Ułatwienia dostępu

dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz

Stanowisko

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 1973 r. obroniła pracę doktorską pt. Naturalne warunki środowiska człowieka jako kryterium oceny projektów miast przyszłości. Praca zdefiniowała i wprowadziła pojęcie estetyki sozologicznej – badania nad tym zagadnieniem podsumowała w książce Ekologia środowiska mieszkaniowego. Studia nad kształtowaniem architektonicznym biotopu.
 • W 1964 r. uzyskała tytuł magistra na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej; praca pt. Ośrodek rekreacyjno-kąpieliskowy dla miasta milionowego  wykonana pod kierunkiem prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego i dr hab. Zbigniewa Gądka.
 • Ukończyła podyplomowe studium ochrony przyrody w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie (1972).
 • Jest absolwentką podyplomowego studium konserwacji zabytków dla rzeczoznawców majątkowych (1999).
Doświadczenie zawodowe
 • Po ukończeniu studiów magisterskich odbyła staż w Katedrze Projektowania Architektury w Regionie, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • W 1965 r. pełniła funkcję inżyniera ds. inwestycji w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu.
 • W latach 1966-2005 była pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (obejmowała stanowiska: asystenta, starszego asystenta i adiunkta) – zajęcia dydaktyczne i praca badawcza obejmowały: teorię  i historię architektury współczesnej, architekturę najnowszą i dziedzictwo historyczne, konserwację zabytków, zagadnienia związane ze sztuką współczesną oraz rysunek odręczny).
 • W 1971 r. przebywała na miesięcznym stypendium Centro Internationale Andrea Palladio w Vicenzy we Włoszech.
 • Oprócz pracy dydaktycznej i naukowej zajmowała się pracą projektową – tworzyła realizacje architektoniczne i wnętrzarskie oraz projekty rewaloryzacyjne, które wprowadziły nowe funkcje w historyczną zabudowę.
 • Wzięła udział w kilkunastu urbanistycznych i architektonicznych zespołach konkursowych, których celem był projekt m.in. centrum Łodzi, osiedla Dębniki w Krakowie, centrum Będzina.
 • W latach 2004-2012 była Kierownikiem Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (wcześniej przez 6 lat była sekretarzem naukowym).
 • W latach 2008-2012 wykładała na Podyplomowym Studium Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
 • W latach 1965 -1972 była sekretarzem technicznym Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w Krakowie, w latach 1972-1978 zastępcą sekretarza naukowego Komisji, do 1982 r. sekretarzem naukowym ds. architektury, a obecnie członkiem Zarządu Komisji.
 • Jest Przewodniczącą Sekcji Sztuk Plastycznych w Architekturze Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, a także członkiem Kolegium Redakcyjnego Teki Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN.
 • Jest członkiem Polskiej Sekcji DOCOMOMO (przez kilka lat była sekretarzem naukowym sekcji) oraz  Stowarzyszenia Konserwatorów  Zabytków.
 • Była członkiem Rady Programowej Galerii Sztuki „Kanonicza 1” Politechniki Krakowskiej (od 1996 do 2005-likwidacja galerii), a także członkiem Rady Programowej Galerii Krytyków POKAZ – Warszawa, Krakowskie Przedmieście 20/22 (aż do likwidacji w 2012 r.).
 • W latach 1996-2006 redaktor naczelna czasopisma „Rezydencje”.
 • Od 1976 r. członek koła malarskiego architektów MALARCH – udział w wielu wystawach zbiorowych, trzy wystawy indywidualne.
 • Od 2010 r. jest prezesem Stowarzyszenia Artystów i Przyjaciół PIWNICY POD BARANAMI.
 • Od 2011 członek AIPP  (Stowarzyszenie włosko-polskie w Padwie).
 • Od 2011 członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
 • Od czasów studenckich współpracuje z teatrami studenckimi (dekoracje, kostiumy, aranżacje wnętrz na uroczystościach i balach). Przygotowała m.in.: scenografię do widowiska „Ze złomu szlachetnego” – w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego, Centrum Polsko-Słowiańskie Nowy Jork,1994; scenografię jasełek w kościele St.Mary Mother of Jesus Nowy Jork,1995, a także scenografia do „Polish Opera Plus an assumed Miracle (Krakowiacy i górale), przedstawienie zrealizowane przez Polski Instytut Teatralny w USA, reż. Nina Polan, premiera w Cami Hall, Nowy Jork,1995.
