Ułatwienia dostępu

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki

Stanowisko

profesor

Wykształcenie 

 • 1968-1973 – studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej zakończone dy­plo­mem magistra inżyniera architekta – praca dyplomowa: Rozbudowa i modernizacja Kra­kowskich Zakładów Armatur; promotor doc. Zdzisław Arct;
 • 1983 – doktor nauk technicznych, na podstawie obrony dysertacji O modelach funkcjo­nal­no-przestrzennych biur; promotor profesor Bohdan Lisowski;
 • 1995 – doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki w spec­jalności: teoria architektury i urbanistyki; dysertacja habilitacyjna O środowisku ar­chi­­tek­to­nicznym miejsc pracy biurowej; recenzenci w przewodzie profesorowie: J. Ta­de­usz Ga­włow­ski, Leszek Kałkowski i Stanisław Sołowij;
 • 1998 – profesor nadzwyczajny Politechniki Krakowskiej – recenzenci w postępowaniu awan­­sowym profesorowie: Witold Cęckiewicz i Lech Kłosiewicz;
 • 2009 – profesor tytularny nauk technicznych – recenzenci w przewodzie profesorowie: An­drzej E. Gałkowski, Nina Juzwa, Wacław Seruga i Stefan Wrona;
 • 2017 – 2020 – profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej;
 • 2020 – 2022 profesor na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej;
 • Od 2022 – profesor w Instytucie Technicznym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, obecnie Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu.

Dokształcanie, staże, zdobyte doświadczenia za granicą:

 • Pobyt studialny w Hiszpanii, poświęcony historycznej i współczesnej architekturze, zor­ganizowany przez ZSP w  Warszawie  – 1979;
 • Studia uwarunkowań cywilizacyjnych rozwoju architektury Belgii, pobyt sfinansowany przez Fun­dację Alex Amand de Mendieta, Bouvignes (Belgia) – 1980;
 • Staż badawczo­–za­wo­do­wy zorganizowany przez Administration du Patrimoine Cul­turel oraz Uni­wersytet Ka­to­lic­ki w Louvain-la-Neuve (Belgia) – 1983;
 • Staż naukowo–badawczy w Ecole Spècial d’Architecture w Pa­ryżu oraz Ecole d’Ar­chi­tec­ture de Paris Conflans, sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Re­pu­bliki Francuskiej – 1986;
 • Udział i wykład na międzynarodowym kon­gre­­sie twórców w Moskwie z ramienia SARP i Sto­wa­rzy­szenie Architektów ZSRR – 1988;
 • Pobyt studialny we Wiedniu poświęcony najnowszej architekturze, sfinansowany przez Fundację Peter Karl Schmidt – 1990;
 • Goethe Institut w Staufen – studia językowe sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Za­­gra­nicz­nych Republiki Federalnej Niemiec – 1990;
 • Centre Scientifique et Technique du Batiment w Paryżu – staż w ramach mię­dzy­na­ro­do­­wego kształcenia per­­ma­nentnego, sfinansowany przez MSZ Republiki Francuskiej – 1995;
 • Pobyt studialny w Berlinie, poświęcony najnowszej architekturze, związany z XXI World Congress of Architecture (Resource of Architecture), zorganizowany przez SARP – 2002;
 • Pobyt studialny w Paryżu, poświęcony architekturze La Défense, sfinansowany przez TUiR WARTA S.A. – 2002;
 • Seminarium poświęcone najnowszej technice budowlanej i instalacyjnej, zorganizowane i sfinansowane przez firmę DEBA z Salzwedel (Niemcy) – 2003;
 • Pobyt widymacyjny na Litwie – Kowno, Wilno; Łotwie – Ryga i w Estonii – Tallin, Tartu (Dor­pat), Pärnu (Parnawa), poświęcony historycznej i najnowszej architekturze, w orga­nizacji Bristol Myers-Squibb – 2006;
 • Pobyt widymacyjny na Węgrzech, poświęcony architekturze organicznej Imre Mako­ve­cza, w regionie Eger, w organizacji PHARM-OLAM INTERNATIONAL – 2009;
 • Staż studialno-badawczy w Paryżu poświęcony budownictwu biurowemu i najnowszej ar­­chitekturze, zrealizowany w ramach projektu „Politechnika XXI wieku – Program roz­wo­jowy Politechniki krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki – narodowa strategia spójności; zadanie 5, po­zyc­ja 172 – 2012;
 • Wyjazd naukowo-poznawczy – Europejska Wyprawa Mostowa, Austria, Włochy i Kor­syka – 2012;
 • Staż studialno-badawczy w Paryżu poświęcony budownictwu biurowemu i najnowszej ar­­­­chitekturze, kontynuacja rozeznań z roku 2012 – 2013;
 • Pobyt studialno-badawczy na Węgrzech, poświęcony węgierskiej architekturze orga­nicznej regionu Tokaju, w organizacji PHARM-OLAM INTERNATIONAL – 2013;
 • Wyjazd naukowo-badawczy Oddziału Krakowskiego SARP z cyklu Śladami architektury – Hamburg i Lubeka – 2014.
 • Wyjazd naukowo-badawczy Oddziału Krakowskiego SARP z cyklu Śladami architektury – Wenecja i Biennale Architektury – 2014;
 • Wyjazd naukowo-badawczy Oddziału Krakowskiego SARP z cyklu Śladami architektury – Węgry, Budapeszt i winnice – 2016;
 • Wyjazd badawczy – Niemcy (Drezno, Nossen, Budziszyn) organizowany przez Katedrę Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji IPA – 2016;
 • Wyjazd studialno-badawczy: Norwegia – architektura współczesna i historyczna, kra­jobraz i kultura materialna – 2017;
 • Wyjazd poznawczy zorganizowany przez Krakowski Klub Ko­lek­­cjonerów i Oddział Kra­kow­ski SARP: Ukraina Zachodnia – architektura współczesna i historyczna, aspekty kultury i dzie­dzic­twa, szkolnictwo wyższe – 2018;
 • Moskwa – wyjazd studialno-badawczy poświęcony architekturze współczesnej, głównie budownictwu biurowemu, szkolnictwu architektonicznemu oraz kontekstowi kultural­nemu i urbanistycznemu; organizacja – Katedra Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji – 2018 ;
 • Monitoring studiów w ramach wymiany zagranicznej Erasmus w Ecole Nationale Su­pe­rieur d’Architecture – Paris Belle-Ville – 2022.

