Ułatwienia dostępu

PBC

Projekt Podhalańska Biblioteka Cyfrowa (PBC)

Konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 2 Oś priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne.

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Małopolskiego

Kierownik Projektu: dr hab. Anna Mlekodaj, prof. ucz. PPUZ

Znaczenie Projektu dla kultury i dziedzictwa Subregionu Podhalańskiego, Małopolski i Polski

 1. Ochroni istotną (ze względu na rolę Podhala w kulturze i historii Polski) część narodowego dziedzictwa kulturowego.
 2. Stanie się wartościowym repozytorium podhalaniców, istotnych z punktu widzenia naukowego, popularyzatorskiego, kulturowego oraz edukacyjnego.
 3. Udokumentuje i spopularyzuje istotny wkład podhalańskiej kultury ludowej w kulturę polską.
 4. Ze względu na pograniczność Podhala pozwoli sukcesywnie wprowadzać w powszechny obieg czytelniczy polonica i podhalanica, znajdujące się w zbiorach bibliotek słowackich.
 5. Poszerzy ofertę polskich bibliotek cyfrowych o podtatrzańskie teksty gwarowe literackie i folklorowe.
 6. Udostępni i upowszechni naukowy i badawczy dorobek Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej.
 7. Podniesie rangę Podhalańskiej Państwowej Wyższej Uczelni Zawodowej i stanie się jej promocją.
 8. Uzupełni panoramę polskich bibliotek cyfrowych o charakterze regionalnym.
 9. Zapoczątkuje proces specjalizacji tematycznej bibliotek cyfrowych w Polsce.
 10. Umożliwi korzystanie z tekstów dotyczących Podhala, powstałych przed 1939 rokiem, których dostępność, ze względu na unikatowość, jest mocno ograniczona. Cezura czasowa 1939 jest podyktowana koniecznym wygaśnięciem praw autorskich. Nowsze teksty będą, ale tylko takie, do których prawa autorskie Uczelnia posiada lub nieodpłatnie uzyska.
 11. Przyczyni się do budowania społeczeństwa informacyjnego i rozwoju regionu Podtatrza.
 12. Stanie się zaczynem Podhalańskiego Instytutu Badawczego przy PPUZ w Nowym Targu.
 1. Urządzenie w PPWSZ Pracowni Digitalizacji (przy Bibliotece Akademickiej), wyposażonej w nowoczesny sprzęt do digitalizacji druków, gazet, książek. Przeszkolenie personelu.
 2. Digitalizacja kilkunastu tysięcy stron podhalaniców, głównie książek i innych wydawnictw pisanych gwarą lub traktujących o góralskiej kulturze, wydanych przed 1939 rokiem (prawa autorskie wygasły), a także ważnych dokumentów (np. akt lokacji Nowego Targu).
 3. Opis planowanych do digitalizacji zasobów: 3 124 szt. zasobów o łącznej liczbie 26 246 stron, w tym dzieła sprzed 1939 r. – 84 szt., dzieła powojenne – 43 szt., wydawnictwa PPWSZ – 43 szt. oraz zdjęcia w ilości 2954, na które składają się: regionalia – książki i zbiory ikonograficzne, kartograficzne, muzyczne oraz dokumenty życia społecznego, dotyczące Podhala i szerzej – Góralszczyzny – dziedzictwo kulturowe – inkunabuły, starodruki, zbiory ikonograficzne, kartograficzne; zdjęcia: powiaty tatrzański, nowotarski i suski, Beskid Śląski, Górale Biali i Sądeccy. Czas powstania: od lat najdawniejszych (połowa XIX w.) po lata 70-te XX w. obejmujące 3 tematyki: Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński wśród górali, Milenijna peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Góralszczyźnie, Historia szkolnictwa na Podtatrzu w fotografii.
 4. Wykonanie dedykowanej strony www, udostępniającej zdigitalizowane zbiory za darmo wszystkim zainteresowanych (licencja Creative Commons). Standard udostępniania będzie zgodny ze standardem stosowanym w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej, celem zachowania kompatybilności zbiorów.
 5. Wykonanie strony udostępniającej zdigitalizowane zbiory wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie (która jest m. in. operatorem Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej). WBP realizuje analogiczny projekt za 9,8 mln zł i w szczególności w zakresie budowy platformy do udostępniania zbiorów, ich portal będzie miał znacznie większe możliwości, niż my moglibyśmy uzyskać (chodzi np. o rozszerzenie standardu zdigitalizowanych danych tak, by można je było przeglądać na urządzeniach przenośnych, co obecnie jest niezbędne). WBP jest chętna do takiej współpracy, Urząd Marszałkowski nie mówi „nie”. Wspólna realizacja z WBP załatwia nam też sprawę bezpiecznego udostępniania zdigitalizowanych zbiorów po zakończeniu projektu. Procedujemy projekt porozumienia Uczelni z WBP w tej sprawie.

Wartość Projektu (koszty kwalifikowalne)                        1 039 550,74 zł

Wartość dofinansowania z RPO                                          883 618,06 zł

Wkład własny Uczelni                                                             155 932,68 zł

19.04.2016 – 31.12.2019