Ułatwienia dostępu

Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3 lata), tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (zaoczny), profil praktyczny

W toku nauczania student zdobywa specjalistyczną wiedzę w zakresie ekonomii, nauk o zarządzaniu i finansach, uczy się  łączyć wiedzę z umiejętnościami praktycznymi, pozwalającymi na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej, zgodnie z zasadą „twórz lokalnie, myśl globalnie”.  Uzyskuje również przygotowanie do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej czy własnej działalności gospodarczej.

Program studiów odpowiada na potrzeby rynku w zakresie m.in.:

– obsługi finansowej przedsiębiorstw i instytucji publicznych, przygotowania analiz ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, bankach, zakładach ubezpieczeń i biurach maklerskich, działalności międzynarodowej;

– poszukiwania źródeł kapitału, zarządzania kapitałem oraz doradztwa inwestycyjnego;

– obsługi księgowej i audytorskiej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, start-upy, drobnej przedsiębiorczości, doradztwa podatkowego, obsługi podatkowej firm i ludności;

– analiz finansowych w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach skarbowych czy instytucjach finansowych.

Ważnym atutem proponowanego kierunku studiów jest 960-godzinny, bardzo bogaty program praktyk zawodowych przybliżających studentowi pracę w rzeczywistej firmie. Istnieje możliwość dodatkowego wydłużenia czasu praktyk.

Studenci zainteresowani pogłębianiem wiedzy w zakresie rachunkowości i nauk ekonomicznych mają możliwość zrzeszania się w Studenckim Kole Naukowym Ekonomii i Rachunkowości oraz Studenckim Kole Naukowym Immobiliare.

Interesujesz się problematyką finansową, kapitałową i kredytową? Chcesz związać swoją przyszłość ze środowiskiem biznesowym? Wykorzystaj swój potencjał – studiuj finanse i rachunkowość.

 
 

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie:

  • w biurach podatkowych i rachunkowych,
  • w firmach, jednostkach samorządu terytorialnego i innych instytucjach publicznych, instytucjach finansowych oraz organizacjach „non profit”. 

Ukończenie kierunku przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia, a także ułatwia uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego oraz innych uprawnień zawodowych i naukowych.

Dokumenty do pobrania

Instrukcja dla Studenta pobierz

Instrukcja dla Promotora, Recenzenta pobierz

Instrukcja dla Sekretarza pobierz

Zarządzenie 83-2023.BGD (ws. składania prac dyplomowych oraz kontrola antyplagiatowa) (pobierz)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 83-2023.BGD

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 83-2023.BGD –  strona tytułowa

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 83-2023.BGD

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 83-2023.BGD

Załącznik nr 5 do Zarządzenia 83-2023.BGD

Załącznik nr 6 do Zarządzenia 83-2023.BGD

Załącznik nr 8 do Zarządzenia 83-2023.BGD

Załącznik nr 10 do Zarządzenia 83-2023.BGD

Regulamin dyplomowania (pobierz)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (word)

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu (pobierz)

Regulamin studiów (pobierz)

Wzór pracy dyplomowej (pobierz)

Praca licencjacka – informacje dla studenta (pobierz)

Egzamin dyplomowy

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złóż w Dziale Nauczania (pok. 227):

pracę dyplomową w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych elementów (nie później niż w dniu obrony);
oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.
wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli takie posiadasz). Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl; marta.borowicz@ans-nt.edu.pl
dziennika praktyk zawodowych – w przypadku jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: ANS w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);
Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec Uczelni oraz zwrotu książek w Bibliotece Akademickiej.

Instrukcja dla studenta

Student ostatniego semestru studiów po akceptacji tematu pracy dyplomowej przez promotora zobowiązany jest dostarczyć do Działu Nauczania w terminie:

– do 31 maja w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim;

– do 31 grudnia w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym

kartę pracy dyplomowej, w której zamieszcza tytuł pracy dyplomowej w języku polskim oraz w języku angielskim, według załącznika nr 1.

Studenci, których dane zostały przygotowane zgodnie z § 3 ust. 2, zobowiązani są do zatwierdzenia kodem SMS oświadczeń i zgody dotyczących: (Postępy – Dyplom – Mój dyplom):

oświadczenia o samodzielności wykonanej pracy, stanowiącego załącznik nr 3;
oświadczenia na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej, stanowiącego załącznik nr 4
zgody lub jej braku na wykorzystanie wizerunku absolwenta, stanowiącego załącznik nr 5;
wypełnienia w Wirtualnej Uczelni formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: język pracy, streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim.
WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w Wirtualnej Uczelni się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

UWAGA! W przypadku braku zgody studenta na wykorzystanie prywatnego numeru telefonu w zakresie niezbędnym do korzystania z Wirtualnej Uczelni, student zobowiązany jest własnoręcznie podpisać oświadczenia lub zgody w Dziale Nauczania.

Schemat pracy dyplomowej powinien być przygotowany według następującej kolejności:

1) strona tytułowa

2) podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy

3) podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej

4) tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków;

5) szczegóły i wymogi dotyczące pracy dyplomowej regulowane są w odrębnym regulaminie dyplomowania dla każdego kierunku studiów.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych danych, student co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, wgrywa zatwierdzoną przez promotora pracę dyplomową w postaci pliku pdf (opisany w następujący sposób: nazwisko i imię studenta, nr albumu, tytuł pracy dyplomowej).

Praca dyplomowa powinna być zapisana w formacie pdf i scalona w jednym pliku. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB.

Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, a także odznaczeniu wszystkich wymaganych oświadczeń zarówno w Wirtualnej Uczelni jak i w pracy dyplomowej student niezwłocznie powiadamia e-maliowo lub telefonicznie  pracownika Sali Obsługi Studenta: 18-26-107-28 agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl (forma niestacjonarna); 18-26-107-34 marta.borowicz@ans-nt.edu.pl (forma stacjonarna).

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A.

Jeżeli będziesz potrzebować wystawienia dodatkowego dyplomu w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania przed dniem obrony podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-728 oraz 18-26-107-34.

Procedura skierowania na praktyki w Instytucie Finansów

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Finansów

lic. Anna Rozłucka

samodzielny referent ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta (stacjonarne)

mgr Marta Borowicz

specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta (niestacjonarne)

Agnieszka Subik

referent administracyjny