 • Przez 12 lat prowadziła studenckie praktyki inwentaryzacyjne w Zakopanem.
Nagrody i wyróżnienia
 • 2021 r.  Odznaka Honoris Gratia nr 2538,
 • 2008 r. I nagroda zespołowa (realizacyjna) za projekt fontanny „Kryształ”, Kraków, Rynek Główny (współautorka koncepcji dr arch. Maria Ponikiewska-Arct),
 • 2006 r. I nagroda zespołowa w ogólnopolskim konkursie na projekt rewaloryzacji centrum Siemianowic Śląskich – projekt kaskady wodnej (współprojektant: dr arch. Maria Ponikiewska-Arct),
 • 2005 r. Medal Jubileuszowy za wkład w rozwój Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
 • 2001 r. pierwszy „Laur Krakowa XXI wieku” za zasługi w integrowaniu nauki, sztuki i biznesu,
 • 1993 r. Nagroda im. Włodzimierza Tetmajera za odtworzenie pracowni W. Tetmajera i rewaloryzację jego dworu w Bronowicach wraz z otoczeniem,
 • 1986 r. Złoty Krzyż Zasługi,
 • 1985 r. Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej za organizację ogólnopolskich „Konwersatoriów Polskiej Architektury Współczesnej” (Komisja UiA O/PAN) w Mogilanach.
 • 1985 r. Nagroda Muzeum Tatrzańskiego za organizację i merytoryczny poziom dokumentacji zabytków architektury Zakopanego i okolic wykonanych w ramach praktyk studenckich.
 • Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za działalność dydaktyczną m.in. za działalność naukowo-badawczą (1981 r.),
 • 1981 r. złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami” od Ministra Kultury i Sztuki,
 • 1978 r. nagroda w ogólnopolskim konkursie za książkę Ekologia środowiska mieszkaniowego (współautor T.P.Szafer),
 • 1973 r. nagroda III stopnia  Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki za książkę Nowa Architektura Polska (współautor T.P.Szafer).
Konferencje (wybór)
 1. 14.09.2011 r. uroczystość otwarcia „Audytorium al Duomo” im.Andrzeja Tomaszewskiego połączona z konferencją związaną m.in.. z polską szkołą konserwacji zabytków i otwarciem wystawy prac renowacyjnych i konserwatorskich w Krakowie, Florencja.
 2. 16.10.2011 r. udział w konferencji związanej z wystawą prac prof. Ryszarda Demela – współorganizacja  towarzyszącej wystawy: AIPP Associazione Italo Polacca Padova, Krypta Katedry w Padwie.
 3. 22.03.2012 r. organizacja posiedzenia naukowego Sekcji Sztuk Plastycznych w  Architekturze Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie z referatami dot. twórczości Krystyny Wróblewskiej i Andrzeja Wróblewskiego. Wprowadzenie „W 35 rocznicę utworzenia grupy”Malarch”.
