Ułatwienia dostępu

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało środki finansowe na organizację „Tatrzańskiego Forum Ekonomii” przez PPUZ

Tatrzańskie Forum Ekonomii

Projekt dotyczący zorganizowania cyklicznie odbywającego się na Podhalu „TATRZAŃSKIEGO FORUM EKONOMII” znalazł uznanie w konkursie pt. „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”, ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Prof. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki przyznał kwotę 94 240 złotych na realizację tego przedsięwzięcia przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu w najbliższych dwóch latach (2022-2023).

Projekt obejmuje organizację dwóch edycji konferencji naukowych w ramach Tatrzańskiego Forum Ekonomii (TFE), podejmujących ważne dla gospodarki tematy społeczno-ekonomiczne, które są przedmiotem badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse. W pierwszej edycji TFE zaplanowano upowszechnienie badań naukowych z zakresu cyfryzacji gospodarki, zaś w drugiej edycji – z obszaru wdrażania blockchaina do gospodarki. Miejscem organizacji konferencji naukowych jest Nowy Targ w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Konferencje odbędą się w następujących terminach:

– I edycja TFE: 5.05-6.05.2022,

– II edycja TFE: 4.05-5.05.2023.

W ramach Podhalańskiej Uczelni organizatorem obydwu edycji konferencji naukowych jest Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych (jednostka wspólna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu), przy wsparciu Centrum Projektów oraz Katedry Ekonomii Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, a także Katedry Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Biorąc pod uwagę obecność na obydwu edycjach wydarzenia ok. 1000 osób, w tym naukowców, reprezentantów biznesu, polityków, samorządowców, przedstawicieli korporacji zawodowych, a także transmisję online, wydarzenia te będą stanowić znaczącą promocję wizerunku Podhalańskiej Uczelni w wymiarze regionalnym i krajowym, jako ważne miejsce dyskusji ogólnokrajowej o kluczowych tematach i problemach ekonomicznych.

Zasadniczym celem projektu jest upowszechnianie i popularyzacja w szerokich kręgach społecznych osiągnięć naukowych z dyscypliny ekonomii i finansów, głównie w zakresie skutków ekonomicznych cyfryzacji i zastosowania blockchaina w gospodarce, w szczególności wśród przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców z różnych branż, studentów kierunków ekonomicznych, uczniów szkół średnich, a także badaczy z innych uczelni w Polsce. Dodatkowym celem projektu jest tworzenie kapitału naukowego, pokazanie warsztatu badawczego w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz wymiana najnowszych wyników badań naukowych i doświadczeń między badaczami a szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym z tematu cyfryzacji gospodarki i wykorzystania łańcucha bloków w procesach biznesowych i systemie administracji publicznej. Ważne w projekcie będzie też wypracowanie nowych idei i rekomendacji dotyczących najnowszych zmian zachodzących we współczesnej gospodarce z powodu zaawansowania procesów cyfryzacji i wdrażania technologii blockchain. Dzięki projektowi możliwa będzie też wymiana wyników badawczych, pomysłów i poglądów, a także wzmocnienie kontaktów w sposób umożliwiający pracownikom Podhalańskiej uczelni rozwój naukowo-badawczy, a przedsiębiorstwom i instytucjom pozyskanie najnowszych osiągnięć naukowych w obrębie omawianych zagadnień, w tym usprawnienie działania podmiotów i podniesienie potencjału zasobów ludzkich. W ramach planowanych do osiągnięcia efektów realizacji projektu przewiduje się przekazanie wiedzy naukowej z zakresu istoty i skutków cyfryzacji gospodarki oraz wdrażania technologii blockchain do procesów biznesowych i systemu administracji publicznej, kształtowanie postaw wśród uczestników forum sprzyjających wdrażaniu tych procesów, a także uwrażliwianie na negatywne skutki cyfryzacji i stosowania łańcucha bloków.

Projekt został przygotowany przez zespół badawczy, którym kierował JM dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni – Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, zaś członkami tego zespołu byli: dr Marcin Surówka – z-ca Dyrektora Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych i starszy wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu oraz mgr Paweł Milka – asystent i doktorant w Katedrze Teorii Ekonomii w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zespołowi gratulujemy dużego sukcesu i życzymy udanej organizacji cyklu Tatrzańskiego Forum Ekonomii!