Home prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki

Maciej Złowodzki

Wykształcenie 

 • 1968-1973 – studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej zakończone dy­plo­mem magistra inżyniera architekta – praca dyplomowa: Rozbudowa i modernizacja Kra­kowskich Zakładów Armatur; promotor doc. Zdzisław Arct;
 • 1983 – doktor nauk technicznych, na podstawie obrony dysertacji O modelach funkcjo­nal­no-przestrzennych biur; promotor profesor Bohdan Lisowski;
 • 1995 – doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki w spec­jalności: teoria architektury i urbanistyki; dysertacja habilitacyjna O środowisku ar­chi­­tek­to­nicznym miejsc pracy biurowej; recenzenci w przewodzie profesorowie: J. Ta­de­usz Ga­włow­ski, Leszek Kałkowski i Stanisław Sołowij;
 • 1998 – profesor nadzwyczajny Politechniki Krakowskiej – recenzenci w postępowaniu awan­­sowym profesorowie: Witold Cęckiewicz i Lech Kłosiewicz;
 • 2009 – profesor tytularny nauk technicznych – recenzenci w przewodzie profesorowie: An­drzej E. Gałkowski, Nina Juzwa, Wacław Seruga i Stefan Wrona;
 • 2017 – 2020 – profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej;
 • 2020 – 2022 profesor na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej;
 • Od 2022 – profesor w Instytucie Technicznym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Aktywność w organizacjach naukowych i zajmowane stanowiska:

 • od 1992 członek Komisji Ergonomii Oddziału Krakowskiego PAN, od roku 2015 r. – prze­wod­niczący;
 • od 1996 członek Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Krakowskiego PAN;
 • kierownik Samodzielnego Zakładu Projektowania Architektury Przemysłowej Politechniki Krakowskiej A6 – w latach 1998–2003.
 • 1999 – 2011 członek Komitetu Ergonomii Polskiej Akademii Nauk i przewodniczący w latach 2008 – 2010;
 • przewodniczący Kolegium Redakcyjnego i redaktor naczelny dwumiesięcznika Na­sza Po­li­tech­nika w latach 2002-2005;
 • Kierownik Zakładu Architektury Miejsc Pracy Instytutu Projektowania Architek­to­nicznego Politechniki Krakowskiej w latach 2008 – 2010;
 • Kierownik Zakładu Architektury Przemysłowej Instytutu Projektowania Architek­to­nicz­nego Politechniki Krakowskiej w latach 2010 – 2014;
 • Członek Senatu Politechniki Krakowskiej w latach 2012 – 2020;
 • dyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej w latach d 2013 – 2020;
 • od 2013 – członek Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący w latach 2013-2021;
 • kierownik Katedry Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji Politechniki Krakowskiej w latach 2014 – 2020;

Główna problematyka badań naukowych i wdrożeń:

 • architektura i środowisko miejsc pracy;
 • budownictwo biurowe w kontekście urbanistycznym, aspekty lokalizacji i aspekt wielo­funk­cyjności obiektów i zespołów biurowych;
 • obiekty biurowe, technologia pracy biurowej, pomieszczenia pracy, ich śro­do­wis­ko i wy­po­sażenie;
 • aspekty koncepcji przestrzennych i estetyczno-wrażeniowe obiektów biurowych;
 • problematyka kształtowania zakładów przemysłowych, strefowanie poziome i funkcje po­mocnicze zakładów produkcyjnych;
 • przemysł 4.0 i aspekt sztucznej inteligencji w produkcji materialnej;
 • ergonomia i aksjologia ogólna, ergonomia pracy biurowej, ergonomia w architekturze, dos­to­sowanie przestrzeni zbudowanej do potrzeb użytkowników, metody równoważenia tech­ni­zacji i uniformizacji w architekturze, aspekty dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego;
 • teoria budowy formy architektonicznej, architektura w kontekście kulturowym.

Dorobek naukowy i zawodowo-twórczy:

 • autorstwo i współautorstwo 29 pozycji książkowych, monografii i rozdziałów w książkach;
 • 146 publikacji naukowych, zawodowych i infor­ma­cyj­nych;
 • udział w 97 konferencjach, sympozjach i posiedzeniach naukowych;
 • współ­au­tor­stwo 11 zrealizowanych form przemysłowych;
 • autorstwo i współautorstwo 35 pro­jek­tów ar­chitektonicznych, z tego 19 zrealizowanych;
 • autorstwo i współautorstwo 13 projektów nagrodzonych lub wyróż­nio­nych w konkursach architektonicznych.

