Ułatwienia dostępu

Turystyka i rekreacja

Studia II stopnia (magisterskie), dwuletnie (4 semestry), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Od roku akademickiego 2021/22, mając na uwadze wyzwania stojące przed turystyką XXI wieku oraz oczekiwania rynku pracy, studia magisterskie będą odbywać się według nowego programu. Uwzględnia on zarówno trendy panujące w światowej turystyce w ostatnich dekadach, tj. szybki wzrost zainteresowania turystyką kreowaną według modelu 3E (entertainment, excitement, education) i turystyką kulturową, jak również globalny zwrot ku bardziej ekologicznemu modelowi gospodarki.

Obecny, nowy program studiów nie tylko uwzględnia w treściach kształcenia najnowsze trendy w turystyce, ale również pozwala na zaznajomienie z funkcjonowaniem podmiotów aktywizujących turystykę, w tym obszarów chronionych i jednostek samorządu terytorialnego. Kładzie nacisk na innowacyjność oraz różnorodność modnych obecnie form turystyki (kulturowej, przygodowej, eventowej, medycznej, ekoturystyki, itp.). Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, rozwija umiejętności w zakresie kreowania turystyki dla seniorów, dzieci i młodzieży.

Zdobyta w czasie studiów magisterskich, wszechstronna wiedza oraz umiejętności, pozwalają na planowanie rozwoju turystyki w oparciu o potencjał miejscowości i regionów, w szczególności w zakresie podejmowania przedsięwzięć i realizowania inwestycji turystycznych w oparciu o model rozwoju zrównoważonego. Umożliwiają jednocześnie na efektywne rozwijanie i promowanie turystyki dzięki nowoczesnym narzędziom cyfrowym (systemy informatyczne, sztuczna inteligencja, e-marketing), przez co nasz absolwent jest pożądanym pracownikiem dla szerokiego spektrum przedsiębiorstw działających w branży turystycznej oraz powiązanych z turystyką i rekreacją, od obiektów z branży hotelarskiej po instytucje samorządowe i rządowe. Zdobywa także nowe umiejętności, przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Naszym drogowskazem są potrzeby przedsiębiorstw turystycznych, zlokalizowanych w regionie Podhala oraz sąsiadujących z nim obszarów Małopolski. Główny obszar kształcenia praktycznego stawia przed pracownikami branży turystycznej wysokie wymagania, gdyż dzięki unikatowym walorom jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w kraju i za granicą. Mimo trudnego okresu pandemii, perspektywy rozwoju turystyki po jej ustaniu, są bardzo pomyślne. Dotyczy to zwłaszcza takich regionów jak Podhale, gdzie istnieje stały, duży popyt na pracowników branży turystycznej.

Wszystko, co musisz wiedzieć

Nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia i rozwijania własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz pracy na różnych stanowiskach – m.in. w następujących jednostkach:

 • organach administracji państwowej i samorządowej (wydziały turystyki, promocji, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej);
 • obszarach chronionych – parkach narodowych i krajobrazowych, geoparkach (w działach zarządzania, udostępniania i edukacji);
 • instytucjach uzdrowiskowych;
 • biurach podróży oraz przedstawicielstwach firm w kraju i za granicą;
 • obiektach hotelarskich oraz innych obiektach turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem bazy wypoczynkowo-sanatoryjnej;
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach, w tym w organizacjach zajmujących się zarządzaniem turystyką w regionach;
 • w centrach wellness&spa, odnowy biologicznej;
 • agencjach reklamowych, redakcjach gazet, radia i telewizji.

