Ułatwienia dostępu

ZNP

Czym jest związek zawodowy ? 

 • jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych 
 • jest organizacją niezależną w swojej działalności statutowej od pracodawcy (Rektora), administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji 
 • reprezentuje swoich członków a także broni ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych 
 • współuczestniczy w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku 
 • sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy w Uczelni oraz uczestniczy w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

Więcej informacji: Ustawa z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (Dz. U. 2022.poz, 854) 

Co wyróżnia Związek Nauczycielstwa Polskiego na tle innych związków zawodowych?   

 • Jesteśmy najstarszym związkiem zawodowym w Polsce (działamy od 1905 roku)
 • Jesteśmy największym związkiem zawodowym w Polsce (zrzeszamy ok. 200 tysięcy członków) 
 • Reprezentujemy zbiorowe interesy pracowników oświaty, wychowania i szkolnictwa wyższego wobec pracodawcy (Rektora)
 • Należymy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) 

Więcej informacji: Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Nasz związek zawodowy, czyli Związek Nauczycielstwa Polskiego w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

 • działa w ramach Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Tam możemy liczyć na wsparcie szkoleniowe, prawne i doradztwo praktyczne oraz wymianę doświadczeń w sprawach związkowych i pracowniczych
 • współpracuje z oddziałem powiatowym ZNP w Nowym Targu
   

Zarząd ZNP w ANS w Nowym Targu oraz inne organy kolegialne naszego związku działają społecznie na rzecz swych członków, nie pobierając z tego tytułu żadnych wynagrodzeń 

Szanowni Pracownicy ANS w Nowym Targu,

 • W dniu 14 lipca 2023 r. ukazało się na stronie BIP w PPUZ zarządzenie nr 31/2023 p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu, dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania obowiązującego pracowników Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
  Jest to ważny dokument dotyczący spraw pracowniczych, który był wcześniej konsultowany z ZNP w PPUZ.
  Nasze postulaty dotyczyły m.in.:
  – ponad proporcjonalnego podniesienia minimalnego wynagrodzenia dla młodych nauczycieli akademickich, którzy wykonują również liczne prace administracyjne,
  – zróżnicowania wynagrodzeń w zależności od tego, czy PPUZ jest podstawowym i jedynym, czy dodatkowym miejscem pracy, poprzez podniesienie wynagrodzenia we wszystkich grupach nauczycieli akademickich dla których PPUZ jest podstawowym i jedynym miejscem pracy,
  – większej przejrzystości oraz bardziej szczegółowego uzasadnienia i wyskalowania różnic między wynagrodzeniem minimalnym a maksymalnym w ramach tej samej grupy pracowników.

  Poniższa tabela przedstawia miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na  stanowiskach dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych (odpowiednio:  propozycja p.o. Rektora, propozycja ZNP w PPUZ oraz ostateczna decyzja p.o. Rektora).


TABELA MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA  ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA  STANOWISKACH DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH

 

Lp.

 

Stanowisko

(stopień naukowy)

Propozycja p.o. Rektora

Propozycja ZNP PPUZ w Nowym Targu

Ostateczna decyzja
p.o. Rektora

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

1

Profesor (prof.)

100,00%

7210.00

100,00%

7210.00

100,00%

7210.00

2

Profesor uczelni (dr hab.; dr)

83,03%

5986.00

84%

6056.00

83,03%

5986.00

3

Adiunkt (dr hab.; dr)

73,01%

5264.00

74%

5335.00

73,01%

5264.00

4

Starszy wykładowca (dr hab.; dr)

73,01%

5264.00

74%

5335.00

73,01%

5264.00

5

Starszy wykładowca (mgr, mgr inż.)

50,02%

3606.00

53%

3821.00

50,02%

3606.00

6

Praktyk wykładowca (dr, mgr, mgr inż.)

50,02%

3606.00

53%

3821.00

50,02%

3606.00

7

Asystent (dr, mgr, mgr inż.)

50,02%

3606.00

53%

3821.00

50,02%

3606.00

8

Wykładowca (dr, mgr, mgr inż.)

