Ułatwienia dostępu

Sport i turystyka na terenach górskich

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Podstawowym celem kształcenia na kierunku sport i turystyka na terenach górskich jest przygotowanie absolwenta do podjęcia działalności zawodowej w zakresie sportu (organizacja i zarządzanie w sporcie, programowanie i prowadzenie zajęć/imprez w zakresie sportu dla wszystkich, sportu wyczynowego) lub turystyki (organizacja i zarządzanie w turystyce, programowanie i prowadzenie imprez turystyki kwalifikowanej).

Student nabędzie wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej w takim zakresie, który pozwala na rozpoznanie i zrozumienie potrzeb i możliwości współczesnego człowieka w uprawianiu sportu lub turystyki oraz mechanizmy działalności gospodarczej w obszarze sportu i turystyki

Wykorzystując wiedzę w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości, uwarunkowań społecznych i środowiskowych, nabędzie umiejętności inicjowania i organizowania przedsięwzięć w obszarze sportu i turystyki. Nabyte umiejętności pozwolą na efektywną realizację procesu treningowego lub zajęć turystycznych, uwzględniając diagnozę indywidualnych możliwości, prognozę możliwych do realizacji zadań, dobór treści i metod działania. Student będzie posiadał również umiejętność organizowania i prowadzenia imprez sportowych i turystycznych. Jednocześnie przygotowany zostanie do podjęcia działań przedsiębiorczych w obszarze sportu i turystyki, związanych z zarządzaniem instytucjami sportowymi i turystycznymi.

Absolwent kierunku uzyska tytuł licencjata na kierunku sport i turystyka na terenach górskich, potwierdzony dyplomem Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Treści kształcenia będą realizowane na jednym z dwóch modułów specjalizacyjnych (do wyboru przez studenta):

 • sport na terenach górskich;
 • turystyka na terenach górskich.

Student modułu specjalizacyjnego sport na terenach górskich zostanie przygotowany do planowania i realizacji procesu treningowego w różnych dyscyplinach sportowych, organizacji rywalizacji sportowej, udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego organizowania aktywności fizycznej w terenie górskim, programowania odnowy biologicznej oraz diety sportowca a także prowadzenia diagnostyki.

Student modułu specjalizacyjnego turystyka na terenach górskich zostanie przygotowany do planowania i realizacji przedsięwzięć turystycznych, począwszy od dokonania diagnozy potrzeb i możliwości, przez dobór metod, form i środków działania, a także organizacyjno-zarządczego zabezpieczenia tego procesu.

Poza nabyciem wiedzy i umiejętności związanych z realizowanym modułem specjalizacyjnym, student będzie posiadał możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji zawodowych, które zwiększą atrakcyjność zawodową.

Student modułu specjalizacyjnego sport na terenach górskich będzie mógł nabyć uprawnienia:

 • instruktora narciarstwa zjazdowego, narciarstwa biegowego, snowboardu
 • instruktora wybranej zespołowej gry sportowej
 • instruktora kick boxingu lub judo
 • trenera przygotowania motorycznego
 • trenera personalnego


Student modułu specjalizacyjnego turystyka na terenach górskich będzie mógł nabyć uprawnienia:

 • pilota wycieczek
 • instruktora wybranego rodzaju turystyki kwalifikowanej

Studenci obu modułów specjalizacyjnych będą mogli nabyć uprawnienia:

 • animatora czasu wolnego
 • instruktora fitnessowych form ruchu (do wyboru: fitness – nowoczesne formy gimnastyki; fitness – ćwiczenia siłowe)

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci kierunku sport i turystyka na terenach górskich uzyskają tytuł specjalisty z zakresu sportu i turystyki, co będzie dawało im możliwość podjęcia pracy zarówno w sektorze szeroko pojmowanego sportu, jak i turystyki oraz znalezienia zatrudnienia w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i związkach społecznych, w klubach, biurach i innych formach prywatnej aktywności gospodarczej, które prowadzą działalność w obszarze sportu i turystyki.

