Ułatwienia dostępu

dr hab. Agata Niemczyk, prof. uczelni

Stanowisko

profesor uczelni

Wykształcenie kierunkowe Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

dziedzina nauk społecznych; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse.

Zainteresowania naukowe ekonomika turystyki, marketing w turystyce, marketing terytorialny, konsumpcja i zachowania rynkowe nabywców na rynkach różnych branż; ekonomia współdzielenia; ekonomia doświadczeń; społeczeństwo informacyjne; dochody, poziom życia gospodarstw domowych; marketing w przedsiębiorstwach, silver economy
Publikacje –        Autorka i współautorka ponad 250 publikacji

–        https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/wyszukiwanie

·         NIEMCZYK A., Seweryn R., Łapczyński M., Gródek-Szostak Z. (2023), The Use of Mobile Applications in Tourist Travels of Generation Z: a Case Study of Poland, International Journal for Quality Research, vol. 17, no. 2 (100 pkt.).

·         NIEMCZYK A., Szalonka K., Gardocka-Jałowiec A., Nowak W., Seweryn R., Gródek-Szostak Z. (2023), The Silver Economy: an Ageing Society in the European Union, London: Routledge (300 pkt.).

·         Niewiadomski M., NIEMCZYK A., Gródek-Szostak Z., Strojny J. (2023), The Path to Industry 4.0 : the Evolution of Industry in the National Economies of the European Union in 2009-2020, International Entrepreneurship Review. – vol. 9, no. 3 (100 pkt.).

Kursy/szkolenia 1)      Kurs tutoringu I stopień; Szkolenie od 6.11.2021 do 9.01.2022. Collegium Wratislaviense/ nr certyfikatu ST/495/NPDN/2021/11.

2)      Program UEK Hub. 2.0.: szkolenia wprowadzające do innowacyjnej dydaktyki  –
29 kwietnia – 1 lipca 2022; szkolenia specjalistyczne – Nauczanie problemowe
i partycypacyjne
 – semestr zimowy 2022/2023;

3)       Szkolenie Autoprezentacja i wystąpienia publiczne. Autoprezentacja i komunikacja dla kadry dydaktycznej (02.2023).  

Pełnione funkcje oraz przynależność do organizacji naukowych i społecznych

 

członek organizacji naukowych:

–        członek Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ekspert w ramach projektów:

–        członek zespołu ekspertów w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce nr POWR.02.12.00-00-0010/16.  PART. Grupa PFR (2019);

–        od roku 2016 członek Zespołu Ekspertów Turystyki Krakowa, badającego wpływ turystyki i przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa;

–        opracowanie ekspertyzy z zakresu turystyki do projektu Urzędu Miasta Zakopane pt. ECO Zakopane Smart City realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2016-2026 (2016)

–        członek zespołu ekspertów projektu pt. Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa w 2016 r. realizowanego dla Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Kraków 2017

recenzent projektów naukowych

–        recenzent artykułów zgłaszanych do czasopism krajowych i zagranicznych, recenzent wydawniczy, recenzent rozpraw doktorskich, promotor rozpraw doktorskich; opiekun naukowy w Programie Stypendialnym Rządu RP dla Młodych Naukowców

zajęcia za granicą

–        Erasmus+ Teaching Mobility

Zainteresowania „pozanaukowe” podróże, taniec