W JEDNOŚCI SIŁA JEST ...

POBIERZ DEKLARACJE CZŁONKOWSKĄ , WYPEŁNIJ I PRZEKAŻ OSOBIŚCIE KOL. ANNIE SZAREJKO
DOŁĄCZ DO NAS!

Czym jest związek zawodowy ? 

 • jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych 
 • jest organizacją niezależną w swojej działalności statutowej od pracodawcy (Rektora), administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji 
 • reprezentuje swoich członków a także broni ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych 
 • współuczestniczy w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku 
 • sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy w Uczelni oraz uczestniczy w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

Więcej informacji: Ustawa z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (Dz. U. 2022.poz, 854) 

Co wyróżnia Związek Nauczycielstwa Polskiego na tle innych związków zawodowych?   

 • Jesteśmy najstarszym związkiem zawodowym w Polsce (działamy od 1905 roku)
 • Jesteśmy największym związkiem zawodowym w Polsce (zrzeszamy ok. 200 tysięcy członków) 
 • Reprezentujemy zbiorowe interesy pracowników oświaty, wychowania i szkolnictwa wyższego wobec pracodawcy (Rektora)
 • Należymy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) 

Więcej informacji: Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Nasz związek zawodowy, czyli Związek Nauczycielstwa Polskiego w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

 • działa w ramach Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Tam możemy liczyć na wsparcie szkoleniowe, prawne i doradztwo praktyczne oraz wymianę doświadczeń w sprawach związkowych i pracowniczych
 • współpracuje z oddziałem powiatowym ZNP w Nowym Targu
   

Zarząd ZNP w PPUZ oraz inne organy kolegialne naszego związku działają społecznie na rzecz swych członków, nie pobierając z tego tytułu żadnych wynagrodzeń 

Ważne!!!

Od 1 stycznia 2024 r. członkowie związków zawodowych będą mogli odliczyć od swojego rocznego dochodu już nie 500 zł, jak obecnie, lecz aż 840 zł zapłaconych składek? Zobacz więcej tutaj.


Od piątku 22 września zmieniają się zasady zwolnień z pracy. Sąd będzie mógł nakazać dalsze zatrudnienie zwolnionych osób aż do wydania prawomocnego wyroku. Dotyczy to osób szczególnie chronionych. Więcej na ten temat czytaj tutaj.


ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW ZNP

Będąc członkiem ZNP ANS w Nowym Targu masz masz prawo do 15% zniżki na pobyt w obiektach wypoczynkowych ZNP.

Lista obiektów dostępna jest TUTAJ.

Szanowni Pracownicy ANS w Nowym Targu,

W dniu 14 lipca 2023 r. ukazało się na stronie BIP w PPUZ zarządzenie nr 31/2023 p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu, dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania obowiązującego pracowników Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
Jest to ważny dokument dotyczący spraw pracowniczych, który był wcześniej konsultowany z ZNP.

Nasze postulaty dotyczyły m.in.:

 • Ponad proporcjonalnego podniesienia minimalnego wynagrodzenia dla młodych nauczycieli akademickich, którzy wykonują również liczne prace administracyjne,
 • zróżnicowania wynagrodzeń w zależności od tego, czy PPUZ jest podstawowym i jedynym, czy dodatkowym miejscem pracy, poprzez podniesienie wynagrodzenia we wszystkich grupach nauczycieli akademickich dla których PPUZ jest podstawowym i jedynym miejscem pracy,
 • większej przejrzystości oraz bardziej szczegółowego uzasadnienia i wyskalowania różnic między wynagrodzeniem minimalnym a maksymalnym w ramach tej samej grupy pracowników.

Poniższa tabela przedstawia miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na  stanowiskach dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych (odpowiednio:  propozycja p.o. Rektora, propozycja ZNP w PPUZ oraz ostateczna decyzja p.o. Rektora).

TABELA MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA  ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA  STANOWISKACH DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH

 

Lp.

 

Stanowisko

(stopień naukowy)

Propozycja p.o. Rektora

Propozycja ZNP PPUZ w Nowym Targu

Ostateczna decyzja
p.o. Rektora

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

1

Profesor (prof.)

100,00%

7210.00

100,00%

7210.00

100,00%

7210.00

2

Profesor uczelni (dr hab.; dr)

83,03%

5986.00

84%

6056.00

83,03%

5986.00

3

Adiunkt (dr hab.; dr)

73,01%

5264.00

74%

5335.00

73,01%

5264.00

4

Starszy wykładowca (dr hab.; dr)

73,01%

5264.00

74%

5335.00

73,01%

5264.00

5

Starszy wykładowca (mgr, mgr inż.)

50,02%

3606.00

53%

3821.00

50,02%

3606.00

6

Praktyk wykładowca (dr, mgr, mgr inż.)

