Ułatwienia dostępu

Prof. Grzegorz Nieć z nominacją profesorską

Prof. dr hab. Grzegorz Nieć (ur. 1968), polonista, historyk, bibliolog i bibliofil. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też w 2004 r. doktoryzował się z historii. W 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu bibliologii i informatologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2023 r. otrzymał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Od 2010 roku jest zatrudniony w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Kultury Informacyjnej. Od 2022 r. pracuje także w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu i organizuje tam Ośrodek Badań Regionalnych. Jest m.in. członkiem zarządu Komisji Prasoznawczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie, Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Książki. Jego doświadczenie dydaktyczne obejmuje przedmioty z zakresu polonistyki, bibliotekoznawstwa i dziennikarstwa; zainteresowania badawcze zaś koncentrują się wokół zagadnień historii, kultury, prasy i książki polskiej i czeskiej XIX i XX wieku oraz edytorstwa. Ostatnio najwięcej uwagi poświęca problemom bibliofilstwa i rynku wtórnego książki oraz książki i czytelnictwa w Czechach. Jest autorem książek, m.in.: Książka – Naród – Religia. Dzieje książki czeskiej do czasów odrodzenia narodowego (Kraków 2022), Wtórny rynek książki. Instytucje, asortyment, uczestnicy (Kraków 2016), Jakub Szymkiewicz: „Szlachcic na łopacie” – satyryczny reporter „Wiadomości Brukowych” (Kraków 2006), Między tradycją historią a polityką Ludowcy w okresie przełomu ustrojowego 1989-1991 (Kraków 2004) oraz kilkudziesięciu artykułów ogłaszanych w czasopismach naukowych i wydawnictwach zbiorowych, w tym haseł w Encyklopedii książki (Wrocław 2017). Redagował i współredagował kilkanaście tomów prac i źródeł, w tym m.in. inedita Stanisłwa Tarnowskiego. Jest redaktorem naczelnym roczników „AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” oraz „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”, członkiem komitetu redakcyjnego „Roczników Bibliotecznych”, „Rocznika Historii Prasy Polskiej PAN”, „Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” i „Rocznika Biblioteki Kraków” oraz Rady Redakcyjnej czasopism Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej – „Knihovna plus” i „Knihovna – knohovnická revue”.