Ułatwienia dostępu

dr hab. Barbara Krzysztofik, prof. uczelni

Stanowisko

kierownik Zakładu Dietetyki

 Wykształcenie

 • Rozprawa habilitacyjna w dyscyplinie inżynieria rolnicza na temat: Wpływ wybranych czynników na budowę anatomiczną i odporność bulw ziemniaka na mechaniczne uszkodzenia (2002);
 • Doktorat w dyscyplinie inżynieria rolnicza na temat: Odporność bulw ziemniaka na mechaniczne uszkodzenia w okresie zbioru w zależności od nawożenia mineralnego (1986);
 • Wydział Rolniczy, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w zakresie eksploatacja maszyn rolniczych i leśnych (1977);
 • Studia Podyplomowe: Zarządzanie Jakością w Przemyśle Spożywczym – UR Kraków (2007).

Dyscyplina naukowa: inżynieria mechaniczna, nauki o żywności. Zainteresowania naukowe: agrotechnika uprawy ziemniaka, przechowalnictwo i suszarnictwo surowców żywnościowych, systemy bezpieczeństwa żywności, jakości surowców i produktów żywnościowych, elementy prawa żywnościowego, normalizacja i certyfikacja żywności.

Doświadczenie

 • Kierownik Zakładu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego UR w Krakowie.
 • Od października 2019 r. wykładowca PPUZ (bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo żywności, systemy zabezpieczenia żywności, technologia  żywności i potraw oraz analiza i ocena żywności).
 • Autorka i współautorka 11 monografii i ponad 150 publikacji naukowych.
 • Organizator konferencji naukowych i okolicznościowych.
 • Uczestniczka wyjazdów w ramach programu Erasmus i wymiany międzynarodowej m.in. Nitra – Słowacja (2010), Dublany – Ukraina (2011), Astana – Kazachstan (2015 i 2016).
 • Opiekun studentów zagranicznych (z Ukrainy,  Kazachstanu, Nigerii – Abudża).
 • Organizator praktyk i wyjazdów studyjnych dla studentów zagranicznych.
 • Koordynator i prowadzący zajęcia w ramach programu Erasmus.
 • Wykładowca i organizator szkoleń w ramach grantu UE – AgnPol.
 • Brała udział w projektach dotyczących innowacji.
 • Brała udział w przygotowywaniu grantów finansowanych z NCBiR.

Osiągnięcia

Nagrody i wyróżnienia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi – 2002;
 • Medal 100-Lecia ZNP – 2005;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2008;
 • Złota odznaka LOP;
 • Złoty Medal za długoletnią służbę – 2013;
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2013.

Dorobek za rok 2022

 1. Krochmal-Marczak B., Krzysztofik B., Bienia B., Dykiel M, Pisarek M, Brągiel E. Jakość ziemniaka jadalnego i możliwości jego wykorzystania w przetwórstwie spożywczym. Rozdział w monografii  Determinanty i metody zarządzania jakością. Wybrane problemy – KPU Krosno 2022;
 2. Krzysztofik B., Krochmal-Marczak B., Ślusarczyk B., Brągiel E., Kołodka S. Dostępność ekologicznych produktów spożywczych w
  dużych sieciach handlowych w Polsce
  106 28-29 листопада 2022 р. November 28-29, 2022. Дніпро .2022 ISBN 978-966-434-550-4 Materials of XXIII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students Електронне видання
 3. Krzysztofik B., Krochmal-Marczak B., Marchew w diecie człowieka. 2022. Porady na zdrowie. Krzysztofik B., Krochmal-Marczak B. 2022. Uprawa bulw ziemniaka w systemie ekologicznym a  jakość surowca i produktów końcowych. Inżynieria produkcji jakości. KPU. Monografia. ISBN 978-83-67033-55-8
 4. Krzysztofik B., Krochmal-Marczak B. 2022. Inżynieria produkcji wysokiej jakość i bezpieczeństwa żywieniowego mleka oraz jego przetworów. Inżynieria produkcji jakości. KPU. Monografia. ISBN 978-83-67033-55-
 5. Krochmal-Marczak B.,Krzysztofik B., Tomasz Cebulakm Małgorzata Stryjeckam Barbara Sawicka,Honorata Danilčenko Elvyra Jarienè.   Phenolic Acid Content and Antioxidant Properties of Edible Potato (Solanum tuberosum L.) with Various Tuber Flesh Colours, December 2022, Foods 12(1), DOI: 10.3390/foods12010100 License CC BY 4.0

