Ułatwienia dostępu

dr Wioletta Bień

Stanowisko

adiunkt

Wykształcenie

 • Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie – z wykształcenia ekonomista, specjalista z zakresu rachunkowości, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog.
 • Obroniła z wyróżnieniem dysertację doktorską pt. Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy na Wydziale Finansów i Prawa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe 

 • Laureatka nagród Rektora UEK oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty za indywidualne osiągnięcia naukowe i dydaktyczno-wychowawcze.
 • Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń w zakresie: audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach;
 • Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym w zakresie surdopedagogiki w Akademii Pedagogicznej w Krakowie;
 • Uzyskała kwalifikacje pedagogiczne w Studium Psychologii i Pedagogiki przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie;
 • Uzyskała certyfikat głównego księgowego –  kurs „Rachunkowość na Głównego Księgowego z elementami MSR” – w Centrum Edukacji Ekspert w Warszawie;
 • Jest certyfikowanym tutorem akademickim –  Instytut Finansów (Collegium Wratislaviense we Wrocławiu);
 • Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w Galicyjskim Centrum Edukacji w Krakowie;
 • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;
 • Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie;
 • Autor zadań egzaminacyjnych – współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie;
 • Rzeczoznawca MEN ds. opiniowania programów nauczania i podręczników przeznaczonych do kształcenia zawodowego;
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii i Rachunkowości;
 • Posiada doświadczenie w nauczaniu osób z dysfunkcją słuchu, współpracuje z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
 • Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości i finansów.
 • Zawodowo związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.
 • Nauczyciel dyplomowany w szkole policealnej.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczno–naukowe i zawodowe w dziedzinie rachunkowości.

Obszary zainteresowań naukowo-badawczych

 • rachunkowość finansowa
 • sprawozdawczość i analiza finansowa
 • rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych
 • rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
 • finanse publiczne,
 • finanse samorządu terytorialnego, system podatków i opłat samorządowych
 • audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
 • rachunkowość bankowa

 

 

 • W. Bień, Podmioty uprawnione do korzystania z dotacji oświatowych, (w:) „Finanse Komunalne” Miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska SA, nr 6/2013, Warszawa 2013.
 • W. Bień, Racjonalizacja zatrudnienia w kontekście koncepcji elastycznej firmy, (w:) Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Prace z Zakresu Zarządzania, nr 1, Tarnów 2013.
 • W. Bień, Ocena kondycji finansowej gmin województwa małopolskiego w latach 2007-2016, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Współczesne finanse.” Nr 345/17, Katowice 2017.
 • W. Bień, Finansowe skutki kasowej i memoriałowej zasady ewidencjonowania budżetu. (w:) Wyzwania sprawozdawczości i  rewizji finansowej, red. M. Andrzejewski, K. Chłapek, S. Krajewska, Difin, Warszawa 2021 r.
 • W. Bień, The Electoral Cycle and the Tax Policy of Gminas = Cykl polityczny a polityka podatkowa gmin, (w:) Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. – t. 118, Łódź 2021.
 • W. Bień, Ewolucja sprawozdawczości finansowej banków spółdzielczych, Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania rachunkowości”, red. Wojciech Kozioł, Wydawnictwo Instytutu Prawa Gospodarczego, 2021 r.
 • W. Bień, Zróżnicowanie lokalnej polityki podatkowej gmin województwa małopolskiego, (w:) Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 124, Łódź 2022 r.

MONOGRAFIA NAUKOWA:

 • W. Bień, Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

PUBLIKACJE PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI ZAWODU:

 • W. Bień, S. Odrzywałek, Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik ekonomista. Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, WSiP sp. z o.o., Warszawa 2014.
 • W. Bień, S. Odrzywałek, Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik ekonomista. Kwalifikacja A.35. Egzamin zawodowy. Szkoły ponadgimnazjalne. WSiP sp. z o.o., Warszawa 2015 r.
 • W. Bień, S. Odrzywałek, Pracownia techniki biurowej. Technik ekonomista. Kwalifikacja A.35. Praktyczna nauka zawodu. Szkoły ponadgimnazjalne. WSiP sp. z o.o., Warszawa 2016.

RECENzJE PODRĘCZNIKÓW – DOROBEK NAUKOWY NIEPUBLIKOWANY:

Opracowanie opinii merytoryczno-dydaktycznych podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisanych do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia zawodowego w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości:

 • „Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 1. Podstawy prawa” Joanna Ablewicz, WSiP sp. z o.o. Warszawa 2013
 • „Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw” Damian Dębski, Paweł Dębski, WSiP sp. z o.o. Warszawa 2013
 • „Kadry i płace” Damian Dębski, Paweł Dębski, WSiP sp. z o.o. Warszawa 2013
 • „Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość” Damian Dębski, Paweł Dębski, WSiP sp. z o.o. Warszawa 2013
 • „Rozliczanie wynagrodzeń” Ewa Kawczyńska-Kiełbasa, WSiP z o.o. Warszawa 2014.
 • „Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Część 1. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.” Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski, Joanna Śliżewska, WSiP sp. z o.o. Warszawa 2019 r.
 • „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.” Część 2. Podręcznik do nauki zawodu. Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski, WSiP sp. z o.o. Warszawa 2019 r.