Aktywność w organizacjach naukowych i zajmowane stanowiska:

 • od 1992 członek Komisji Ergonomii Oddziału Krakowskiego PAN, od roku 2015 r. – prze­wod­niczący;
 • od 1996 członek Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Krakowskiego PAN;
 • kierownik Samodzielnego Zakładu Projektowania Architektury Przemysłowej Politechniki Krakowskiej A6 – w latach 1998–2003.
 • 1999 – 2011 członek Komitetu Ergonomii Polskiej Akademii Nauk i przewodniczący w latach 2008 – 2010;
 • przewodniczący Kolegium Redakcyjnego i redaktor naczelny dwumiesięcznika Na­sza Po­li­tech­nika w latach 2002-2005;
 • Kierownik Zakładu Architektury Miejsc Pracy Instytutu Projektowania Architek­to­nicznego Politechniki Krakowskiej w latach 2008 – 2010;
 • Kierownik Zakładu Architektury Przemysłowej Instytutu Projektowania Architek­to­nicz­nego Politechniki Krakowskiej w latach 2010 – 2014;
 • Członek Senatu Politechniki Krakowskiej w latach 2012 – 2020;
 • dyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej w latach d 2013 – 2020;
 • od 2013 – członek Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący w latach 2013-2021;
 • kierownik Katedry Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji Politechniki Krakowskiej w latach 2014 – 2020;

Główna problematyka badań naukowych i wdrożeń:

 • architektura i środowisko miejsc pracy;
 • budownictwo biurowe w kontekście urbanistycznym, aspekty lokalizacji i aspekt wielo­funk­cyjności obiektów i zespołów biurowych;
 • obiekty biurowe, technologia pracy biurowej, pomieszczenia pracy, ich śro­do­wis­ko i wy­po­sażenie;
 • aspekty koncepcji przestrzennych i estetyczno-wrażeniowe obiektów biurowych;
 • problematyka kształtowania zakładów przemysłowych, strefowanie poziome i funkcje po­mocnicze zakładów produkcyjnych;
 • przemysł 4.0 i aspekt sztucznej inteligencji w produkcji materialnej;
 • ergonomia i aksjologia ogólna, ergonomia pracy biurowej, ergonomia w architekturze, dos­to­sowanie przestrzeni zbudowanej do potrzeb użytkowników, metody równoważenia tech­ni­zacji i uniformizacji w architekturze, aspekty dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego;
 • teoria budowy formy architektonicznej, architektura w kontekście kulturowym.

Dorobek naukowy i zawodowo-twórczy:

 • autorstwo i współautorstwo 29 pozycji książkowych, monografii i rozdziałów w książkach;
 • 148 publikacji naukowych, zawodowych i infor­ma­cyj­nych;
 • udział (wygłoszenie referatu, członkostwo rady naukowej, przewodnictwo sesji plenarnej) w 99 konferencjach, sympozjach i posiedzeniach naukowych;
 • współ­au­tor­stwo 11 zrealizowanych form przemysłowych;
 • autorstwo i współautorstwo 35 pro­jek­tów ar­chitektonicznych, z tego 19 zrealizowanych;
 • autorstwo i współautorstwo 13 projektów nagrodzonych lub wyróż­nio­nych w konkursach architektonicznych.