Uzyskanie tytułu licencjata na kierunku sport i turystyka na terenach górskich umożliwi absolwentowi kontynuację kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne lub sport.

Student będzie rozwijał także kompetencje społeczne, umiejętności współdziałania w grupie oraz samodzielnego i skutecznego inicjowania działań sportowych i turystycznych, z zachowaniem norm etycznych. Program studiów umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem specjalistycznym z zakresu sportu i turystyki.

Przed końcem V semestru otrzymasz pulę zagadnień do egzaminu dyplomowego. Semestr VI przeznacz na szczegółowe opracowanie zagadnień w celu przygotowania się do egzaminu dyplomowego. Podczas nauki możesz liczyć na wsparcie wykładowców, w szczególności opiekuna roku.

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złóż w Dziale Nauczania (pok. 227):
• dziennik praktyk zawodowych – w przypadku, jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: ANS w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);
• wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli takie posiadasz). Wniosek może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: dos@ans-nt.edu.pl

WAŻNE! Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

PAMIĘTAJ TEŻ, że warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia semestru, złożenie poprawnie uzupełnionego dziennika praktyk zawodowych oraz uregulowanie należności finansowych wobec Uczelni.

Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-734 lub w Dziale Nauczania – Obsługa Studenta pok. 227.

WAŻNE! Zweryfikuj numer telefonu kontaktowego, na ten numer będą przychodziły kody potwierdzające oświadczenia lub zgody. Jeśli jakiekolwiek dane w Wirtualnej Uczelni się nie zgadzają, zgłoś to od razu do Działu Nauczania.

UWAGA! W przypadku braku zgody studenta na wykorzystanie prywatnego numeru telefonu w zakresie niezbędnym do korzystania z Wirtualnej Uczelni, student zobowiązany jest własnoręcznie podpisać oświadczenia lub zgody w Dziale Nauczania.

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są w systemie do uzupełnienia i zatwierdzenia kodem SMS zgody dot. wykorzystania wizerunku absolwenta: (Postępy – Dyplom – Moje oświadczenia).

Po egzaminie dyplomowym.
Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 223 a.

Jeżeli potrzebujesz dyplomu w języku angielskim złóż w Dziale Nauczania podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin egzaminu dyplomowego

Regulamin studiów

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu

Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (Word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (Word)

Instrukcja postępowania dla studenta:

1. Znajdź instytucję, w której chcesz odbywać praktyki.

2. Podpisz stosowne dokumenty – kartę zgłoszenia na praktyki; jeśli z wybraną z daną instytucją nie jest podpisane porozumienie skontaktuj się z opiekunem praktyk.

3. Złóż wszystkie powyższe dokumenty u opiekuna praktyk z ramienia Uczelni

4.  Realizuj praktyki systematycznie wypełniając Dziennik praktyk.

5. Po zakończeniu praktyki wypełnij Ankietę oceny praktyk zawodowych oraz poproś opiekuna praktyk z ramienia instytucji o wypełnienie Ankiety oceny studenta.

6. Złóż wszystkie dokumenty u opiekuna praktyk z ramienia Uczelni, aby uzyskać zaliczenie.

Ogólnouczelniany regulamin praktyk studenckich

Regulamin wewnętrzny studenckich praktyk zawodowych – kierunek sport i turystyka na terenach górskich

Program praktyk

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia na praktykę

Kryteria doboru interesariuszy

Kryteria doboru opiekuna praktyk

Dziennik praktyk

Ankieta oceny praktyki zawodowej

Ankieta oceny studenta

Podanie o zaliczenie praktyki 

Podanie o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie zrealizowanych efektów uczenia się na podstawie aktywności zawodowej 

Porozumienie w sprawie praktyk

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki

lic. Małgorzata Gozdyra

specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

Agnieszka Subik

referent administracyjny