Dokumenty do pobrania

Regulamin dyplomowania (pobierz)

Wytyczne redakcyjne TiR II stopień (pobierz)

Wymagania merytoryczne TiR II stopień (pobierz)

Regulamin studiów (pobierz)

Zarządzenie 83-2023.BGD (ws. składania prac dyplomowych oraz kontrola antyplagiatowa) (pobierz)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD Karta pracy (pobierz)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD Strona tytułowa (pobierz)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD Oświadczenie o samodzielności wykonanej pracy (pobierz)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD Oświadczenie (pobierz)

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD Zgoda na wykorzystanie wizerunku (pobierz)

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD Wniosek promotora (pobierz)

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD Recenzja pracy dyplomowej (pobierz)

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 83-2023.BGD (pobierz)

Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (pobierz)

Zalecenia JSA ws. wymagań dotyczących formatowania tekstu przed wysłaniem go do JSA (pobierz)

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu (pobierz)

Instrukcja dla studenta (pobierz)

Instrukcja dla promotora, recenzenta (pobierz)

Instrukcja dla sekretarza (pobierz)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (word)

Egzamin dyplomowy

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złóż w Dziale Nauczania (pok. 227):

 • pracę dyplomową w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych elementów (nie później niż w dniu obrony);
 • oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną.
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli takie posiadasz). Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl;
 • legitymację studencką.
 • dziennika praktyk zawodowych – w przypadku jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: ANS w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);

Brak któregoś z wymaganych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec Uczelni oraz zwrotu książek w Bibliotece Akademickiej.

Instrukcja dla studenta

Student ostatniego semestru studiów po akceptacji tematu pracy dyplomowej przez promotora zobowiązany jest dostarczyć do Działu Nauczania w terminie:

– do 31 maja w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim;

– do 31 grudnia w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym

kartę pracy dyplomowej, w której zamieszcza tytuł pracy dyplomowej w języku polskim oraz w języku angielskim, według załącznika nr 1.

Studenci, których dane zostały przygotowane zgodnie z § 3 ust. 2, zobowiązani są do zatwierdzenia kodem SMS oświadczeń i zgody dotyczących: (Postępy – Dyplom – Mój dyplom):

 • oświadczenia o samodzielności wykonanej pracy, stanowiącego załącznik nr 3;
 • oświadczenia na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej, stanowiącego załącznik nr 4
 • zgody lub jej braku na wykorzystanie wizerunku absolwenta, stanowiącego załącznik nr 5;
 • wypełnienia w Wirtualnej Uczelni formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: język pracy, streszczenie w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim.

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia! Jeśli jakiekolwiek dane w Wirtualnej Uczelni się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

UWAGA! W przypadku braku zgody studenta na wykorzystanie prywatnego numeru telefonu w zakresie niezbędnym do korzystania z Wirtualnej Uczelni, student zobowiązany jest własnoręcznie podpisać oświadczenia lub zgody w Dziale Nauczania.

Schemat pracy dyplomowej powinien być przygotowany według następującej kolejności:

1) strona tytułowa

2) podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy

3) podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez Uczelnię pracy dyplomowej

4) tekst pracy, w tym spis treści, bibliografia, wykaz tabel i rysunków;

5) szczegóły i wymogi dotyczące pracy dyplomowej regulowane są w odrębnym regulaminie dyplomowania dla każdego kierunku studiów.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych danych, student co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony, wgrywa zatwierdzoną przez promotora pracę dyplomową w postaci pliku pdf (opisany w następujący sposób: nazwisko i imię studenta, nr albumu, tytuł pracy dyplomowej).

Praca dyplomowa powinna być zapisana w formacie pdf i scalona w jednym pliku. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB.

Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, a także odznaczeniu wszystkich wymaganych oświadczeń zarówno w Wirtualnej Uczelni jak i w pracy dyplomowej student niezwłocznie powiadamia e-mailowo lub telefonicznie  pracownika Sali Obsługi Studenta: 18-26-107-28 agnieszka.subik@ans-nt.edu.pl

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223A.

Jeżeli będziesz potrzebować wystawienia dodatkowego dyplomu w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania przed dniem obrony podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-728.

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki

lic. Małgorzata Gozdyra

specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

Agnieszka Subik

referent administracyjny