Autorstwo i współautorstwo podręczników i skryptów akademickich:

 • Współautorstwo i współpraca przy 18 skryptach programowych do prowadzenia zajęć z pro­jek­towania architektury przemysłowej opracowanych w latach 1976-1991.
 • O technologii pracy biurowej dla pro­jekto­wania ar­chi­tek­tonicznego bu­dyn­ków biurowych. Zakład Graficzny PK, Kra­ków 1985 – współautor Bohdan Lisowski;
 • Technologiczne i środowiskowe projektowanie architektury biur – Politechnika Kra­kow­ska, Kraków 1997.
 • Propedeutyka ergonomii z elementami antropometrii. [W:] ZA­RZĄ­DZANIE BEZ­PIE­CZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY. Tom III Aspekty ludzkie w za­rzą­dza­niu bez­pie­czeń­stwem i higieną pracy. Red. Adam Tabor i Agnieszka Pie­czonka. Cen­trum Szko­lenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Kra­kow­skiej, Kraków 2003 (ISBN 83-7242-266-4).
 • O ergonomii i architekturze. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008 (ISBN 978-83-7242-465-5).
 • O projektowaniu architektury miejsc pracy. Tom 1: Architektura zakładów produk­cyj­nych. Seria – architektura i urbanistyka. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kra­ków 2022 – współautorzy Marek Bystroń i Wojciech Duliński.

Rozwój młodej kadry architektonicznej i kadry naukowej:

 • promotorstwo 127 dyplomów inżynierów architektów,
 • promotorstwo 303 dyplomów magistrów architektów,
 • promotorstwo 11 przewodów doktorskich (w tym 5 zakończonych),
 • recenzje 7 dysertacji doktorskich,
 • recenzje 24 dysertacji habilitacyjnych i przewodów habilitacyjnych,
 • recenzje 9 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora.

Wyróżnienia:

 • Medal „La Défense” – przyznany przez EPAD (Etablissement Pu­blic pour l’Amé­­na­ge­ment de la Région de la Défense) – Paryż 1986.
 • Srebrny medal jubileuszowy prof. J. Tadeusza GAWŁOWSKIEGOVI­RO IL­LU­STRI IN ARTE AR­CHITECTURAE PERITO – Kraków 1997.
 • Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej – Kraków 1997.
 • 18 nagród JM Rektora Politechniki Krakowskiej, indywidualnych i zespołowych, róż­ne­go stop­nia i o róż­­nych umotywowaniach,
 • Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP – Warszawa 1999.
 • Adres Dziekana Wydziału Architektury PK gratulujący wysokich osiągnięć dydaktycznych i nauko­wych – Kraków 2000.
 • Medal 55–lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przyznany za dokonania dla środowiska architektów w Polsce – Kraków 2000.
 • Medal jubileuszowy prof. Waltera Henna przyznany przez fundację PPBO Buszko & Fran­ta – Ka­to­wice 2002.
 • Doroczna nagroda Ministra Infrastruktury za książkę: Uwarunkowania kulturowe ar­chi­tek­tury wobec przemian cywilizacyjnych końca XX wieku; w kategorii publikacje z dziedziny ar­chitektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i ko­mu­nal­nej oraz geodezji i kartografii; w zespole autorskim z: prof. J. Tadeuszem Ga­włow­­skim, drem Piotrem Winskowski i dr Angeliką Lasiewicz – Sych – Warszawa 2003.
 • Medal Jubileuszowy z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, przyznany za znaczący wkład w roz­wój Wydziału Architektury – 2005.
 • Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej – Kraków 2005.
 • Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP – Warszawa 2006.
 • Medal św. Kingi przyznany przez Radę gminy Nowy Korczyn – Nowy Korczyn 2008.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Minister Edukacji Narodowej za szcze­gólne zasługi dla oświaty i wychowania – Warszawa 2009.
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę, przyznany przez Prezydenta RP – Warszawa 2010.
 • Medal im. Profesora Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, przyznany przez Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego – Warszawa 2010.
 • Dyplom uznania i medal jubileuszowy Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Ja­koś­ci Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – Kraków 2010.
 • 11 dyplomów BENE MERITUS Oddziału Krakowskiego SARP – przyznawane w latach 2012 – 2022.
 • Medal Jubileuszowy z okazji siedemdziesiątej rocznicy powstania Wydziału Archi­tek­tury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, przyznany za: znaczący wkład w roz­wój Wydziału Architektury – 2015.
 • Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP – Warszawa 2017.
 • Medal – Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej – 2019.
 • Dyplom BENE MERITUS Oddziału Krakowskiego SARP – 2023.
 • Nagroda jubileuszowa Ministerstwa Edukacji i Nauki z okazji 250-lecia Komisji Edu­kacji Narodowej – 2023.