Ułatwienia dostępu

dr n. o zdr. Magdalena Nieckula

dr n. o zdr.Magdalena Nieckula

Stanowisko

kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego

Wykształcenie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu – stopień doktora nauk o zdrowiu.
 • Akademia Medyczna w Lublinie, wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, kierunek pielęgniarstwo – studia magisterskie.

Dodatkowe kwalifikacje

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej,
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej (2010 r.),
 • kurs specjalistyczny – Podstawy Opieki Paliatywnej (2009 r.),
 • kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych (2016 r.),
 • kurs specjalistyczny w zakresie wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych (2016 r.),
 • kurs dokształcający w zakresie Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym dla pielęgniarek i położnych (2016 r.),
 • kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek (2021 r.),
 • kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych (2021 r.),
 • Instruktor symulacji wysokiej wierności, instruktor symulacji pośredniej wierności, instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie (2018 r.),
 • Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie (2018 r.),
 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć symulacyjnych z wykorzystaniem pacjentów standaryzowanych,
 • kurs dokształcający: Postępy w leczeniu ran przewlekłych. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe (2020 r.)
 • kurs dokształcający – Leczenie bólu w praktyce pielęgniarskiej (2020 r.)

Doświadczenie

 • nauczyciel akademicki na kierunku pielęgniarstwo,
 • opiekun praktyk studenckich,
 • członek Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu,
 • członek Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej,
 • członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran,
 • członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych,
 • członek Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej,
 • przewodnicząca Uczelnianego Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego PPUZ w Nowym Targu,
 • współudział w opracowaniu programu rozwojowego realizowanego w ramach projektu: „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”

 