50,02%

3606.00

53%

3821.00

50,02%

3606.00

7

Asystent (dr, mgr, mgr inż.)

50,02%

3606.00

53%

3821.00

50,02%

3606.00

8

Wykładowca (dr, mgr, mgr inż.)

50,02%

3606.00

53%

3821.00

50,02%

3606.00

9

Lektor (dr, mgr, mgr inż.)

50,02%

3606.00

53%

3821.00

50,02%

3606.00

10

Instruktor (dr, mgr, mgr inż.)

50,02%

3606.00

53%

3821.00

50,02%

3606.00

Legenda:

(1) Minimalne wynagrodzenie zasadnicze miesięcznie w procentach wynagrodzenia  profesora
(2) Minimalna stawka wynagrodzenia  zasadniczego w  złotych

Niestety, musimy stwierdzić, iż propozycje wypracowane przez ZNP PPUZ w Nowym Targu nie zostały uwzględnione a wysoki zysk Uczelni wykazany za ubiegły rok nie przekłada się na poprawę wynagrodzeń pracowników.
W załączeniu udostępniamy przesłane do p.o. rektora stanowisko ZNP PPUZ w Nowym Targu. 19.05.2023 ZNP

 

Jednak nie wszystkie nasze interwencje kończą się bezskutecznie. W 2023 roku mamy ponad dwukrotnie wyższy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych niż w roku 2022

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku interwencji Związku Nauczycielstwa Polskiego w PPUZ wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w naszej Uczelni została podniesiona w 2023 roku o 2,35 raza w stosunku do roku poprzedniego. Stało się to możliwe dzięki zapisowi zawartemu w art. 262 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669). Zgodnie z tym zapisem ustawowym w latach 2019–2026 dla pracowników uczelni publicznej dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości kwoty odpisu dokonanego w 2018 r. Wysokość odpisu może być zwiększona po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w uczelni, jednak nie może być większa niż 6,5% planowanych przez uczelnię w roku poprzednim rocznych wynagrodzeń osobowych. Wysokość odpisu ustalono w kwocie maksymalnie dopuszczalnej i zawarto już stosowne porozumienie dla dobra wszystkich aktualnych i emerytowanych pracowników PPUZ. Tak mogło być też w roku poprzednim, gdyby ZNP w PPUZ był uznawany. Dlatego warto być w Związku. Naszym Związku.

18 kwietnia 2023 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu odbyło się szkolenie pt: Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy.
Szkolenie poprowadziła kol. Aneta Trojanowska (Wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP), jest rezultatem wspólnej inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu i Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału Powiatowego w Nowym Targu.

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego, 

Pobierz deklarację PDF dostępną na stronie: https://znp.edu.pl/assets/uploads/2021/05/Deklaracja-czlonkowska-2018.pdf,
wydrukuj, wypełnij i przekaż osobiście do koleżanki Anny Szarejko (Dyrektor Biblioteki).
W przypadku pytań skontaktuj się z nami:

dr hab. Maria Płonka, prof. uczelni: mplonka@znp.edu.pl
mgr Anna Szarejko: aszarejko@znp.edu.pl

Czekaj na decyzję prezydium ZNP w ANS w Nowym Targu. 

Jako członek ZNP w ANS ciesz się większym bezpieczeństwem pracy i świadomością lepszej ochrony pracowniczej oraz dodatkowymi świadczeniami dla członków.

Zapewniamy anonimowość członkostwa w naszym związku na Twoje życzenie zawarte w deklaracji.  

Zapraszamy do kontaktu

dr hab. Maria Płonka, prof. uczelni, prezes ANS PPUZ w Nowym Targu
e-mail: mplonka@znp.edu.pl

Prezydium ZNP ANS w Nowym Targu:

dr hab. Maria Płonka, prof. uczelni 
e-mail: mplonka@znp.edu.pl

mgr Anna Szarejko
e-mail:  aszarejko@znp.edu.pl

dr Agnieszka Janas
e-mail: ajanas@znp.edu.pl

* Źródło: ZNP

Jesteśmy Największym Najnowocześniejszym i Najstarszym Związkiem Zawodowym w Polsce!
Jako członek ZNP w PPUZ ciesz się większym bezpieczeństwem pracy i świadomością lepszej ochrony pracowniczej oraz dodatkowymi świadczeniami dla członków
Dobrze być w związku!
Jest nas 200 tysięcy, skupionych w 16 okręgach wojewódzkich, 1300 oddziałach powiatowych i gminnych, 12 tysiącach ognisk w szkołach i placówkach *
BRONIMY Godności Zawodu Pracowników Szkolnictwa Wyższego oraz Odpowiednich Warunków Pracy i Płacy
Dołącz do Nas!