50,02%

3606.00

53%

3821.00

50,02%

3606.00

9

Lektor (dr, mgr, mgr inż.)

50,02%

3606.00

53%

3821.00

50,02%

3606.00

10

Instruktor (dr, mgr, mgr inż.)

50,02%

3606.00

53%

3821.00

50,02%

3606.00

Legenda:

(1) Minimalne wynagrodzenie zasadnicze miesięcznie w procentach wynagrodzenia  profesora

(2) Minimalna stawka wynagrodzenia  zasadniczego w  złotych

Niestety, musimy stwierdzić, iż propozycje wypracowane przez ZNP PPUZ w Nowym Targu nie zostały uwzględnione a wysoki zysk Uczelni wykazany za ubiegły rok nie przekłada się na poprawę wynagrodzeń pracowników.

W załączeniu udostępniamy przesłane do p.o. rektora stanowisko ZNP PPUZ w Nowym Targu. 19.05.2023 ZNP

 • W 2023 roku mamy ponad dwukrotnie wyższy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych niż w roku 2022
  Z przyjemnością informujemy, że w wyniku interwencji Związku Nauczycielstwa Polskiego w PPUZ wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w naszej Uczelni została podniesiona w 2023 roku o 2,35 raza w stosunku do roku poprzedniego. Stało się to możliwe dzięki zapisowi zawartemu w art. 262 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669). Zgodnie z tym zapisem ustawowym w latach 2019–2026 dla pracowników uczelni publicznej dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości kwoty odpisu dokonanego w 2018 r. Wysokość odpisu może być zwiększona po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w uczelni, jednak nie może być większa niż 6,5% planowanych przez uczelnię w roku poprzednim rocznych wynagrodzeń osobowych. Wysokość odpisu ustalono w kwocie maksymalnie dopuszczalnej i zawarto już stosowne porozumienie dla dobra wszystkich aktualnych i emerytowanych pracowników PPUZ. Tak mogło być też w roku poprzednim, gdyby ZNP w PPUZ był uznawany. Dlatego warto być w Związku. Naszym Związku.
 • Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, w środę, 20 marca  o godz. 17.00  w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ul. Bankowa 5, sala L odbyła się DEBATA: „NIENAUCZYCIELE, NIENAUKOWCY, NIEWIDZIALNI PRACOWNICY SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI”. Debata została poświęconą kondycji szkolnictwa wyższego i nauki, dotyczącą sytuacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi. Wydarzenie zostało zarejestrowane na Kanale YouTube. Obejrzyj debatę – kliknij tutaj

 • 18 kwietnia 2023 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu odbyło się szkolenie pt: Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy.
  Szkolenie poprowadziła kol. Aneta Trojanowska (Wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP), jest rezultatem wspólnej inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu i Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału Powiatowego w Nowym Targu.

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego, 

Pobierz deklarację PDF dostępną na stronie: https://znp.edu.pl/assets/uploads/2021/05/Deklaracja-czlonkowska-2018.pdf,
wydrukuj, wypełnij i przekaż osobiście do koleżanki Anny Szarejko (Dyrektor Biblioteki).
W przypadku pytań skontaktuj się z nami:

dr hab. Maria Płonka, prof. uczelni: mplonka@znp.edu.pl
mgr Anna Szarejko: aszarejko@znp.edu.pl

Czekaj na decyzję prezydium ZNP w ANS w Nowym Targu. 

Jako członek ZNP w ANS ciesz się większym bezpieczeństwem pracy i świadomością lepszej ochrony pracowniczej oraz dodatkowymi świadczeniami dla członków.

Zapewniamy anonimowość członkostwa w naszym związku na Twoje życzenie zawarte w deklaracji.  

 

DANE KONTAKTOWE

dr hab. Maria Płonka, prof. uczelni, prezes ZNP ANS w Nowym Targu
e-mail: mplonka@znp.edu.pl

Prezydium ZNP ANS w Nowym Targu:

dr hab. Maria Płonka, prof. uczelni 
e-mail: mplonka@znp.edu.pl

mgr Anna Szarejko
e-mail:  aszarejko@znp.edu.pl