych, którym ciężko poradzić sobie z aktualną sytuacją.

Psycholodzy/ psychoterapeuci dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 pod numerem (18) 26-33-181 lub 690 536 719.

Więcej informacji na stronie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 • Zarządzenie nr 21/2023.BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 12 maja 2023 r. w/s wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz)
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz)
 • Wniosek o udzielenie świadczenia socjalnego (pobierz)
 • Zarządzenie nr 22/2023.BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji socjalnej (pobierz)
 • Wysokość dofinansowania oraz progi dochodów na rok 2024 (pobierz)

 

Dofinansowanie do wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą”

Wnioski o dofinansowanie do form wypoczynku należy składać najpóźniej w ciągu 30 dni, licząc od ostatniego dnia wypoczynku.

 • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (pobierz)

 

Pożyczki na cele mieszkaniowe

Podstawą udzielenia pożyczki z Funduszu jest złożenie wniosku przez pracownika oraz – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku – zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga poręczenia spłaty pożyczki przez dwóch poręczycieli, będących pracownikami Uczelni. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 3% w skali roku.

 

Bezzwrotna pomoc finansowa, zapomogi losowe

Zapomoga stanowi bezzwrotną pomoc finansową i może być przyznawana osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu w następujących przypadkach:

a) indywidualnych zdarzeń losowych (długotrwała choroba, śmierć, klęska żywiołowa) powodujących czasowe istotne obniżenie poziomu ich życia,

b) szczególnie trudnej sytuacji życiowej

 • Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej, zapomogi losowej (pobierz)

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)

Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw

Ankieta autorska (pdfword);

Formularz recenzji (pdfword);

Oświadczenie-autora (pdfword);

Wniosek – organizacja konferencji (pdfword);

Wniosek wydawniczy (pdfword);

Centrum Zasobów Ludzkich

 •  Covid-19

Załącznik nr 1 – wniosek pracownika PPUZ w Nowym Targu o pracę zdalną (pdfword);

Załącznik nr 2 – polecenie pracy zdalnej pracownikowi PPUZ w Nowym Targu (pdfword);

Załącznik nr 3 – poświadczenie pracy zdalnej (pdfword);

 •  Dokumenty rekrutacyjne

Oświadczenie / Deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej (pdfword);

Oświadczenie / Deklaracja złożenia oświadczenia o liczbie n (pdfword);

Kwestionariusz kandydata (pdfword);

Oświadczenie PMP (pdfword);

Oświadczenie – art. 113 (pdfword);

 •  PPK

Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (pdfword);

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (pdfword);

 • Umowy cywilnoprawne

Ewidencja do umowy zlecenia (pdfword);

Rachunek do umowy zlecenia (pdfword);

 •  Umowy o pracę

Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie (pdfword);

Kwestionariusz pracownika (pdfword);

Wniosek o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych (pdfword);

Wniosek o udzielenie dnia wolnego od pracy na opiekę nad dzieckiem (art.188 KP) (pdfword);

Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego (pdfword);

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego (pdfword);

Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie pracy w godzinach nadliczbowych (pdfword);

Wniosek o sfinansowanie zakupu okularów (word)

Ewidencja przebiegu pojazdu (pdfword);

Z-15A (pdfword);

Z-15B (pdfword);

 •  Zakończenie stosunku pracy

Karta obiegowa (pdf, word);

Archiwum

Instrukcja archiwalna 2020 z projektem zmian (pdfword);

Instrukcja kancelaryjna 2020 z projektem zmian (pdfword);

Instrukcja archiwalna (pdf);

Instrukcja kancelaryjna (pdf);

JRWA 2020 projekt zmian (pdfword);

Dział Nauczania

Arkusze oceny nauczyciela akademickiego:

 • Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym (profesor, profesor uczelni, starszy wykładowca) pdf; word
 • Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym (praktyk wykładowca, wykładowca, lektor, instruktor) pdf; word
 • Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku badawczo-dydaktycznym (profesor, profesor uczelni) pdf; word
 • Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku badawczo-dydaktycznym (adiunkt, asystent) pdf; word
 • Arkusz oceny innych osób prowadzących zajęcia pdf; word

Druk zmian do pensum (pdfword);

Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych (pdf, word)

Kierunkowy raport jakości kształcenia (pdfword);

Monitoring procesu dydaktycznego – zarządzanie ryzykiem (pdfword);

Raport z realizacji założonych efektów uczenia się (pdfword);

Wzór wniosku o wniosku o prowadzenie zajęć zdalnych (pdf,word);

Wzór wniosku o certyfikat (pdfword);