Publikacje
T.P.Szafer,Nowa Architektura Polska. Diariusz lat 1966-1970, Arkady, 1972  – wybór i przygotowanie materiału ilustracyjnego K. Styrna-Bartkowicz, T.P. Szafer, Ekologia środowiska mieszkaniowego.Studia nad kształtowaniem architektonicznym biotopu człowieka, Ossolineum, 1977. K. Bartkowicz ,Trudna awangarda. Polska Architektura Przełomu 1981-1989, PPUZ, Nowy Targ, 2019. M. Agnoletto  F. Boccia  S. Cassara  A.Di Marco  G. Rosso  M. Tagliatori „Dzieła Nowoczesnej Architektury”, Vercelli 2006, Warszawa 2007, redakcja polskiego tekstu s.10-19, Postscriptum „O współczesnej architekturze polskiej”. (współautor T.P.Szafer) s.298 -299. Architektura fantastyczna czy architektura bliskiej przyszłości? „Architektura” 1966  nr. 6. O tym jak Polak mieszkał dawniej a jak teraz… ”Domy Spółdzielcze” 1966  nr. 7. Sprawozdania z posiedzeń Komisji O/PAN w Krakowie, 1967 (styczeń-czerwiec) t. XI/1, Kraków, 1968. Sea-city, miasto na morzu,”Architektura” 1968 nr. 9. Rok 2000 „Fundamenty” – Suplement, 1968 nr. 51-52. Z prac Pilkington Glass Age Development Commmitte nad miastem przyszłości „Sprawozdania z posiedzeń Komisji O/PAN w Krakowie”, 1968 (styczeń-czerwiec) t. XII/1 Kraków,1969 Oscar Niemeyer – jedność i równowaga „Architektura” 1969  nr. 7 Konsekwencje przestrzenne aktualnych hipotez rozwoju osadnictwa „Sprawozdania z posiedzeń Komisji O/PAN w Krakowie”, 1969 (styczeń-czerwiec) t.XIII/1, Kraków,1970. Rozwój idealnych koncepcji przyszłościowych w I połowie XX wieku, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji O/PAN w Krakowie”, 1969 (styczeń-czerwiec). Nowy etap w projektowaniu architektury przyszłości, „Architektura” 1970 nr. 4/5 Nowy etap w projektowaniu architektury przyszłości – ochrona środowiska naturalnego naczelnym zadaniem,  „Plener Ziemia Zgorzelecka – nauka i sztuka w procesie ochrony środowiska naturalnego człowieka”  (wydawnictwo poplenerowe),1971. Nowoczesna – wieloużytkowa „Fundamenty” 1972 nr. 16. Powiązania z naturą i walory estetyczne w koncepcjach idealnych od renesansu do XVIII w. „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, 1976. Ekologiczne kryteria analizy miast idealnych XIX i początku XX wieku „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, 1977 Projektanci, artyści, pomysłodawcy a sfera osobista w przestrzeni osiedlowej (współpraca Janusz Bartkowicz -autor posteru) „Sfera osobista w przestrzeni społecznej” materiały pokonferencyjne IV Ogólnopolskiego Konwersatorium Polskiej Architektury Współczesnej zorganizowanej przez Komisję U i A O/PAN, Mogilny, 1983. Styrna-Bartkowicz K., Węcławowicz-Gyurkovich., Wpływ utopii architektonicznych i urbanistycznych na kształtowanie form we współczesnej architekturze [w:] ”S.F. w sztuce”, Instytut Filozofii UJ ,1987. Brzydota i piękno – etapy poszukiwań twórczych, „Współczesne  poszukiwania twórcze” SARP, Warszawa, 1987. Krakowskie Biennale [w:] „Pokaz – pismo galerii krytyków” nr 2/5 Warszawa, IV’1994 s. 46-48. Ekologia środowiska mieszkaniowego – między polityką a transcedencją, VI Konwersatorium Eko-architektury Współczesnej Ziem Górskich, Cieszyn, 30.04.1994 – referat na Posiedzeniu Komisji Ekspertów ”Śródmieście Cieszyna – Centrum Kultury i Biznesu” Oko architekta & obiektyw aparatu. Zosia Zaleska Bobrowski – architekt i fotografik, ”Prace polskich architektów na tle kierunków twórczych w architekturze i urbanistyce w latach 1945-1095” – Jubileusz 50-lecia Politechniki Krakowskiej.  