Monografie m.in.:

 1. Witrowa-Rajchert D., Krzysztofik B., Wrona P., (2014). Fizyczne metody oceny jakości surowców roślinnych i produktów żywnościowych. AGROFIZYKA – procesy, właściwości, metody – red. Jan Gliński, Józef Horabik, Jerzy Lipiec, Cezary Sławiński.
 2. Krzysztofik B., Dróżdż T., Sobol Z., Nawara P., Wrona P., (2015). Metody zabezpieczania i utrwalania surowców oraz produktów żywnościowych – studium przypadku.  Monografia Kraków POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII ROLNICZEJ. ISBN 978-83-64377-14-3.
 3. Krzysztofik B., (2016). Bezpieczeństwo żywności i systemy kontroli jakości. Skrypt dla studentów. Wyd. KWSPZ.
 4. Krzysztofik B., (2016). Opakowanie jako źródło informacji o produkcie spożywczym, monografia
 5. Krzysztofik B. i in. Система безопасности пищевой продукции на основе принципов НАССР. Часть I. Система безопасности продуктов животноводства на основе принципов НАССР. Monografia ISBN 978-83-64377-01-3,  224.

Publikacje m.in.:

 1. Krzysztofik B., Jakość i bezpieczeństwo żywności, systemy zarządzania i kontroli, rozdz. w monografii. Inżynieria rolnicza w dobie innowacyjnej gospodarki, Kraków 2012;
 2. Wrona P., Krzysztofik B., Przydatność technologiczna mąk. Piekarstwo nr 3/2012;
 3. Wrona P., Krzysztofik B., Wartość przemiałowa i technologiczna pszenicy. Piekarstwo nr 2/2012;
 4. Krzysztofik B., (2012). Parametry jakościowe ziemniaka oferowanego do przetwórstwa spożywczego – biuletyn IHAR, nr 266
 5. Krzysztofik B., Sułkowski K., 2013. Zmiany składu chemicznego bulw ziemniaka podczas przechowywania i ich wpływ na wybrane właściwości chipsów. Z. 4(147) T.1 S. 161-169;
 6. Krzysztofik B. i in. (2017). Solutions to pollution problems of oil. Agricultural Engineering, Vol 21 No. 2.  ISBN 2083-1587, e-ISSN 2449-5999;
 7. Krzysztofik B. i in.(2017) . Oбоснование требовании к лараметрам радиометрических приемников дла дистанционной диагностики состаяния животных. ISBN 978-617-692-435-7. Zbirnik naukowych prac, Ukraina
 8. Krzysztofik B., (2018). Oddziaływanie wysokich ciśnień  na jakość i trwałość  dań gotowych i produktów mięsnych.
 9. Łapczyńska-Kordon B., Krzysztofik B., (2018). Quality of dried cauliflower according to the methods and drying parameters. BIO Web of Conferences.
 10. Krzysztofik B. (2018).Ocena wiedzy konsumentów na temat żywności genetycznie modyfikowanej i jej znakowania – problemy Higieny i Epidemiologii
 11. Krzysztofik B., Krochmal-Marczak B. (2019). Kasza jako wartościowy produkt żywieniowy – Przemysł Spożywczy;
 12. Krzysztofik B., i In. 2020. The Effects of Temperature on the Quality and Storage Stalibity of Sweet Potato (Ipomoea batatas L. [Lam]) Grown in Central Europe.