Wykaz publikacji

 • Jabłońska P., Nieckula M., Półtorak M., Potaczek U.: Ocena występowania nadciśnienia indukowanego ciążą w wybranej grupie kobiet. W: Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka (red. Mucha D, Zięba R.H.), Nowy Targ Wyd. PPWSZ Nowy Targ 2013.
 • Diak A., Dębska G., Nieckula M.: Pielęgnowanie dziecka po leczeniu operacyjnym kifektomii lędźwiowej metodą Torode. W: Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny T.1 (red. Wojtal M., Żurawicka D.) Opole 2013.
 • Dębska G., Nieckula M., Diak A., Wójcik I.: Pielęgnowanie dziecka z mononukleozą zakaźną. W: Wybrane aspekty leczenia i opieki pielęgniarskiej nad chorymi w różnych specjalnościach medycyny T. 2 ( Wojtal M., Żurawicka D.) Opole 2014.
 • Nieckula M., Dębska G., Szewczyk A.: Udział pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej świadczącej usługi zdrowotne w domu chorego mającego owrzodzenie żylne kończyn dolnych. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. 2015; 5(2): 111-119.
 • Fecko K., Duda A., Nieckula M. Komunikacja interpersonalna w relacji przełożony pracownik na przykładzie losowo wybranych oddziałów internistycznych/ chorób wewnętrznych funkcjonujących w województwie małopolskim. [W:] Barnaś E. red. Człowiek w zdrowiu i chorobie. Wyd. PWSZ w Tarnowie, 2016. Strony 95-104.
 • Jabłońska P.I., Duda A, Zięba M., NieckulaM., Drosdzol-Cop A.: Wybrane aspekty funkcjonowania seksualnego studentów. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2017;23(3):201-205.
 • Paulina Jablonska, Beata Naworska, Magdalena Nieckula, Robert Krysiak, Agnieszka Drosdzol-Cop. Sexual functioning and self-esteem among students. Revue Internationale des Sciences humaine et naturelles. 2017;4;29-46
 • JabłońskaP., Nieckula M, Naworska B, Duda A, Drosdzol-Cop A. Źródła wiedzy studentów z zakresu seksualnośi i ich ocena i oczekiwania w tym zakresie. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2018, 24(2):142-146.
 • Nieckula M, JabłońskaP.I., Duda A.A., Fecko-Gałowicz K., Inicjacja seksualna wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Pielęgniarstwo Polskie, 2019, 2(72):148-155.
 • Adamczuk J., Nieckula M., Fecko-Gałowicz K. Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2019, 36:8-10.
 • JabłońskaP., Naworska B, Duda A, Nieckula M, Drosdzol-Cop A. Analiza porównawcza metod antykoncepcyjnych stosowanych przez studentki z dwóch wybranych regionów Polski. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. 2019, 9(4):285-292.
 • Ławska W., Dębska G., Joniak B., Zięba M., Nieckula M.: Aktywność fizyczna i jakość życia mieszkańców gminy Jabłonka w wieku geriatrycznym. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019, 3(60):191-198.
 • Girzelska J, Guz E, Nieckula M, Dąbrowski M.: Medical simulation – innovation in nursing education. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2019, 4(69):231-235.
 • Nieckula M, Fecko-Gałowicz K, Adamczuk J, Girzelska J.: Opatrunki specjalistyczne stosowane w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi. Państwo i Społeczeństwo, 2019, 4(19):115-127.
 • Adamczuk J, Nieckula M, Dąbrowska A, Szlanga L, Radke K, Dąbrowski M: Recommendations for the use of simulation mefhods in a selected area of health sciences based on an ex ample simulation scenario. Disaster and Emergency. Medicine Journal. 2019,4(4): 173-179.
 • Fecko – Gałowicz K., Bieniek-Kamińska N., Wojtaszek A., Nieckula M.: Wybrane problemy seniorów zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej w Mogilnie. Zdrowie w ontogenezie. Wydawnictwo Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, red. Mucha D., Nowy Targ, 2021. Strony 295-316.Udział w konferencjach:
 • Prenatalne i postnatalne profilaktyczne działania medyczne w podstawowej opiece zdrowotnej”, Lublin 2006, organizator Lubelskie Centrum Zdrowia Publicznego Zakładu Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka
 • ,,Współczesne trendy w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy”, Lublin 2007, organizator I Katedrę i Klinikę Ginekologii Akademii Medycznej w Lublinie
 • Jubileuszowej Konferencji z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie, Lublin 2007 r.,
 • „Legionella- ryzyko kolonizacji instalacji wodnych i klimatyzacyjnych”, Warszawa 2007, organizator Instytut Problemów Ochrony Zdrowia w Warszawie
 • ,,Podstawowe aspekty zapobiegania zakażeniom w gabinecie”, Lublin 2008, organizator: firma Tehand
 • Postępy w medycynie zakażeń”, Warszawa 2007, organizator Narodowy Instytut Leków
 • ,,Wybrane problemy zakażeń zakładowych”, Lublin 2008, organizator Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego w Lublinie
 • udział w XII Kongresie Pielęgniarek Polskich, Kraków, 12-14.06.2014 r
 • Szkolenie Symulacja medyczna dla pielęgniarek i położnych, Tarnów 22.03.2017
 • udział bierny w VI Konferencji Szkoleniowej dla Pielęgniarek Onkologicznych, Folwark Zalesie k. Dobczyc, 16 listopada 2017 r.
 • „Monoprofilowe Centrum symulacji Medycznej w praktyce”, organizator Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych ProLongaVita, Poznań 26-27 styczeń 2018 r.
 • Udział bierny w X Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zagrożenia a profilaktyka w obszarach zdrowia” organizowanej przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu. Nowy Targ, 21 maja 2018 r.
 • I Sympozjum Symulacji Medycznej „Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, 15.04.2019 r
 • II Sympozjum Symulacji Medycznej „Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek” – 20 listopada 2020 r., Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie – on-line,
 • konferencja on-line „Położna i Pielęgniarka członkiem interdyscyplinarnego zespołu,
 • webinar – „TILI – nowe narzędzie do diagnozowania miejscowego zakażenia rany”, 17 marca 2021 r., Live Postępowanie z raną
 • webinar – „Dansac Webinar”. Powikłania stomijne, 22 kwietnia 2021 r., MedExper
 • webinar – „Terapia podciśnieniowa w warunkach ambulatoryjnych i domowych”, 22 czerwca 2021 r., Live Postępowanie z raną,
 • konferencja on – line dla Centrów Symulacji Medycznej. Dydaktyka on-line. Podzielmy się doświadczeniem, 5 września 2020 r., Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji,
 • udział w szkoleniu dla pielęgniarek szpitali i oddziałów onkologicznych pt.: „Razem w immunoonkologii”, 26 listopada 2020 r, szkolenie zorganizowane w ramach Programu Edukacji Onkologicznej,
 • webinar – Profilaktyka odleżyn. Jak poprawić jakość życia pacjentów długotrwale unieruchomionych?”, 25 lutego 2021 r., Winncare,
 • konferencja on-line – Internatitional Conference Medical Simulatition – Practitical Applicatitions and Technologies, 21-22 May 2021r., Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 • konferencja on-line IV Konferencja Otępienie w Praktyce, 27-28 maj 2021 r.,
 • konferencja on-line 9 Ogólnopolski Kongres Starzenia Pacjent 65+ w codziennej praktyce lekarskiej, 8-11 czerwca 2021 r.,
 • konferencja on-line Współczesne Wyzwania Opieki Paliatywnej – 10-11 marca 2021