Autorstwo i współautorstwo podręczników i skryptów akademickich:

 • Współautorstwo i współpraca przy 18 skryptach programowych do prowadzenia zajęć z pro­jek­towania architektury przemysłowej opracowanych w latach 1976-1991.
 • O technologii pracy biurowej dla pro­jekto­wania ar­chi­tek­tonicznego bu­dyn­ków biurowych. Zakład Graficzny PK, Kra­ków 1985 – współautor Bohdan Lisowski;
 • Technologiczne i środowiskowe projektowanie architektury biur – Politechnika Kra­kow­ska, Kraków 1997.
 • Propedeutyka ergonomii z elementami antropometrii. [W:] ZA­RZĄ­DZANIE BEZ­PIE­CZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY. Tom III Aspekty ludzkie w za­rzą­dza­niu bez­pie­czeń­stwem i higieną pracy. Red. Adam Tabor i Agnieszka Pie­czonka. Cen­trum Szko­lenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Kra­kow­skiej, Kraków 2003 (ISBN 83-7242-266-4).
 • O ergonomii i architekturze. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008 (ISBN 978-83-7242-465-5).
 • O projektowaniu architektury miejsc pracy. Tom 1: Architektura zakładów produk­cyj­nych. Seria – architektura i urbanistyka. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kra­ków 2022 – współautorzy Marek Bystroń i Wojciech Duliński.

Rozwój młodej kadry architektonicznej i kadry naukowej:

 • promotorstwo 127 dyplomów inżynierów architektów,
 • promotorstwo 298 dyplomów magistrów architektów,
 • promotorstwo 11 przewodów doktorskich (w tym 4 zakończonych),
 • recenzje 7 dysertacji doktorskich,
 • recenzje 24 dysertacji habilitacyjnych i przewodów habilitacyjnych,
 • recenzje 8 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora.

Wyróżnienia:

 • Medal „La Défense” – przyznany przez EPAD (Etablissement Pu­blic pour l’Amé­­na­ge­ment de la Région de la Défense) – Paryż 1986.
 • Srebrny medal jubileuszowy prof. J. Tadeusza GAWŁOWSKIEGOVI­RO IL­LU­STRI IN ARTE AR­CHITECTURAE PERITO – Kraków 1997.
 • Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej – Kraków 1997.
 • 18 nagród JM Rektora Politechniki Krakowskiej, indywidualnych i zespołowych, róż­ne­go stop­nia i o róż­­nych umotywowaniach,
 • Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP – Warszawa 1999.
 • Adres Dziekana Wydziału Architektury PK gratulujący wysokich osiągnięć dydaktycznych i nauko­wych – Kraków 2000.
 • Medal 55–lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przyznany za dokonania dla środowiska architektów w Polsce – Kraków 2000.
 • Medal jubileuszowy prof. Waltera Henna przyznany przez fundację PPBO Buszko & Fran­ta – Ka­to­wice 2002.
 • Doroczna nagroda Ministra Infrastruktury za książkę: Uwarunkowania kulturowe ar­chi­tek­tury wobec przemian cywilizacyjnych końca XX wieku; w kategorii publikacje z dziedziny ar­chitektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i ko­mu­nal­nej oraz geodezji i kartografii; w zespole autorskim z: prof. J. Tadeuszem Ga­włow­­skim, drem Piotrem Winskowski i dr Angeliką Lasiewicz – Sych – Warszawa 2003.
 • Medal Jubileuszowy z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, przyznany za znaczący wkład w roz­wój Wydziału Architektury – 2005.
 • Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej – Kraków 2005.
 • Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP – Warszawa 2006.
 • Medal św. Kingi przyznany przez Radę gminy Nowy Korczyn – Nowy Korczyn 2008.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Minister Edukacji Narodowej za szcze­gólne zasługi dla oświaty i wychowania – Warszawa 2009.
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę, przyznany przez Prezydenta RP – Warszawa 2010.
 • Medal im. Profesora Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, przyznany przez Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego – Warszawa 2010.
 • Dyplom uznania i medal jubileuszowy Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Ja­koś­ci Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – Kraków 2010.
 • 11 dyplomów BENE MERITUS Oddziału Krakowskiego SARP – przyznawane w latach 2012 – 2022.
 • Medal Jubileuszowy z okazji siedemdziesiątej rocznicy powstania Wydziału Archi­tek­tury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, przyznany za: znaczący wkład w roz­wój Wydziału Architektury – 2015.
 • Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP – Warszawa 2017.
 • Medal – Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej – 2019.
Shopping Basket