Materiały Międzynarodowej Konferencji, Kraków 20-21.10.1995, t. IV  s.169-173. Analiza możliwości i kierunków adaptacji obiektów zabytkowych na tle doświadczeń profesjonalnych  i dydaktycznych. Zamki: Ojców, Tenczyn, Ogrodzieniec [w:] ”Zabytki architektury i urbanistyki ziemi krakowskiej i ich rola we współczesnym rozwoju regionu”, Kraków, 1996  s.115-136  materiały z seminarium IHAiKZ Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, w ramach programu badawczego KBN nr 1307/TO7/95/08 Kraków i  Wisła (współautor Ewa Węcławowicz-Gyurkovich), Architektura&Biznes, 1998 nr. 11 s.12-17 – VII Międzynarodowe Biennale Architektur, Kraków Zmiana funkcji obiektu zabytkowego – szansa czy degradacja? „Utrzymanie i użytkowanie obiektów zabytkowych w warunkach gospodarki rynkowej” 1998  s. 58-62. – Materiały Seminarium Szkoleniowego adresowanego do przedstawicieli Samorządu Terytorialnego. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, oddział Kraków. Efemeryczne święto architektury (współautor  E.Węcławowicz-Gyurkovich) „Architektura & Biznes”  2000 nr 11 s.22-31VIII Międzynarodowe Biennale Architektury-Kraków 2000. Przestrzeń możliwości czyli raj w sercu miasta (współautor  E.Węcławowicz-Gyurkovich) „Architektura & Biznes”  2000 nr 12 s. 24-31 – VIII MBA. REZYDENCJE  – czasopismo (początkowo kwartalnik, następnie dwumiesięcznik); redaktor naczelna od nr 1 – 36 (ukazujący się w latach 1996 – 2005 ). Do każdego numeru pisałam artykuł wstępny na temat  architektury, sztuki, kreacji przestrzennych itp. oraz komentarze do wielu tematów prezentowanych wewnątrz czasopisma. DOM – cotygodniowy dodatek do  gazety „Dziennik Polski”, Kraków-Małopolska Galeria Architektury Współczesnej – architekci, kierunki, problemy – cykl 40 artykułów (współpraca z red. Magdalena Musialik-Furdyna) ukazujących się w latach 2000- 2001 (pierwszy odcinek 9.02.2000). Korzenie  Pokaz – Pismo krytyki artystycznej,  Warszawa, 2001 nr. 34 Zaangażowanie w architekturę. Trzydzieści trzy Teki pod red. prof. Janusza Bogdanowskiego „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” tom XXXIII.  Kraków, 2001  s.9-10. Architekci w Piwnicy pod Baranami „Pokaz. Pismo krytyki artystycznej”, Warszawa, 2003 nr. 35 s.11-19. Odnalezione sacrum. Kościoły Stanisława Niemczyka (współautor M. Musialik) „Sztuka Sakralna”  2003  nr. 2, s.8-11. Znak naszych czasów „Sztuka Sakralna” 2003 nr. 3 s.7-10. Salony dla ludu – wywiad z ks. S.Tkoczem (współautor M. Musialik) „Sztuka Sakralna” 2003 nr 3 s.74-75. Mały jubileusz (art. wstępny) „Sztuka Sakralna” 2003  nr 4 s.1 Niebo schodzi na ziemię. Realizacje rzeźbiarskie K. Badyny (współautor M. Musialik) „Sztuka Sakralna” 2003  nr 5 s. 6-11 Współczesne lotniska. Architektura portów lotniczych (współautor E.Węcławowicz-Gyurkovich) „Arkada” 2003 nr 1(29)  s.21-27 Czy architekturze potrzebna jest rzeźba? „Pokaz. Pismo krytyki artystycznej” Warszawa, 2004  nr 38 s.19 Architektura sakralna „Świat Kamienia. Dwumiesięcznik branży kamieniarskiej”  2005 nr 6(37) s.24-30 Niezaspokojona tęsknota „Architektura&Biznes” nr 1/2009 Witalna rola architektury „Architektura&Biznes” nr 7/8, 2011 s. 33 Audytorium al Duomo we Florencji im.Andrzeja Tomaszewskiego (opracowanie informacji) „Nasz Świat” – dwutygodnik informacyjny dla Polaków we Włoszech, nr 18(147)-15.10.2011, s.14. Edukacja i popularyzacja w XXI wieku, czyli pilna konieczność tworzenia powszechnej świadomości  i wiedzy o ochronie dziedzictwa światowego,narodowego i lokalnego w: Karta Krakowska 2000 – 10 lat później. Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Kraków 17-19 listopad 2011,  Politechnika Krakowska, seria Architektura, Monografia 400, Kraków 2011, s. 385-390. Gdynia tradycyjnie nowoczesna „Architektura&Biznes” nr 3, 2012 s. 22-25. Wielofunkcyjne centrum. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach „Architektura&Biznes” nr 6/ 2013, s. 88-95. Fenomen Jana Sawki. Wokół twórczości wszechstronnego artysty „Architektura&Biznes” nr 7-8/2013, s. 28-29. Młodzieńczy temperament + doświadczenie.Wojciech Leśnikowski „Architektura&Biznes” nr 9/2013 s. 23. Solidny, elegancki, przyjazny. Konkurs na koncepcję architektoniczną Sądu Rejonowego w Nysie „Architektura&Biznes” nr 3, 2014 s. 20-25. Opracowania wykonane dla Komisji UiA w latach 1967-70 (niepublikowane): – Kwerenda materiałów ikonograficznych do awangardowych osiągnięć architektury polskiej 1945 – 1968 (archiwum O/PAN w Krakowie) – Kwerenda bibliograficzna materiałów opisowych i ikonograficznych do współczesnej teorii układów przestrzennych (archiwum O/PAN w Krakowie) – Kwerenda bibliograficzna materiałów opisowych do zagadnień ochrony środowiska naturalnego  planowaniu przestrzennym (maszynopis, archiwum O/PAN w Krakowie) – Koncepcja miast przyszłości a problem ochrony środowiska naturalnego człowieka (maszynopis, archiwum O/PAN w Krakowie) – Zestawienie porównawcze projektów przyszłościowych jednostek osiedleńczych – rozdział pracy zbiorowej p.t. Współczesne znaczenie ochrony środowiska naturalnego dla planowania przestrzennego (archiwum /PAN w Krakowie) – Naturalne warunki środowiska człowieka jako kryterium  oceny projektów miast przyszłości – Rozprawa doktorska , Kraków 1973, Biblioteka Politechniki Krakowskiej Udział w sesjach i konferencjach (wybór)
 • Międzynarodowe Seminarium UIA poświęcone architekturze sportu i turystyki, Katowice, 1967 – głos w dyskusji.
 • Konferencja „Problemy podziału zadań badawczych w zakresie perspektywicznego rozwoju nauki architektury i urbanistyki w placówkach naukowych” – wypowiedź. Organizator: Komitet Architektury i Urbanistyki PAN. Szczecin, 1968.
 • Konferencja „Polska 2000”  Warszawa, 1968 – wypowiedź. Skrót wypowiedzi drukowany w suplemencie tygodnika „Fundamenty”.
 • Sympozjum Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN poświęcone tematyce współczesnej rekreacji  Nowe Tychy,1968 – wypowiedź.
 • Konferencja problemowa TUP (Towarzystwo Urbanistów Polskich) „Podstawowe założenia kształtowania układów osadniczych”. Warszawa 1969 – wypowiedź.
 • „Polski model miasta 2000” konferencja zorganizowana przez Komisję U i A  O/PAN w Krakowie, 1969  – komunikat.
 • „Kształtowanie nowych miast” Konferencja zorganizowana przez Komitet A i U PAN , Tychy, 1971- wypowiedź.
 • „Miasto przyszłości” Konferencja zorganizowana przez Komitet Badań i Prognoz Polska 2000, Miedzeszyn,1973  komunikat.
 • „Problematyka kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego” Sesja naukowa O/PAN Kraków-Ojców, 1974 – wypowiedź.
 • IV Międzynarodowe Sympozjum „Aktywizacja obiektów i zespołów architektury zabytkowej – zamki i pałace”, Pszczyna 30-31.05.1994 r.  organizowane przez Komisję Urbanistyk i Architektury O/PAN Katowice oraz Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Referat: Krystyna Styrna-Bartkowicz,Ewa Węcławowicz-Gyurkovich „Ożywianie zastygłej historii. Sprzeczność czy szansa? Próba określenia granic i metod interwencji architektonicznej”.
 • Międzynarodowa Konferencja DOCOMOMO, Barcelona 14-17.11.1994 „The Challenge of Modernity: A Critical Review and Contemporary Positions”.
 • Referat: Krystyna Styrna-Bartkowicz, Maria J.Żychowska “Modern Movement Realizations In the Process of Training an Architect” – publikacja w materiałach konferencji.
 • VI Międzynarodowe Biennale Architektury  Kraków’96 (18-20 październik) „Rynek w Krakowie – Kraków w Europie” – opracowane założeń historycznych do warunków głównego konkursu Biennale.
 • „Utrzymanie i użytkowanie obiektów zabytkowych w warunkach gospodarki rynkowej” – seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków adresowane do przedstawicieli Samorządu Terytorialnego
 • Referat Zmiana funkcji obiektu zabytkowego – szansa czy degradacja?  – publikacja w materiałach seminarium, SKZ Oddział Kraków, luty 1998.